Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO GIMNAZJUM Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO GIMNAZJUM Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 DROGA DO GIMNAZJUM Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

2 www.nabor.pcss.pl/szczecin

3 ILE GIMNAZJÓW MOŻNA WYBRAĆ W PROCESIE REKRUTACJI ? Kandydat ma prawo trzech wyboru trzech gimnazjów gimnazjów, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów. 3 max 3 wybrane gimnazja gimnazjum obwodowe Wybór gimnazjów w rekrutacji

4 Do klas I gimnazjum kandydaci przyjmowani są : Do klas I gimnazjum kandydaci przyjmowani są :

5 Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Zgłoszenie Zgłoszenie należy: wypełnić w formie elektronicznej na stronie : nabor.pcss.pl/szczecin i wydrukować (lub wypełnić formularz odręcznie), podpisać przez oboje rodziców/opiekunów prawnych złożyć w formie papierowej w szkole obwodowej.

6 Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Mogą zostać przyjęci, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Uwaga: Mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnie wybranych maksymalnie 3 szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. składają wniosek o przyjęcie kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

7 MIEJSCA W GIMNAZJACH DLA SZÓSTOKLASISTÓW Na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano 110 oddziałów klas I 110 oddziałów klas I, w tym: 76 oddziałów ogólnodostępnych 13 oddziałów dwujęzycznych 17 oddziałów sportowych 4 oddziały integracyjne Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2003 Liczba dzieci z rocznika 2003 = 3015

8 ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE w 5 gimnazjach Na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano 13 oddziałów dwujęzycznych klas I, w następujących szkołach: Nazwa gimnazjumLiczba oddziałów dwujęzycznych Język obcy nowożytny Gimnazjum Nr 72 język angielski język niemiecki język francuski Gimnazjum Nr 14 w ZSO Nr 42 język angielski język włoski Gimnazjum nr 32 w ZSO Nr 24 język angielski język hiszpański Gimnazjum Nr 42 w ZSO Nr 63 język angielski język niemiecki język francuski Gimnazjum Nr 46 w ZSO Nr 12 język angielski

9 ODDZIAŁY SPORTOWE / MS (11 gimnazjów) 17 oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego klas I Nazwa gimnazjumLiczba oddziałów sport./ms dyscyplina sportu Gimnazjum Nr 71 piłka siatkowa dz. i koszykowa chł. Gimnazjum Nr 91 piłka siatkowa dz., piłka siatkowa chł. Gimnazjum Nr 11 w ZSSport3 gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, lekkoatletyka, piłka ręczna dz., szermierka, piłka ręczna chł., tenis stołowy Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w CKS 2 piłka ręczna dz., piłka ręczna chł. interdyscyplinarna Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w CMS 3 piłka wodna, SMS pływanie, SMS piłka nożna dz., piłka nożna chł piłka koszykowa dz., piłka koszykowa chł., boks Gimnazjum Nr 22 w ZS Nr 41 piłka koszykowa dz., piłka siatkowa chł. Gimnazjum Nr 24 w ZS Nr 21 piłka siatkowa dz., sporty wodne Gimnazjum nr 271 lekkoatletyka, piłka nożna chł. Gimnazjum Nr 341 piłka nożna dz., lekkoatletyka Gimnazjum Nr 43 w ZS Nr 52 piłka siatkowa dz. / żeglarstwo piłka nożna chł., sporty wodne Gimnazjum Sportowe Nr 1 w ZCEMiP 1 piłka nożna chł.

10 ODDZIAŁY INTEGRACYJNE (4 gimnazja) Na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano 4 oddziały integracyjne klas I, w następujących szkołach: Nazwa gimnazjumLiczba oddziałów integracyjnych Gimnazjum Nr 181 Gimnazjum Nr 201 Gimnazjum nr 26 w ZSO Nr 91 Gimnazjum Nr 291

11 WARUNKI PRZYJĘCIA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO... ODDZIAŁÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH/ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu; pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału/szkoły pozytywny wynik prób sprawności fizycznej ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

12 Laureat w postępowaniu rekrutacyjnym… W pierwszej kolejności W pierwszej kolejności do wybranego przez siebie gimnazjum przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Przyjęcie laureata do szkoły pierwszego wyboru w wybranym oddziale jest tylko formalnością, system przydzieli maksymalną liczbę punktów.

