Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r.

2 1. Otwarcie Zjazdu 1) Wybór Przewodniczącego Zjazdu 2) Powołanie protokólanta 2. Wybór prezydium Zjazdu 3. Wybór Komisji Zjazdowych 1) Wybór Komisji Mandatowej 2) Wybór Komisji Wyborczej 3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 1) prezentacja z wybranych wydarzeń z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 8. Dyskusja 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Zrzeszenia 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zrzeszenia 12. Przyjęcie uchwał o składzie ilościowym władz statutowych Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Komisji Rewizyjnej 13. Wybory 1) Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 2) Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 3) Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 4) Delegatów na Zjazd Krajowy 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 15. Podjęcie Uchwał i Wniosków 16. Zakończenie Zjazdu Porządek obrad

3 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 1. Otwarcie Zjazdu 1) Wybór Przewodniczącego Zjazdu 2) Powołanie protokólanta Porządek obrad

4 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 2. Wybór Prezydium Zjazdu Porządek obrad

5 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 3. Wybór Komisji Zjazdowych 1) Wybór Komisji Mandatowej 2) Wybór Komisji Wyborczej 3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Porządek obrad

6 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Porządek obrad

7 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Porządek obrad

8 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 1. Otwarcie Zjazdu 1) Wybór Przewodniczącego Zjazdu 2) Powołanie protokólanta 2. Wybór prezydium Zjazdu 3. Wybór Komisji Zjazdowych 1) Wybór Komisji Mandatowej 2) Wybór Komisji Wyborczej 3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 1) prezentacja z wybranych wydarzeń z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 8. Dyskusja 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Zrzeszenia 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zrzeszenia 12. Przyjęcie uchwał o składzie ilościowym władz statutowych Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Komisji Rewizyjnej 13. Wybory 1) Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 2) Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 3) Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 4) Delegatów na Zjazd Krajowy 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 15. Podjęcie Uchwał i Wniosków 16. Zakończenie Zjazdu Porządek obrad

9 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. § 1 Na XVIII Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu biorą udział z głosem decydującym Delegaci wybrani na Gminnych i Miejsko Gminnych Zjazdach Delegatów oraz Walnych Zebraniach Ludowych Klubów Sportowych. § 2 XVIII Zjazd Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS wybiera Przewodniczącego obrad Zjazdu oraz protokólantów. § 3 Obradom Zjazdu kierują Przewodniczący obrad oraz Prezydium Zjazdu wybrani przez Delegatów w głosowaniu jawnym. § 4 Przewodniczący Zjazdu proponuje porządek dzienny, udziela głosu dyskutantom Zjazdu, reaguje na wszystkie objawy postępowania Delegatów niezgodne z regulaminem. § 5 Zjazd na wniosek Przewodniczącego obrad wybiera spośród Delegatów i ustępującego Zarządu: 1) Komisję Mandatową w ilości 3 osób. 2) Komisję Wyborczą w ilości 3 osób 3) Komisję Uchwał i Wniosków w ilości 5 osób 4) Komisje Skrutacyjna w ilości 3 osób Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Nazwiska Przewodniczących poszczególnych komisji Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości Delegatom. § 6 Dla zabezpieczenia odpowiedniego ładu Zjazdu i technicznego zabezpieczenia, Prezydium powołuje spośród delegatów i innych osób Sekretariat techniczny podając do wiadomości Uczestnikom Zjazdu miejsce jego urzędowania i skład osobowy. Przedmiotem obrad Zjazdu są sprawy objęte porządkiem obrad. Tokiem dyskusji kieruje Przewodniczący Zjazdu. Dyskutanci zgłaszają się do dyskusji na kartach podając nazwisko i imię, gminę lub organizację (jednostkę) którą reprezentują. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń do dyskusji. Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach formalnych zaproszonym gościom i przedstawicielom nadrzędnych instancji Zrzeszenia LZS. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu głosowania lub prowadzenia obrad, w szczególności wnioski w sprawach trybu głosowania, ograniczania dyskusji, zamknięcia liczby kandydatów do władz i do poszczególnych Komisji, zarządzenia przerw itp. Prezydium Zjazdu może zaproponować Delegatom czas trwania przemówień. Regulamin obrad

