Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT KRAKOWSKI W STRUKTURZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT KRAKOWSKI W STRUKTURZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT KRAKOWSKI W STRUKTURZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 ADMINISTRACJA POJĘCIE ADMINISTRACJI CO TO JEST ADMINISTRACJA KRÓTKO O ŹRÓDŁACH ADMINISTRACJI PODZIAŁ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

3 POJĘCIE ADMINISTRACJI Słowo administracja pochodzi z języka łacińskiego. Język ten w określeniu administrare łączył przedrostek ad- z czasownikiem ministrare. Administrare miało stanowić wprowadzenie w życie woli wyrażonej w ramach dominare, imperare lub regnare, zawiadywanie w myśl tej woli pewnymi dobrami, wartościami, majątkiem, przy ewentualnym organizowaniu pracy lub innego działania zespołów ludzkich.

4 CO TO JEST ADMINISTRACJA Administracja - działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. Jako system administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.

5 KRÓTKO O ŹRÓDŁACH ADMINISTRACJI (1) Źródeł administracji należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt,Persja ); cechy i zadania wymienione powyżej spełniały także systemy urzędnicze starożytnego Rzymu (w okresie schyłkowym), oraz XII-wiecznego Królestwa Obojga Sycylii. We wczesnym okresie ważną rolę w procesie administracyjnym spełniał Kościół, pod którego opieką znajdowało się częściowo szkolnictwo, szpitale, przytułki.

6 KRÓTKO O ŹRÓDŁACH ADMINISTRACJI (2) Współczesny system administracyjny nawiązuje do monarchii absolutnej, gdzie administracja spełniała trzy cechy:  inicjowała działalność organizatorską  rozwiązywała konkretne problemy  działała przy pomocy środków niewładczych

7 PODZIAŁ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Administracja publiczna dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administrację publiczną w województwie małopolskim wykonuje Wojewoda Małopolski i organy administracji niezespolonej, oraz organy samorządu województwa małopolskiego.

8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (1) Działanie administracji rządowej w imieniu i na rachunek państwa a w administracji samorządowej w imieniu własnym i na własny rachunek. Działanie na podstawie prawa i w granicach prawem przewidzianych – obywatel może robić to wszystko czego prawo nie zakazuje. Administruje tylko to na co prawo mu pozwala. Charakter monopolistyczny a więc działanie w ramach powierzonych przez prawo kompetencji jako wyłączny gospodarz we właściwej kategorii sprawy.

9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (2) Działanie w ramach struktur instytucyjnych jednostek a nie osób fizycznych. Charakter władczy- możliwość stosowania środków przymusu administracyjnego, ale tylko wówczas i w takich granicach w jakich to jest dopuszczalne prawem. Działanie na zasadzie kierownictwa i podporządkowania.

10 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (3) Opieranie się w swoim działaniu na urzędnikach państwowych, urzędnikach służby cywilnej i pracownikach samorządowych. Działanie w sposób ciągły i stabilny. Działanie nie tylko na wniosek zainteresowanych ale także i to w przeważającym zakresie z własnej inicjatywy co różni administrację od sądów.

11 SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE (1) W 1990 r. przywrócono istnienie samorządowych gmin. W ślad za tym stosowne zapisy o samorządzie zawarte są również w Konstytucji RP. Art. 163 stanowi, że " Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych."

12 SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE (2) Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:  samorząd gminny,  samorząd powiatowy,  samorząd wojewódzki.

13 CO TO JEST POWIAT (1) ·terytorium ·społeczność lokalna – zamieszkująca określone terytorium tworząca z mocy prawa lokalną powiatową wspólnotę samorządową

14

15 CO TO JEST POWIAT (2) ·interes lokalny ·osobowość prawna - posiada prawo do działania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność ·posiada mienie i może nim swobodnie rozporządzać ·może zaciągać zobowiązania ·samodzielność w realizowaniu zadań publicznych.

