Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” w Powiecie Ciechanowskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” w Powiecie Ciechanowskim."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” w Powiecie Ciechanowskim

2 I. Charakterystyka projektu Projekt „Doskonalenie szansą na rozwój” realizowany przez Powiat Ciechanowski jest projektem konkursowym, który towarzyszy działaniom podejmowanym w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekt „Doskonalenie szansą na rozwój” realizowany przez Powiat Ciechanowski jest projektem konkursowym, który towarzyszy działaniom podejmowanym w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

3 Celem projektu był pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół. Adresatami projektu były przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne z terenu powiatu ciechanowskiego. Pilotaż zmodernizowanego systemu wspomagania konkretnej szkoły i przedszkoli zakładał odchodzenie od incydentalnych, jednorazowych krótkich form szkoleniowych na rzecz planowanego procesu wspomaganie konkretnej szkoły: od diagnozy potrzeb poprzez doskonalenie i monitorowanie efektów wprowadzonych zmian. Okres realizacji projektu: styczeń 2013 r. – grudzień 2014 r.

4 II. Uczestnicy projektu

5

6 Realizacja projektu na terenie powiatu ciechanowskiego objęła wspomaganiem 40 placówek oświatowych ( co stanowi 60% szkół powiatu ciechanowskiego). W tym 5 przedszkoli, 18 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Były to następujące szkoły/przedszkola: Przedszkola Szkoły podstawowe w: Gimnazjaw: Szkoły ponadgimnazjalne: Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie Miejsko-gminne Przedszkole w Glinojecku Miejsko-gminne Przedszkole w Glinojecku Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie Sońsku Sońsku Humięcinie Humięcinie Grudusku Grudusku Kraszewie Kraszewie Opinogórze Górnej Opinogórze Górnej Młocku Młocku Woli Młockiej Woli Młockiej Regiminie Regiminie Gołyminie-Ośrodku Gołyminie-Ośrodku Kołaczkowie Kołaczkowie Gąsocinie Gąsocinie Glinojecku Glinojecku Szulmierzu Szulmierzu Ojrzeniu Ojrzeniu Zeńboku Zeńboku Woli Wierzbowskiej Woli Wierzbowskiej nr 5 w Ciechanowie nr 5 w Ciechanowie nr 7 w Ciechanowie nr 7 w Ciechanowie Gąsocinie Gąsocinie Sońsku Sońsku Grudusku Grudusku nr 4 w Ciechanowie nr 4 w Ciechanowie Kraszewie Kraszewie Opinogórze Górnej Opinogórze Górnej Ościsłowie Ościsłowie Regiminie Regiminie Glinojecku Glinojecku nr 3 w Ciechanowie nr 3 w Ciechanowie Gołyminie-Ośrodku Gołyminie-Ośrodku Technikum nr 4 w Ciechanowie Technikum nr 4 w Ciechanowie III Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie III Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie II Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie II Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie Technikum nr 2 w Ciechanowie Technikum nr 2 w Ciechanowie Technikum nr 1 w Ciechanowie Technikum nr 1 w Ciechanowie I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie

7 Łącznie w projekcie wzięło udział 580 nauczycieli.

8 Szkoły/przedszkola przy wprowadzaniu zmian wynikających z realizacji projektu wspierali – Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE). Każdy SORE miał pod opieką 5 szkół/przedszkoli. Były to:  Aneta Głuszniewska  Emilia Góralczyk  Dorota Kamińska  Danuta Kwiatkowska  Wiesława Machul  Dorota Stryjewska  Teresa Stryjewska  Maria Sykut

9 Główne zadania SORE to:  Pomoc dyrektorowi w diagnozowaniu potrzeb szkoły i formułowaniu celów wynikających z rozpoznanych potrzeb: -wywiad z dyrektorem, -spotkanie z radą pedagogiczną, -warsztat diagnostyczno – rozwojowy;  Wsparcie szkoły w przygotowaniu Rocznego Planu Wspomagania;  Monitorowanie przebiegu realizacji Rocznego Planu Wspomagania;  Dokumentowanie przebiegu wspomagania;  Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji Rocznego Planu Wspomagania.

10 III. Zadania realizowane w ramach projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” I. ZADANIE  opracowanie koncepcji i przeprowadzenie wspomagania w szkole/przedszkolu II. ZADANIE  utworzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia III. ZADANIE  upowszechnianie rezultatów projektu

11 Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie wspomagania w szkole/przedszkolu I etap działań - diagnoza szkoły/przedszkola  wywiad z dyrektorem  wywiad z nauczycielami – spotkanie z radą pedagogiczną  warsztat diagnostyczno-rozwojowy – pogłębiona analiza ( określenie priorytetów rozwojowych szkoły/przedszkola w roku szkolnym 203/2014). Podczas spotkania nauczyciele wspólnie z SORE ( pełniącym rolę moderatora i doradcy) wypracowali elementy Rocznego Planu Wspomagania, określając 2 oferty szkoleniowe (warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne), formy wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej oraz sposoby ewaluacji efektów wspomagania.

