Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIT 2016. A. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych: osoby prawne ( SP i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIT 2016. A. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych: osoby prawne ( SP i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość."— Zapis prezentacji:

1 CIT 2016

2 A. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych: osoby prawne ( SP i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną to jest zdolność do posiadania praw i zaciągania zobowiązań); Spółki kapitałowe w organizacji ( tzw. ułomne osoby prawne, które powstają odpowiednio z chwilą zawarcia umowy spółki np. sp z o.o. w organizacji lub z chwilą objęcia wszystkich akcji ( spółka akcyjna w organizacji) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oraz podatkowe grupy kapitałowe ( a więc powiązane ze sobą finansowo w nakazany przez prawo sposób co najmniej dwie spółki kapitałowe, które wspólnie dążą do określonego celu gospodarczego.

3 B. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy Zakres opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych przez osobę prawną jest uzależniony od tego, gdzie ten podmiot ma siedzibę lub zarząd: na terenie Polski, czy też poza nią. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. nieograniczonym, a w drugim ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

4 - nieograniczony czyli : osoby prawne, które posiadają w Polsce siedzibę lub miejsce faktycznego wykonywania zarządu, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów niezależnie od miejsca położenia źródła przychodów. Przykład: Jeśli spółka z o.o. jest zarejestrowana jako non – resident company na Wyspie Jersey, co oznacza, że nie posiada tam siedziby ani zarządu, a faktyczne posiedzenia zarządu spółki mają miejsce w Polsce to uznaje się, że przedmiotowa spółka podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

5 ograniczony czyli: podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że podlegają oni temu obowiązkowi tylko i wyłącznie od dochodów osiągniętych w Polsce. Przykład: Spółka z o.o. z siedzibą w Austrii, która zajmuje się działalnością budowlaną realizuje w Polsce projekt budowy hotelu, przy czym okres prowadzenia budowy wynosi ponad 3 lata. Poza tym austriacka spółka nie prowadzi w Polsce żadnej działalności zarobkowej. Zgodnie z polsko-austriacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zakładem jest w szczególności plac budowy, jeśli trwa 12 miesięcy. Zatem austriacka spółka budowlana ma zakład w Polsce i jest opodatkowana w Polsce z tytułu dochodów, jakie osiąga w Polsce za pośrednictwem tego zakładu. Innymi słowy spółka ta ma w Polsce status podatnika z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

6 C. Przedmiot podatku Co do zasady przedmiotem podatku CIT jest dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów ponad kosztami jego uzyskania. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych opodatkowaniu podlega nie dochód a przychód. Czego nie zalicza się do przychodów? – w art. 12 ust 4 u.p.d.o.p. ustawodawca zawarł zamknięty katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych np.:

7 1) Niektóre pobrane wpłaty -Przykład :Na początku stycznia 2008 r. spółka oddała w najem osobie fizycznej, na okres 36 miesięcy, część stanowiącej jej własność nieruchomości mieszkalnej. Przy tym, spółka jako wynajmujący pobrała od najemcy całą należność za okres najmu wynoszący 36 miesięcy. Spółka zalicza do przychodów pierwszego roku podatkowego tylko czynsz za 12 miesięcy, natomiast pozostały czynsz – w dwóch następnych latach podatkowych 2) Naliczone, ale nieotrzymane odsetki od należności ( pożyczek kredytów) - w tym przypadku obowiązuje zasada kasowa, która oznacza, że pożyczkodawca czy też inna osoba prawna, której należą się odsetki, zobowiązana zaliczyć je do swoich przychodów podatkowych dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym te odsetki faktycznie otrzyma. 3) Umorzone udziały lub akcje w spółce w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia 4) Dopłaty wnoszone do spółki 5) Przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego) 6) Kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań 7) Należny podatek od towarów i usług 8)Przychód z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przywłaszczenia

8 C1. Koszty uzyskania przychodów Generalnie za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie są one wymienione w tzw. Negatywnym katalogu wydatków ( art. 15 ust. 1 w zw. Z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.) Przesłanki kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów ( muszą być spełnione łącznie): 1) Podatek został poniesiony przez podatnika, który dokonuje odliczenia 2) Wydatek ma definitywny charakter 3) Wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów ( niekiedy wystarcza, aby ten związek przyczynowo-skutkowy miał jedynie charakter pośredni) lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów 4) Wydatek musi być w odpowiedni sposób udokumentowany

9 ! W przypadku uzyskania przez podatnika refundacji wydatków uprzednio poniesionych i zaliczonych przezeń do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi dokonać odpowiedniej korekty : Przykład – Podatnik ponosi koszty naprawy środka trwałego i zalicza te wydatki do swoich kosztów uzyskania przychodów przychodu w danym okresie rozliczeniowym. Po kilku miesiącach podatnik otrzymuje od producenta odszkodowanie mające swoje źródło w udzielonej gwarancji. Odszkodowanie zwolnione jest z podatku dochodowego. Podatnik zobowiązany jest dokonać korekty poprzez wyksięgowanie kwot związanych z naprawą – w dacie otrzymania odszkodowania.

