Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM NA LATA 2008 – 2013 MIĘDZYRZECZ 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM NA LATA 2008 – 2013 MIĘDZYRZECZ 2008."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM NA LATA 2008 – 2013 MIĘDZYRZECZ 2008

2 CEL GŁÓWNY Celem głównym niniejszej strategii jest stworzenie odpowiednich warunków i metod rozwoju placówek oświatowych oraz dostosowanie potrzeb edukacyjnych dla ówczesnej młodzieży

3 DZIAŁANIA Działania przedstawione w niej, związane są m.in;  z poprawą stanu obiektów, unowocześnieniem bazy edukacyjno- sportowej,  doskonaleniem zawodowym nauczycieli,  ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci imłodzieży  z dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, tak, aby wszystkie zadania statutowe realizowane były na poziomie zapewniającym wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

4 CEL Współczesna edukacja staje się wielkim wyzwaniem zarówno na szczeblu krajowym, jaki i lokalnym, dlatego też ten dokument jest tak ważnym i strategicznym dokumentem stanowiącym uzupełnienie i skonkretyzowanie celów i zadań rozwojowych powiatu międzyrzeckiego, w obszarze jakim jest oświata oraz pozwoli nam o ubieganie się o środki unijne.

5 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim – MOCNE STRONY świadomość konieczności modernizacji i gotowości do wprowadzania innowacji w wielu dziedzinach, wzrost aspiracji edukacyjnych mieszkańców powiatu, zwiększenie liczby osób uzyskujących średnie i wyższe wykształcenie, stopniowo wzrastający poziom przedsiębiorczości lokalnej, potencjał ludzki, dobrze przygotowana i otwarta na zmiany kadra pedagogiczna, duży procent uczniów korzysta z zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, itp. sprawdzony sposób kontaktów z rodzicami (np. otwarte drzwi),

6 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim – SŁABE STRONY brak rozpoznania aktualnych potrzeb rynku pracy, zbyt wolne tempo wprowadzania przyszłościowych technologii w miejscowych przedsiębiorstwach, wysoki poziom bezrobocia, duży odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy, osób młodych oraz osób z niskim poziomem wykształcenia, brak ofert pracy dla młodych absolwentów na terenie powiatu powodujący ich migrację, brak zapewnienia równości szans na rynku pracy dla wszystkich grup społecznych, brak mechanizmów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,

7 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim – SŁABE STRONY niski wskaźnik wykształcenia, szczególnie na terenach wiejskich, mała zdolność do inwestowania przedsiębiorstw lokalnych ze względu na brak własnego kapitału, niedostateczna liczba nauczycieli języków obcych, niski poziom umiejętności uczniów w zadaniach, wymagających twórczego myślenia, przestarzała baza i niska elastyczność szkolnictwa zawodowego, słabo rozwinięta oferta kształcenia ustawicznego, zbyt mała liczba nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli zawodu, niedostosowanie kierunków kształcenia do specyfiki rynku pracy, niski poziom mobilności zawodowej bezrobotnych i zagrożonych zjawiskiem bezrobocia, spadek aktywności zawodowej ludności wiejskiej, nie do końca rozwiązany problem patologii uczniów.

8 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim. SZANSE możliwość rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o fundusze strukturalne, zasadnicza poprawa współpracy instytucjonalnej, stwarzająca bodźce do rozwoju, dopasowanie koncepcji edukacji i dokształcenia do wymagań rynku pracy, współpraca samorządów miast, gmin i powiatu w obszarze edukacji, poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół, rozwój współpracy lokalnej między podmiotami związanymi z rynkiem pracy (szkoły, instytucje rynku pracy, partnerzy społeczni), możliwość rozwoju zasobów ludzkich oraz wyrównania szans na rynku pracy poprzez wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim.SZANSE wykorzystanie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego zaangażowanego w działania na rzecz integracji społecznej grup i osób, partnerstwo samorządów lokalnych, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej powiatu, otwarcie możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich środkami pomocowymi i uzupełniającymi je środkami krajowymi, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, rozwój postaw społeczno – gospodarczych związanych z samozatrudnieniem,