12 II etap - Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW) Wypracowany w zespołach RPW, po akceptacji dyrektora szkoły/przedszkola został przedstawiony radzie pedagogicznej. Od tego momentu zaczęła się realizacja zadań wynikających z RPW. Były to szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, nauczyciele prowadzili zajęcia otwarte, spotkania z rodzicami, zajęcia z uczniami. Zamieszczali wypracowane materiały na stronach internetowych szkół, w lokalnej prasie, przekazywali uczniom i rodzicom.

13 III etap – przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia (warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne) Temat Ilość szkól/placówek Wykonawca Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 14 Studio Rozwojowe/ Olga Matecka Retor- Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych Edu-Mach Ciechanów Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 9 Edu-Mach Harmonia Rodzice są partnerami szkoły 9Edu-Mach/CiechanówHarmonia/Warszawa Ocenianie kształtujące 6 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła 5 Retor- Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 5 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 5 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki

14 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 4 Edukompetencje - Sebastian Kępka Retor - Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 4 Edu-Mach Ciechanów Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 4 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki Praca uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4 Retor - Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet 3 Maciej Wojciechowski Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 2 Studio Rozwojowe/Olga Matecka Budowa koncepcji pracy szkoły 2 Edukompetencje - Sebastian Kępka/Warszawa Projekt edukacyjny w szkole 1 Retor - Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 1 Piotr Kołakowski Przedszkole promuje wartość edukacji 1 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki Nauczyciel 45+ 1 DJM - Doradztwo Szkolenia Jarosław Majdecki Praca z uczniem zdolnym 1 MSCDN w Ciechanowie

15 W każdej szkole/przedszkolu przeprowadzone zostały po dwie oferty szkoleniowe trwające po 20 godzin. Warsztaty w wymiarze 15 godzin oraz konsultacje grupowe w wymiarze 5 godzin. Analizując w/w tabelę dostrzec można, iż największym zainteresowaniem cieszyły się oferty szkoleniowe takie jak:  Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?  Rodzice są partnerami szkoły.

16 IV. Ewaluacja realizowanych ofert Każda z ofert szkoleniowych została podsumowana ankietą ewaluacyjną, dotyczącą m. in.: Oceny szkolenia pod względem: Oceny szkolenia pod względem:  tematyki  sprawności organizacyjnej  atmosfery panującej na zajęciach  metod i form pracy  materiałów szkoleniowych  możliwości wzbogacenia wiadomości, umiejętności  proponowanych/wypracowanych rozwiązań

17 Oceny prowadzącego szkolenie pod względem: Oceny prowadzącego szkolenie pod względem:  przygotowania merytorycznego  zrozumiałego przekazu wiedzy  komunikatywności z grupą  zdolności przekazywania umiejętności praktycznych  punktualności i prowadzenia zajęć

18 Odpowiedzą na pytania: Odpowiedzą na pytania:  Czy szkolenie spełniło oczekiwania?  Czy zakres tematyczny był odpowiedni?  Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub rozwoju zawodowym?

19 J ak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Gminne Przedszkole w Gołotczyźnie Szkoła Podstawowa w Regiminie Szkoła Podstawowa w Grudusku Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu Gimnazjum w Gąsocinie Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku Gimnazjum w Ościsłowie I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie

20 Czy szkolenie spełniło oczekiwania? 78% Czy zakres tematyczny był odpowiedni? 94% Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub w rozwoju zawodowym? 79%

21 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Miejsko-Gminne Przedszkole w GlinojeckuGimnazjum w Sońsku Szkoła Podstawowa w HumięcinieSzkoła Podstawowa w Zeńboku Szkoła Podstawowa nr 5 w CiechanowieSzkoła Podstawowa w Grudusku Szkoła Podstawowa w GąsocinieSzkoła Podstawowa w Szulmierzu Szkoła Podstawowa w KołaczkowieSzkoła Podstawowa w Kraszewie Szkoła Podstawowa w Gołyminie-OśrodkuGimnazjum w Opinogórze Górnej Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej Gimnazjum w Ościsłowie

22 Czy szkolenie spełniło oczekiwania? 78% Czy zakres tematyczny był odpowiedni? 90% Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub w rozwoju zawodowym? 87%

23 Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa w Sońsku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Ciechanowie Szkoła Podstawowa w Glinojecku Technikum nr 4 w Ciechanowie Technikum nr 2 w Ciechanowie

24 Czy szkolenie spełniło oczekiwania? 85% Czy zakres tematyczny był odpowiedni? 100% Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub w rozwoju zawodowym? 83%

25 Ocenianie kształtujące Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Szkoła Podstawowa w Zeńboku Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowej Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie Gimnazjum w Kraszewie

26 Czy szkolenie spełniło oczekiwania? 58% Czy zakres tematyczny był odpowiedni? 95,2% Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub w rozwoju zawodowym? 78%

27 Rodzice są partnerami szkoły Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie Miejsko-Gminne Przedszkole w Glinojecku Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie Szkoła Podstawowa w Młocku Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej szkoła Podstawowa w Kołaczkowie Szkoła Podstawowa w Kraszewie Gimnazjum w Kraszewie Gimnazjum w Glinojecku

28 Czy szkolenie spełniło oczekiwania? 79% Czy zakres tematyczny był odpowiedni? 94% Czy zrealizowana oferta będzie przydatna w pracy lub w rozwoju zawodowym? 83%

29 Klucz do sukcesu SORE – Klucze do sukcesu? SORE to przede wszystkim doświadczeni pracownicy oświaty(8):  doświadczeni w pracy PPP  doświadczeni w pracy ODN  dyrektorzy/wicedyrektorzy Pięć szkół dla 1 SORE.