10 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. § 7 Każdy z Delegatów, który nie zabiera głosu w dyskusji, a pragnie aby jego wnioski lub uwagi zostały uwzględnione w Uchwałach Zjazdu winien zgłosić je w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków, bądź do protokołu Zjazdu. § 8 Wszelkie poprawki do wniosków muszą być zgłoszone przed podaniem właściwego wniosku pod głosowanie. § 9 Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki z mandatem lub tajnie za pomocą mandatów okazanych członkom komisji w czasie pobierania kartek do głosowania i w akcie głosowania przy wrzucaniu kartki do urny. § 10 Wyniki głosowania w sprawach formalnych i porządkowych oblicza Przewodniczący Zjazdu. Jeżeli osobiste obliczanie jest uciążliwe – Przewodniczący może upoważnić członka Prezydium Zjazdu do obliczania głosów. § 11 Zgodnie z postanowieniami Statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS – wybory Przewodniczącego, Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd Krajowy mogą odbywać się w sposób jawny lub tajny. O sposobie wyborów decyduje Uchwała Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Uchwała zapada zwykłą większością głosów. § 12 Listy kandydatów do władz Zrzeszenia i Delegatów na Zjazd Krajowy sporządza się w kolejności alfabetycznej. § 13 Tokiem wyborów kieruje Komisja Skrutacyjna, która po wyborach sporządza odpowiedni protokół i przedstawia wyniki wyborów Delegatom. § 14 Do władz Zrzeszenia kandydować mogą wyłącznie Delegaci obecni na Zjeździe. Każdy kandydat przed umieszczeniem na liście kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się kandydowanie do władz Zrzeszenia nieobecnego na Zjeździe delegata pod warunkiem złożonej na piśmie jego zgody. § 15 Komisja wyborcza ma prawo zgłosić kandydatów do Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Krajowy. Komisja wyborcza w swoim działaniu opiera się na zapisach zawartych w § 26 Statutu Zrzeszenia Delegaci mogą zgłosić dodatkowo z sali kandydatów do władz Zrzeszenia. Regulamin obrad

11 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. § 16 XVIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu wybiera: Zarząd Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w ilości 19 osób w tym Przewodniczącego Zarządu w odrębnym głosowaniu jawnym lub tajnym, Wojewódzka komisję Rewizyjną w ilości 5 osób, Delegatów na Zjazd krajowy w ilości 10 osób i 2 zastępców delegatów. § 17 W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz Zrzeszenia (kandydatów na Przewodniczącego i członka Zarządu), Kandydaci do Komisji Rewizyjnej oraz kandydaci na Delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS. § 18 Kartki wyborcze (w głosowaniu tajnym) sporządza komisja Skrutacyjna. Rozdaje je Delegatom na podstawie listy – za okazaniem mandatu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej posiada pieczątkę, którą ostemplowuje karty wyborcze. § 19 Za wybranych do władz i na delegatów uważa się osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. § 20 W przypadku braku frekwencji wymaganej Statutem, Zjazd odbędzie się w drugim terminie bez względu na ilość Delegatów. § 21 O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zjazd zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Zjazd Delegatów WZ LZS w Opolu Regulamin obrad

12 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 1) Prezentacja z wybranych wydarzeń z działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia w latach 2012-2015 Porządek obrad

13 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Organizacja imprez sportowych – imprezy ogólnopolskie Ogólnopolskie Igrzyska LZS (1 600 osób) – rok 2012 Finał Turnieju - Mała Piłkarska Kadra Czeka (400 osób) – lata 2012 - 2015 Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kolarstwie (400 osób) – lata 2012 - 2015 Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w łucznictwie (200 osób) – rok 2016 Współorganizacja imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej w dyscyplinach: - kolarstwie (w Turawie i Kluczborku) - tenisie stołowym (w Korfantowie) - zapasach (w Namysłowie) - karate (w Prudniku i Głubczycach) - szachach (w Pokrzywnej)

