Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK."— Zapis prezentacji:

1 TEORIA I PRAKTYKA

2 STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK

3 O.J. SIMPSON: SPORTOWIEC BRITNEY SPEARS: PIOSENKARKA

4 JESSE VENTURA: ZAPA Ś NIK, POLITYK ARNOLD SCHWARZENEGGER: KULTURYSTA, AKTOR, POLITYK

5 BILL GATES: EKONOMISTA, FILANTROP LANCE ARMSTRONG: KOLARZ

6 JUREK OWSIAK: DZIA Ł ACZ SPO Ł ECZNY JAN PAWE Ł II: PAPIE Ż

7 CHINESE REPUBLIC vs REPUBLIC OF CHINA NOTHING SUCKS LIKE AN ELECTROLUX PA Ń STWO PRUSKIE JEST PO Ś MIEWISKIEM EUROPY

8 PUBLIC RELATIONS – FUNKCJA ZARZ Ą DZANIA, KTÓRA BADA NASTAWIENIE OTOCZENIA, OKRE Ś LA STRATEGIE I PROCEDURY JEDNOSTEK LUB ORGANIZACJI WOBEC INTERESU PUBLICZNEGO ORAZ PLANUJE I WYKONUJE PROGRAM DZIA Ł ANIA W CELU UZYSKANIA ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI OTOCZENIA

9 JEDNOSTKA GRUPA ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO P R

10 1. PROBLEM 2. POMYS Ł JAK GO ROZWI Ą ZA Ć 3. BADANIA I ANALIZA, PLANOWANIE 4. WDRA Ż ANIE PLANU W Ż YCIE 5. OBSERWACJA EFEKTÓW – REAKCJA OTOCZENIA 6. KONTYNUACJA DZIA Ł A Ń LUB POWRÓT DO PKT 2

11 REKLAMAPROMOCJA PUBLICITY PUBLIC RELATIONS

12 w biznesie w polityce w życiu codziennym

13 CLAUDE E. SHANNON, WARREN WEAVER, MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION (1948) WILLBUR SCHRAM, MASS COMMUNICATIONS (1949) KOMUNIKACJA: 9”C”: CLEARCONCISECONCRETECORRECTCREDIBLECOHERENTCREATIVECOMPLETECOURTEOUS

14

15

16

17 wra ż enie, które uzyskujemy w zale ż no ś ci od stanu naszej wiedzy i zrozumienia faktów (dotycz ą cych ludzi, produktów lub sytuacji) pozytywnynegatywny

18 -POGL Ą DY POLITYCZNE -REALIZOWANA POLITYKA -OKOLICZNO Ś CI ZEWN Ę TRZNE DETERMINUJ Ą CE CZASY, W JAKICH FUNKCJONUJE -FORMA I TRE ŚĆ WYPOWIEDZI / CHARYZMA -UMIEJ Ę TNO ŚĆ REAGOWANIA NA KRYZYSY -UMIEJ Ę TNO ŚĆ PROWADZENIA DYSKUSJI I LOGICZNO ŚĆ ARGUMENTACJI -STOSUNEK DO OBYWATELI I DO MEDIÓW -STOSUNEK DO PRAWA -WYGL Ą D ZEWN Ę TRZNY -„LUDZKI WYMIAR” JEGO DZIA Ł ALNO Ś CI -SAVOIR VIVRE I BON TON -KONSEKWENCJA

19 -CI Ą G Ł O ŚĆ FUNKCJONOWANIA -NAZWA -ZNAK TOWAROWY -SLOGANY REKLAMOWE -JAKO ŚĆ PRODUKOWANEGO TOWARU -WARUNKI PRACY -UMIEJ Ę TNO ŚĆ REAGOWANIA NA KRYZYSY -TRANSPARENTNO ŚĆ -INNOWACYJNO ŚĆ -WYCHODZENIE NAPRZECIW POTRZEBOM SPO Ł ECZNYM -DZIA Ł ALNO ŚĆ FILANTROPIJNA -ZACHOWANIE PREZESA/ZARZ Ą DU

20 firmy prezentuj ą ce odpowiedzialn ą postaw ę wobec klientów, efektywnie rozwi ą zuj ą ce problemy dotycz ą ce produktów lub us ł ug, reaguj ą ce na zg ł aszane przez klientów uwagi oraz zachowuj ą ce jawno ść we wzajemnych relacjach jestem wiarygodny jestem niewiarygodny

21 CZARNY PR– Ś WIADOMIE ZAPLANOWANE DZIA Ł ANIE INFORMACYJNE NA SZKOD Ę INNEGO PODMIOTU. JEST TO DZIA Ł ANIE, KTÓRE WYKORZYSTUJE INFORMACJE PRZECIWKO OSOBIE/INSTYTUCJI BEZ ICH ZGODY. JEGO CELEM JEST PODWA Ż ENIE CZYJEJ Ś POZYCJI NA RYNKU – OS Ł ABIENIE WIARYGODNO Ś CI I WIZERUNKU

