Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Styczeń 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Styczeń 2014."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Styczeń 2014

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Styczeń 2014

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Termin etapu pisemnego egzaminu dla wszystkich typów szkół 14 stycznia 2014 r. godz. 12.00 dostawa materiałów 14 stycznia 2014 r. – 6.30-9.00

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Korekta przydziału zdających do sal Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły DANE O UCZNIACH Edycja sal Korekta przydziału zdających do sal możliwa pod warunkiem, że nie zwiększy to liczby potrzebnych kopert bezpiecznych.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Listy zdających Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły DANE O UCZNIACH Wydruki

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Usunięcie ucznia/absolwenta z list zdających Ostateczny termin 10 stycznia 2014 r. do godz. 12.00 Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Podpisany wniosek można przesłać do OKE faksem: 12 68 32 180 DANE O UCZNIACH Wnioski

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie zespołów nadzorujących (ZN)  w skład ZN nie mogą wchodzić:  nauczyciele – wychowawcy zdających,  nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem,  liczba osób wchodzących w skład ZN nie może być mniejsza niż 3,  w przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających,  w każdym ZN jest co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce.

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZN Ostateczny termin - 13 grudnia 2013 r. (można wprowadzać korekty powołań, a wydruki dołączać jako aneksy) Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły Wpisać wszystkich nauczycieli, którzy będą powoływani do ZN Nauczyciele Dla każdej sali przypisać nauczycieli, którzy będą w składzie ZN Nauczyciele w salach EGZAMINY Powoływanie ZN, ZNEP, ZE Wydruk powołania pozostaje w dokumentacji szkolnej

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szkolenie dla członków szkolnego ZN nie później niż na 1 tydzień przed egzaminem  Przypomnienie zasad postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i odebranie od uczestników szkolenia podpisanych oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z tymi materiałami.  Przedstawienie przewodniczącym i członkom ZN:  listy zadań i obowiązków,  informacji o zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  informacji dotyczących przygotowania sali/sal dla zdających,  wzoru protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali i sposobu wypełniania go.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi  Odbiór zamówionych arkuszy osobiście przez PSZN lub upoważnioną do tego osobę (druk EZ-4),  Podpisanie przez PSZN i upoważnioną osobę druku oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (druk EZ-3) i włączenie go do dokumentacji szkolnej,  Przy odbiorze przesyłki od dystrybutora należy sprawdzić, czy:  przesyłka nie jest uszkodzona/naruszona,  specyfikacja dotycząca zawartości przesyłki obejmuje wszystkie zawody, w których będzie się odbywał egzamin, a liczba kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych odpowiada liczbie zdających.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy powiadomić dystrybutora i dyrektora OKE.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przygotowanie zwrotnych kopert bezpiecznych  Po odebraniu przesyłki należy wyjąć z niej zwrotne koperty bezpieczne.  W każdej kopercie należy obciąć róg tak, aby można było po zapakowaniu do niej kart odpowiedzi, przeliczyć je. Odciąć ok. 3 cm 

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przypomnienie  W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.  Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można wnosić kalkulatorów oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu 11.00 Odprawa z członkami SZN Przekazanie PZN dokumentacji Sprawdzenie dokumentu tożsamości i upoważnienia obserwatora 11.30 Ewentualne uzupełnienie składów ZN Wpuszczanie zdających do sal Przekazanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych do sal 12.00 Rozdanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych zdającym Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych Ewentualna wymiana arkuszy lub za zgodą Dyr. OKE powielenie arkuszy Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL 12.xx Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przerwanie egzaminu W przypadku:  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub  wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub  zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu zawodowego, przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego przerywa egzamin zdającego i unieważnia etap pisemny egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dokumentacja : Kod szkoły……... Specyfikacja dostawy Oryginały list zdających w salach, 1 egzemplarz protokołu zbiorczego (wydruk z OBIEG), Oryginały protokołów przebiegu etapu pisemnego egzaminu w sali, Oryginał arkusza obserwacji Oryginał protokołu zdarzenia Oświadczenia zdających o rezygnacji wraz z arkuszami i kartąmi odpowiedzi Oryginały decyzji o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu wraz z unieważnionymi karatami odpowiedzi i arkuszami, Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata, finalisty olimpiady, Obligatoryjnie Jeśli są Spakowanie dokumentacji po etapie pisemnym

