Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

2 KONTEKST - DEMOGRAFIA Źródło: prognoza GUS Wg prognozy GUS w latach 2010-2035: -odsetek osób w wieku do 17 lat zmniejszy się o 3,5 punkty procentowe -odsetek osób w wieku 60+ zwiększy się o 12,9 punktu procentowego

3 KONTEKST – MIGRACJE ZAROBKOWE Źródło: R. Jończy, Zewnętrzne migracje… Opole 2008. 1.W całej badanej populacji z pracy za granicą korzysta 26% osób w wieku produkcyjnym i 36% osób podejmujących jakąkolwiek pracę 2.Oznacza to, że na każde dwie osoby pracujące w Polsce przypada jedna pracująca za granicą 3.Wśród autochtonów z pracy za granicą korzysta 41% osób w wieku produkcyjnym i 54% osób podejmujących jakąkolwiek pracę; wśród nie-autochtonów odsetki te wynoszą odpowiednio 14% i 20%. 4.Migruje przede wszystkim młodzież: wśród mężczyzn w wieku 18-25 lat odsetek pracujących tylko i wyłącznie w Polsce jest niemal taki sam jak pracujących tylko i wyłącznie za granicą. Wśród mężczyzn – autochtonów w tym wieku na jedną osobę pracującą tylko w Polsce przypadają cztery pracujące tylko za granicą. W przypadku kobiet relacja ta wynosi 1/3

4 KONTEKST - BADANIA Młody człowiek musi dostać swoją szansę, ale nie można zakładać, że młodzież kończąca szkołę jest przygotowana do zawodu. Ona musi nabyć praktyki, musi otrzymać wsparcie. Dostępnych jest gros ludzi młodych, którzy nie mają wykształcenia. Kończą jakieś roczne lub dwuletnie szkoły, które nie dają im zawodu. Nasze pokolenie miało problem z językami, teraz kończąc szkołę młodzież ma język angielski w palcu. Migracja będzie większa […] młodzi rzucają pracę, bo za 1500 zł nie chcą pracować. Oni wolą dostać garba, ale tam. Źródło: Badania własne WUP

5 KONTEKST – MONITORING ZAWODÓW Lp.zawódRejestrujący się w 2009 roku bezrobotniabsolwenci 1sprzedawca6 250436 2robotnik gospodarczy3 03224 3ślusarz2 71687 4murarz2 444110 5ekonomista1 849422 6asystent ekonomiczny1 470281 7technik mechanik1 405212 8krawiec1 38032 9kucharz1 30442 10pracownik biurowy1 14588

6 CEL BADAŃ Głównym celem badań jest: Poznanie i zdiagnozowanie sytuacji na rynku pracy w jakiej znajdują się absolwenci określonych typów szkół w pół roku po zakończeniu nauki w porównaniu z ich sytuacją zawodową i edukacyjną tuż przed ukończeniem nauki.

7 Założenia metodologiczne BADANIE PANELOWEI etap badanie uczniów ostatnich klas szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych II etap na podstawie zebranych danych teleadresowych ponowne dotarcie do badanych w pół roku po zakończeniu nauki

8 Założenia metodologiczne Badanie w oparciu o kwestionariusz wywiadu Respondenci: Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zawodowych funkcjonujących na obszarze województwa opolskiego (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne i pomaturalne). Studenci ostatnich lat studiów głównych opolskich uczelni wyższych.

9 Założenia metodologiczne Wielkość próby: co najmniej 450 w I i II fali w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 400 w szkołach wyższych Szacowany błąd wnioskowania: +/- 5% Dobór próby: losowo-warstwowy; uwzględnienie proporcji i liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i studentów uczelni wyższych wśród badanej populacji generalnej oraz struktury sieci szkół ponadgimnazjalnych zawodowych funkcjonujących na danym terenie Próba w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje wszystkie powiaty województwa.

