Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne są wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. oraz nie później niż 30 czerwca 2023 r. (w przypadku pomocy publicznej okres ten wynikać będzie z właściwego programu pomocowego). Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, do współfinansowania z UE nie można przedłożyć projektów fizycznie zakończonych (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowanych (w przypadku dostaw i usług) przed dniem złożenia do IZ RPO WP/IP wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt zakończony/zrealizowany należy rozumieć projekt dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ocena kwalifikowalności wydatków Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań stosuje się wersję Wytycznych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Do oceny prawidłowości wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu stosuje się wersję Wytycznych obowiązujących w dniu poniesienia wydatku.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Warunki kwalifikowalności wydatku został faktycznie poniesiony, jest zgodny z przepisami prawa, jest zgodny z RPO WP i SzOOP, został uwzględniony w budżecie projektu, został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, jest niezbędny do realizacji celów projektu został poniesiony w związku z realizowanym projektem, został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny został należycie udokumentowany, został wskazany we wniosku o płatność, dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, jest zgodny z innymi warunkami uznania wydatku za kwalifikowalny.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zasada faktycznego poniesienia wydatku Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wyjątki od powyższej reguły stanowią (…): wkład niepieniężny, koszty amortyzacji, rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej, potrącenia, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, złożenie depozytu sądowego przez beneficjenta w związku z realizacją projektu.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zasada uczciwej konkurencji Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców Udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: Ustawą PZP – dot. beneficjenta zobowiązanego do jej stosowania z mocy samej ustawy i beneficjenta, którego choćby jednym z założycieli lub jedną z jednostek powołujących jest podmiot zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zasada uczciwej konkurencji Zasadą konkurencyjności – zamówienia o wartości powyżej 50 tys. PLN netto. Dot. beneficjentów zobligowanych do stosowania PZP (poniżej progu 30 tys. euro) oraz pozostałych beneficjentów, W trybie uproszczonym - od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN (włącznie)- poprzez udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta, Poniżej 20 tys.PLN- zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta, jeżeli takie procedury ustanowił.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu Za dochód nie uznaje się wadium wpłacanego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp, zatrzymanego w przypadku wycofania oferty, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie), zatrzymanych kaucji zwrotnych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

9 Instrument elastyczności w działaniu 4.2 koszty szkoleń i wyjazdów służbowych związanych w udziałem w seminariach i konferencjach, koszty wizyt i konsultacji (przyjazdów i wyjazdów konsultantów, koszty spotkań), zakup raportów, analiz, badań rynkowych i opracowań, w kraju i za granicą, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez kadrę dydaktyczną oraz dostosowaniem programów kształcenia do potrzeb gospodarki.

10 Instrument elastyczności w działaniu 4.2 W ramach Instrumentu elastyczności możliwe będzie rozliczenie kosztów personelu bezpośredniego, na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo. Jako koszty pośrednie można rozliczyć: koszty wynajmu sal, mediów, materiałów biurowych i koszty delegacji służbowych. Zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie powinny dotyczyć wyłącznie działań prowadzonych w ramach instrumentu elastyczności. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

11 Wynagrodzenia personelu bezpośredniego Kwota miesięcznego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć wysokości 5-cio krotności płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązującego w danym roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pracy na część etatu kwalifikowana część wynagrodzenia wyliczana jest proporcjonalnie w stosunku do kwoty określonej w pkt. powyżej. Na przykład w przypadku pracy na pół etatu kwalifikowana jest połowa z 5-cio krotności płacy minimalnej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

12 Koszty niekwalifikowalne w działaniu 4.2 zakup środków transportu, zakup sprzętu i wyposażenia nie podlegających amortyzacji oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych, zakup zasobów bibliotecznych, w tym wydatki na zakup książek i księgozbiorów, koszty personelu bezpośredniego z wyłączeniem kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego i kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności, koszty pośrednie z wyłączeniem kosztów rozliczanych w ramach instrumentu elastyczności i kosztów personelu pośredniego rozliczanego na bazie rzeczywistych poniesionych wydatków. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 Limity w kwalifikowalności w ramach RPO 2014-2020 Zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych – niezależnie czy nieruchomość zabudowana, czy nie. Koszty informacji i promocji nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu oraz nie więcej niż 50.000 PLN. Koszty pośrednie – 15% kwalifikowalnych kosztów personelu bezpośredniego (tylko w ramach instrumentu elastyczności). Koszty zatrudnienia do projektu księgowej, kierownika projektu, koordynatora projektu stanowią koszty personelu pośredniego. Koszty personelu pośredniego mogą być rozliczane również na bazie rzeczywiście poniesionych wydatków. Limit na takie wydatki w projekcie wynosi 7% wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 500.000 PLN.

14 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, wykonanie zadań przez tą osobę jest potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez tą osobę wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconym na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa o pracę określa godziny pracy tej osoby. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Koszty związane z angażowaniem personelu W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowane, z wyłączeniem umów o dzieło. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 Wydatki na promocję projektu Za kwalifikowalne uznaje się wydatki na działania służące informacji o projekcie. Za kwalifikowalne można uznać jedynie koszty informacji i promocji integralnie związane z realizacją projektu, co oznacza, że powinny być ściśle związane z przedmiotem projektu oraz powinny przekazywać informacje na temat celów, jakie zostaną osiągnięte poprzez realizację tego projektu. Materiały informacyjne i promocyjne wykonane w ramach realizacji projektu powinny nieść za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną a nie upominkową. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Działanie 4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google