Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1

2 „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”. Zadnia samorządu w sferze działań oświatowych określone zostały w ustawie o systemie oświaty, w art. 5, ust. 7. „Organ prowadzący szkołę / placówkę odpowiada za jej działalność Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:  zapewnienie warunków działania szkoły/placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;  wyposażenie szkoły/placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych”.

3

4  Celem powyższej metryczki jest skrótowe określenie ogólnej charakterystyki gminy, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty.  Liczb ludności gminy zmniejszyła się o 29 osób.  Subwencja oświatowa zwiększyła się o 220 363,00.  Zwiększone środki w dziale kultura fizyczna i sport wynikają głównie z funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2.  Liczba dzieci i uczniów utrzymująca się na równym poziomie w roku 2012 i 2013 jest związana z uruchomieniem dodatkowych oddziałów w przedszkolu. Jest to efekt przesunięcia terminu na 2014 rok rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci 6 letnie.  Stopa bezrobocia wzrosła dane odzwierciedlają słabość rynku pracy, na którym warunki są gorsze niż w 2012 roku.

5

6 Przedszkole Samorządowe w Nowem

7 Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci w wieku 5 lat (art. 14 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty) oraz dzieci 6 letnich, których rodzice nie zdecydowali o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/2013 na 116 dzieci sześcioletnich 14 rozpoczęło naukę w klasie pierwszej, co stanowi 12,06% (5 Tryl, 9 Sp nr 2 Nowe-14 dzieci) Odroczenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązku szkolnego sześciolatków spowodowało konieczność objęcia przygotowaniem przedszkolnym dwóch roczników, a co za tym idzie, mniej miejsc dla dzieci trzy i czteroletnich.

8

9 W szkołach podstawowych i gimnazjum realizowany jest obowiązek szkolny, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat ( na wniosek rodziców również w wieku 6 –lat) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkół publicznych i niepublicznych. Na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, którego dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 16 ust. 7a i 8 ustawy). Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, powinno otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klasy danej szkoły lub ukończenia tej szkoły.

10 Publiczne Szkoły Podstawowe

11 Publiczne Gimnazjum

12

13 Zatrudnieni nauczyciele wg. stopni awansu zawodowego

14

15 Organizacja dowożenia uczniów do s zkół

16 Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań przez uczniów przystępujących do sprawdzianu jest określony w Rozporządzeniu i w przypadku braku dostosowania warunków i formy egzaminu wynosi 60 minut, dla uczniów uprawnionych czas ten mógł być przedłużony maksymalnie o 30 minut.

17

18

19

20

21 Wnioski wynikające z analizy sprawdzianu uczniów w klasie VI 1. Czytanie i pisanie: a) ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, głównie teksty poetyckie i popularnonaukowe, b) ćwiczyć odczytywanie intencji autora na podstawie użytych środków stylistycznych, c) ćwiczyć techniki rozwiązywania testów i redagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, d) przestrzegać norm interpunkcyjnych i językowych. 2. Rozumienie: a) ćwiczyć logiczne myślenie. 3. Korzystanie z informacji: a) odczytywać dane z rysunków, diagramów, tabel. 4. Wykorzystanie wiedzy w praktyce: a) ćwiczyć obliczanie pól powierzchni figur złożonych.

22 Egzamin gimnazjalny składa sie z trzech części. W roku szkolnym 2012/2013 egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Na egzaminie w części humanistycznej wyodrębnione zostały zadania z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie a w części matematyczno-przyrodniczej - z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym był obowiązkowy dla wszystkich uczniów, na poziomie rozszerzonym - dla uczniów, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole podstawowej. Egzamin w gimnazjum

23

24

25

26 Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza Język angielskiJęzyk niemiecki: J.polski Historia i wos Matematyka Przedmioty przyrodnicze podstawowyrozszerzonypodstawowyrozszerzony 45553-------6---

27

28

29

30 Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego

31

32

33


Pobierz ppt "„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google