16 CO TO JEST POWIAT (3) Powiat wydatkując środki publiczne na realizację swoich zadań zobowiązany jest stosować ustawę Prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych. Starosta z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami reprezentuje Skarb Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu.

17 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO (1) zadania własne zadania zlecone zadania powierzone W celu wykonywania swoich zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

18 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO (2) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury i ochrony dóbr kultury,

19 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO (3) 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

20 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO (4) 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji powiatu, 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawy mogą określać także inne zadania powiatu.

21 INNE ZADANIA POWIATU OTRZYMANE Z MOCY USTAWY Powiat z mocy ustawy otrzymuje także część zadań z zakresu służb, inspekcji i straży: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa inspekcji weterynaryjnej inspekcji nadzoru budowlanego

22 ZADANIA POWIATU OTRZYMANE W DRODZE POROZUMIENIA W drodze porozumienia powiat może przejmować od wojewody niektóre sprawy z zakresu wojewódzkich służ, inspekcji i straży: ·inspekcji ochrony środowiska ·służby konserwacji zabytków ·inspekcji ochrony roślin ·inspekcji skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, ·inspekcji nasiennej

23 STATUT POWIATU Statut powiatu jest aktem prawnym stanowiącym o ustroju powiatu, ma charakter prawa miejscowego Ustanawia go rada powiatu w formie uchwały,ogłasza się go w wojewódzkim dzienniku urzędowym – dzień wydania dziennika jest dniem ogłoszenia statutu Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

24 ORGANY POWIATU Rada Powiatu Zarząd Powiatu

25 RADA POWIATU (1)  organ stanowiący i kontrolny ( z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym), radni wybierani są w wyborach bezpośrednich  kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów, liczebność radnych zależna jest od liczby mieszkańców danego powiatu

26 RADA POWIATU (2) ·Prace rady organizuje przewodniczący rady. ·Funkcje kontrolne rady powiatu dotyczą działalności zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu rada powołuje komisje rewizyjną. ·Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym chyba ze przepisy stanowią inaczej.

27 RADA POWIATU (3) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

28 RADA POWIATU (4) uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu

29 RADA POWIATU (5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokal.,

30 RADA POWIATU (6) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

31 RADA POWIATU (7) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

32 RADA POWIATU (8) ·Rada powołuje ze swego grona w drodze uchwały Komisję Rewizyjną, oraz inne stałe i doraźne komisje będące jej organami pomocniczymi. ·Komisje przedkładają radzie swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. ·Komisje w całości podlegają radzie i nie są wyposażone we własne kompetencje z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o samorządzie powiatowym.

33 RADA POWIATU (9) Szczególną komisja jest komisja rewizyjna ta komisja opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez RIO.

34 RADA POWIATU (10) ·Komisje Rady Powiatu w Krakowie: ·Komisja Rewizyjna ·Komisja Budżetu i Rozwoju ·Komisja Statutowo-Regulaminowa ·Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej ·Komisja Edukacji Publicznej ·Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej ·Komisja Bezpieczeństwa Obywateli ·Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ·Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

35 ZARZĄD POWIATU (1) ·organ kolegialny działający in corpore ·zarząd w realizacji zadań powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu ·do zadań zarządu należy w szczególności : - przygotowywanie projektów uchwał Rady, - wykonywanie uchwał rady powiatu i zadań określonych przepisami prawa,

36 ZARZĄD POWIATU (2) - gospodarowanie mieniem Powiatu, - wykonywanie budżetu Powiatu, - zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrzeżeniem że Starosta, sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży w szczególności powołuje i odwołuje ich kierowników, z wyjątkiem komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

37 POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA (1)

38 POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA (2) Administracja zespolona, czyli instytucje przy pomocy, których zarząd wykonuje zadania powiatu. Jest to aparat wykonawczy zorganizowany pod jednym zwierzchnictwem starosty, który jest: ·kierownikiem starostwa powiatowego ·zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu ·zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