10 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim. SZANSE uaktywnienie małej i średniej przedsiębiorczości w działaniach na rzecz doskonalenia modelu kształcenia zawodowego, budowanie zaufania społecznego do przedsięwzięć i projektów ogólnospołecznych, zawodowa aktywizacja niepełnosprawnych, budowanie systemu kształcenia ustawicznego, realizacja celów i zadań lokalnej polityki samorządu, zgodnej z globalnymi koncepcjami rozwoju, budowanie tożsamości powiatu międzyrzeckiego, wdrażanie programów autorskich

11 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim. ZAGROŻENIA brak gotowości do zmian, niechęć i opór wobec zmian, dynamiczna migracja młodych ludzi w wieku produkcyjnym z obszaru powiatu międzyrzeckiego, brak lub niedoskonałe rozwiązania systemowe w oświacie, deficytowa liczba miejsc w zakładach pracy do realizacji staży i praktyk zawodowych, niż demograficzny, koncentracja rynku pracy na doraźnych potrzebach lokalnych pracodawców.

12 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim. ZAGROŻENIA jednostronne i uzależnione od koniunktury ukierunkowanie na wybrane gałęzie gospodarki, niewystarczająca ilość kapitału na rozwój działalności w małych i średnich zakładach, brak udziału sektora prywatnego w działaniach ukierunkowanych na zdobywanie kwalifikacji i powiązania między istniejącymi systemami informacyjnymi, postępujące ubożenie mieszkańców, zwłaszcza na terenach wiejskich,

13 Sytuacja w obszarze oświaty w powiecie międzyrzeckim. ZAGROŻENIA marginalizacja niektórych grup społecznych, będąca wynikiem przemian społeczno – gospodarczych, malejąca partycypacja państwa w kosztach edukacji, brak dostatecznej współpracy jednostek administracji publicznej, w przedsięwzięciach strategicznych dla rozwoju powiatu, brak przygotowania organizacyjno - technicznego do skonsumowania środków pomocy Unii Europejskiej, brak dostatecznego zaangażowania i zrozumienia dla potrzeby zmian, głębokie wieloaspektowe problemy bezrobocia, niedostateczne wykorzystanie istniejących możliwości i potencjału.

14 Sytuacja na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu podjął wiele działań, które mają wpływ na rozwój oświaty. Działania te to przede wszystkim: Szkolenia osób bezrobotnych w latach 2005 – 2007 z uwzględnieniem planów na lata kolejne. Zwiększenie dostępu do doradztwa i poradnictwa wychowawczo – zawodowego. Opracowanie struktury bezrobocia na dzień 30.09.2007 roku. Planowanie działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia na terenie powiatu międzyrzeckiego.

15 Sytuacja na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim Działania planowane na kolejne lata realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu mają na celu zmniejszenie bezrobocia. Będzie to: realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004r., Nr 99, poz.1001 z późn. zmianami), pozyskiwanie środków unijnych przeznaczonych na realizację zadań prowadzących do zmniejszenia liczby bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego, realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, promowanie usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu na rzecz osób bezrobotnych i lokalnych pracodawców (ogłoszenia, informacje, ulotki, broszury, internetowa strona Biuletynu Informacji Publicznej ).

16 Prognozy demograficzne do roku 2014.

17 Powyższe wartości wskazują na dość znaczny spadek liczby uczniów w najbliższych latach, należy więc poszukiwać atrakcyjnych form i kierunków kształcenia w istniejącej lub przekształcanej w czasie realizacji celów strategii sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu międzyrzeckiego, by zachęcić wszystkich absolwentów do podejmowania nauki w szkołach na terenie naszego powiatu. Obecnie wielu uczniów podejmuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp, czy Zbąszynku, ponieważ oferty naszych szkół nie spełniają oczekiwań wszystkich uczniów. Trafia też do nas coraz mniej uczniów z okolicznych miejscowości. Przyczyniła się do tego niedogodna komunikacja.

18 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. System wczesnego wspomagania Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Międzyrzeczu i w Skwierzynie. W poradniach realizowany jest system zintegrowanych wielospecjalistycznych oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjno- edukacyjnych w stosunku do dziecka w wieku od 0-7 roku życia. Do poradni najczęściej trafiają dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu: wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego, dysfunkcji aparatu ruchowego, zespołu mikrozaburzeń czynności mózgu, nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego o nieustalonej etiologii, całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm).