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spakowanie pakietu i wysłanie do OKE Dokumentacja : Kod szkoły…... Uszkodzone arkusze Niewykorzystane arkusze Niewykorzystane karty odpowiedzi Niewykorzystane koperty bezpieczne

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie styczeń 2014

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów Etap praktyczny Etap praktyczny – technika i szkoły policealne (TiSPol) Zawody, dla których efektem pracy zdającego wyłącznie projekt zawody z czasem trwania 180 min. 15 styczenia 2014 r. godz. 9.00 zawody z czasem trwania 240 min. (zdający tylko piszą pracę egzaminacyjną) 16 stycznia 2014 r. godz. 9.00 Zawody z wykonaniem – egzamin na zmianach I zmiana – godz. 9.00 II zmiana - godz. 15.00

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Korekta przydziału do sal = Ustalanie harmonogramu EGZAMINY Ustalanie harmonogramu etapu praktycznego Logowanie do systemu OBIEG kodem OE Przy korekcie przydziału zdających do sal liczba zdających na zmianie nie może ulec zmianie

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Listy zdających etap praktyczny DANE O UCZNIACH Wydruki Logowanie do systemu OBIEG kodem OE Lista zdających jest do sali

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin na zmianach Przykładowe oznaczenie sali:  zmiana 1 – sala 7.1  zmiana 2 – sala 7.2  zmiana 3 – sala 7.3  zmiana 4 – sala 7.4 7a 7b 7c 7d

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP Ostateczny termin - 13 grudnia 2013 r. EGZAMINY Powoływanie ZN, ZNEP, ZE Wpisać wszystkie osoby, które będą powoływane do ZNEP Nauczyciele Dla każdej sali przypisać osoby, które będą w składzie ZNEP Nauczyciele w salach Logowanie do systemu OBIEG kodem OE

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP Zakres etapu praktycznego egzaminu Opracowanie projektu realizacji prac Opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie określonych prac …. Zawody: Egzamin trwa 180 min. oraz technik handlowiec i technik obsługi turystycznej Egzamin trwa 240 min. oprócz technika handlowca i technika obsługi turystycznej Przewodniczący ZNEP nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem Członkowie ZNEP co najmniej dwóch nauczycieli

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powoływanie ZNEP  Spośród osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub placówce.  Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu.  W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela na każdych kolejnych 10 zdających.  W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku nauki.

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu 8.00 Odprawa z członkami ZNEP Przekazanie PZNEP dokumentacji Sprawdzenie dokumentu tożsamości i upoważnienia obserwatora 8.30 Ewentualne uzupełnienie składów ZNEP Wpuszczanie zdających do sal i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego („zawody z wykonaniem”) Przekazanie zestawów egzaminacyjnych do sal 9.00 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych zdającym Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych Ewentualna wymiana arkuszy lub za zgodą Dyr. OKE powielenie arkuszy Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL 9.xx Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu Przez 20 min zdający zapoznają się ze stanowiskiem i zadaniem („zawody z wykonaniem”) 9.xx Rozpoczęcie rozwiązywania zadania przez zdających +20 min

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wysyłanie prac do OKE  Prace są pakowane i wysyłane do OKE po każdym egzaminie/ zmianie POCZTEX-em  Gdy POCZTEX nie dojedzie do OE po 2 zmianie, przygotowaną do wysyłki paczkę należy zabezpieczyć i wysłać w dniu następnym, przy czym jeżeli w OE w tym dniu:  odbywa się ranna zmiana egzaminu paczkę należy dołączyć do przesyłki przygotowywanej po tej zmianie,  nie odbywa się egzamin na rannej zmianie paczkę należy wysłać możliwie wcześnie rano.

