Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze Primary School No. 8 in Jelenia Góra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze Primary School No. 8 in Jelenia Góra."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze Primary School No. 8 in Jelenia Góra

2 Stan organizacyjny szkoły Organisation Structure of the School  Ok. 700 uczniów /app. 700 pupils  30 oddziałów, w tym 2 „zerowe”,/30 departments including 2”zero” classes  20 oddz. ogólnodostępnych,/ 20 general departments  10 oddz. Integracyjnych/ 10 integration departments  72 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych / 72 teachers including 10 supporting teachers in the integration classes  Pierwszy oddział integracyjny powstał w 1999 roku / First Integration Class was founded in the year 1999  Mamy już 7-letnie doświadczenie / We’ve already had 7 years of experience  Posiadamy podjazdy dla niepełnosprawnych / We possess the approach road for the disabled pupils  Dysponujemy windą wewnętrzną / There is an internal lift in the school  Nasze sanitariaty są dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych / Our toilets are purpose bilt for the needs of the disabled

3 W tym roku szkolnym 51 uczniów posiada orzeczenia PPP. Są to dzieci z: In this school year 51 pupils possess the following disabilities: - uszkodzeniami sensorycznymi (wzroku, słuchu) / sensorial injuries (sight, hearing) - uszkodzeniami motorycznymi (ortopedycznymi, postępującymi schorzeniami mięśni) / motor injuries (orthopedic, progressive muscles diseases) - zaburzeniami komunikacji językowej, /language communication disorders - sprzężonymi niepełnosprawnościami / complex disabilities - uszkodzeniami sensorycznymi (wzroku, słuchu) / sensorial injuries (sight, hearing) - uszkodzeniami motorycznymi (ortopedycznymi, postępującymi schorzeniami mięśni) / motor injuries (orthopedic, progressive muscles diseases) - zaburzeniami komunikacji językowej, /language communication disorders - sprzężonymi niepełnosprawnościami / complex disabilities - zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania emotional and behaviour disorders - specyficznymi trudnościami w uczeniu się / specific learning difficulties - zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania emotional and behaviour disorders - specyficznymi trudnościami w uczeniu się / specific learning difficulties Nasza szkoła nastawiona jest na wyrównywanie szans uczniów maj ą cych specjalne potrzeby edukacyjne wynikaj ą ce z niepełnosprawno ś ci lub powstałe z trudno ś ci w uczeniu si ę. Our school is disposed for equalisation of pupils having special education needs resulting from disability or arising from learning difficulties.

4 Problemy, na które napotykamy podczas procesu integracji / Problems resulting from the process of integration. 1.Środowisko – rodzice dzieci sprawnych, często nieświadomie bronią się przed uczęszczaniem dziecka do klasy integracyjnej. Kojarzy się im ona z klasą specjalną w negatywnym znaczeniu, w której ich dzieci nie będą miały możliwości realizowania programu szkoły masowej i odnoszenia sukcesów, a wymagania wobec nich będą zaniżane. Environment – parents unknowingly defend their dextrous children from attendance to the integration classes. 2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych – często mają na uwadze integrację ale tylko w stosunku do swojego dziecka. Uważają, że ogół powinien integrować się z ich dzieckiem, które może być lub powinno być bezkarne, powielają swoje błędy wychowawcze, wewnątrzrodzinne. Inną grupą są rodzice, którzy zapisując dziecko do szkoły zatajają zaobserwowane przez siebie trudności występujące u dziecka, związane z jego funkcjonowaniem w środowisku, przyswajaniem przekazywanych informacji. Disable pupils parents – they conceal the difficulties and the deficits of their children, they claim the school community should integrate with their children who may be or should be impune, they copy their educational mistakes.