19 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. Edukacja przedszkolna Z danych dostarczonych przez gminy wynika, że 100 % dzieci 6 letnich uczęszcza do przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych natomiast im mniejsza miejscowość, tym udział dzieci w wieku 3- 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym jest niższy.

20 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. Szkoły podstawowe. Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer Z analizy danych dostarczonych przez gminy wynika, że uczniowie małych szkół zlokalizowanych w miejscowościach innych niż siedziba gminy mają większy dostęp do komputera niż uczniowie szkół zlokalizowanych w gminie/ np. w roku szkolnym 2006/2007 w SP. w Skwierzynie przypadało 38 uczniów na 1 komputer a w Świniarach 8 natomiast w Trzebiszewie 5/

21 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. Szkoły podstawowe. Średnie wyniki uczniów na sprawdzianie w szóstej klasie szkoły podstawowej Według skali staninowej w roku szkolnym 2006/2007 szkoły podstawowe w powiecie międzyrzeckim osiągnęły następujące wyniki : 9 najwyższy - 0 8 bardzo wysoki – 1 szkoła ( Bukowiec) 7 wysoki - - 2 szkoły ( SP- 3 Międzyrzecz, ZE Skwierzyna) 6 wyżej średni – 2 szkoły ( SP nr 2 i 4 w Międzyrzeczu ) 5 średni – 4 szkoły ( Trzciel, Pszczew, Przytoczna, Trzebiszewo) 4 niżej średni- 3 szkoły ( Brójce, Świniary, Kaława) 3 niski – 1 szkoła ( Lutol Suchy) 2 bardzo niski – 4 szkoły (Bledzew, Templewo, Wierzbno, Murzynowo) 1 najniższy – 0 Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka - dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5,ang.skalatestu psychologicznegośredniapopulacji

22 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. GIMNAZJA. Liczba uczniów przypadająca na jeden komputer Rok szkolny 2007/2008 Gimnazja w Międzyrzeczu - 26 uczniów na 1 komputer Gimnazjum w Skwierzynie – 41 uczniów na 1 komputer Gimnazjum w Trzcielu – 13 uczniów na 1 komputer Gimnazjum w Przytocznej – 12 uczniów na 1 komputer Gimnazjum w Bledzewie – 11 uczniów na 1 komputer Gimnazjum w Pszczewie – 6 uczniów na 1 komputer

23 Analiza stanu realizacji zadań oświatowych w powiecie międzyrzeckim. GIMNAZJA. Średnie wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym Wg skali staninowej najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie w gimnazjach międzyrzeckich -7 ( wysoki), gimnazjum Skwierzyna -6 ( wyżej średni), 4 -poniżej średniego gimnazja w Przytocznej, Bledzewie, Pszczewie i Trzcielu

24 Raport o stanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie międzyrzeckim

25

26

27

28 Priorytety w zakresie oświaty w powiecie międzyrzeckim  Wyrównywanie szans edukacyjnych.  Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  Współpraca ze wszystkimi środowiskami działającymi na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.  Stwarzanie możliwości do kształcenia ustawicznego.  Poprawa stanu obiektów szkolnych i wyposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne.  Rozwijanie aktywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji.  Stworzenie systemu wspierania uczniów zdolnych.  Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

29 Wyrównywanie szans edukacyjnych W naszych szkołach spotykamy wiele różnych sytuacji, które świadczą o potrzebie różnego rodzaju wsparcia dla uczniów. Są to sytuacje wymagające pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w zakresie dostępu do doradztwa i poradnictwa wychowawczo – zawodowego, pomocy związanej z różnymi deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce wynikającymi z bardzo różnorodnych przyczyn. Dlatego też konieczne jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, mających problemy w nauce poprzez zorganizowanie dla nich zajęć pozalekcyjnych

30 Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy W związku z dużym ożywieniem gospodarczym w kraju, w tym również w powiecie międzyrzeckim, pracodawcy zaczęli odczuwać brak dobrze przygotowanych robotników i techników do wykonywania określonych prac w różnych branżach. Zatem jednym z zadań priorytetowych systemu oświaty na dziś staje się dobre przygotowanie przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia pracy. Aby sprostać temu zadaniu koniecznym staje się zwiększenie liczby uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych oraz modernizowanie funkcjonującego już systemu kształcenia zawodowego.