14 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Organizacja imprez sportowych – imprezy wojewódzkie Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich - podstawowych i gimnazjalnych z udziałem około 112 szkół (3 750 uczestników) - w grach zespołowych i lekkoatletyce. Wojewódzkie Igrzyska LZS Osób Niepełnosprawnych – letnie i zimowe (halowe) z udziałem około 250 - 300 osób w każdych zawodach (organizacja w latach 2014-2015) Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w dyscyplinach: - lekkoatletyce – biegi przełajowe, - piłce nożnej juniorów – turnieje „Piłkarska Kadra Czeka i Mała Piłkarska Kadra Czeka” - w szachach drużynowych „O Złotą Wieżę” - w tenisie stołowym - w skacie sportowym Inne inicjatywy sportowo-rekreacyjne - Realizowany w latach 2015 i 2016 program Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą: Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa – program skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mający na celu upowszechnianie sportów zimowych. W omawianym programie prowadzonym przez Zrzeszenie uczestniczy około 800 uczniów z 22 szkół wiejskich.

15 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Piłka nożna (seniorzy) – udział w rozgrywkach PZPN i OZPN Rozgrywki seniorskie – sezon 2015/2016 Piłka nożna kobiet I liga LKS Rolnik Głogówek ULKS Bogdańczowice III liga LKS Rolnik Biedrzychowice LZS Pakosławice LKS Plon Błotnica Strzelecka LUKS Dalia Popielów Piłka nożna mężczyzn III liga LZS Piotrówka IV liga – bierze udział 18 drużyn (1 grupa) w tym 10 drużyn LZS = 55.56 % Klasa okręgowa – bierze udział 32 drużyny (2 grupy) w tym 27 drużyn LZS = 84,38 % Klasa A – bierze udział 84 drużyny (6 grup) w tym 73 drużyny LZS = 86,90 % Klasa B – bierze udział 196 drużyn (15 grup) w tym 188 drużyn LZS = 95,92 % Ogółem w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez OZPN Opole bierze udział 318 klubów, (które wystawiają do gry 330 drużyn) z czego 286 to kluby LZS (które wystawiają do gry 295 drużyn). Udział procentowy drużyn LZS w rozgrywkach seniorskich OZPN wynosi 89,39 %

16 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Piłka nożna (juniorzy) – udział w rozgrywkach OZPN Rozgrywki juniorskie – sezon 2015/2016 (junior, junior młodszy, trampkarz, młodzik) I liga juniorów – bierze udział 21 drużyn (2 grupy) w tym 17 drużyn LZS = 80.95 % II liga juniorów – bierze udział 30 drużyn (3 grupy) w tym 27 drużyn LZS = 93.33 % I liga juniorów mł. – bierze udział 12 drużyn (1 grupa) w tym 7 drużyn LZS = 58.33 % II liga juniorów mł. – bierze udział 34 drużyn (3 grupy) w tym 27 drużyn LZS = 79.41 % I liga trampkarzy – bierze udział 20 drużyn (2 grupy) w tym 11 drużyn LZS = 55.00 % II liga trampkarzy – bierze udział 53 drużyn (5 grup) w tym 41 drużyn LZS = 77.36 % liga młodzików – bierze udział 83 drużyn (8 grup) w tym 54 drużyny LZS = 65.06 % Ogółem w rozgrywkach juniorskich organizowanych przez OZPN Opole bierze udział 159 klubów, (które wystawiają do gry 252 drużyny) z czego 120 to kluby LZS (które wystawiają do gry 182 drużyny). Udział procentowy drużyn LZS w rozgrywkach juniorskich OZPN wynosi 72,22 %