5 4. Brak znajomości specyfiki integracji i jej założeń przez niektórych nauczycieli szkół ogólnodostępnych, którzy dla „pozbycia się problemu” wszystkie „ciężkie przypadki” występujące w ich placówce chcą umieścić w szkole z oddziałami integracyjnymi, przekonując o takiej potrzebie uczniów, ich rodziców oraz wszystkich którzy ze środowiskiem oświatowym są związani. Lack of knowledge from the integration specifications. 5. System integracji – w ciągu ostatnich lat na tej płaszczyźnie pojawiło się wiele rozwiązań i możliwości. Jednakże potrzebne są modyfikacje rozwiązań systemowych, prowadzących do stworzenia możliwości uczestniczenia w integracji wszystkim niepełnosprawnym – od wczesnego wspomagania do edukacji na poziomie akademickim. System of integration – because many solutions and possibilities appeared in this field over the past years we need to have the system modified and developed. Widzimy konieczność wychodzenia naprzeciw potrzebie tworzenia większej ilości klas integracyjnych, jednak w taki sposób, aby w jednym oddziale uczyły się dzieci z podobnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Związane jest to z przydziałem nauczyciela wspomagającego, posiadającego kwalifikacje zgodne z potrzebami wynikającymi. równocześnie

6 Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły Additional activities for our pupils.

7 ZAJ Ę CIA Z LOGOPEDII DLA KLAS 0-6 / LOGOPEDICS Nauczyciele prowadz ą cy zaj ę cia: p. Barbara Wo ł oszyn (Podyplomowe Studia z zakresu logopedii we Wroc ł awiu) p. Joanna Piotrowska (Podyplomowe Studia z zakresu logopedii we Wroc ł awiu) p. Violetta Gardecka (Podyplomowe Studia z zakresu logopedii we Wroc ł awiu) p. Beata Palczak-Waszniewska (Podyplomowe Studia z zakresu logopedii we Wroc ł awiu) p. Anna Doli ń ska (Podyplomowe Studia z zakresu logopedii we Wroc ł awiu) W zajęciach z logopedii uczestniczy 30 uczniów

8 ZAJ Ę CIA Z SURDOLOGOPEDII DLA UCZNIÓW NIEDOSŁYSZ Ą CYCH / SURDOLOGOPEDICS FOR THE PUPILS HEARING BADLY Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. Ewa Frąckowiak (Podyplomowe Studia z zakresu surdologopedii w Krakowie) W zajęciach z surdologopedii uczestniczy 8 uczniów

9 REHABILITACJA / REHABILITATION DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. Agnieszka Gigiel (Akademia Medyczna w Poznaniu – Fizjoterapia)

10 GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA UCZNIÓW Z WADAMI POSTAWY / CORRECTIVE GYMNASTICS FOR PUPILS WITH POSTURE DEFECTS Badania wykazały wady postawy u 67% uczniów. Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. Agnieszka Gigiel (Akademia Medyczna w Poznaniu – Fizjoterapia) Około 80 uczniów bierze udział w tych zajęciach. / About 80 pupils take part in this actiovities.

11 TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW KLAS I-IV PEDAGOGIC THERAPY Nauczyciele prowadzący zajęcia: p. Irena Ciężka (Podyplomowe Studia z zakresu terapii pedagogicznej) p. Anna Papros (Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Jeleniej Górze) p. Anna Dyjak (Studia z zakresu terapii pedagogicznej) p. Iwona Włodarska (Podyplomowe Studia z zakresu terapii pedagogicznej) p. Elżbieta Rawska (Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Jeleniej Górze) p. Ewa Brzywcz (Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Jeleniej Górze) Około 80 uczniów bierze udział w tych zajęciach.

12 BIBLIOTERAPIA Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII LIBRARY-THERAPY INCLUDING THE ELEMENTS OF MUSIC-THERAPY. Nauczyciele prowadzący zajęcia: p. A. Trocka-Paś (Podyplomowe Studia z zakresu terapii pedagogicznej) p. E. Adaszkiewicz (Kurs doskonalący z zakresu Biblioterapii ) 15 uczniów bierze udział w tych zajęciach.