31 Współpraca ze wszystkimi środowiskami działającymi na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Patologia społeczna to zjawisko społeczne, związane z zachowaniem się jednostek lub grup społecznych, niezgodne z obowiązującymi wartościami danej kultury. Aby temu zapobiec konieczna jest współpraca ze wszystkimi środowiskami działającymi na rzecz zwalczania tych zjawisk. Tak więc musi nastąpić współpraca między szkołami, poradniami, policją, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami.

32 Stwarzanie możliwości do kształcenia ustawicznego W tym kontekście celowe jest: promowanie wartości uczenia się na wszystkich etapach i we wszystkich formach edukacyjnych, - podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych prezentujących korzyści indywidualne i zbiorowe wynikające z kształcenia ustawicznego, w tym związane z większymi szansami na lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, promowanie i upowszechnianie przykładów "dobrej praktyki" powstających na gruncie krajowym i europejskim, zaangażowanie mediów w popularyzacji idei uczenia się przez całe życie,

33 Współpraca ze wszystkimi środowiskami działającymi na rzecz zwalczania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. promowanie roli doradztwa w wyborze właściwej drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego, zaangażowanie lokalnych władz, szkół, uczelni, pracodawców, służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych w promocję programów kształcenia ustawicznego, monitorowanie wdrażania strategii rozwoju kształcenia ustawicznego, zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom, w tym osobom niepełnosprawnym, wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania, kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.

34 Poprawa stanu obiektów szkolnych i wyposażenie szkół w nowoczesne Środki dydaktyczne. Współczesna szkoła powinna być miejscem, w którym uczeń czuje się bezpieczny, akceptowany przez innych, a jednocześnie powinna być wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i przyciągać uczniów swoim wyglądem zewnętrznym. Nie wszystkie szkoły w naszym powiecie są wyposażone na takim poziomie, stąd konieczność wyposażenia i doprowadzenia ich do odpowiedniego wyglądu i do oczekiwań uczniów i rodziców.

35 Rozwijanie aktywnej współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji Państwa członkowskie Unii Europejskiej odpowiadają za organizację swoich systemów edukacji i treści programów nauczania. Zgodnie z zasadą subsydiarności Unia Europejska może wspierać i uzupełniać takie działania państw członkowskich, które mogą przyczynić się do podwyższenia poziomu edukacji poprzez generowanie dodatkowej wartości europejskiej wynikającej ze współpracy międzynarodowej. Działania te zostały określone w art. 149 i 150 Traktatu o Unii Europejskiej i dotyczą między innymi : promowania mobilności uczniów, studentów i nauczycieli, rozwoju współpracy międzyszkolnej, zachęcania do nauki języków obcych, promowania kształcenia otwartego i na odległość.

36 Stworzenie systemu wspierania uczniów zdolnych Nauczyciel na miarę XXI wieku powinien przyjąć rolę przewodnika ucznia, a nie jego nieomylnej wyroczni, wskazywać drogę, a nie narzucać ją swoim uczniom. Jego misją jest przygotowanie uczniów do życia w nowym świecie. Nauka to nie tylko nauczanie przedmiotu, ale to nauczanie pewności siebie, współzawodnictwa, kreatywności, myślenia i umiejętności samodzielnego uczenia się.

37 Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Promowanie włączania osób niepełnosprawnych w nurt edukacji w sposób sprzyjający ich rozwojowi, wymaga przełamywania barier społecznych i psychologicznych. W systemie edukacji musi znaleźć się miejsce dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o różnym stopniu i formie niepełnosprawności, a także dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania (niedostosowanych społecznie), stąd konieczność dostosowywania sieci szkół i placówek oraz wyposażenia ich stosownie do potrzeb. Najliczniejszą grupą wymagającą kształcenia specjalnego jest grupa dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Istotną sprawą jest konieczność znalezienia miejsca w klasyfikacji zawodowej dla zawodów, które osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogłyby wykonywać oraz umożliwienie im zdawania egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje.