17 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – dyscypliny MKlubyDyscyplina2012201320142015Razem % 16 Lekkoatletyka215.00260.60221.25250.09946.9417.58% 22 Łucznictwo140.17204.66205.00204.42865.9216.08% 31 Zapasy199.00112.0086.00114.00511.009.49% 41 Badminton153.00126.5093.5078.00451.008.37% 53 Piłka nożna kobiet100.3661.68151.0088.50401.547.45% 63 Kolarstwo123.75101.5080.0041.50346.756.44% 72 Szachy67.0071.0085.0077.00318.005.90% 81 Taekwondo ITF72.0074.0085.0067.00298.005.53% 92 Koszykówka43.6499.0071.5058.43272.575.06% 1013 Piłka nożna67.0081.3234.0035.00217.324.03% 111 Hokej na trawie56.0053.0060.0046.00215.003.99% 123 Karate29.0047.0029.0039.00176.003.27% 133 Tenis stołowy26.5017.1630.0028.17125.332.33% 142 Jeździectwo24.0020.0035.0020.00102.001.89% 151 Piłka ręczna25.0014.0030.0015.0084.001.56% 161 Bieg na orientację9.0017.007.5821.6755.251.03%

18 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – wiodące kluby W latach 2012-2015 w współzawodnictwie sportowym sklasyfikowano 45 klubów LZS MKlubyDyscyplina2012201320142015RazemŚrednia 1 KS Obuwnik Prudnik Łucznictwo140.17204.66205.00204.42754.25188.56 2 LKS Orzeł Namysłów Zapasy199.00112.0086.00114.00511.00127.75 3 LKS Technik Głubczyce Badminton153.00126.5093.5078.00451.00112.75 4 LUKS Podium Kup Lekkoatletyka95.50100.10103.0090.75389.3597.34 5 LKS Rolnik Biedrzychowice Piłka nożna kobiet81.1245.73135.0063.50325.3581.34 6 UKS Rodło Opole Szachy67.0071.0085.0077.00300.0077.00 7 KS Taekwondo Sparta Głubczyce Taekwondo ITF72.0074.0085.0067.00298.0074.50 8 LUKS MGOKSiR Korfantów Lekkoatletyka48.0057.5073.0089.00267.5066.88 9 ULKS Dwójka Nysa Hokej na trawie56.0053.0060.0046.00215.0053.75 10 MKS Smyk Prudnik Koszykówka22.6464.0035.5048.43170.5742.64 11 LKS Zarzewie Prudnik Karate29.0047.0029.0039.00144.0036.00 12 PLUKS Pomologia Prószków Piłka nożna57.0029.0020.0032.00138.0034.50 13 MULKS Juvenia Głuchołazy Lekkoatletyka53.5038.0018.2521.00130.7532.69 14 LMGKK Ziemie Brzeska Kolarstwo40.7549.5029.000.00119.2529.81 15 UKS Stobrawa Kluczbork Kolarstwo38.5020.0033.0024.50116.0029.00 16 KŁ Chrobry Głuchołazy Łucznictwo33.8332.3427.5018.00111.6727.92 17 LKS Ziemia Opolska Opole Kolarstwo44.5032.0018.0017.00111.5027.88 18 LUKS Dwójka Namysłów Lekkoatletyka12.0053.0015.0027.34107.3426.84 19 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy Koszykówka21.0035.0036.0010.00102.0025.50 20 LZS Victoria Chróścice Tenis stołowy26.5017.1630.0028.17101.8325.46

19 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – Opolszczyzna RokPunkty - OpolszczyznaPunkty - LZS% 20123 792.31 1 407.75 37.12% 20133 736.641 412.2637.79% 20143 429.311 342.3339.14% 20153 285.741 224.2837.26% Średnia z 4 lat37.83%

