Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Orzeczenia sądów. Wyrok SN z 24.11.2009 r., V CSK 162/09, Legalis nr 304117  Związanie sądu granicami żądania obejmuje nie tylko wysokość i rodzaj dochodzonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Orzeczenia sądów. Wyrok SN z 24.11.2009 r., V CSK 162/09, Legalis nr 304117  Związanie sądu granicami żądania obejmuje nie tylko wysokość i rodzaj dochodzonego."— Zapis prezentacji:

1 Orzeczenia sądów

2 Wyrok SN z 24.11.2009 r., V CSK 162/09, Legalis nr 304117  Związanie sądu granicami żądania obejmuje nie tylko wysokość i rodzaj dochodzonego świadczenia, ale także elementy motywacyjne uzasadniające żądanie. Zastosowanie właściwej podstawy prawnej i to niezależnie od stanowiska powoda, mogą usprawiedliwiać jedynie okoliczności faktyczne, na których powód opiewał swoje roszczenie

3 Przedmiot orzekania  zgodnie z art. 321 § 1 KPC, sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie  Sąd nie może:  1)zasądzić roszczenie w wyższej wysokości niż żądał powód (np. zasądzić odsetek pominiętych przez powoda);  2)zasądzić żądania innego rodzaju niż wskazane przez powoda (np. gdy powód żąda kwoty pieniężnej stanowiącej ekwiwalent wartości rzeczy, nie można zasądzić jej wydania powodowi);  3)zasądzić powództwo na innej podstawie faktycznej niż wskazana przez powoda (np. powód żąda określonej kwoty wynikającej z umowy, a sąd zasądza tę kwotę na zasadzie odpowiedzialności pozwanego za delikt, którego się dopuścił).  Ograniczenia te nie dotyczą podstawy prawnej

4 Podstawy orzekania  W przypadku wyroku sądu cywilnego mamy do czynienia z dwiema podstawami orzekania:  1)podstawą faktyczną;  2)podstawą prawną.  Podstawę faktyczną wyroku stanowi stan faktyczny ustalony w toku postępowania dowodowego przez sąd.  Podstawą prawną wyroku są normy prawne wyinterpretowane z uwzględnieniem klauzul generalnych, w szczególności zasad współżycia społecznego.

5 Wyrok SN z 12.6.2002 r., III CKN 616/99, Legalis nr 279007  Naruszeniem art. 316 § 1 KPC nie jest pominięcie przy wydawaniu wyroku okoliczności faktycznych, które strona uważa za istotne, jak również pominięcie niektórych dowodów przeprowadzonych w sprawie. O naruszeniu art. 316 § 1 KPC można jedynie mówić wówczas, gdy wydając wyrok sąd wziął za podstawę wyrokowania stan rzeczy istniejący w innej chwili - wcześniejszej lub późniejszej - niż chwila zamknięcia rozprawy.

6 Postanowienie SN z 26.8.2009 r., I CZ 36/09, OSNC - Zb. dodatkowy 2010 nr B, poz. 58, str. 146, Legalis nr 232751  Wyrok wstępny ( postanowienie wstępne) nie jest orzeczeniem, które kończy postępowanie w danej instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

7 Wyrok SN z 7.5.2008 r., II CSK 12/08, OSNC - Zb. dodatkowy 2009 nr B, poz. 46, str. 90, Legalis nr 158580  Termin "zasada" w rozumieniu art. 318 § 1 KPC odnosi się do przedmiotowej i podmiotowej strony procesu. Pogląd o niedopuszczalności przelewu bez zgody wydzierżawiającego, wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23.3.2000 r., II CKN 863/98(OSNC 2000, nr 10, poz. 183), nie dotyczy roszczenia dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń.

8 Wyrok SN z 24.1.2013 r., II CSK 279/12, Biuletyn SN - IC 2013 nr 7-8, OSNC 2013 nr 7-8, poz. 96, str. 107  Sąd drugiej instancji, rozpoznając sprawę na skutek apelacji od wyroku wstępnego, może zmienić wyrok i oddalić powództwo tylko w razie stwierdzenia negatywnej przesłanki materialnoprawnej powództwa, której sąd pierwszej instancji nie uwzględnił.