38 Zakładane wymierne korzyści realizacji strategii rozwoju oświaty w powiecie międzyrzeckim Optymalizacja efektywności kształcenia. Koordynacja kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych i osób poszukujących pracy z potrzebami rynku pracy. Tworzenie klimatu i kompetencji oraz motywacji do samozatrudnienia wśród absolwentów szkolnictwa zawodowego i osób bezrobotnych. Stworzenie efektywnego modelu oraz zwiększenie zakresu i jakości doradztwa zawodowego. Stworzenie zintegrowanego systemu doradztwa zawodowego w oparciu o współpracę z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Powiatowym Urzędem Pracy.

39 Zakładane wymierne korzyści realizacji strategii rozwoju oświaty w powiecie międzyrzeckim Stworzenie powiatowego forum ds. polityki kształcenia i systemów doradztwa zawodowego uwzględniającego zarówno przedstawicieli samorządu, jak i głównych stron zainteresowania, np. zarządzających oświatą przedstawicieli Powiatowej Rady Zatrudnienia, pracodawców i związki zawodowe, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i innych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Stworzenie systemu informacji zawodowej oraz mapy zawodów przyszłości. Kształtowanie drożnego systemu szkolnego ułatwiającego kształcenie ustawiczne. Rozwijanie systemu poradnictwa oraz preorientacji i reorientacji zawodowej. Ograniczenie ryzyka bezrobocia długookresowego przez wzmacnianie edukacji zawodowej.

40 Zakładane wymierne korzyści realizacji strategii rozwoju oświaty w powiecie międzyrzeckim Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wdrażanie planów działań na rzecz wzrostu zatrudnienia przy wykorzystaniu partnerstwa społecznego. Wzmocnienie powiązań edukacji ze światem gospodarki, nauki oraz środowiskiem lokalnym. Rozwijanie przedsiębiorczości poprzez promowanie inicjatywy i kreatywności w procesie kształcenia. Stworzenie skutecznych form i płaszczyzn współpracy szkół z organizacjami lokalnymi oraz z sektorem biznesu, np w zakresie organizacji staży, przygotowania do zawodu i szkolenia.

41 Zakładane wymierne korzyści realizacji strategii rozwoju oświaty w powiecie międzyrzeckim Rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym. Hamownie narastających dysproporcji pomiędzy kształceniem a zapotrzebowaniem rynku pracy. Promocja zdolności przystosowawczych i mobilności zawodowej na rynku pracy. Rozwój instrumentów i instytucji rynku pracy. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Rozwój społeczny. Promowanie rozwoju kapitału ludzkiego i filozofii uczenia się przez całe życie. Wspieranie procesu aktywnego starzenia się. Aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej. Wyzwolenie inicjatyw społeczno gospodarczych

42 Zakładane wymierne korzyści realizacji strategii rozwoju oświaty w powiecie międzyrzeckim Budowanie płaszczyzn współpracy i współdziałania z wykorzystaniem kapitału ludzkiego. Stworzenie i doskonalenie systemu informacji zawodowej. Budowanie tożsamości lokalnej powiatu w regionie. Osiąganie różnorodnych sukcesów etapowych wynikających z założeń realizacji strategii. Doświadczenia pozwalające projektować kolejne koncepcje bądź modyfikację już istniejących.

43 Uwarunkowania prawne i powiązania z innymi dokumentami Wyznacznikami działań na następne lata są: Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013 Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007 - 2013 Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do 2010 r. Strategia Państwa dla Młodzieży 2003-2012 Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006. Narodowa Strategia Integracji Społecznej Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej Krajowy Plan Działania na rzecz Zatrudnienia 2005 Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla dzieci” Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 r.

44 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM NA LATA 2008 – 2013 została opracowana przez zespół składający się z: przedstawicieli gmin powiatu międzyrzeckiego, Powiatowy Urząd Pracy, Kuratorium Oświaty, PCPR, dyrektorów szkół, poradni oraz przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

45 DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU TEJ STRATEGII ORAZ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM NA LATA 2008 – 2013 MIĘDZYRZECZ 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google