13 KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW UCHWAŁA NR XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto SzczecinUCHWAŁA NR XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH oddziały dwujęzyczne oddziały sportowe /mistrz. sport. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym…… KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW/ODDZIAŁÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI (dla których obwodem jest miasto Szczecin)

14 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) kryteria naboru do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, określa rada gminy. UCHWAŁA NR XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

15 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH Liczba punktów max 31 pkt max liczba punktów za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski matematyka historia i społeczeństwo język obcy nowożytny przyroda max liczba punktów za oceny z zachowania

16 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH KryteriumLiczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów Punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Oceny przeliczane są zgodnie z zasadą: celujący 4 punkty, bardzo dobry 3 punkty, dobry 2 punkty, pozostałe oceny 0 pkt Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej język polskipunkty wynikające z przelicznika x 2 (maks. 8 pkt) matematykapunkty wynikające z przelicznika x 2 (maks. 8 pkt) historia i społeczeństwopunkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt) język obcy nowożytnypunkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt) przyrodapunkty wynikające z przelicznika (maks. 4 pkt) Punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zachowanie wzorowe3 pkt zachowanie bardzo dobre2 pkt inne zachowanie0 pkt

17 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW/ODDZIAŁÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

18 GIMNAZJA LUB ODDZIAŁY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI GIMNAZJA BEZOBWODOWE 1.Gimnazjum Nr 16 w ZSO Nr 7 2.Gimnazjum Nr 32 w ZSO Nr 2 3.Gimnazjum Nr 42 w ZSO Nr 6 4.Gimnazjum Nr 46 w ZSO Nr 1 5.Katolickie Gimnazjum 6.Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w CMS 7.Gimnazjum Sportowe Nr 1 w ZCEMiP ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE W SZKOŁACH OBWODOWYCH 1.Gimnazjum Nr 7 2.Gimnazjum Nr 14 w ZSO Nr 4 ODDZIAŁY SPORTOWE W SZKOŁACH OBWODOWYCH 1.Gimnazjum Nr 7 2.Gimnazjum Nr 9 3.Gimnazjum Nr 11 w ZSSport 4.Gimnazjum z OS w CKS 5.Gimnazjum Nr 22 w ZS Nr 4 6.Gimnazjum Nr 24 w ZS Nr 2 7.Gimnazjum nr 27 8.Gimnazjum Nr 34 9.Gimnazjum Nr 43 w ZS Nr 5

19 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW BEZOBWODOWYCH Liczba punktów max 140 pkt Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem max liczba punktów za sprawdzian max liczba punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie max liczba punktów za sprawdzian uzdolnień kierunkowych / próby sprawności fizycznej

20 KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW/ODDZIAŁÓW BEZOBWODOWYCH KryteriumLiczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów Wynik sprawdzianu 40 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynik z części pierwszej x 0,2 Wynik z części drugiej x 0,2 Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 13 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 2 pkt 80 pkt - maksymalna liczba punktów za sprawdzian predyspozycji / próby sprawności fizycznej

21 Szczególne osiągnięcia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym wyłącznie Punkty za szczególne osiągnięcia ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym przyznawane będą wyłącznie osiągnięcia te wymienione zostały na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jeśli osiągnięcia te wymienione zostały na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

22 Jakie szczególne osiągnięcia wpisujemy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ? Na świadectwie należy wpisywać wyłącznie osiągnięcia wskazane w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą znaleźć się osiągnięcia ucznia za okres całego etapu edukacyjnego;

23 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego. 1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt. tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt. dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt. tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt. 3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt. krajowym – 3 pkt. wojewodzkim – 2 pkt. powiatowym – 1 pkt.

24 OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA cd. 4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 5) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim : a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt. d) tytuł FINALISTY konkursu (jak w ppkt. a.) – 7 pkt. e) tytuł LAUREATA turnieju (jak w ppkt. b.) – 3 pkt. f) tytuł FINALISTY turnieju (jak w ppkt. c.) – 2 pkt. maksymalna punktów za ww. osiągnięcia - 13 6) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 pkt.

25 TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ / WNIOSKÓW 13 maja 2016 r. do godz. 15.00 do 13 maja 2016 r. do godz. 15.00 Składanie wniosków wraz z niezbędną dokumentacją przez kandydatów, którzy wybiorą oddział / oddziały do których prowadzone są sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej: gimnazja bezobwodowe tj: GIM 16, GIM 32, GIM 42, GIM 46, Katolickie Gimnazjum, GIM Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum Sportowe Nr 1; oddziały dwujęzyczne w gimnazjach obwodowych tj: w GIM 7 i GIM 14; oddziały sportowe w gimnazjach obwodowych (GIM7, GIM9, GIM11, GOS w CKS, GIM22, GIM24, GIM27, GIM34, GIM43). 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 do 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 Składanie wniosków /zgłoszeń przez kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją, którzy wybiorą wyłącznie oddziały ogólnodostępne lub integracyjne w gimnazjach obwodowych Zgłoszenie - składają kandydaci, którzy wybiorą wyłącznie swoje gimnazjum obwodowe Wniosek - składają kandydaci, którzy na liście preferencji wskażą gimnazjum inne niż obwodowe. od 25 kwietnia 2016 r.