20 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – Opolszczyzna MKluby LZSDyscyplina20082009201020112008-1120122013201420152012-15Progres 1 KS Obuwnik PrudnikŁucznictwo55.781.075.3111.0323.0140.2204.7205.0204.4754.3431.3 2 LKS Rolnik BiedrzychowicePiłka nożna kobiet 25.0 54.079.081.145.7135.063.5325.4246.4 3 LUKS MGOKSiR KorfantówLekkoatletyka53.513.017.527.7111.748.057.573.089.0267.5155.8 4 UKS Rodło OpoleSzachy36.029.047.041.0153.067.071.085.077.0300.0147.0 5 LUKS Podium KupLekkoatletyka56.558.079.078.0271.595.5100.1103.090.8389.4117.9 6 UKS Stobrawa KluczborkKolarstwo 7.328.035.338.520.033.024.5116.080.7 7 MULKS Juvenia GłuchołazyLekkoatletyka22.026.020.530.777.253.538.018.321.0130.853.6 8 PLUKS Pomologia PrószkówPiłka nożna18.046.032.02.098.057.029.020.032.0138.040.0 9 LZS Tor Dobrzeń WielkiPiłka ręczna11.912.015.0 53.925.014.030.015.084.030.2 10 LZS Victoria ChróściceTenis stołowy9.018.721.527.076.226.517.230.028.2101.825.7 11 LKJ Lewada ZakrzówJeździectwo 28.042.016.086.024.020.035.020.099.013.0 12 LUKS Dwójka NamysłówLekkoatletyka17.039.531.015.5103.012.053.015.027.3107.34.3 13 MKS Smyk PrudnikKoszykówka39.051.075.027.0192.022.664.035.548.4170.6-21.4 14 LKS Ziemia Opolska OpoleKolarstwo18.525.840.853.8138.944.532.018.017.0111.5-27.4 15 KŁ Chrobry GłuchołazyŁucznictwo33.753.935.326.0148.933.832.327.518.0111.7-37.2 16 LKS Zarzewie PrudnikKarate63.050.049.029.0191.029.047.029.039.0144.0-47.0 17 LKS Technik GłubczyceBadminton141.4178.0119.599.0537.9153.0126.593.578.0451.0-86.9 18 MUKS Basket GłuchołazyKoszykówka45.0115.0 33.0193.021.035.036.010.0102.0-91.0 19 LKS Orzeł NamysłówZapasy193.0123.0218.0115.0649.0199.0112.086.0114.0511.0-138.0 20 ULKS Dwójka NysaHokej na trawie106.9125.072.0103.0406.956.053.060.046.0215.0-191.9 21 LMGKK Ziemie BrzeskaKolarstwo155.7228.0119.7129.0632.440.849.529.00.0119.3-513.1

21 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKS Orzeł Namysłów - Zapasy Od wielu lat jeden z najlepszych klubów w Polsce w zapasach. W latach 2012, 2013 Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży. W ostatnich 4 latach zawodnicy klubu zdobyli: 5 medali Mistrzostw Europy, 47 medali Mistrzostw Polski i 23 medale Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Marcin Marcinkiewicz – zdobywca brązowego medalu na I Igrzyskach Europejskich – Baku ‘2015 Wybitni zawodnicy klubu 2012-2015; - Krystian Brzozowski - Marcin Marcinkiewicz - Ewelina Ciunek - Alicja Czyżowicz - Wiktor Lejczak - Paweł Malicki Trenerzy - Krzysztof Pawlak - Dariusz Stepień - Kazimierz Szelągiewicz (Prezes Klubu)

22 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe KS Obuwnik Prudnik - Łucznictwo Jeden z najlepszych klubów w Polsce w łucznictwie. W latach 2013, 2014, 2015 i 2016 Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży. W ostatnich 4 latach zawodnicy klubu zdobyli: 2 medale Mistrzostwach Europy oraz 57 medali Mistrzostw Polski w tym 31 złotych 18 srebrnych i 18 brązowych. Drużyna kobiet to aktualne Mistrzynie Polski ‘2015. Milena Barakońska – reprezentantka na Mistrzostwach Świata Seniorów w Kopenhadze w 2015 roku – będzie uczestniczyła w kwalifikacjach do IO Rio ‘2016. Trener: Kazimierz Kocik