10 Odbiorcy badania 1. Gimnazja2. Szkoły zawodowe i ponadgimnazjalne3. Uczelnie wyższe4. Jednostki samorządu terytorialnego5. Instytucje szkoleniowe

11 Obszary wykorzystania Doradztwo zawodowe Polityka edukacyjna w wymiarze makro Polityka edukacyjna w wymiarze mikro (szkoły) Polityka migracyjna Uczniowie/Rodzice – decyzje edukacyjne i zawodowe

12 Lp. Pracuje WSZiAPWSZUOPO Razem I Etap N=84 II Etap N=60 I Etap N=71 II Etap N=54 I Etap N=246 II Etap N=172 I Etap N=160 II Etap N=114 I Etap N=561 II Etap N=400 1. tak66,781,722,540,454,574,378,179,659,072,5 2. nie33,318,377,559,645,525,721,920,441,027,5 Sytuacja zawodowa – szkoły wyższe Wzrost zatrudnienia w przeciągu 6 miesięcy. Połowiczna zgodność zatrudnienia z wykształceniem – najwyższa zgodność na uczelni technicznej.

13 Sytuacja zawodowa – szkoły wyższe Czas oczekiwania na pracę CZASWSZiA PWSZUOPO podjąłem\podjęłam pracę jeszcze w trakcie nauki 71,442,966,982,270,8 podjąłem\podjęłam pracę od razu po zakończeniu nauki 6,138,13,912,29,4 do 2 tygodni0,0 0,81,10,7 od 2 tygodni do 1 miesiąca2,04,83,90,02,4 od 1 do 2 miesięcy6,14,87,11,14,9 od 2 do 3 miesięcy6,14,85,51,14,2 od 4 do 6 miesięcy4,10,08,72,25,2

14 Sektor zatrudnienia Sytuacja zawodowa – szkoły wyższe

15 Przeciętne wynagrodzenie (w PLN)

16 Sytuacja zawodowa – szkoły ponadgimnazjalne Status na rynku PRACUJE ZSZ szkoła policealna / pomaturalna technikum razem I Etap II EtapI EtapII EtapI EtapII EtapI EtapII Etap tak13,840,743,529,124,834,227,034,6 nie86,259,356,570,975,265,873,065,4 Wzrost zatrudnienia w przeciągu 6 miesięcy Połowiczna zgodność wykształcenia z wykonywaną pracą.

17 Sytuacja zawodowa – szkoły ponadgimnazjalne Czas oczekiwania na pracę Typ szkoły zawodowej Ogółem ZSZ szkoła policealna \pomaturalna technikum podjąłem\podjęłam pracę jeszcze w trakcie nauki 4,261,816,022,3 podjąłem\podjęłam pracę od razu po zakończeniu nauki 12,520,66,711,5 do 2 tygodni 0,0 1,30,6 od 2 tygodni do 1 miesiąca 25,00,09,312,1 od 1 do 2 miesięcy 14,62,910,710,2 od 2 do 3 miesięcy 20,80,026,719,1 od 4 do 6 miesięcy 20,82,922,717,8 od 6 do 12 miesięcy 2,18,85,35,1 Relatywnie najdłuższy czas oczekiwania na pracę charakterystyczny jest dla uczniów technikum i ZSZ.

18 Sytuacja zawodowa – szkoły ponadgimnazjalne Sektor zatrudnienia

19 Sytuacja zawodowa – szkoły ponadgimnazjalne Przeciętne wynagrodzenie (w PLN)

20 Sytuacja zawodowa – podsumowanie Cecha Szkoły wyższe ogółem Szkoły ponadgimnazjalne ogółem Zatrudnienie72,5%34,6% Zgodność pracy z wykształceniem 53,1%50,3% Przeciętne wynagrodzenie 1 6591 334 Podjęcie pracy jeszcze w trakcie nauki 70,8%22,3% Ok. 20% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uzyskuje zatrudnienie w okresie 1-3 mc po ukończeniu szkoły

21 Pozostawanie bez pracy - przyczyny

22 Mobilność przestrzenna Planowane miejsce podjęcia pracy zarobkowej po ukończeniu szkoły/ uczelni Poszukiwanie pracy Miejsce zatrudnienia Lp. Obszar Szkoły wyższe o gółem Szkoły ponadgim nazjalne ogółem Szkoły wyższe ogółem Szkoły ponadgim nazjalne ogółem Szkoły wyższe ogółem Szkoły ponadgim nazjalne ogółem 1. w granicach powiatu, w którym mieszka 25,231,592,188,084,479,0 2. poza granicami powiatu, w którym mieszka, ale w granicach województwa 19,612,540,456,210,412,1 3. poza granicami województwa opolskiego, ale w granicach Polski 21,35,27,06,81,43,8 4.poza granicami Polski 10,410,24,46,02,14,5 5. nie planuje podejmować pracy po ukończeniu tej szkoły 035,9 xx xx 6. nie wiem/trudno powiedzieć 22,64,11,40 7. brak odpowiedzi 0,90,60,30,6 Razem 100