39 STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE (1) Jest to aparat pomocniczy przy pomocy, którego zarząd i starosta wykonują swoje zadania. Struktura starostwa powiatowego zbudowana jest w czterech podstawowych pionach: –organizacja starostwa –obsługa administracyjna petentów –problematyka społeczna –finanse i mienie powiatu

40

41 PRACOWNICY STAROSTWA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU USTAWA z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych. Ustawa określa status prawny pracowników zatrudnionych w starostwie powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych. W sprawach nie uregulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych stosuje się przepisy kodeksu pracy.

42 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich “ORB” Wydział zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników oraz realizuje zadania dotyczące spraw obywatelskich, nadzoru nad stowarzyszeniami, ochrony zdrowia powiatowych bibliotek publicznych.

43 Wydział Edukacji “ED” Wydział realizuje zadania dotyczące organizacji szkół oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy o systemie oświaty, za wyjątkiem placówek opiekuńczo - wychowawczych określonych w art. 2a pkt 13 ustawy o pomocy społecznej.

44 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami “GN” Wydział zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, tworzeniem i prowadzeniem zasobu nieruchom. stanowiących własność powiatu, prowadzeniem bieżącej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i powiatu, zajmuje się problemami osób, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły mienie na obszarach nie wchodzących w skład obecnych granic RP, załatwia sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, scalania i wymiany gruntów, niektóre sprawy z zakresu ustawy o lasach.

45 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa “OS” Wydział zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

46 Wydział Komunikacji “K” Wydział zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców, nadzorem nad działalnością Ośrodków Szkolenia Kierowców, wydawaniem uprawnień do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych na potrzeby własne, sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami, wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

47 Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów “AB” Wydział wykonuje działania administracji architektoniczno – budowlanej określone w ustawie Prawo budowlane oraz prowadzi sprawy inwestycji powiatowych i remontów.

48 Wydział Techniczno – Gospodarczy “TG” Wydział zajmuje się obsługą gospodarczą Starostwa, a w szczególności administrowaniem pomieszczeń biurowych i budynków, zaspokajaniem potrzeb komunikacyjnych, konserwacją, remontami urządzeń i środków technicznych.

49 Wydział Finansów "FN" Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

50 Wydział Zarządzania Kryzysowego "ZK" Wydział zajmuje się sprawami zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

51 Zespół Kontroli Wewnętrznej "ZKW” Zespół zajmuje się kontrolą działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych

52 Zespół Radców Prawnych "RP" Udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych na wniosek Starosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika i dyrektorów wydziałów, występowanie przed sądem i urzędami, opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty, porozumień i umów zawieranych przez powiat, informowanie Starosty o stwierdzonych uchybieniach w zakresie stosowania praw i ich skutkach, prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie Wydziałom informacji o wydanych aktach prawnych.

53 Biuro Rzecznika Prasowego i Promocji "BRzP" Biuro zajmuje się współpracą z mediami i promocją Powiatu, wybranymi zadaniami z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

54 Biuro Rozwoju i Współpracy “BRW” Biuro zajmuje się sprawami związanymi z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu, monitorowaniem pozyskiwania zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań powiatu i gmin, opracowywaniem materiałów promujących powiat.

55 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych “PN” Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy: -Zapewnienie ochrony informacji niejawnych. -Zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa. -Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.

56 Główny Specjalista d/s Zamówień Publicznych Podstawowe zadania to: proponowanie podmiotom zamawiającym trybu postępowania o dokonanie zamówienia publicznego, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, akceptacja projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą pzp, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych i kontrola ewidencji zamówień publicznych prowadzonej przez jednostki organizacyjne Starostwa, sporządzanie rocznych sprawozdań zbiorczych z udzielonych zam. publ.

