Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSEON Optivum.  eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata,  ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSEON Optivum.  eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata,  ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych."— Zapis prezentacji:

1 KSEON Optivum

2  eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata,  ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych szkołach,  dostarcza pełnej informacji o ofertach szkół w całym województwie śląskim.  w jednej wspólnej bazie znajduje się ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych w śląskich miastach i powiatach, które utworzyły ofertę obejmującą ponad 2000 oddziałów, z łączną liczbą ponad 5500 miejsc. Zalety:

3 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP - DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych, Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2015 r. Nr 2156, z późniejszymi zmianami) Podstawa prawna systemu rekrutacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. (Dz.U.z 20115 r. poz. 1942)

4 Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Skierowanie na badania wydaje szkoła ponadgimnazjalna. Młodzież przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

6 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki rekrutacji niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1)wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2)wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły; b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

7 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia ( zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty) ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 2 punktów 20 punktów dostateczny – 8 punktów dobry – 12 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 20 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 20 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego20 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjnejak w przypadku języka polskiego 20 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM BRANE POD UWAGĘ W CZASIE REKRUTACJI uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum): a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum): dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum): a) międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – przyznaje się 3 punkty, wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, powiatowym – przyznaje się 1 punkt. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 13 punktów; 13 punktów Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Egzamin gimnazjalny (0,2 punktu za każdy uzyskany procent)100 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji200 punktów

8 Zasady przyznawania punktów za oceny i osi ą gni ę cia (zgodnie z decyzj ą Ś l ą skiego Kuratora O ś wiaty) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych wcześniej. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

9 W przypadku równorz ę dnych wyników uzyskanych na I etapie post ę powania rekrutacyjnego pierwsze ń stwo przy przyjmowaniu do szkó ł na II etapie post ę powania rekrutacyjnego mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,;

10 W przypadku równorz ę dnych wyników uzyskanych na II etapie post ę powania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie post ę powania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria : 1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie); 2) niepełnosprawność kandydata; jednego z rodziców lub obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 4) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 r.

11 Etap I Etap I - 22.04. - 21.06.2016 www.slaskie.edu.com.pl Poznajemyoferty szkół ponadgimnazjalnych szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim www.slaskie.edu.com.pl

12 Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że: - przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji (tzw. punktowane) na poszczególne kierunki kształcenia są różne w różnych szkołach !!! Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół.

13 Uważnie czytaj oferty i wybieraj oddziały, bo pamiętaj, że:  do szkoły sportowej i mistrzostwa sportowego,  do oddziału integracyjnego (udokumentowane problemy zdrowotne),  do oddziału dwujęzycznego,  do klasy wielozawodowej ZSZ,  do szkoły plastycznej potrzebne są dodatkowe dokumenty i obowiązują w nich dodatkowe kryteria rekrutacji w postaci sprawdzianu uzdolnień kierunkowych np. testów, egzaminów sprawnościowych lub językowych, które odbywają się dużo wcześniej. Sprawdź daty sprawdzianów, zacznij zbierać potwierdzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach rekrutacji tych szkół (specyfika rekrutacji).

14 Szczegółowe informacje na temat wymaganych, dodatkowych dokumentów znajdziesz w regulaminach rekrutacji szkół. Wszelkie dodatkowe dokumenty (potwierdzenia, zaświadczenia itp.) należy zgromadzić wcześniej, przed złożeniem wniosku w Punkcie Naboru. Załączniki

15 Wyszukiwanie zaawansowane 11-05-2015 Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

16 Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnych Poznajemy oferty szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016 11-05-2015

17 Etap I Etap I - 22.04. - 10.05.2015 Wyszukiwanie zaawansowane 11-05-2015 Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

18

19

20

21

22 Wyszukiwanie zaawansowane 11-05-2015 Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

23 Wyszukiwanie zaawansowane Sprawdź w ofercie szkoły!!! Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

24 Wyszukiwanie zaawansowane- efekt 11-05-2015 Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

25 Oferta szkoły- przykład

26 Gimnazja 11-05-2015

27 Statystyki – liczba chętnych 11-05-2015 Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

28 Statystyki – liczba miejsc i chętnych Etap I Etap I – 06.05. – 21.06.2016

29 Wolne miejsca 11-05-2015 08-05-2015

30 Progi punktowe 11-05-2015

31 do od WNIOSEK

32 Do 31 maja 2016 r. - sprawdziany uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych, oraz próby sprawności fizycznej do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Sprawdź terminy w ofercie szkoły! od 6 maja 2016 do 21 czerwca 2016r. (Do 20 maja 2016 do szkół ponadgimnazjalnych sportowych, z oddziałami dwujęzycznymi.) Wprowadzanie wniosków do systemu i składanie wniosków do punktu naboru. Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

