Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013

2 1.LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW: - zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.) - jednostki samorządu terytorialnego ustalają w porozumieniu z dyrektorami szkół liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, w tym w odniesieniu do szkół i oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół i oddziałów integracyjnych oraz szkół i oddziałów specjalnych.

3 USTALENIA ORGANU PROWADZĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW KL. I NALEŻY PLANOWAĆ W GRANICACH: nie mniej niż 26 ucz./oddz. w szk ołach podstawowych; nie mniej niż 28 ucz./oddz. w gimnazjach; nie mniej niż 30 ucz./oddz. w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach); nie mniej niż 25 ucz./oddz. w zasadniczych szkołach zawodowych; 30 i więcej ucz./oddz. w szkołach kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych (uzupełniających liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących dla dorosłych, technikach uzupełniających, technikach na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkołach policealnych kształcących w formach dziennych, wieczorowych i zaocznych); Liczba oddziałów oraz liczebność oddziałów klas I zostanie ustalona indywidualnie przez Departament Edukacji z dyrektorami szkół po zakończeniu terminu składania zgłoszeń do tych szkół.

4 20 ucz./oddz. w oddziałach integracyjnych, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych; Pula 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie może być zmniejszona, miejsca te muszą być dostępne dla tych dzieci przez cały rok szkolny. Do arkusza organizacji należy załączyć wykaz numerów orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego (bez danych osobowych). 10 - 16 ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania; 6 - 8 ucz. w oddziałach szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; 2 - 4 ucz. w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

5 co najmniej 6 uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy dla uczniów z upośle- dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, których stan zdrowia możliwia podjęcie nauki w oddziale tego typu; w arkuszu organizacji uwzględnia się liczbę uczniów (w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) ustaloną na podstawie:  pisemnych deklaracji rodziców/prawnych opiekunów - dla klas „0”, klas I szkoły podstawowej i gimnazjum,  zapisów w księdze uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 1 kwietnia br. dla pozostałych klas.

6 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH : liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych - 25 dzieci na oddział (grupę); rekrutację do oddziałów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej prowadzi 30 szkół podstawowych, w tym: SP Nr 45 do 2 oddziałów integracyjnych, SP Nr 11 do 1 oddziału integracyjnego SP Nr 50 do 1 oddziału integracyjnego;

7 3. W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W GIMNAZJUM, SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ, PODZIAL NA GRUPY JEST OBOWIĄZKOWY : na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów - max 2 grupy na oddział, jeśli oddział przekracza 24 uczniów, na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

8 C.D. w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu, na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych na podstawie programowej kształcenia ogólnego.

9 4. PODZIAŁ NA GRUPY NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: zajęcia wychowania fizycznego należy organizować w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, których liczebność ustala się na poziomie 26 uczniów na grupę, z tym że w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, zaś w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. zajęcia wychowania fizycznego w szkołach i oddziałach specjalnych, w szkołach i oddziałach integracyjnych należy organizować w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, należy tworzyć grupy międzyoddziałowe.

10 5. ODDZIAŁY INTEGRACYJNE : nabór do oddziałów integracyjnych kl. I prowadzić będą:  SP Nr 11 - 2 oddz.  SP Nr 14 - 1 oddz.  SP Nr 45 - 4 oddz.  SP Nr 47- 1 oddz.  SP Nr 49 - 1 oddz.  SP Nr 50 - 1 oddz.  PG Nr 1 - 1 oddz.  PG Nr 4 - 2 oddz.  PG Nr 5 - 2 oddz.  PG Nr 13 - 1 oddz.  PG Nr 14 - 1 oddz.  PG Nr 17 I - 6 oddz.

11 C.D.  ZSTiO- 6 oddz., w tym: - Liceum Ogólnokształcące Integracyjne - 1 oddz. - Technikum Zawodowe z Oddz. Integrac. - 5 oddz. Do oddziałów integracyjnych w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie Białegostoku. Kandydaci spoza gminy Białystok mogą być przyjmowani, w przypadku wolnych miejsc w szkole i braku kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta. 5a. ODDZIAŁY SPECJALNE: SP Nr 11 - oddział specjalny kl. I dla dzieci autystycznych, SP Nr 50 - oddział specjalny kl. I dla dzieci autystycznych,