9 Uchwała SN z 16.4.2010 r., III CZP 21/10, OSNC 2010 nr 9, poz. 121  Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika procesowego, doręczenia wyroku zaocznego należy dokonać pełnomocnikowi z pouczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia, także wtedy, gdy jest nim adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy (art. 343 w zw. z art. 133 § 3 KPC)

10 Wyrok SN z 28.4.1969 r., III CZN 445/68, Legalis nr 13941  Wyrok zaoczny nie traci mocy na skutek wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje jedynie wyznaczenie przez przewodniczącego sądu terminu rozprawy i doręczenie odpisu sprzeciwu stronie powodowej w wypadku, gdy sprzeciw odpowiada obowiązującym w tej mierze przepisom i zostaje przyjęty. Wyrok zaoczny, który został zaopatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności może być wykonany, chyba, że sąd na wniosek pozwanego wnoszącego sprzeciw zawiesi ten rygor. Wyrok zaoczny traci moc dopiero wskutek uchylenia go (art. 332 d. KPC i obecnego art. 347 KPC) przez wyrok końcowy. Sprzeciw wyroku zaocznego, wniesiony przez jednego z pozwanych z uwagi na łączące pozwanych współuczestnictwo konieczne wywołał skutki procesowe w stosunku do wszystkich pozwanych

11 Postanowienie SN z 25.10.2007 r., II CNP 166/07, Legalis nr 278865  Ponieważ warunkiem ustawowym zaskarżenia wyroku zaocznego sprzeciwem jest „doręczenie” wyroku pozwanemu (art. 344 § 1 KPC), brak skutecznego doręczenia sprawia, że wyrok nie staje się prawomocny. To, że pozwany dowiedział się o treści wyroku zaocznego, że wniósł skargę o wznowienia postępowania zakończonego tym wyrokiem i że skarga ta została prawomocnie odrzucona, nie sanuje niedopełnienia wynikającego z ustawy (art. 343 KPC) obowiązku sądu skutecznego doręczenia pozwanemu wyroku zaocznego wraz pouczeniem o przysługującym mu prawie wniesienia sprzeciwu.

12 Postanowienie SN z 13.6.2013 r., V CZ 28/13, Legalis nr 750466  Postanowienie w przedmiocie sprostowania orzeczenia nie należy do orzeczeń merytorycznych, kończących postępowanie w sprawie, a wydane przez sąd drugiej instancji nie może być zaskarżone zażaleniem ani skargą kasacyjną

13 Postanowienie SA w Gdańsku z 29.5.2013 r., V ACa 226/13, Legalis nr 736040  Zmiana oznaczenia strony na podstawie art. 350 KPC jest możliwa jedynie wtedy, gdy w sentencji orzeczenia sąd oznaczył stronę niezgodnie z zebranym w sprawie materiałem. Jest ona zatem niedopuszczalna wówczas, gdy jako powód wskazana została strona nie posiadającą zdolności sądowej. Zgodnie z obowiązującym w tej mierze orzecznictwem na podstawie art. 350 KPC można sprostować w wyroku niedokładność przez uściślenie oznaczenia strony, jednak jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnienie oczywistej omyłki wynika z oceny zakresu przedmiotowego i podmiotowego rozstrzygnięcia. W trybie art. 350 § 1 KPC nie może jednak dochodzić do podmiotowego przekształcenia procesu, z obejściem właściwych w tej mierze przepisów art. 195 - 198 KPC

14 Postanowienie SN z 12.10.2001 r., III AO 27/01, Legalis nr 243906  Sprostowaniu mogą ulegać niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe, lub inne oczywiste omyłki popełnione również w uzasadnieniu wyroku. Jednakże sprostowanie, o którym mowa w art. 350 § 1 KPC w żadnym przypadku nie może prowadzić do zmiany rozstrzygnięcia i powstania sprzeczności uzasadnienia z treścią wyroku

15 W YROK WSTĘPNY DOPUSZCZALNOŚĆ WYDANIA: sąd uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie W razie zarządzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokości żądania, jak również rozstrzygnięcie co do kosztów może zapaść dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnychnie jest orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawienie zawiera orzeczenia o kosztach nie jest wykonalny - więc nie jest tytułem egzekucyjnym, któremu można nadać klauzulę wykonalności

16 W YROK CZĘŚCIOWY DOPUSZCZALNOŚĆ WYDANIA: gdy nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnychnie jest orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawienie zawiera orzeczenia o kosztachmoże być wykonalny jeżeli nadaje się do wykonania - jest tytułem egzekucyjnym, któremu można nadać klauzulę wykonalności

17 W YROK ZAOCZNY wydawany gdy pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy PRZESŁANKI WYDANIA: pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę pozwany, mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie złożenie jakiekolwiek oświadczenia przez pozwanego, choćby dotyczącego powstrzymania się od ustosunkowania się do twierdzeń powoda, niweczy możliwość wydania przez sąd wyroku zaocznego NIE BĘDZIE ZAOCZNYM WYROK wydany w nieobecności pozwanego, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie w wyroku zaocznym za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą


Pobierz ppt "Orzeczenia sądów. Wyrok SN z 24.11.2009 r., V CSK 162/09, Legalis nr 304117  Związanie sądu granicami żądania obejmuje nie tylko wysokość i rodzaj dochodzonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google