13 ARTETERAPIA ARTITHERAPY Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. Beata Palczak-Waszniewska (Kinezjologia we Wrocławiu, Kurs kwalifikacyjny Artterapia,warsztaty doskonalące) 15 uczniów bierze udział w tych zajęciach.

14 TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DYSLEKTYKÓW / PEDAGOGIC THERAPY FOR DYSLEXIC Nauczyciele prowadzący zajęcia: p. A. Kostrzewska (Terapia pedagogiczna – terapia dla uczniów z dysleksją – kurs doskonalący oraz warsztaty doskonalące na temat dysleksji) 9 uczniów bierze udział w tych zajęciach.

15 Urz ą d Miasta finansuje transport dzieci niepełnosprawnych ucz ą cych si ę w SP nr 8 Jelenia Góra Town Office finances the transport for the disabled pupils of Primary School No. 8.

16 Uczniowie naszej szkoły objęci są stałą opieką pielęgniarską, pedagogiczną, oprócz tego szkoła zapewnia opiekę okulistyczną, stomatologiczną, laryngologiczną, ortopedyczną i psychologiczną. Pupils of our school have the permanent nursing and pedagogic care, apart from this the school ensures the oculist, dental,laryngological, orthopaedic and psychological care.

17 W szkole funkcjonuje wiele kół przedmiotowych, a także koło redakcyjne, teatralne, ekologiczne, klub europejski - w zajęciach uczestniczą uczniowie wszystkich klas integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Learning circles in Our School:

18 THEATRE CIRCLE -W zajęciach koła teatralnego prowadzonych przez panie Annę Dolińską oraz Jolantę Kudraszew bardzo chętnie uczestniczą uczniowie niepełnosprawni. 0k. 30 uczniów bierze udział w tych zajęciach. Grupa teatralna odnosi wiele sukcesów między innymi II Miejsce w konkursie teatrów w SP Nr 2 w Jeleniej Górze oraz wyróżnienie na Forum Teatrów organizowanych przez ODK

19 The circle realizes all aspects of English language acquiring. We focus on practical knowledge of English and this is listening, speaking, writing including grammar as well as we are very interesting in British traditions and culture. With pleasure we cooperate with over schools, making projects, interschool pupils’ exchange as well as we have many pen-pals from different countries. Join us!!! ENTHUSIASTS OF ENGLISH LANGUAGE CIRCLE Head-teacher: Magdalena Pabian

20 Koło tańca towarzyskiego rozpoczęło swoją działalność od września 2006 roku. Obecnie w zajęciach uczestniczy 26 uczniów, prowadzonych przez nauczycielkę Elżbietę Lorenc - Mytnik Zajęcia dla uczniów z klas I - III odbywają się dwa razy w tygodniu, w środy na 7 godzinie lekcyjnej i w piątki na 6 godzinie lekcyjnej. Podczas zajęć dzieci uczą się ruchu przy muzyce, oraz poznają kroki i figury tańców standardowych takich jak: walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep, oraz tańców latynoamerykańskich: samba, cha – cha, rumba, jive. KOŁO TA Ń CA TOWARZYSKIEGO SOCIAL DANCE CIRCLE

21 Koło bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej rozpoczęło swoją działalność od września 2006 roku. Liczy 16 osób, które uczą się pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Lorenc - Mytnik Na zajęciach realizowany jest zakres tematyczny oparty na programie autorskim nauczycielki będący jednocześnie programem przygotowującym do Konkursu „Uczę się Bezpiecznie Żyć”, obejmującym swym zasięgiem Dolny Śląsk. W trakcie zajęć dzieci przyswajają sobie nowe wiadomości nie tylko w formie pogadanek bądź dyskusji ale również poprzez praktyczne działanie. Dzieci uczą się nie tylko zasad postępowania podczas wystąpienia zagrożenia ale również profilaktyki, czyli nabywają świadomości jakie działania mogą spowodować określone konsekwencje. Najlepsi uczestnicy tego koła reprezentować będą naszą szkołę na Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa i Szkołę Podstawową nr 8 w Jeleniej Górze pod hasłem „Uczę się Bezpiecznie Żyć”. Środa 6 godzina lekcyjna KOŁO BEZPIECZE Ń STWA I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ SAFETY ANF FIRST AID CIRCLE