12 6. DO KLAS SPORTOWYCH NA ZASADACH KONTYNUACJI, NABÓR PROWADZIĆ BĘDĄ: PROWADZIĆ BĘDĄ: ZSOMS - SP Nr 1 - short-track (1 oddział bez podziału na grupy); SP Nr 6 - short-track (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 12 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 15 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 19 - piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 21 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 26 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZSS Nr 1-SP Nr 29- pływanie (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 32 - badminton/narciarstwo (1 oddz. z podziałem na grupy); SP Nr 34 - piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 37 - piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy) - ogółem 2 oddziały; SP Nr 47 - piłka koszykowa (1 oddział z podziałem na grupy); SP Nr 49 - tenis stołowy (1 oddział z podziałem na grupy);

13 C.D. PG Nr 6 - lekkoatletyka/piłka ręczna(1 oddz. z podziałem na grupy), PG Nr 7 - strzelectwo (1 oddział bez podziału na grupy); PG Nr 12 - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem na grupy), badminton /narciarstwo (1 oddział z podziałem na grupy) - ogółem 2 oddziały; PG Nr 15 - koszykówka (1 oddział z podziałem na grupy), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy), piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy) – ogółem 3 oddziały; PG Nr 18 - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem), piłka siatkowa (1 oddział z podziałem), piłka koszykowa (1 oddział z podziałem), piłka nożna (1 oddział bez podziału) – ogółem 4 oddziały; PG Nr 19 Sport. - lekkoatletyka (1 oddział z podziałem na grupy), piłka nożna (1 oddział bez podziału na grupy), koszykówka (1 oddział z podziałem na grupy) - ogółem 3 oddziały; ZSS Nr 1 PG 20 - pływanie/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy); PG Nr 29 Sport. - lekkoatletyka (2 oddziały z podziałem na grupy);

14 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: IV LO - lekkoatletyka/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy); ZSOiT - IX LO - piłka nożna (2 oddziały bez podziału na grupy); ZSR CKP – XVII LO- piłka siatkowa (1 oddział z podziałem na grupy); ZST – TZ Nr 9 - boks/strzelectwo (1 oddział z podziałem na grupy); 6a. LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NALEŻY PLANOWAC: w grach zespołowych dużych (np. piłka nożna) co najmniej 20 uczniów bez podziału na grupy, w sportach indywidualnych oraz grach małych, co najmniej 24 uczniów, z podziałem na grupy co najmniej 10 osobowe.

15 6b. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH: procedurę tworzenia klas sportowych realizuje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem realizującym miejski program szkolenia w danej dyscyplinie zespołowej lub klubem sportowym współpracującym ze szkołą czy właściwym okręgowym związkiem sportowym, w klasach sportowych odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, mającej predyspozycje zdrowotne, psychiczne i fizyczne do uprawiania sportu, dyrektor szkoły sportowej lub szkoły z klasami sportowymi zobowiązany jest do zabezpieczenia niezbędnej do realizacji treści programowych bazy sportowej,

16 CD. w klasach sportowych organizacja nauczania powinna być zaplanowana w taki sposób, by stworzyć uczniom warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi, zajęcia w klasach sportowych powinni prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktora lub trenera w prowadzonym przez szkołę sporcie, klasy sportowe realizują 10 godzinny tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego.

17 7. DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NABÓR PROWADZIĆ BĘDĄ: ZSOMS - PG 8 - 1 oddz. kl. I (short-track), ZSOMS - XIII LO - 1 oddz. kl. I (short-track), ZSR CKP - XVII LO - 1 oddz. kl. I (lekkoatletyka); Nabór do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078).

18 8. TWORZĄC STANOWISKA WICEDYREKTORÓW NALEŻY PRZYJĄĆ NASTĘPUJĄCE ZASADY: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów: od 12 do 23- 1 wicedyrektor od 24 do 35- 2 wicedyrektorów 36 i więcej - 3 wicedyrektorów

19 9. OBSADA PEDAGOGICZNA ŚWIETLIC I KLUBÓW SZKOLNYCH. Projektując liczbę etatów wychowawców świetlicy należy: a) określić ile godzin będzie przebywało dziecko w świetlicy – przyjąć średnią z 5 dni; b) korzystając z poniższej zależności określić liczbę etatów wychowawców świetlicy: L etat. = [ ( u x h ) : 5] : 25 gdzie: L etat - liczba etatów wychowawców świetlicy u - liczba dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole h - liczba godzin przebywania dziecka w świetlicy, w oparciu o deklaracje rodzica 5 - średnia dzienna liczba godzin pracy wychowawcy 25 - założona liczba wychowanków w grupie świetlicowej Liczba planowanych etatów wychowawców świetlicy powinna być pochodną liczby dzieci korzystających ze świetlicy w roku 2012/13, potwierdzonych deklaracjami ich rodziców, przedłożonymi dyrektorowi szkoły przed złożeniem arkusza organizacji. Przy organizowaniu pracy świetlicy szkolnej należy mieć na uwadze przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela, szczególnie w przypadku potrzeby zapewnienia w niektórych godzinach zwiększonej obsady w świetlicy.