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie styczeń 2014

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów  Etap praktyczny  Etap praktyczny – zasadnicze szkoły zawodowe rozpoczęcie egzaminów 21 stycznia 2014 r. dystrybucja materiałów egzaminacyjnych 20 stycznia 2014 r. Jeśli materiały będą przygotowane osobno na każdą zmianę i spakowane do odrębnych kopert przez dystrybutora Nie ma przepakowywania w ośrodku egzaminacyjnym

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Powołanie ZE - wydruk Wydruk powołania ZE wraz z harmonogramem egzaminów w sali Nauczyciele w salach Wydruk korekty powołania ZE na daną zmianę, w danym w danej sali – dołączyć do powołania

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE - przed egzaminem  Kierowanie przygotowaniem ośrodka do egzaminu  Wyznaczenie asystentów technicznych i wprowadzenie ich do sytemu umów  Zorganizowanie pracy Zespołów Egzaminacyjnych  Opracowanie wewnętrznych harmonogramów  Przygotowanie dokumentacji  Sprawdzenie przygotowania OE 1 dzień przed egzaminem

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Sprawdzenie :  stanu osobowego zespołów egzaminacyjnych,  nienaruszalności kopert z materiałami egzaminacyjnymi dla danej zmiany – w obecności członków ZE egzaminacyjnych.  Przekazanie zespołom egzaminacyjnym: materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji.  Podejmowanie działań określonych procedurami w sytuacjach szczególnych  Przyjęcie po egzaminie od przewodniczących ZE kopert bezpiecznych z planami działania, arkuszami obserwacji kartami obserwacji  Zabezpieczenie materiałów do czasu wysyłki do OKE Zadanie KOE w dniu egzaminu

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Pakowanie przez ZE materiałów po zmianie egzaminacyjnej  Wypełnione „Plany działania”, arkusze obserwacji, karty obserwacji pakowane są do bezpiecznej koperty w sali egzaminacyjnej.  Koperty są zaklejane w obecności całego zespołu egzaminacyjnego.  Dokumentacja egzaminacyjna i zaklejone bezpieczne koperty przekazywane są KOE. 4 Lista zdających z harmonogramem przystępowania do etapu praktycznego w zawodzie Plany działania Arkusze obserwacji Kod OE Miejscowość Data/zmiana

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Po wszystkich egzaminach w zawodzie 4 Lista zdających z harmonogramem przystępowania do etapu praktycznego w zawodzie

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

35 Egzaminy z kwalifikacji w 2014 35 2014 3 stycznia – 28 lutego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dyrektor szkoły = przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) odpowiada za:  za organizację i przebieg części pisemnej w szkole;  przekazanie zdającym niezbędnych informacji o egzaminie

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Termin części pisemnej  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy 10 stycznia 2014 r. godz. 12 00  z wykorzystaniem elektronicznego systemu 10 stycznia 2014 r. godz. 10 00, 12 00, 14 00 Dostawa materiałów w dniu egzaminu sesja styczeń/luty 2014 r.

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie … błyskawiczny sukces wymaga zazwyczaj długich przygotowań.

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

40 Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminacyjnego  Przygotowanie serwera  Wczytanie zadań  Przeprowadzenie egzaminu  Przysłanie wyników do OKE

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kto może przebywać w sali egzaminacyjnej w tym 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole Operator egzaminu ZN 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem Nie mogą być wychowawcy 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem Nie mogą być wychowawcy PZE Obserwator

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Miesiąc przed e. Ok. tydzień przed e. Rano w dniu e. 40 min przed e. Szkolenie ZE z zakresu procedur Przygotowanie list zdających Szkolenie ZE z zakresu procedur Przygotowanie list zdających Odebranie/ pobranie materiałów egzaminacyjnych w formie elektronicznej Zadania PZE przed egzaminem Kilka dni przed e. Zapewnienie operatorów egzaminu Nadzorowanie przygotowania sal i stanowisk egzaminacyjnych Przygotowanie dla każdego zdającego indywidualnej kartki informacyjnej zawierającej między innymi nazwę użytkownika i hasło Zapewnienie operatorów egzaminu Nadzorowanie przygotowania sal i stanowisk egzaminacyjnych Przygotowanie dla każdego zdającego indywidualnej kartki informacyjnej zawierającej między innymi nazwę użytkownika i hasło Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  materiałów egzaminacyjnych w wersji elektronicznej  listy zdających  indywidualnych kartek informacyjnych dla zdających  1 płyty CD na zarchiwizowany wirtualny serwer egzaminacyjny  bezpiecznej koperty na CD ze zarchiwizowanym serwerem Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  materiałów egzaminacyjnych w wersji elektronicznej  listy zdających  indywidualnych kartek informacyjnych dla zdających  1 płyty CD na zarchiwizowany wirtualny serwer egzaminacyjny  bezpiecznej koperty na CD ze zarchiwizowanym serwerem Przeprowadzenie egzaminu testowego Przekazanie zdającym informacji o terminie, miejscu egzaminu Powołanie ZN i wyznaczenie przewodniczących Przekazanie zdającym informacji o terminie, miejscu egzaminu Powołanie ZN i wyznaczenie przewodniczących