10 C2. Strata W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają przychody podatnika, powstała różnica stanowi stratę. Obecnie podatnik może o wysokość poniesionej straty pomniejszyć dochód uzyskany w kolejnych 5 latach podatkowych. Jednakże wysokość corocznego pomniejszenia nie może nigdy przekraczać 50% kwoty tej straty ( art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.) Zatem w najkorzystniejszej dla podatnika sytuacji może on odliczyć stratę już w okresie 2 kolejnych lat podatkowych. Trzeba podkreślić, iż podatnik może dowolnie kształtować wysokość odliczenia w roku podatkowym ( pamiętając o 50% limicie) a także może całkowicie zrezygnować w określonym roku podatkowym z odliczenia części straty.

11 W 2008 r. spółka z o.o. poniosła stratę w wysokości 4 000 000,00 zł Spółka przyjęła strategię tak szybkiego odliczenia straty na ile tylko umożliwiają to przepisy prawne. Jak widzimy poniżej, spółka mogła odliczyć w 2009 r. mniej niż maksymalne 50% kwoty straty, gdyż większe odliczenie uniemożliwiała jej zbyt niska kwota uzyskanego w tym roku podatkowym dochodu. Jednakże dalsze całkowite rozliczenie straty miało miejsce już w 2 następnych latach, a tym samym strata została skonsumowana przez spółkę w trakcie 3 kolejnych lat podatkowych ROKDochódKwota odliczenia z tytułu straty Podstawa opodatkowania 20091 500 000,00 zł 00,00 20102 600 000,00 zł2 000 000,00 zł600 000,00 zł 20113 400 000,00 zł500 000,00 zł 2 900 000, 00 zł

12 Odliczenie straty w trakcie roku podatkowego Mimo, iż art. 7 u.p.d.o.p. nie wspomina o rozliczeniu strat w zaliczkach w trakcie roku podatkowego, to podatnik ma prawo odliczać stratę już w momencie obliczana zaliczki na podatek za dany miesiąc ( o ile osiągnięty dochód mu na to pozwala). Ponadto podatnika w takiej sytuacji nie wiąże zasada proporcjonalności odliczenia. Może on zatem odliczyć w danym miesiącu więcej aniżeli 1/12 maksymalnego odliczenia w danym roku podatkowym pułapu straty, to jest więcej niż 1/12 z 50% kwoty straty. Niemniej w przypadku gdy wynik finansowy podatnika w następnych latach będzie znacznie gorszy to musi on liczyć się z faktem, iż w przypadku nadmiernego odliczenia straty w trakcie roku podatkowego –będzie zmuszony do zwrotu części kwoty straty odliczonej przezeń w danym roku w sposób nieuprawniony.

13 D. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe 1)Do grupy podatników podmiotowo zwolnionych zaliczają się m.in. : -jednostki budżetowe, -fundusze celowe, -jednostki samorządu terytorialnego ( ale tylko w zakresie dochodów określonych w ustawie z 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego czyli np. wpływy z podatków, dochodów z majątku gminy) -fundusze inwestycyjne

14 2) Niektóre zwolnienia o charakterze przedmiotowym ( art. 17 u.p.d.o.p.) Dochody ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Dochody podatników realizujących społecznie użyteczne cele statutowe Dochody z kościelnych osób prawnych oraz spółek przez nie tworzonych ( przykład: Kościół Katolicki prowadzi w miejscowości Stalowa Wola drukarnię, w której poza wydawaniem publikacji na własne potrzeby wykonuje zlecone prace poligraficzne. Ponadto Kościół zawiaduje w Stalowej Woli domem opieki społecznej. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w drukarni kościelnej będą zwolnione z podatku tylko w części przecz naocznej na wymienione powyżej, cele statutowe preferowane przez ustawodawcę. Natomiast jakikolwiek dochód uzyskany z funkcjonowania domu opieki społecznej będzie zwolniony z podatku w całości jako dochód z niezarobkowej działalności charytatywno- opiekuńczej. Dochody podatników realizujących społecznie użyteczne cele statutowe.