20 10. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie ze standaryzacją zatrudnienia. 11. Obsada pedagogiczna bibliotek szkolnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ustalając liczbę etatów należy przyjąć następujące zasady: w szkołach/zespołach z liczbą oddziałów: od 6 do 8 - tworzy się 1/2 etatu /1 etat/* od 9 do 14 - tworzy się 1 etat /2 etaty/* od 15 do 20 - tworzy się 1 1/2 etatu /2 etaty/* od 21 do 29 - tworzy się 2 etaty /2,5 etatu/* od 30 do 38 - tworzy się 2 1/2 etatu zwiększenie o każde pół etatu przypada na kolejnych 9 oddziałów. * liczba etatów w przypadku szkoły posiadającej „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej".

21 12. W grupie zatrudnionych bibliotekarzy, wychowawców świetlicy, pedagogów, psychologów i innych specjalistów dyrektorzy mają swobodę w dostosowaniu zatrudnienia do potrzeb szkoły. 13. Liczba godzin zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania może zostać zwiększona z tytułu prowadzenia przez szkołę innowacji pedagogicznych. Innowacje i eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. Wniosek o wprowadzenie innowacji wraz z uchwałą Rady Pedagogicznej, opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji należy złożyć najpóźniej z arkuszem organizacyjnym, tj. do dnia 30 kwietnia 2012r. 14. Wynagrodzenie dla nauczycieli za sprawowanie opieki i udzielanie pomocy uczniom, którym przydzielono indywidualny program lub tok nauki może być realizowane wyłącznie w ramach nadwyżek finansowych posiadanych przez szkołę. Zajęcia te mogą być również prowadzone w ramach godzin realizowanych w zakresie art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

22 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się i udziela w ramach zasobów kadrowych szkoły z uwzględnieniem uzyskanych przez nauczycieli kwalifikacji w ramach dofinansowywanego doskonalenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskuje się o zatrudnienie specjalistów, godzin na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 16. Godziny ponadwymiarowe planować mając na uwadze spełnienie wymogu art. 30 a, zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. 17. Godziny ponadwymiarowe nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (dyrektora, wicedyrektora, kierownika internatu i innych) mogą wynikać jedynie z wymiaru godzinowego realizowanego zajęcia edukacyjnego, określonego szkolnym planem nauczania.

23 18. Arkusz organizacji jednostki należy opracować uwzględniając wytyczne dotyczące zatrudnienia i przedłożyć do 30 kwietnia 2012r., łącznie z naliczonym skutkiem finansowym wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi za okres wrzesień – grudzień 2012 r. 19. PRZY ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE PRIORYTETY: - zatrudnia się czynnych zawodowo nauczycieli, którzy tracą pracę w wyniku zmian organizacyjnych, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie, likwidacji placówek oświatowych (art. 20 ustawy Karta Nauczyciela). Jeżeli warunki organizacyjne umożliwiają zatrudnienie, należy w takim przypadku stosować przeniesienie, o którym mowa w art. 18 ustawy Karta Nauczyciela, - zatrudnia się nauczycieli, którzy zgodnie z art. 22 ustawy winni uzupełniać godziny brakujące do obowiązującego pensum godzin, - zatrudnia, wyłącznie na czas określony nauczycieli emerytów i rencistów z pełnymi kwalifikacjami, po 31 sierpnia 2012 r., wyłącznie po przedłożeniu uzasadnienia o braku na rynku pracy czynnych zawodowo nauczycieli z poszukiwanymi kwalifikacjami.