30 Eksperci Wybór ekspertów świadczących wsparcie odbył się w drodze przetargu. Głównym kryterium była najniższa cena. Wybór według powyższych procedur spowodował trudności w realizacji niektórych ofert:  niedostateczny poziom zaangażowania i poznania specyfiki szkoły szkoły  wiedza powierzchowna i potoczna  teoretyczny i ogólnikowy charakter szkoleń  wiedza nie jest wystarczającą praktyczna  nie zawsze aktualna

31 Koordynatorzy sieci Zadaniem koordynatora sieci było:  organizacja spotkań  monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej  zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształcących i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci  sporządzanie sprawozdania z pracy sieci  promocja działań sieci Zgodnie z założeniami projektu powiatowego utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia.

32 Kluczowa rola dyrektora szkoły ( przy współpracy z SORE) poinformowanie i zaangażowanie nauczycieli.

33 Nauczyciele muszą rozumieć w czym uczestniczą (cele i założenia nowego modelu doskonalenia).

34 Rekomendacje w wyniku ewaluacji projektów powiatowych w całej Polsce.  Należy kontynuować rozwijanie nowego modelu oraz pracować nad jego wdrożeniem w całym kraju od roku 2016.  Należy utrzymać założenie, że nowy model wspierania pracy szkoły jest wdrażany na poziomie powiatu. Pozwala to tworzyć system wsparcia dostatecznie blisko szkoły i nauczyciela.  Wzmacnianie mechanizmów zapewniania jakości wymaga uprzedniej, poświęconej tej kwestii analizy całego systemu. Na podstawie wniosków z ewaluacji można stwierdzić, że krytyczne znaczenie ma: wybór kluczowych osób (SORE, koordynatora sieci, ekspertów i trenerów) oraz jakość ich pracy.  Nowy model powinien stać się centralną osią systemu wspierania pracy szkoły. Jednak nadal funkcjonować powinny dotychczasowe elementy systemu doskonalenia nauczycieli.

35  Należy położyć większy nacisk na przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowego modelu. Zadanie to powinien wykonać dyrektor.  Należy ograniczyć liczbę szkół przypadających na jednego SORE. W przypadku osób pracujących na pół etatu SORE nie powinien zajmować się więcej niż 5 szkołami, a w przypadku pracy na cały etat powinien zajmować się nie więcej niż 10 szkołami.  W związku z pracami nad perspektywą 2014 –2020 wskazane jest tworzenie ofert pod kątem kompetencji kluczowych. Istnieje uzasadnienie dla tworzenia dodatkowych ofert dopasowanych do specyficznych potrzeb różnych typów szkół: zawodowych, specjalnych i przedszkoli. Oferty doskonalenia powinny pozostać ramowe, a szkoły powinny mieć możliwość przygotowywania własnych planów rozwoju w tematach spoza katalogu ofert.  Potrzebne są kadry do wdrożenia nowego modelu w całym kraju, które trzeba przygotować. Konieczne jest także doskonalenie kadr w trakcie ich pracy.

36  Wskazane jest uruchomienie systemu doskonalenia trenerów i ekspertów, szczególnie pod kątem pracy w szkołach ponadgimnazjalnych i w szkołach zawodowych.  Należy ograniczyć stosowanie ofert doskonalenia na etapie diagnozowania potrzeb szkoły. Powinny one wspierać szkołę na etapie przygotowywania szczegółowego planu rozwoju.  Konieczne jest dopracowanie mechanizmów wdrażania wypracowanych zmian oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych aktorów w tym zakresie.  Konieczne jest lepsze przygotowanie kluczowych aktorów do definiowania, na czym ma polegać zmiana na poziomie szkoły, oraz badania i monitorowania jej efektów. Proces ten powinien być połączony z ewaluacją wewnętrzną.  Konieczne jest w pierwszej kolejności wykorzystanie istniejących informacji o finansowaniu doskonalenia nauczycieli (na podstawie sprawozdawczości budżetowej), a w dalszej perspektywie budowania nowoczesnego, przyjaznego i użytecznego systemu monitorowania. budżetowej), a w dalszej perspektywie budowania nowoczesnego, przyjaznego i użytecznego systemu monitorowania.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja projektu „Doskonalenie szansą na rozwój” w Powiecie Ciechanowskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google