15 ! Należy pamiętać, że z podatku CIT niekiedy zwolnieni są podatnicy podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w odniesieniu do dochodów osiąganych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stroną tak stanowi ( art. 17 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.) Chodzi o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykład: Polskie przedsiębiorstwo objęte w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym jest właścicielem położonej w Belgi. W przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dochód z tytułu tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu w Belgi, to jest według miejsca położenia nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 polsko-belgijskiej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, dochody z majątku nieruchomego ( wyłączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) mogą być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym ten majątek jest położony. W Polsce dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z podatku, tym samym podwójne opodatkowanie w ogóle nie wystąpi.

16 E. Ustalenie momentu powstania przychodu: Co do zasady, przysporzenia majątkowe osób prawnych określone w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. podlegają opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia ich do dyspozycji tychże osób. Jest to zgodne z tzw. Kasową zasadą uznawania przychodów za uzyskane w dacie ich faktycznego pozyskania przez beneficjenta. Niemniej wyjątkiem od wskazanej zasady jest sposób ustalenia momentu uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej ( z działów specjalnych produkcji rolnej). Przychody te bowiem uznaje się za osiągnięte w roku podatkowym w którym stają się one należne, choćby nie zostały jeszcze otrzymane ( art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.). Dlatego też do przychodów z działalności gospodarczej – dla ustalenia momentu ich uzyskania ma zastosowanie tzw. Zasada memoriałowa, co oznacza, że należy je zaliczyć do przychodów niezależnie od tego, czy zostały otrzymane, czy nie.

17 F. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku a) Odliczenia od podstawy : podatnicy podatku CIT mogą pomniejszyć swój dochód wyłącznie o następujące kategorię wydatków: -darowizny na cele określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. -darowizny na cele kultu religijnego -50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii -20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (dotyczy tylko banków) ! Łączna kwota odliczeń z powyższych tytułów nie może przekraczać 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust.3 albo 7a ust. 1 u.p.d.o.p.

18 Przykład: W 2014 r. spółka „ Patison Sp. z o.o.” przekazała Kościołowi Chrześcijan Baptystów darowiznę pieniężną na cele kultu religijnego w kwocie 17 000,00 zł Spółka nie przekazała w tym roku żadnych innych darowizn. Całkowity dochód spółki za 2014 r. – obliczony na podstawie art. 7 ust. 3 u.p.d.o.p. – wyniósł 142 000,00 zł. Zatem przy obliczeniu podstawy opodatkowania za 2014 r. spółka „ Patison Sp. z o.o.” może ją pomniejszyć z racji powyższej darowizny o kwotę 14 200,00 zł ( 142 000,00 x 10%). Pozostała część tej darowizny, to jest 2800,00 zł nie może zostać odliczona od dochodu spółki – obliczonego dla celów podatkowych.

19 Stawka podatkowa : W podatku dochodowym od osób prawnych do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych ma zastosowanie stawka liniowa. Wysokość stawki tego podatku wynosi 19% ( art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p.)

20 G. Pobór podatku : Generalnie rzecz biorąc, podatek może być obliczony, pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego w dwojaki sposób, to jest bezpośrednio przez podatnika w drodze tzw. samoobliczenia ( art. 25 u.p.d.o.p.) albo przez płatnika. Ta druga metoda ma zastosowanie tylko w nielicznych sytuacjach, przykładowo, przy tak zwanych zryczałtowanych formach opodatkowania, to jest w przypadku odsetek, opłat licencyjnych oraz dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ( art. 21 i 22 u.p.d.o.p.)

21 H. Rok podatkowy Pomimo, iż zasadniczo rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy ( art. 11 o.p.) tak w przypadku podatku CIT ustawodawca dopuszcza warunkowo możliwość wyboru przez podatnika innego niż kalendarzowy rok podatkowy ( warunki: taka możliwość musi być przewidziana w umowie spółki, statucie lub innym akcie założycielskim spółki, oraz podatnik zawiadomił o dokonanym wyborze właściwy miejscowo urząd skarbowy)

22 Przykład: Spółka „ Kostrzewski i Wspólnicy Sp. z o.o.” rozpoczęła działalność gospodarczą 1 września 2008 r.. Umowa spółki przewiduje, że rokiem podatkowym spółki będzie okres od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. W takiej sytuacji pierwszy rok podatkowy spółki będzie trwał od 1 września 2008 r. do 31 marca 2009 r. a kolejny rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. O wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym spółka zobowiązana jest zawiadomić właściwy miejscowo urząd skarbowy do dnia 1 października 2008 r. włącznie.