26 DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY: 1.do oddziału integracyjnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 1.do oddziału integracyjnego –kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 2.do oddziału sportowego: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu pisemna zgoda rodziców pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału/szkoły 1.Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 1.Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; 2.Oświadczenia dotyczące kryteriów różnicujących

27 KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE Oświadczenia mają w postępowaniu rekrutacyjnym znaczenie wyłącznie wtedy, gdy szkoła dysponuje mniejszą liczbą miejsc niż liczba zainteresowanych oraz gdy kandydaci do danej klasy/szkoły uzyskali taką samą liczbę punktów. Powyższe kryteria są łącznie brane pod uwagę i mają jednakową wartość. Kryteria ustawoweOświadczenia Jeśli kandydat spełnia jeden lub kilka z następujących kryteriów: 1) wielodzietność rodziny kandydata; 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni wypełnić oświadczenie / -a i zanieść je wraz z wnioskiem do szkoły pierwszego wyboru. (formularze dostępne na stronie NABORU).

28 SPRAWDZIANY UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH ORAZ PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ od 16 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej (oddziały sportowe, MS). Uwaga: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych najwyżej na liście preferencji kandydata. Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji oddziały dwujęzyczne przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w gimnazjum, które prowadzi oddział dwujęzyczny umieszczony najwyżej na liście preferencji kandydata. próby sprawności fizycznej w każdym gimnazjum sportowym umieszczonym na liście preferencji Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji sportową grupę rekrutacyjną przestępują, w terminie wyznaczonym przez szkołę, do próby sprawności fizycznej w każdym gimnazjum sportowym umieszczonym na liście preferencji

29 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych - terminy Rodzaj sprawdzianuterminNazwa szkoły, w których wymagane są sprawdziany Test predyspozycji językowych19 maja godz. 16:00GIM7, GIM14, GIM32, GIM42, GIM46, GIM KAT Test sprawdzający umiejętności z języka angielskiego 21 maja godz. 10:00GIM7, GIM14, GIM32, GIM42, Test sprawdzający umiejętności z języka niemieckiego 21 maja godz. 11:30GIM7, GIM42 Test sprawdzający umiejętności z języka włoskiego 23 maja godz. 16:00GIM14 Test sprawdzający umiejętności z języka hiszpańskiego 25 maja godz. 16:00GIM32 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki 17 maja godz. 16:00GIM16, GIM46, GIM KAT PRÓG KWALIFIKACYJNY = 35%

30 Ten sam termin sprawdzianów uzdolnień kierunkowych …. Jeśli terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych są identyczne oznacza to, że jest to wspólny sprawdzian!Przykład: 1. Gimnazjum nr 46 – klasa angielska 2. Gimnazjum nr 42 – klasa francuska 3. Gimnazjum nr 7 – klasa francuska W tej sytuacji należy udać się na sprawdzian do tej szkoły, którą kandydat wskazał na najwyższym miejscu, a wynik sprawdzianu jest przekazywany do pozostałych szkół. Test predyspozycji językowych dnia 19 maja 2016 r. godz. 16:00

31 Wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej dnia 3 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 kandydat dowiaduje się, czy osiągnął wymagany próg kwalifikacyjny, tj. czy wynik ze sprawdzianu i/lub próby jest wynikiem POZYTYWNYM (kandydat bierze udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału, do którego wymagany jest sprawdzian)Uwaga: wyniku negatywnego nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym W przypadku wyniku negatywnego kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału, do którego wymagany jest sprawdzian.

32 UZUPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI od 24 czerwca do 28 czerwca do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku / zgłoszenia o: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie o wynikach sprawdzianu i inne wymagane dokumenty zaświadczenie o wynikach sprawdzianu i inne wymagane dokumenty zgłoszenie oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Rodzice kandydata, którzy złożyli zgłoszenie w gimnazjum obwodowym, składają oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. wniosek kserokopie Rodzice kandydata, którzy złożyli wniosek w szkole pierwszego wyboru dołączają kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej

33 OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW NABORU do 05 lipca 2016 r. do godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum.

34 do 08.07.2016 r. do godz. 12.00 Rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki dziecka w danej szkole poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów wymaganych w rekrutacji) - nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie. W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum. POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

35 dnia 22.07.2016 r. do godz. 12.00 kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

36 www.szczecin.eu Wydział Oświaty UM Szczecin


Pobierz ppt "DROGA DO GIMNAZJUM Zasady rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google