23 Kwalifikacje Ogólna ocena wiedzy zdobytej w trakcie nauki (raczej / zdecydowanie przydatna)

24 Kwalifikacje Wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie nauki w pracy szkoły wyższe ogółem szkoły ponadgimnazjalne ogółem raczej / zdecydowanie nie przydatna 45,141,4 raczej / zdecydowanie przydatna 53,157,4 brak odpowiedzi1,81,2

25 Kwalifikacje Ocena umiejętności posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym wykorzystanym w branży

26 Sytuacja kobiet i mężczyzn – uczelnie wyższe -przeważnie nie kontynuuje nauki; -jeżeli kontynuuje naukę, to najczęściej na kierunku informatyka lub ekonomia - przeważnie pracuje - najczęściej w niewyszczególnionej branży z sektora prywatnego; - jeżeli nie pracuje, chciałby pracować w branży IT, administracji publicznej lub w niewyszczególnionej branży sektora prywatnego; -jeżeli nie pracuje, często planuje wyemigrować poza granice kraju w poszukiwaniu pracy (8%); - zarabia przeciętnie 1850 zł netto miesięcznie; - zwykle dobrze radzi sobie z obsługą edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi Internetu oraz związanych z profilem kształcenia; - podczas poszukiwania zatrudnienia, częściej odmawiano mu zatrudnienia z powodu braku doświadczenia, niż kobietom. - przeważnie nie kontynuuje nauki; -jeżeli kontynuuje naukę, to najczęściej na kierunku pedagogika, psychologia, zdrowie lub resocjalizacja; - przeważnie pracuje - najczęściej w niewyszczególnionej branży z sektora prywatnego - jeżeli nie pracuje, chciałaby pracować w branży edukacyjnej, ochronie zdrowia, administracji publicznej lub innych branżach sektora prywatnego i publicznego; -jeżeli nie pracuje, nie planuje emigrować poza granice kraju w poszukiwaniu pracy (0%); - zarabia przeciętnie 1518 zł netto miesięcznie; - zwykle dobrze radzi sobie z obsługą edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi Internetu, ale nie opanowała programów związanych z profilem kształcenia - podczas poszukiwania zatrudnienia, rzadziej odmawiano jej zatrudnienia z powodu braku doświadczenia, niż mężczyznom. MĘŻCZYZNA KOBIETA

27 Sytuacja kobiet i mężczyzn – szkoły ponadgimnazjalne - przeważnie kontynuuje naukę; -jeżeli kontynuuje naukę, to najczęściej na kierunku mechanicznym lub informatycznym lub budowniczym; - przeważnie nie pracuje - jeżeli pracuje, to najczęściej w budownictwie, przetwórstwie lub w innej branży z sektora prywatnego; - jeżeli nie pracuje, chciałby pracować w branży IT, budownictwie lub w innej branży sektora prywatnego; -jeżeli nie pracuje, często planuje wyemigrować poza granice kraju w poszukiwaniu pracy (8%); - zarabia przeciętnie 1500 zł netto miesięcznie; - zwykle dobrze radzi sobie z obsługą edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi Internetu; - podczas poszukiwania zatrudnienia, rzadziej odmawiano mu zatrudnienia z powodu braku doświadczenia, niż kobietom. - przeważnie kontynuuje naukę; -jeżeli kontynuują naukę, to najczęściej na kierunku ekonomicznym lub ogólnokształcącym; - przeważnie nie pracuje - jeżeli pracuje, to najczęściej w handlu lub w innej branży z sektora prywatnego; - jeżeli nie pracuje, chciałaby pracować w branży gastronomiczno-turystycznej, w innej branży sektora prywatnego lub w administracji publicznej; -jeżeli nie pracuje, często planuje wyemigrować poza granice kraju w poszukiwaniu pracy (8%); - zarabia przeciętnie 1043 zł netto miesięcznie; - obsługuje edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do obsługi Internetu; - podczas poszukiwania zatrudnienia, częściej odmawiano jej zatrudnienia z powodu braku doświadczenia, niż mężczyznom. MĘŻCZYZNA KOBIETA

28 Dziękuję za uwagę Paweł Łazarczyk p.lazarczyk@wup.opole.pl www.obserwatorium.opole.pl


Pobierz ppt "BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google