22 SAMUEL ADAMS P.R.L. ‘DZIADEK TUSKA’ ZUPKI AMINO

23 KAMPANIA OSZCZERSTW POLITYCZNA Ś MIER Ć PRZYKLEJANIE ETYKIETY

24 GEORGE WALLACE MARTIN L. KING SCOTTSBORO BOYS ELIOT SPITZER

25 LUDZKIE OBLICZE POLITYKÓW OCZERNIANIE PRZECIWNIKA KREOWANIE BOHATERÓW WYOLBRZYMIANIE FAKTÓW

26

27

28

29

30 DOKTRYNA WYJ Ą TKOWO Ś CI ZIMNA WOJNA – ZSRR i AFROAMERYKANIE I WOJNA Ś WIATOWA – WOLNO ŚĆ S Ł OWA II WOJNA Ś WIATOWA - NEUTRALNO ŚĆ

31 CZARNY PR WOBEC IMPERIALIZMU PROMOWANIE W Ł ASNYCH WARTO Ś CI ZASIANIE STRACHU WYOLBRZYMIANIE RZECZYWISTO Ś CI

32 DEKLARACJA ZASAD (1906) JOHN ROCKEFELLER METODA IVY LEE DYE TRUST I „POISON” IVY

33 CRYSTALIZING PUBLIC OPINION SZKO Ł A PR (1923) AMERICAN TOBACCO COMPANY KAMPANIE POLITYCZNE NA US Ł UGACH RZ Ą DU REPREZENTOWANIE AMERYKI I NIE TYLKO

34 ZA Ł O Ż ENIA NAUKI PR: 1. PUBLIC RELATIONS IS A TWO-WAY STREET 2. PRACTICE IS NOT EVERYTHING 3. PROPAGANDA PROVIDES FOR ORDER AND A BETTER WORLD

35 HAROLDBURSONMOSSKENDRIX JOHNMARSTON

36 1920 1928 1944 1948 1960 1976 1980 1992 2008

37 rozwój dużych korporacji konflikty i konfrontacje społeczne rozwój mediów duży wpływ opinii publicznej rozwój internetu

38 BRAK WIARYGODNO Ś CI BRAK PRAWDZIWYCH SPECJALISTÓW DEPRECJONOWANIE WARTO Ś CI PR BRAK BEZPIECZE Ń STWA PRACY

39 - CELE TYTUŁOWANIA; - FORMY TYTUŁOWANIA – ZASADY OGÓLNE; - TYTUŁ MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ PRAWNIE, OFICJALNIE LUB HONOROWO; - TYTULATURA PAŃSTW; - TYTULATURA NAJWYŻSZYCH PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW; - TYTULATURA W KORESPONDENCJI (OFICJALNEJ I NIEOFICJALNEJ)

40 KRÓL FILIP VIBARACK OBAMA PAPIEŻ FRANCISZEK

41 REKTOR NOWAK KARDYNAŁ DZIWISZ

42 BARON DE BRETEUIL (1762): „TYTUŁY SĄ NICZYM SAME W SOBIE, SĄ RZECZYWISTE TYLKO WTEDY, GDY SĄ UZNAWANE, A ICH WARTOŚĆ ZALEŻY OD TEGO, JAKIE WIĄŻE SIĘ Z NIMI ZNACZENIE. SUWERENOWIE NIE MOGĄ SAMI SOBIE PRZYZNAWAĆ TYTUŁÓW Z WŁASNEJ WOLI; NIE WYSTARCZY TEŻ NA TO ZGODA ICH PODDANYCH; NIEZBĘDNA JEST NATOMIAST AKCEPTACJA ZE STRONY INNYCH PAŃSTW.”

43 JAKIE ZNACZENIE MA PRECEDENCJA ? PRECEDENCJA PAŃSTWOWA: WYNIKA Z PRAWA WEWNĘTRZNEGO, TRÓJPODZIAŁ WŁADZY, KOLEJNOŚĆ ZASTĘPSTWA GŁOWY PAŃSTWA PRECEDENCJA MIĘDZYNARODOWA: SUWERENNOŚĆ PAŃSTW, DYPLOMACJA - ZASADA STARSZEŃSTWA, ODMIENNE ZASADY W RÓŻNYCH INSTYTUCJACH PRECEDENCJA W BIZNESIE: ROZMOWY DELEGACJI

44 CHOĆ ISTNIEJĄ SZTYWNE REGUŁY DOTYCZĄCE PRECEDENCJI, BARDZO CZĘSTO POTRZEBY POLITYKI ZAGRANICZNEJ WPŁYWAJĄ NA OSTATECZNĄ REALIZACJĘ ZASADY PIERWSZEŃSTWA