57 POWATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE,STRAŻE Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży: powołuje i odwołuje ich kierowników, z wyjątkiem komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdza programy ich działania uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek w uzasadnionych przypadkach zleca przeprowadzenie kontroli.

58 RODZAJE SŁUŻB, INSPEKCJI, STRAŻY ISTNIEJĄCYCH W POWIECIE KRAKOWSKIM ·Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ·Komenda Powiatowa Policji ·Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ·Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ·Inspekcja Weterynaryjna ·Miejski Rzecznik Konsumentów

59 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KRAKOWSKIEGO (1) ·Placówki edukacyjne Zespół Szkół w Skale Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

60 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KRAKOWSKIEGO (2) ·Domy Pomocy Społecznej i Ośrodki Wychowawcze ·Dom Pomocy Społecznej w Batowicach Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Dom Pomocy Społecznej w Czernej Dom Dziecka w Sieborowicach Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini

61 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KRAKOWSKIEGO (3) ·Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ·Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ·Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. ·Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

62 DECYZJA ADMINISTRACYJNA Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu wydaje Starosta, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd. Starosta - a w przypadkach określonych przepisami zarząd – jest organem administracji publicznej I instancji w sprawach należących do jego kompetencji.

63 CO TO JEST DECYZJA ADMINISTRACYJNA Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona postępowanie w danej instancji. Decyzja jest to akt stosowania prawa materialnego polegający na ustaleniu (konkretyzacji) wiążących konsekwencji normy prawa administracyjnego w odniesieniu do konkretnego adresata - strony.

64 STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Istotną cechą strony jest to, że jest ona podmiotem własnych praw, interesów prawnych lub obowiązków, które podlegają skonkretyzowaniu w postępowaniu administracyjnym. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości pr.

65 ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ oznaczenie organu administracji państwowej lub innego właściwego organu, data wydania decyzji, oznaczenie strony lub stron, do których,decyzja jest skierowana, podstawa prawa decyzji, rozstrzygnięcie sprawy, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

66 PROCEDURA ODWOŁAWCZA (1) Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Do rozpatrzenia odwołania właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. Jeżeli od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji zostało wniesione odwołanie, to powinno być ono załatwione w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego o odwołaniach. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni.

67 PROCEDURA ODWOŁAWCZA (2) Odwołanie wnosi się od właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ odwoławczy rozstrzyga ponownie sprawę pod względem merytorycznym przeprowadzając w miarę potrzeby dalsze postępowanie wyjaśniające. Organ odwoławczy może korygować zarówno wady prawne decyzji, jak też wady polegające na niewłaściwej ocenie faktów, bądź powodujące inne nieprawidłowości.

68 WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU ODWOŁAWCZEGO ZADANIA WŁASNE Odwołanie od decyzji rozpatruje SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE. ZADANIA ZLECONE Odwołanie od decyzji rozpatruje WOJEWODA.

69 SAMORZADOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE (1) Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

70 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE ( 2) samorządowe kolegia odwoławcze są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji. Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, wydawane są w formie decyzji albo postanowień.

71 PROCEDURA ODWOŁAWCZA (3) Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: * utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, * uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję umarza postępowanie pierwszej instancji * umarza postępowanie odwoławcze * Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

72 SAMOKONTROLA ORGANU Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony a także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

73 OSTATECZNOŚĆ DECYZJI Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych.

74 PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI Niemożność złożenia skargi na akt administracyjny do sądu czyni akt administracyjny prawomocnym. W doktrynie używa się też pojęcia materialnej i formalnej prawomocności aktu administracyjnego.

75 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO (1) Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

76 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO (2) Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg. Kontrola ta, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

77 SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO (3) Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz od 1.1.2004 r. wojewódzkie sądy administracyjne - czyli obecne sądownictwo administracyjne jest dwuinstancyjne. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowo - administracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona

78 STRONY I UCZESTNICY POSTEPOWANIA (1) W postępowaniu w sprawie sądowo - administracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.