24 20. Wszystkie vacaty, w tym również w niepełnym wymiarze, należy obowiązkowo zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do banku Ofert Pracy prowadzonego przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku – zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.). 21. Nie akceptuje się zatrudnienia osób funkcyjnych w innych jednostkach oświatowych. 22. Zamiar zatrudnienia na wakujące etaty nauczycielskie należy obowiązkowo zgłaszać do organu prowadzącego celem akceptacji. 23.Organ prowadzący nie wyraża zgodny na zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku w wymiarze przekraczającym łącznie 1,5 obowiązkowego wymiaru godzin (wraz z godzinami ponadwymiarowymi).

25 24. Dyrektor szkoły opracowując arkusz organizacji i przedkładając go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu uwzgledniające rozwiązania gwarantujące realizację zadań statutowych szkoły w ramach 40 – godzinnego czasu pracy nauczycieli zgodnie z art. 42 ust. 2. Karty Nauczyciela, w tym zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych […] (pkt 1), innych czynności i zajęć […], ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (pkt 2), zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samo- kształceniem i doskonaleniem zawodowym ( pkt 3). 25. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w wymiarze poniżej 1 etatu w jednej szkole lub w wymiarze etatu łączonego w kilku szkołach, czas pracy nauczyciela, o którym mowa w pkt. 24 niniejszych Ustaleń, w tych szkołach jest proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia.

26 26. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: a)w przedszkolach liczbę etatów pracowników administracji i obsługi należy dostosować do standaryzacji zatrudnienia, w tym ilość etatów pracowników kuchni powinna być dostosowana do liczby żywionych, b)w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych projektując obsadę administracyjno - obsługową należy kierować się poniższymi wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia: administracja (księgowi, sekretarki, referenci, kierownicy administracyjno- gospodarczy) wg liczby uczniów w danym roku szkolnym: do 500 ucz. - 3,0 etatu, do 600 ucz.- 3,5 etatu, do 700 ucz. - 4,0 etatu, do 800 ucz. - 4,5 etatu, do 900 ucz. - 5,0 etatu, do 1000 ucz.- 5,5 etatu, powyżej 1000 ucz. - 6,0 etatu.

27 intendent do 175 żywionych – 0.5 etatu do 299 żywionych – 0. 75 etatu od 300 żywionych – 1.0 etat informatyk (do obsługi sprzętu komputerowego): do 600 ucz. - 0,25 etatu, powyżej 600 ucz. - 0,5 etatu inspektor bhp: wg przeliczenia - 1 etat na 600 pracowników grupa pracownicza (sprzątaczka, woźna, szatniarz, portier): - 1 etat na 600 m2 powierzchni użytkowej administrowanych obiektów dozorca: - 2 etaty na placówkę (obiekt samodzielny), konserwator: - do 3000 m2 pow. użytkowej - 0,5 etatu - powyżej 3000 m2 pow. użytk.- 1,0 etatu (dodatkowo np. basen, internat, hala sportowa).

28 kuchnia w internatach (przy założeniu, że pracują od 6.00 do 20.00): na 50 żywionych- 1 + 1 = 2 etaty, na 100 - // -- 1 + 2 = 3 etaty, na 150 - // -- 1 + 3 = 4 etaty, na 200 - // -- 1 + 4 = 5 etatów. kuchnia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zespołach tych szkół: do 100 - // -- 2 etaty, do 175 - // -- 2,5 etatu, do 250 - // -- 3 etaty, do 375 - // -- 3,5 etatu, do 450 - // -- 4 etaty, do 575 - // -- 4,5 etatu, do 700 - // -- 5 etatów, powyżej 700 - 5,5 etatu. pozostałe etaty, tzw. „inne” (dotyczące CKU, CKP, pracowni ćwiczeń, internatów, itp.) będą ustalane indywidualnie, po przedłożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

29 c ) o podziale etatów pracowników administracji i obsługi na poszczególne stanowiska pracy decyduje dyrektor przedszkola/szkoły/placówki, d) zatrudnienie, wyłącznie na czas określony, osób mających ustalone prawo do emerytury lub renty, po 31 sierpnia 2012 r., tylko po przedłożeniu uzasadnienia o braku na rynku pracy czynnych zawodowo pracowników z poszukiwanymi kwalifikacjami i uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego, e) w pierwszej kolejności zatrudnia się osoby, które tracą pracę w wyniku zmian organizacyjnych, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie, w tym z tytułu likwidacji placówek oświatowych, f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach każdorazowe zwiększenie zatrudnienia może być dokonane po przedłożeniu planu zatrudnienia i stosownego uzasadnienia oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

30 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU


Pobierz ppt "USTALENIA PRZYJĘTE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google