23 Natomiast w przypadku zmiany roku podatkowego w trakcie prowadzonej już działalności gospodarczej, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uznaje się okres od początku miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego aż do zakończenia nowo obranego roku podatkowego. Tak ustalony nowy rok podatkowy nie może jednakże być krótszy aniżeli 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, a zarazem nie może przekroczyć 23 takich miesięcy

24 Przykład: Spółka „Nowak i Wspólnicy Sp. Z o.o.” z końcem lutego 2011 r. zakończyła swój rok podatkowy. Zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o zmianie roku podatkowego spółki tak, aby zaczynał się on 1 maja a kończył 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Zatem pierwszy nowo przyjęty rok podatkowy „Nowak i Wspólnicy Sp. Z o.o.” będzie trwał 14 miesięcy, to jest od 1 marca 2011 do 30 kwietnia 2012r.

25

26 Podatek od wartości dodanej VAT

27 Cechy podstawowe podatku od wartości dodanej (VAT) Powszechność – ma ona dwa aspekty. Z jednej strony podatek powinien być nałożony na wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Z drugiej strony, zasadniczo wszystkie transakcje wykonywane przez przedsiębiorców powinny podlegać opodatkowaniu VAT Opodatkowanie konsumpcji – do opodatkowania VAT powinno dość na ostatnim etapie obrotu. Przedsiębiorcy zasadniczo nie powinni być obciążeni ciężarem VAT Proporcjonalność ceny – podstawą opodatkowania jest obrót z tytułu czynności podlegającej opodatkowaniu Neutralność – oznacza ona, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego ( wynikającego z dokonanych czynności opodatkowanych) o podatek naliczony ( wynikający z dokonanych zakupów lub importu towarów)

28 Słowniczek definicji ustawowych – art. 2 u.p.t.u. 1.Terytorium kraju – rozumiane jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.Państwo członkowskie – w rozumieniu ustawy jest państwo należące do UE. Od 1 stycznia 2007 są to: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwecja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja (1 stycznia 2013 r.) 3. Terytorium Wspólnoty – zasadniczo terytorium UE. Jednakże na potrzeby stosowania p.t.u. Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, zaś wyspę Man – jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, natomiast suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium republiki Cypru. Zatem np. przywóz towarów z Włoch do Monako nie będzie traktowany jako import towarów ( w Monako), zaś jako transakcja wewnątrzwspólnotowa. 4.Terytorium państwa trzeciego – w rozumieniu u.p.t.u. jest to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Terytorium państwa trzeciego będą wiec terytoria państw nie należących do UE, terytoria nie znajdujące się pod żadną władzą państwową ( np. Antarktyda) oraz terytoria państw członkowskich wyłączone mocą przepisów u.p.t.u. z terytorium Wspólnoty ( np. Wyspy Alandzkie)

29 5.Towary – rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii 6.Import towarów – np. Przywóz towarów z Chin albo z Ukrainy do Polski 7.Eksport towarów – np. W związku z umową sprzedaży, polska Spółka dokonuje wywozu sprzętu alpinistycznego z Polski do Białorusi. Będzie miał miejsce eksport, a Spółka – jeśli spełni określone prawem warunki – będzie miała prawo do zastosowania 0% stawki VAT. Gdyby Spółka dokonywała wywozu sprzętu na Słowację, zamiast eksportu miałaby miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, również zasadniczo opodatkowana stawką 0% 8.Import usług – Spółka hiszpańska świadczy na rzecz polskiego podatnika VAT usługę reklamową. Miejscem świadczenia usługi jest Polska. Polski podatnik będzie miał zobowiązany do wykazania importu usług. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe przez podmiot z USA na rzecz polskiej spółki. 9.Działalność rolnicza – produkcja roślinna zwierzęca, a także świadczenie usług rolniczych 10.Rolnik ryczałtowy – w rozumieniu p.t.u. jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3

30 11.Usługi rolnicze – dla celów VAT to usługi wymienione w zał. Nr 2 do ustawy, np. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt, usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi. 12.Mały podatnik – podatnik VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku ) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro; lub prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami, będący agentem, zleceniobiorcą – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonanie usługi ( wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. ( !! Mali podatnicy –po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego – mogą wybrać kasową metodę obliczenia VAT. Obowiązek podatkowy będzie powstawać co do zasady po otrzymaniu płatności za wykonanie czynności, jednak nie później niż 90 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Dla małych podatników, którzy wybrali metodę kasową, okresem rozliczeniowym jest kwartał. Natomiast mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą wybrać rozliczenie kwartalne.