22 Spotykamy się w piątki na szóstej godzinie lekcyjnej.Uczestnicy poznają formy dziennikarskie, zasady pracy nad gazetą i sami redagują szkolne pisemko. Prowadzący: Beata Pawlik KOŁO REDAKCYJNE EDITORIAL CIRCLE

23 TRENING TWÓRCZO Ś CI DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH CREATIVITY TRAINING Cykl zajęć jest dwuletni, a w trakcie ich trwania dzieci próbują zmierzyć obszary swojej wyobraźni, kreatywności, pomysłowości. Co czuje mrówka? Gdzie byś poszedł, gdybyś miał siedmiomilowe buty? Jak wyląda twoja ulica z lotu ptaka? Nietypowe pytania, nietypowe odpowiedzi, nietypowe działnia to właśnie trening twórczości. Na jednych z zajęć próbowaliśmy robić dziwne zdjęcia. Oto one:

24 Od września klasy trzecie (jak co roku) uczęszczają na basen. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 11 i prowadzone są w dwóch grupach w zależności od umiejętności dzieci. Lekcje pływania cieszą się dużą popularnością - dzieci bawią się piłkami, nurkują, skaczą z miniwieżyczek. Nad wszystkim czuwa dwóch instruktorów i kilku ratowników. SWIMMING LESSONS

25 W NASZEJ SZKOLE FUNKCJONUJE ZESPÓŁ WOKALNO – TANECZNY „ÓSEMKA”, KTÓRY ODNOSI LICZNE SUKCESY VOCAL AND DANCE GROUP „ÓSEMKA” „Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, Tam ludzie dobre serca mają, Wszak ludzie źli, ach wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”

26 BIBLIOTEKA SZKOLNA SCHOOL LIBRARY Dysponuje księgozbiorem liczącym 11.002 książek, a także: 154 jednostek zbiorów specjalnych (tj. kaset video, płyt CD oraz taśm magnetofonowych), 634 woluminów podręczników i broszur oraz 10 tytułów czasopism, w tym: 7 dla nauczycieli, 3 dla dzieci: „Świerszczyk”, „Victor Junior”, „Płomyczek” Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich bardzo serdecznie do nowo powstałej pracowni multimedialnej, działającej w naszej czytelni. Pracownia dysponuje 4 komputerami z oprogramowaniem Microsoft Windows. „BIBLIOTECZKA ÓSEMECZKA” – CZASOPISMO BIBLIOTECZNE Zapraszamy do lektury!

27 -9 FESTIWAL PIOSENKI DZICIĘCEJ „ÓSEMKA”,Children’s Songs Festival - III Edycja Konkursu Bezpieczeństwa Euroregionu NYSA Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Safety And First Aid Contest -Powiatowy konkurs Literacko-Plastyczny „Słowem i pastelami malowane” County Literacy and Art Contest - Wyjazdy na zielone szkoły -Green Schools - Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach lekcji historii Meetings with interesting people - Wymianę międzyszkolną w ramach współpracy ze szkołą integracyjną w Warszawie, Interschool pupils’ exchange with school from Warsaw - Festyny rodzinne – Family Festivals - Ferie na sportowo – Sportingly Winter Holidays - Dni otwarte szkoły.- School’s open days. PONADTO SZKOŁA ORGANIZUJE COMPETITIONS AND BIG EVENTS AT SCHOOL

28 Dziękujemy za uwagę!!! Thank You for your attention!!! Our contact :


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze Primary School No. 8 in Jelenia Góra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google