45

46 OBOWIĄZKI GOSPODARZA (MIEJSCE, CZAS, ZAPROSZENIA, MENU, OBSŁUGA, WYSTRÓJ) OBOWIĄZKI GOŚCIA (ODPOWIEDŹ NA ZAPROSZENIE, UBIÓR, CZAS PRZYBYCIA, PREZENT, SPOSÓB ZACHOWANIA) SPECYFIKA PRZYJĘĆ (KOKTAJL/BANKIET, OBIAD/PRZYJĘCIE ZASIADANE, GARDEN PARTY) ZASTAWA STOŁOWA TOAST

47 RYZYKOWNA GRA: - BRAK TRE Ś CI - FAWORYZOWANIE DZIENNIKARZY - SZYBKIE TEMPO - Z Ł Y CZAS DNIA - NIEODPOWIEDNIE MIEJSCE - NIEDOPOWIEDZENIA - BRAK RAM CZASOWYCH

48 S Ł OWO SI Ę RZEK Ł O: - KONIECZNE PRZYGOTOWANIE - ZWI Ę Z Ł O ŚĆ, BEZPO Ś REDNIO ŚĆ - PRAWDA I TYLKO PRAWDA - FAKTY I ARGUMENTY - MÓWIENIE OFICJALNIE - KONTROLOWANE ROZLU Ź NIENIE

49 PE Ł NIA WIZERUNKU: - KONIECZNE PRZYGOTOWANIE - WYGL Ą D ZEWN Ę TRZNY - MÓWIENIE Z PAMI Ę CI / OPIERANIE SI Ę NA DANYCH - SZACUNEK WOBEC PRZECIWNIKA - LABELLING POZYTYWNY I NEGATYWNY - DYSTANS I U Ś MIECH

50 FORMA I TRE ŚĆ SI Ę LICZY: - ATRAKCYJNY TYTU Ł - MAGIA PIERWSZEGO AKAPITU - ZWI Ę Z Ł O ŚĆ I PODAWANIE FAKTÓW - OSOBY ODPOWIEDZIALNE (KONTAKT) - CZAS PUBLIKACJI - WERYFIKACJA POPRAWNO Ś CI KOMUNIKATU

51 AKTYWNO ŚĆ 24/7: - SZYBKO ŚĆ REAKCJI - POLEPSZENIE KOMUNIKACJI - KSI ĄŻ KA TELEADRESOWA - Ź RÓD Ł O INFORMACJI NA TEMAT POGL Ą DÓW/PLANÓW - ZWI Ę Z Ł O ŚĆ KOMUNIKATU - KONIECZNO ŚĆ CI Ą G Ł EGO MONITOROWANIA WPISÓW - „LUDZKIE OBLICZE”, SKRACANIE DYSTANSU

52 STANDARDY RELACJI Z INNYMI LUD Ź MI DOBRO v. Z Ł O, SPRAWIEDLIWO ŚĆ v. NIESPRAWIEDLIWO ŚĆ NORMA SPO Ł ECZNA, ZAWODOWA, MORALNA KODEKSY ETYCZNE W PUBLIC RELATIONS WAGA ETYKI W BIZNESIE

53 WATERGATE WOLNO ŚĆ S Ł OWA NEPOTYZM Ł APÓWKA ZIPPERGATEENRONWALMART CITIZENS FOR FREE QUWAIT

54 ADVOCACY (DOBRE DORADZTWO) HONESTY (UCZCIWO ŚĆ ) EXPERTISE (PROFESJONALIZM) INDEPENDENCE (OBIEKTYWNO ŚĆ ) LOYALTY (LOJALNO ŚĆ ) FAIRNESS (SPRAWIEDLIWO ŚĆ ) TRANSPARENCY (TRANSPARENTNO ŚĆ ) INTEGRITY (RZETELNO ŚĆ )

55 - RELIGIA: CHRISTMAS TREE – HOLIDAY TREE, B.C. – B.C.E., A.D. – C.E., ale GOD jako WARTOŚĆ jest OK! - PŁEĆ: HE – SHE, Mrs - MISS - RASA: nie wolno użyć NIGGER, NEGRO, COLOURED nie powinno się używać BLACK, YELLOW, RED, BROWN, INDIAN - STAN ZDROWIA: MENTALLY DISABLED – MENTALLY CHALLENGED, BLIND – VISUALLY IMPAIRED, DEAF – HEARING IMPAIRED, OLD PERSON – SENIOR, BALD – FOLLICALLY CHALLENGED - ORIENTACJA SEKSUALNA: L.G.B.T.Q.I.

56 - GONZALES v. ABERCROMBIE & FITCH (2003) - “Abercrombie is hereby enjoined from enacting, maintaining, or implementing any policy or engaging in any practice or procedure that discriminates against African Americans, Asian Americans, or Latinos on the basis of race, color, and/or national origin.” - DYSKRYMINACJA W TEXACO (1994)


Pobierz ppt "TEORIA I PRAKTYKA. STEVE BALLMER: EKONOMISTA JOHN McCAIN: POLITYK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google