23 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LUKS Podium Kup - Lekkoatletyka Jeden z wiodących w kraju klubów Zrzeszenia LZS w lekkoatletyce. W latach 2012, 2014 i 2015 Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży. W ostatnich 4 latach zawodnicy klubu zdobyli: 38 medali Mistrzostw Polski i 27 medali Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Anna WlokaKinga Szarzyńska Trenerzy: Jacek Dziuba, Przemysław Busko, Mirosław Olszewski (Prezes Klubu)

24 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LUKS MGOKSiR Korfantów - Lekkoatletyka Wiodący klub Zrzeszenia LZS w lekkoatletyce. W latach 2012-2015 zawodnicy klubu zdobyli: 9 złotych medali na Mistrzostwach Świata JPC i 5 medali Mistrzostw Polski. Barbara Niewiedział Złota medalistka na 1500 m Paraolimpiada w Londynie ‘2012 Piotr Piotrowski Srebrny medalista w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w biegu na 3000 m przez przeszkody ‘2015 Trenerzy: - Mariusz Żabiński, - Stanisław Rosiński

25 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKS Technik Głubczyce - Badminton Od wielu lat jeden z najlepszych klubów w Polsce w badmintonie. W latach 2012-2015 w Mistrzostwach Polski zdobyli 94 medale w tym 32 złote, 32 srebrne i 30 brązowych Obecnie wybitnymi zawodnikami klubu są: Przemysław Wacha, Agnieszka Wojtkowska i Aneta Wojtkowska. Trenerzy: Bożena Haracz i Przemysław Krawiec Przemysław Wacha - OlimpijczykDrużynowi Mistrzowie Polski Juniorów Młodszych ‘2015

26 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKS Rolnik Biedrzychowice Piłka nożna kobiet Zasłużony klub w zakresie rozwoju piłki nożnej kobiet na Opolszczyźnie. Wieloletni uczestnik I ligi kobiet Wychowankami klubu są reprezentantki Polski i medalistki Mistrzostw Polski. Trenerzy: - Stanisław Dyja - UEFA B - Klaudia Golasz - UEFA A - Krzysztof Pałka - UEFA B - Daria Kasperska - UEFA B - Beata Kiersztajn - UEFA C - Sandra Sukiennik Mistrz Polski w Futsalu Kobiet U18 - ‘2012, ‘2013, ‘2014 Trenerzy: Jacek Dziuba, Przemysław Busko, Mirosław Olszewski (Prezes Klubu)

27 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe ULKS Dwójka Nysa – Hokej na trawie kobiet Od wielu lat jeden z najlepszych klubów w Polsce w hokeju na trawie kobiet. W latach 2012-2015 zawodniczki klubu zdobyły: 7 medali Mistrzostw Europy i 9 medali Mistrzostw Polski. W latach 2012, 2013 i 2015 zawodniczki klubu zdobyły tytuł Holowych Mistrzyń Polski Seniorek. Wiele zawodniczek klubu stanowi ścisłą kadrę reprezentacji Polski seniorek i juniorek. Wybitne zawodniczki klubu 2012-2015; - Dominika Nowicka, - Amelia Katerla, - Magdalena Zagajska - Joanna Hawrot, - Aleksandra Bugała - Agata Krawczyk Trenerzy: - B arbara Piwowarska - Bugała, - Urszula Ferenc

28 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe UKS Rodło Opole - Szachy Jeden z najlepszych klubów w Polsce w zakresie pracy z młodzieżą. Zawodnikami klubu są medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Mistrzostw Polski. Trenerzy: - Aleksander Hnydiuk - Mikołaj Korolczuk - Marcin Taboła - Waldemar Taboła (Prezes Klubu) Mistrz Polski Juniorów ‘2015 Zwycięzca rozgrywek drużynowych ekstraklasy !