33 Odbiór identyfikatorów i haseł, rejestracja w systemie_ Od 6 maja kandydaci logują się w systemie 11-05-2015

34

35

36 1. Uczeń sprawdza dane osobowe i zgłasza administratorowi ewentualne nieprawidłowości!!! [uczeń sam nic nie może zmienić w danych osobowych poza numerem telefonu, podaniem adresu e-mail oraz wypełnieniem kryteriów społecznych] 2. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe! Rejestracja w systemie, sprawdzenie danych Etap II Etap II – 06.05. - 21.06.2016 Po zalogowaniu: Proces rekrutacji

37

38 należy zaznaczyć kryteria społeczne brane pod uwagę na trzecim etapie rekrutacji: a. wielodzietność rodziny kandydata; b. niepełnosprawność kandydata; c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, Etap II Etap II – 06.05. - 14.06.2016 Po zalogowaniu i sprawdzeniu danych oraz wpisaniu aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail Proces rekrutacji jeśli kandydat spełnia powyższe warunki i posiada dokumenty potwierdzające dane kryterium.

39

40 a) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b) - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, -orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności -lub orzeczenie równoważne o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód / separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą DOKUMENTY potwierdzające dane kryterium społeczne

41

42  Możesz kandydować najwyżej do trzech szkół!  Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w każdej z wybranych szkół. Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

43 1. WYBIERASZ TRZY SZKOŁY w dowolnej kolejności Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

44

45

46 Wybierasz dowolną liczbę oddziałów w każdej ze szkół, ale im więcej oddziałów wybierzesz, tym większą będziesz mieć szansę na to, aby zostać zakwalifikowanym do jednej z wybranych szkół. Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

47 Bardzo istotną rolę odgrywa kolejność oddziałów na liście! Oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, ustaw na pierwszym miejscu listy! Ostatni oddział na liście to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów na liście preferencji! Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

48

49 2. WYBIERASZ ODDZIAŁY i układasz je od najważniejszego dla Ciebie do najmniej ważnego!!! Lista preferencji: 1.Klasa A szkoła A 2.Klasa B szkoła C 3.Klasa C szkoła B 4.Klasa N.. szkoła A 5.Klasa A szkoła C 6.Klasa A szkoła B 7. Klasa D szkoła A 7. Klasa C szkoła C 8. ………… …………. 9. ………… …………. : Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

50 Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś i umieściłeś na liście na pierwszym miejscu to tzw. szkoła pierwszego wyboru (Twój Punkt Naboru) Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

51 Punkt Naboru przyjmuje, przechowuje i weryfikuje wszystkie dokumenty kandydata. Wszystkie dokumenty kandydat składa wyłącznie !!! w Punkcie Naboru. Jeśli na I. miejscu listy preferencji znalazła się szkoła w Zespole Szkół, to punktem naboru jest Zespół Szkół, a nie np. technikum w tej szkole!!! Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016

52 do 3. Najpóźniej (!) do drukujesz wniosek z systemu (najlepiej w dwóch egzemplarzach- dla siebie i do Punktu naboru)

53

54 3. Wniosek z systemu Kod kreskowy w systemie musi być zgodny z wydrukiem!!! PODANIE

55 Automatycznie wydrukuje się „Oświadczenia kandydata ubiegającego się o przyjęcie do technikum lub ZSZ”

56 Automatycznie wydrukują się potwierdzenia złożenia dokumentów

57 Nie wolno już niczego zmieniać w systemie (np. szkół, kolejności czy liczby oddziałów itp.), Należy złożyć podpisy (uczeń i rodzic!), Należy poświadczyć WNIOSEK w gimnazjum, u administratora.

58 chciał(a)byś zmienić swoją listę preferencji (zmienić kolejność oddziałów na liście lub dodać nowe oddziały), już po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu Twojego wniosku musisz zgłosić się do swojego Punktu Naboru z pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych, że zgadzają się na wycofanie Twojego wniosku. Po wycofaniu wniosku i wprowadzeniu zmian na liście preferencji musisz ponownie wydrukować wniosek i zanieść go do Punktu Naboru. Będzie to ta sama szkoła, w której już składałeś wniosek, jeśli zmiany na Twojej liście dotyczyły pozostałych oddziałów, lub inna szkoła, jeśli na pierwszym miejscu Swojej listy wybrałeś oddział w innej szkole. Możesz to zrobić najpóźniej do 21 czerwca 2016r. ! Jeśli wcześniej złożył(a)ś wniosek, ale…

59 Przed złożeniem wniosku :  Czy wniosek jest kompletny (wszystkie strony)?  Czy jest podpisany przez Ciebie i rodzica/opiekuna prawnego?  Czy są dołączone wszystkie wymagane załączniki?  Czy to co na papierze jest tym samym, co w komputerze?  Czy jest potwierdzenie Administratora Gimnazjum?