31 Właściwość organów podatkowych w sprawach VAT A.Przepis art. 3 ust. 1 u.p.t.u. stanowi, iż organem podatkowym właściwym dla podatnika jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 1.W praktyce często się jednak zdarza, że podatnik wykonuje czynności na obszarze podlegającym właściwości dwóch, albo nawet większej ilości urzędów skarbowych. W takiej sytuacji właściwym organem podatkowym jest: a)Dla osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. b)Dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej –naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby 2. Niezależnie od powyższych reguł w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście

32 Zakres opodatkowania Czynności opodatkowane podatkiem VAT określone w art. 5 u. p.t.u. 1.Zgodnie z u.p.t.u. opodatkowaniu podlegają: 2.Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 3.Eksport towarów 4.Import towarów na terytorium kraju 5.Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 6.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 7.Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub rozwiązanie spółki osobowej

33 Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.p.t.u. jest to wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 u.p.t.u. na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zatem aby doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, koneiczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków: -musi nastąpić fizyczny wywóz towarów z Polski do kraju UE - wywóz towaru powinien nastąpić w wykonaniu czynności dostawy towarów

34 Wewnątrzwspólnotowe nabycie Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.t.u. przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzenia jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz

35 Obowiązek podatkowy 1.Wydanie towaru lub usługi – Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub usługi. Odnosi się to w szczególności do sytuacji gdy istniej obowiązek wydania faktury, bowiem wtedy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, wystawienia faktury, nie później jednak niż w w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. 2.Wydanie towaru na rzecz agenta lub zleceniobiorcy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, jednak nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot 3.Wydanie towarów przez komitenta na rzecz komisanta - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, jednak nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez komisanta. 4.Dostawa mediów – W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej, lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie.

36 5. Usługi budowlane – W przypadku usług budowlanych lub budowlano- montażowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi ( art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d u.p.t.u.) Przykład: Umowa o budowę hali produkcyjnej została wykonana 20 lipca 2011. Odbiorca zapłacił za usługę w trzech równych ratach – 10 maja, 15 lipca oraz 30 września 2011. Obowiązek podatkowy powstał co do dwóch pierwszych rat odpowiednio -10 maja oraz 15 lipca. W stosunku do trzeciej raty obowiązek podatkowy powstał w dniu 19 sierpnia, tzn. 30 w dniu licząc od dnia wykonania usługi. Usługodawca powinien wystawić faktury nie później niż 10 maja, 15 lipca oraz 19 sierpnia. 6.Usługi transportowe – z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. 7.Usługi najmu, dzierżawy i leasingu z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze

37 Wysokość opodatkowania: Stawka podatku to liczba, która w powiązaniu z podstawą opodatkowania pozwala określić wysokość podatku. W świetle polskich przepisów w 2011 r. stawka podstawowa kształtuje się na poziomie 23%. Obok stawki podstawowe są też stawki obniżone - 8% i 5%. Ponadto, przewidziana jest także stawka 0% stanowiąca odpowiednik zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

38 Prawo do odliczenia podatku naliczonego Zgodnie z art. 86 ust 1 u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi,, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.p.t.u. przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

39 Przyjmując, że podatnik dokonuje jednego zakupu i jednej sprzedaży miesięcznie, schemat łańcucha opodatkowania może wyglądać następująco : Faza Wartość sprzedaży netto Kwota VAT (23%) Cena Producent 100 23 123 Hurtownik 110 25,3 135,3 Detalista 130 29,9 159,9

40 W powyższym przykładzie każdy podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i każdy jest uprawniony do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Podatek VAT wynikający z każdej transakcji jest podatkiem należnym dla sprzedawcy (producent, hurtownik i detalista) i naliczonym dla kupującego (hurtownik i detalista). Przyjmując założenie, iż każdy z powyższych podatników zanotował w danym miesiącu obrót wynikający tylko z przedstawionych w tabelce transakcji, ich rozliczenie podatkowe przedstawiać się będzie następująco:

41 Podatnik Podatek należny Podatek naliczony Zobowiązani e podatkowe Producent 23 0 Hurtownik 25,3 23 2,3 Detalista 29,9 25,3 4,6

42 Każdy z podatników biorących udział w obrocie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który to podatek naliczony reprezentuje wartość podatku zrealizowanego w poprzedniej, opodatkowanej fazie obrotu. W ten sposób w praktyce doszło więc do opodatkowania przez każdego podatnika tylko wartości przezeń dodanej w kolejnej fazie obrotu. Przykład ten wskazuje także, iż materialny ciężar podatku poniesie ostateczny konsument - ten, który nie będzie miał już możliwości odliczenia podatku naliczonego przez sprzedawcę, w omawianym przykładzie - przez detalistę. Należy pamiętać, iż przykład powyższy, choć oddający istotę działania podatku naliczonego, jest jednak uproszczeniem wynikającym z tego, iż nie bierze pod uwagę w ogóle innych zdarzeń gospodarczych wpływających na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT. Ponadto w przykładzie przyjęto założenie, iż zarówno hurtownik, jak i detalista wyrażą wolę odliczenia podatku naliczonego. W praktyce, z różnych względów, tak być nie musi. Jeżeli podatek naliczony nie byłby przez nich odliczony, wówczas wysokość zobowiązania podatkowego byłaby równa wysokości kwoty podatku należnego.

43 Firma A - posiada w delcie Wisły duże ilości gruntów, na których prowadzi wydobycie bursztynu. Wycenia tonę wydobytego przez siebie surowca na kwotę 1000zł (jest to wartość netto), do tej kwoty dolicza obowiązującą stawkę VAT (niech będzie to 23%) i w ten sposób uzyskuje kwotę brutto wielkości 1230zł. Firma A odprowadzi zatem do urzędu skarbowego 230zł podatku VAT. Firma B – skupuje surowy bursztyn od firmy A, za kwotę 1000zł netto (1230zł brutto), a następnie produkuje z niego naszyjniki, które sprzedaje po cenie 2000zł netto (2460zł brutto). W tym przypadku firma B, jest zobowiązana odprowadzić do urzędu skarbowego podatek należny VAT w wysokości 460zł. Podatek ten jednak może zostać pomniejszony o podatek naliczony, który został udokumentowany na fakturach VAT. W tym przypadku będzie to 230zł VAT, za zakup surowca. Co za tym idzie firma B, odprowadzi do urzędu skarbowego jedynie 230zł podatku od towarów i usług (460zł – 230zł = 230zł). Firma C – sklep sprzedający gotowe wyroby z bursztynu, skupuje naszyjniki od producenta za kwotę 2000zł netto (2460zł brutto), następnie sprzedaje je wraz z narzuconą marżą wielkości 30%. Co za tym idzie, sprzedaje naszyjniki za 2600zł netto (3198zł brutto) i jest zobowiązana zapłacić z tego tytułu do urzędu skarbowego 598zł podatku VAT (23%). Jednak podatek ten może być również pomniejszony o podatek naliczony w wysokości 460zł, za zakup naszyjników od ich producenta. Co za tym idzie, mając udokumentowane faktury VAT zapłaci 138zł podatku (598zł – 460zł = 138zł). ( Przykład: za www.biznes.pl)

44 Wyłączenia z zakresu opodatkowani: Artykuł 6 u.p.t.u. zawiera katalog czynności niepodlegających przepisom VAT. Zgodnie z nim u.p.t.u. nie stosuje się do : 1.Transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2.Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Przykład: Prowadzenie samochodu, zwiedzanie muzeów, wizyta u lekarza, udzielenie bezpłatnej porady prawnej na rzecz nieznajomej osoby nie są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

45 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług bezpłatnych porad prawnych

46 opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnych porad prawnych wskazać należy, że nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), stosownie do którego opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z brzmienia tego przepisu należy wnioskować a contrario, iż nieodpłatne świadczenie usług nie stanowi czynności objętych zakresem podatku VAT. Jednakże nieodpłatne świadczenie usług może być na gruncie ustawy o VAT w pewnych przypadkach uznane za podlegające opodatkowaniu VAT. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, itp. oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

47 Jednocześnie należy zauważyć, że świadczenie profesjonalnych usług prawnych w sposób dobrowolny i nieodpłatny, w interesie publicznym - w szczególności na rzecz osób, których na te usługi nie stać, jest publicznie odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna, kreując tym samym pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wśród obecnych i potencjalnych jego klientów. Zatem należy uznać, iż świadczenie profesjonalnych usług prawnych w sposób dobrowolny i nieodpłatny w interesie publicznym, wpisuje się, co do zasady, w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze, nieodpłatne świadczenie określonych usług prawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli odbywa się ono jako działalność prospołeczna zakładająca wzrost prestiżu oraz pozytywny wizerunek podatnika wykonującego te usługi.