29 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKJ Lewada Zakrzów - Ujeżdżanie LKJ Lewada Zakrzów jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem specjalizującym się w ujeżdżeniu. Klub wielokrotnie był klasyfikowany na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu PZJ. W latach 2012-2015 zawodnicy klubu zdobyli 9 medali Mistrzostw Polski. Beata StremlerŻaneta Skowrońska Trenerzy: Katarzyna Popiołek, Andrzej Sałacki (Prezes Klubu)

30 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKS Zarzewie Prudnik - Karate Od wielu lat jeden z najlepszych klubów w Polsce w karate. W latach 2012-2015 zawodnicy klubu zdobyli: 13 medali Mistrzostw Świata, 11 medali Mistrzostw Europy i 91 medali Mistrzostw Polski. Złota drużyna Mistrzostw Europy - kumite kadetów Zurich 2014 (w środku Łukasz Bartoszewski - Zarzewie) Alicja Piątek i Magdalena Kubatek – brązowe Medalistki Mistrzostw Europy – Portugalia ‘2013 Trenerzy: Tadeusz Brudniak, Remigiusz Powroźnik, Jolanta Brudniak

31 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. Wybrane wydarzenia z działalności Zrzeszenia w latach 2012-2015 Najważniejsze sukcesy sportowe LKS Tor Dobrzeń Wielki – piłka ręczna kobiet, piłka nożna, piłka siatkowa Od wielu lat jeden z wiodących klubów sportowych Zrzeszenia LZS na Opolszczyźnie. Klub wielosekcyjny, który na bardzo wysokim poziomie prowadzi sekcję piłki ręcznej kobiet – II liga, piłki nożnej IV liga (ogółem w rozgrywkach uczestniczy 6 drużyn klubu) oraz piłki siatkowej.

32 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 7. Sprawozdanie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Porządek obrad

33 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 8. Dyskusja Porządek obrad

34 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Porządek obrad

35 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Wojewódzkiego Zrzeszenia Proponowane zmiany w zapisach Statutu dotyczą: Dostosowania Statutu do obowiązujących ustaw, Ujednolicenia nazewnictwa, Doprecyzowania sformułowań w zakresie ważności oświadczeń woli, Zmiany ilości członków Zarządu - na 11-19 osób (poprzednio 19-35) - oraz członków Prezydium Zarządu na 5-7 osób (poprzednio 7-12) Zmiany wymaganej minimalnej ilości posiedzeń Zarządu w ciągu jednego roku – na 3 posiedzenia (poprzednio 2 posiedzenia). Porządek obrad

36 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wojewódzkiego Zrzeszenia Rekomendacja przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z zaprezentowanymi zmianami. Porządek obrad

37 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 12. Przyjęcie uchwał o składzie ilościowym władz Statutowych Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Komisji Rewizyjnej Rekomendowana ilość członków Zarządu – 19 osób Rekomendowana ilość członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 5 osób Porządek obrad

38 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 1)Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 2)Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 3)Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 4)Delegatów na Zjazd Krajowy

39 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 1)Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 2)Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 3)Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 4)Delegatów na Zjazd Krajowy

40 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 1)Wybór Przewodniczącego WZ LZS w Opolu

41 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 2) Wybór Zarządu WZ LZS w Opolu – 19 osób

42 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 3) Wybór Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – 5 osób

43 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 13. Wybory Porządek obrad 4) Wybór Delegatów na Zjazd Krajowy – 10 osób Wybór zastępców delegatów – 2 osoby

44 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Ogłoszenie wyników wyborów Porządek obrad

45 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 15. Podjęcie Uchwał i Wniosków Przedstawienie prac Komisji Uchwał i Wniosków, Przegłosowanie rekomendowanych przez Komisję uchwał i wniosków, Porządek obrad

46 XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r. 16. Zakończenie Zjazdu Porządek obrad

47 Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu 45 - 083 Opole ul. Barlickiego 13


Pobierz ppt "XVIII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu Dobrzeń Wielki 18.03.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google