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania PZE w trakcie egzaminu  nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu  reagowanie zgodnie z procedurami w sytuacjach szczególnych  kontaktowanie się z OKE w sytuacjach nietypowych

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania PZE po egzaminie  odebranie od każdego przewodniczącego ZN  płyty CD z zarchiwizowanym Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym (WSE) i zaszyfrowanymi wynikami  listy zdających  sprawozdania (2 egzemplarze) wydrukowanego z serwera i podpisanego przez ZN  niezwłoczne przesłanie do OKE w Krakowie na adres mailowy wez.sesja14.01@oke.krakow.pl pliku z wynikami dla oke, pobranego z serwera  wykonanie kopii listy obecności listem poleconym  przesłanie listem poleconym do OKE jednego egzemplarza sprawozdania i oryginału listy obecności  zabezpieczenie płyty CD z zarchiwizowanym WSE

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

46 Kto może przebywać w sali egzaminacyjnej Nauczyciel zatrudniony w innej szkole 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem Nie mogą być wychowawcy 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem Nie mogą być wychowawcy ZN PZE Obserwator

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Miesiąc przed e. Szkolenie ZE z zakresu procedur Przygotowanie list zdających i druków Szkolenie ZE z zakresu procedur Przygotowanie list zdających i druków Odebranie, sprawdzenie i zabezpieczenie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi. Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  list zdających  druków  bezpiecznych kopert na karty odpowiedzi  arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  list zdających  druków  bezpiecznych kopert na karty odpowiedzi  arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi Zadania PZE przed egzaminem Ok. tydzień przed e. 6 30 -9 00 dniu e. 6 30 -9 00 dniu e. 11 20 w dniu e. Poinformowanie zdających o terminie, miejscu egzaminu Powołanie członków (ZE) Powołanie ZN i wyznaczenie przewodniczących Poinformowanie zdających o terminie, miejscu egzaminu Powołanie członków (ZE) Powołanie ZN i wyznaczenie przewodniczących

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania PZE w trakcie egzaminu  nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu  reagowanie zgodnie z procedurami w sytuacjach szczególnych  kontaktowanie się z OKE w sytuacjach nietypowych

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania PZE po egzaminie  odebranie od każdego przewodniczącego ZN:  opisanych i zaklejonych kopert bezpiecznych z kartami odpowiedzi,  listy zdających w sali,  protokołu przebiegu części pisemnej w sali,  koperty z niewykorzystanymi materiałami egzaminacyjnymi,  sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołu zbiorczego z przebiegu części pisemnej w szkole wraz z załącznikami  wykonanie kopii dokumentów, które pozostaną w dokumentacji szkolnej  protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu w poszczególnych salach,  decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu,  oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu  list zdających w poszczególnych salach,  wykazu zdających, którzy nie przystąpili do egzaminu.

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania PZE po egzaminie  przesłanie do OKE w Krakowie POCZTEX-em dokumentacji:  opisanych i zaklejonych kopert bezpiecznych z kartami odpowiedzi,  kopert z niewykorzystanymi materiałami egzaminacyjnymi,  jednego egzemplarza protokołu zbiorczego,  protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu w poszczególnych salach,  decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu,  oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu  list zdających w poszczególnych salach,  wykazu zdających, którzy nie zgłosili się na egzamin, którym zrezygnowali lub którym przerwano i unieważniono egzamin.