48 Jeżeli natomiast podatnik udziela bezpłatnych porad prawnych, które nie wpisują się w cel prowadzonej przez niego działalności (w świetle powyższych wyjaśnień zakres takich przypadków wydaje się znikomy), przedmiotowe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Należy jednak zauważyć, że nie oznacza to faktycznego obciążenia w każdym przypadku tego rodzaju czynności podatkiem. Aby podatek został w takim przypadku naliczony podatnik musiałby ponieść koszty w związku ze świadczeniem tych czynności. W praktyce oznacza to, że prawnik, który prowadzi działalność jednoosobowo, nie naliczy podatku od bezpłatnej usługi, gdyż nie ponosi w związku z jej świadczeniem z reguły żadnych kosztów.

49 CZĘŚĆ OGÓLNA AKCYZA Wyroby akcyzowe Podstawa opodatkowania Stawki akcyzy

50 Ogólna charakterystyka akcyzy Podatek konsumpcyjny Podatek selektywny Podatek pośredni Podatek jednofazowy Podsumowując – dobry podatek, który w odpowiedni sposób zaspokaja potrzeby budżetowe, łatwo reaguje na zmianę tych potrzeb oraz dostosowuje się do zmian w poziomie działalności gospodarczej, a dodatkowo jest łatwy w nakładaniu i poborze.

51 Akcyza a VAT AKCYZAVAT Podatek pośredni Podatek konsumpcyjnyPodatek konsumpcyjny – powszechny Podatek jednofazowyPodatek wielofazowy (naliczany w każdej fazie obrotu) Jest kosztem dla podatnikaNie jest kosztem dla podatnika Nie jest odliczany w trakcie obrotu gospodarczego i stanowi element podstawy opodatkowania VAT Nie powiększa podstawy opodatkowania w kolejnych fazach obrotu Duże znaczenie fiskalne – ponad 20% wpływu do budżetu Ogromne znaczenie fiskalne – ponad 40% wpływu do budżetu

52 PODMIOT OPODATKOWANIA Podatnik akcyzy - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot: (art. 13 ust.1) 1) będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 2) będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od tego suszu zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tego suszu 3) u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 4) będący przedstawicielem podatkowym ;

53 Przedmiot Akcyzy Wyroby akcyzowe Wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Grupy wyrobów akcyzowych - wyroby energetyczne i energia elektryczna, - napoje alkoholowe, - wyroby tytoniowe i susz tytoniowy

54 Samochody osobowe Wyroby akcyzowe Wyroby energetyczne Wyroby węglowe Energia elektryczna Napoje alkoholowe Alkohol etylowy Piwo Wino Napoje fermentowane Wyroby pośrednie Wyroby tytoniowe Papierosy Tytoń do palenia Cygara i cygaretki Susz tytoniowy

55 Podstawa opodatkowania wyrobów akcyzowych Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w: litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). (art. 88 ust. 1 i 2)

56 WYRÓBPODSTAWA OPODATKOWANIA Alkohol etylowyLiczba hektolitrów alkoholu 100%vol.zawartego w gotowym wyrobie PiwoLiczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato WinoLiczba hektolitórw gotowego wyrobu Napoje fermentowaneLiczba hektolitrów gotowego wyrobu Wyroby pośrednieLiczba hektolitrów gotowego wyrobu

57 Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 2) benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1565,00 zł/1000 litrów; 4) benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 – 1822,00 zł/1000 litrów; 5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – 1446,00 zł/1000 litrów; 6) olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1196,00 zł/1000 litrów; 8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1196,00 zł/1000 litrów; 9) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi – 232,00 zł/1000 litrów;

58 Stawki akcyzy na napoje alkoholowe Wyrób Podstawa opodatkowania Stawka Alkohol etylowy liczba hektolitrów alkoholu 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie 4960 zł/1hl Piwo liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato 7,79 zł/1hl Wino liczba hektolitrów gotowego wyrobu 158 zł/1hl Napoje fermentowane - cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o mocy alkoholu do 5% obj. - liczba hektolitrów gotowego wyrobu 97,00 zł / 1hl 158 zł/1hl Wyroby pośrednie liczba hektolitrów gotowego wyrobu 318 zł/1hl