60 wyłącznie do 21.06., złóż wyłącznie w szkole I. wyboru (punkt naboru) do 21.06., 21 czerwca składania wniosków !!!!

61 Weryfikacja wniosku w szkole średniej może trwać kilka dni. Gdyby po kilku dniach informacja o akceptacji wniosku nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, skontaktuj się ze szkołą, w której składałeś dokumenty. Po złożeniu wniosku w Punkcie Naboru: poproś o potwierdzenie przyjęcia wniosku, sprawdź w ciągu 7 dni status wniosku

62 rejestrujesz się, wybierasz szkoły /maks. 3 !/, wybierasz oddziały /min. 2-3 w jednej szkole !/ układasz oddziały wg preferencji, drukujesz wniosek - nie zapomnij o akceptacji rodziców i administratora systemu w gimnazjum!, składasz wniosek oraz wymagane dokumenty wyłącznie do swego Punktu Naboru [pierwsza szkoła na liście preferencji] Zapamiętaj kolejne kroki: Etap II Etap II - 06.05. - 21.06.2016 Proces rekrutacji

63 kandydat dostarcza do Punktu Naboru wymagane dokumenty np. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

64 Punkt naboru potwierdza przyjęcie kopii dokumentów.

65 Gimnazjum wprowadzi osiągnięcia ucznia Natychmiast po zweryfikowaniu ocen, wyników egzaminu i osiągnięć przesłanych przez gimnazja, kandydat będzie miał podgląd w systemie na liczbę punktów, jakie zostały mu wyliczone w każdym z oddziałów, które umieścił na swojej liście preferencji. Po przydziale kandydatów do klas zostaniesz wpisany na listę przyjętych lub rezerwowych. Informacje o wyniku przydziału znajdziesz 3 lipca w systemie lub w szkołach, które wybierałeś. 13.06.- 22.06.2016.

66 15 lipca 2016 r. 15 lipca 2016 r. ogłoszenie list kandydatów –ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; Kandydat otrzymuje poprzez system informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Uczeń może też dostać informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

67 Od 15 do 21 lipca 2016 r. Do 19 lipca 2016 r. wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badania lekarskie kandydata zakwalifikowanego. –nieprzekraczalny termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły

68 poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, innych wymaganych dokumentów Etap 4- Od 15 do 21 lipca kandydat MUSI potwierdzić wolę podjęcia nauki!

69 W przypadku wyboru szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza ponadto oryginały: zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, umowy o pracę lub zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę. Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach! Do oryginałów świadectwa i zaświadczenia należy dołączyć wymagane przez szkołę dokumenty, np.: podpisane na odwrocie zdjęcia, bilans zdrowia ucznia, kartę zdrowia i kartę szczepień, dokumenty potwierdzające kryteria społeczne i osiągnięcia.

70 Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach! DOKUMENTY składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, wyrok orzekający rozwód, separację, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, akt zgonu, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, świadectwa i zaświadczenia z egzaminu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych, orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.

71 Etap 4- Nie zapomnij o ważnych dokumentach! DOKUMENTY powyższe mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, a świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu- w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

72 Nie zapomnij! Nieprzekazanie oryginałów w/w dokumentów od 15.07 do 21.07.2016 r., jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów!!!

73 22 LIPCA o godz. 15,00 dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ogłasza LISTY PRZYJĘTYCH i listy nieprzyjętych oraz podaje informację o wolnych miejscach

74 31 sierpnia 2016r. - zakończenie rekrutacji do szkół 23.07. - 31.08. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Kandydaci nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Termin rekrutacji określa szkoła.

75 życzy Wam Administrator Elektronicznego Systemu Rekrutacji KSEON Optivum w Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej Prezentacja oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie szkoły: www.zs7dg.tvtom.pl www.zs7dg.tvtom.pl


Pobierz ppt "KSEON Optivum.  eliminuje zjawisko blokowania wielu miejsc w szkołach przez jednego kandydata,  ogranicza liczbę dokumentów i wizyt kandydata w wybranych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google