79 SKARGA W POST. SĄDOWO - ADMINISTRACYJNYM Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

80 TERMIN WNIESIENIA SKARGI (1) Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadkach, w których ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

81 TERMIN WNIESIENIA SKARGI (2) Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

82 ORZECZENIA SĄDOWE (1) Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

83 ORZECZENIA SĄDOWE (2) Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

84 ORZECZENIA SĄDOWE (3) 2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach; 3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

85 ORZECZENIA SĄDOWE (4) Sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; innych niż określone w art. 3 § 2 pkt 1-3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchyla ten akt albo stwierdza bezskuteczność czynności. W tych sprawach, sąd może w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa.

86 ORZECZENIA SĄDOWE (5) Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; jak również inne niż określone powyżej akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

87 ORZECZENIA SĄDOWE (6) Sąd uwzględniając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzoru uchyla ten akt. Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. W sprawach skarg na akty i czynności niewymienione powyżej sąd uwzględniając skargę uchyla lub stwierdza bezskuteczność aktu lub czynności.

88 ORZECZENIA SĄDOWE (7) W razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.

89 PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDOWYCH Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku ze skargą stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.

90 SKARGA KASACYJNA Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

91 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (1) Organami nadzoru nad działalnością powiatu jest Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

92 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (2) Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

93 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (3) W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

94 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (4) Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd powiatu, wojewoda wzywa radę powiatu do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

95 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (5) W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.

96 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (6) Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia, dotyczące przypadków powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw których dopuszcza się zarząd powiatu a także w razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, a także stanowisko zajęte w trybie art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

97 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (7) Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady powiatu, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

98 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (8) Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Nie stosuje się tego, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

99 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (9) Regionalne izby obrachunkowe, są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej i sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych takich jak: 1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian, 2) budżetu i jego zmian, 3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, 4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, 6) absolutorium, oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

100 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ POWIATU (10) Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów o których mowa poprzednio, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

101 SAMORZĄD GMINNY (1) Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Organami gminy są : Rada gminy - jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wójt ( Burmistrz, Prezydent) - jest organem wykonawczym.

102 SAMORZĄD GMINNY (2) Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

103 SAMORZĄD WOJEWÓDZKI (1) Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i powiatami.

104 SAMORZĄD WOJEWÓDZKI (2) Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. Samorząd województwa może w związku z realizacją strategii rozwoju województwa: 1) występować o wsparcie ze środków budżetu państwa na realizację zadań zawartych w programach wojewódzkich, 2) zawierać kontrakt wojewódzki z Radą Ministrów na podstawie odrębnej ustawy.

105 SAMORZĄD WOJEWÓDZKI (3) Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, Wykonuje zadania związane z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.

106 SAMORZĄD WOJEWÓDZKI (4) Organami samorządu województwa są: 1) sejmik województwa, 2) zarząd województwa - marszałek województwa jest przewodniczącym zarządu Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.

107 WOJEWODA (1) Wojewoda jest terenowym organem administracji rządowej w województwie i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa. Wojewodów powołuje premier na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej.

108 WOJEWODA (2)  Jest reprezentantem rządu w terenie i ponosi odpowiedzialność za realizację polityki rządu na obszarze województwa,  Jest reprezentantem Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu do wykonywania zadań,  Kontroluje wykonywanie zadań przez organy zespolonej administracji rządowej (służb, inspekcji, straży),  Sprawuje nadzór nad działalnością samorządu, Jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią.

109 WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOLONA Zadania i kompetencje określone w ustawach szczególnych wykonują, w imieniu Wojewody, działający pod Jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

110 WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA (1) Organy administracji niezespolonej - to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa.

111 WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA (2) Organy administracji niezespolonej działające na obszarze województwa są obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych ustaw, zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody, składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody - także bieżących wyjaśnień o swej działalności na obszarze województwa.

112

113 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "POWIAT KRAKOWSKI W STRUKTURZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google