59 Piwo Stawka akcyzy dla piwa wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. 7,79 – 100 litrów X – 0,5 litra piwa gotowego o ekstrakcie brzeczki podstawowej (° Plato) 15,5 X = 0,60 pln Dla 10 butelek: 10 x 0,60 = 6,0

60 Alkohol Stawki akcyzy od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol. = 4.960,00 zł 0,5 litra 40% wódki = 0,5 x 0,4 = 0,2 litra 100% 4960 zł / 100 litrów = 49,60 zł / 1 litr 49,60 x 0,2 litra; Akcyza = 9,92 zł

61 Papierosy Stawki akcyzy dla papierosów 188,00 zł za każde 1.000 sztuk i 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej; Paczka papierosów o MCD 12,90 zł = 20 sztuk: 1) 188,00 zł : 1000 szt. x 20 szt. = 3,76 zł 2) 31,41 % x 12,90 = 4,05 zł Akcyza = 3,76 + 4,05 = 7,81 zł

62 Papierosy Minimalna stawka akcyzy = 100 % całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów ŚW na 2013 r.=544,98 zł za 1.000 szt. papierosów 544,98 zł : 1000 szt. x 20 szt. = 10,90 zł 31,41 % x 10,90 = 3,42 zł Akcyza = 3,76 (20 szt.) + 3,42 (od ŚW)= 7,18 zł

63 ZNAKI AKCYZY  Podatkowe znaki akcyzy.  Legalizacyjne znaki akcyzy.

64 Podatkowe znaki akcyzy – przykład

65 Legalizacyjne znaki akcyzy – przykład

66 Podatek akcyzowy od samochodów osobowych Definicja – art. 100 ust. 4 – Samochody osobowe są to: – pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi – z wyłączeniem: – pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

67 Przedmiot opodatkowania – art. 100 Import samochodów osobowych niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju Pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanych na terytorium kraju – - wyprodukowanego na terytorium kraju – - od którego nie została wcześniej zapłacona akcyza

68 Obowiązek podatkowy – art. 101 Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje z dniem: przemieszczenia z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli uzyskanie prawa rozporządzania samochodem nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na teren kraju; nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel, jeżeli nastąpiło po wprowadzeniu jego na teren kraju; złożenia wniosku o rejestrację samochodu w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem tego samochodu

69 Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych Rozporządzanie samochodem jak właściciel Złożenie wniosku o rejestrację gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu UE PL

70 Jak obliczyć akcyzę za „sprowadzone” auto ? W pierwszej kolejności należy sprawdzić pojemność silnika. Ponieważ mamy dwie stawki procentowe, dla pojazdów osobowych o pojemności do 2000 cm³ stawka ta wynosi 3,1%, a dla pojazdów o pojemności większej jak 2000 cm³ stawka ta wynosi 18,6%. Następnie kwotę z faktury bądź umowy należy przemnożyć przez kurs NBP z dnia przekroczenia granicy przez pojazd który mamy oclić. Teraz kwotę którą otrzymaliśmy należy przemnożyć przez jedną ze stawek procentowych. Przypominam że dla pojazdów o pojemności do 2000 cm³ stawka ta wynosi 3,1%, a dla pojazdów o pojemności większej jak 2000 cm³ stawka ta wynosi 18,6%. Kwotę którą otrzymamy należy zaokrąglić do pełnych złotówek, -wynik to akcyza wyliczona.

71 1 – przykład Kupiliśmy pojazd na fakturze lub umowie wpisana kwota zakupu to 7 000 € a pojemność silnika to 1650 cm³, data przekroczenia granicy to 22-11-2010. Obliczamy akcyzę: 7 000 × 3,9292 = 27504,3999 27504,3999 × 3,1% = 853 Akcyza przy takim pojeździe wynosi 853 zł, pamiętaj że kwota ta została zaokrąglona do pełnych złotówek.

72 2 – przykład Kupiliśmy pojazd na fakturze lub umowie wpisana kwota zakupu to 7 000 € a pojemność silnika to 2550 cm³, data przekroczenia granicy to 22-11-2010. Obliczamy akcyzę: 7 000 × 3,9292 = 27504,3999 27504,3999 × 18,6% = 5116 Akcyza przy takim pojeździe wynosi 5116zł, pamiętaj że kwota ta została zaokrąglona do pełnych złotówek.


Pobierz ppt "CIT 2016. A. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych: osoby prawne ( SP i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google