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

52 Modele zadań Model D Model DK Model W Egzamin bez egzaminatora Stanowisko wyposażone w stolik i krzesło Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i drukarki Egzamin na jednej zmianie w jednym dniu Egzamin bez egzaminatora Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w specjalistyczny sprzęt Egzamin z egzaminatorem Model WK Egzamin na zmianach Stanowiska wyposażone w komputery i sprzęt Egzamin z egzaminatorem

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy części praktycznej Model D 9 stycznia 2014 godz. 12 00 Dostawa w dniu egzaminu 6 30 - 9 00 Model DK 17 stycznia - 20 stycznia 2014 wyjątek A.36 17 stycznia - 9 lutego 2014 Model W 17 stycznia - 28 lutego 2014 Z.04, Z.05, Z.08, Z.15, R.26 Model WK 17 stycznia - 16 lutego 2014 M.11 3 - 9 stycznia 2014 wyjątki 9 stycznia - 28 lutego 2014 Dostawa w przeddzień rozpoczęcia egzaminu w OE 8 00 - 12 00

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Miejsce egzaminu Uczniowie zdają w szkole do której uczęszczają. Absolwenci szkoły i KKZ zdają w szkole/placówce, do której uczęszczali.

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Miejsce egzaminu W przypadku, gdy szkoła/placówka nie ma warunków do egzaminowania Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wynajmuje sale/pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt Szkoła wypożycza sprzęt i organizuje egzamin u siebie Szkoła znajduje ośrodek, którego KOE zgodzi się przyjąć na egzamin jej zdających Szkoła składa do OKE informację o miejscu egzaminu Wniosek o upoważnienie składa szkoła Szkoła składa wniosek o przekierowanie zdających do OE Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wniosek o upoważnienie składa szkoła Wniosek o upoważnienie składa OE, który zgodził się przeprowadzić egzamin

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Składanie wniosków w systemie SMOK

57 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wniosek o upoważnienie Po złożeniu wniosku przez KOE W OKE po otrzymaniu wersji papierowej W OKE po podjęciu decyzji Złożony Rozpatrywany Odrzucony Zaakceptowany Anulowany Składanie wniosków Lista wniosków

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wniosek o przekierowanie uczniów składa szkoła tylko w przypadku wariantu 3 Wypełnia i podpisuje kierownik OE przyjmujący zdających

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

60 Dyrektor szkoły/placówki = kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE)  odpowiada za organizację i przebieg części praktycznej w szkole,  wykonuje zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP) egzaminu poszczególnych salach/miejscach przeprowadzania egzaminu.

61 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE przed egzaminem  zapoznanie się z obowiązującym na daną sesję wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych,  skorygowanie w systemie SMOK informacji o salach i liczbie stanowisk,  ustalenie harmonogramu przystępowania zdających do egzaminu po otrzymaniu w systemie SMOK informacji o wyznaczonych terminach egzaminów dla ośrodka. Model DK Model W Model WK

62 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ramowe harmonogramy pracy OE  ramowy harmonogram opracowuje OKE,  informacja będzie dostępna w systemie SMOK w zakładce „Organizacja egzaminów” Zmiana 1 – godzina 8:00 Zmiana 2 – godzina 12:00 Zmiana 3 – godzina 16:00 3 zmiany dla czasu egzaminu 120 min Zmiana 1 – godzina 8:00 Zmiana 2 – godzina 12:00 Zmiana 3 – godzina 16:00 3 zmiany dla czasu egzaminu 120 min

63 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szczegółowe harmonogramy pracy OE  KOE opracowuje szczegółowe harmonogramy:  przystępowania zdających do egzaminu

64 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Szczegółowe harmonogramy pracy OE  KOE opracowuje szczegółowe harmonogramy:  pracy ZNCP i egzaminatorów 125126342 32 787878 Dąbrówka 765 Zespół Szkół Nr 5 Jan Kowalski3-XXXXXXX 33 8765099

65 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Współpraca KOE z egzaminatorami 65  Ustalenie harmonogramu pracy egzaminatorów  Poinformowanie egzaminatorów o miejscu i terminie egzaminu i odebranie ustnego potwierdzenia uczestnictwa, wez@oke.krakow.p  W przypadku odmowy przez egzaminatora udziału w egzaminie przesyłanie na adres mailowy wez@oke.krakow.pl i nformacji zawierającej:  kod ośrodka egzaminacyjnego i nr telefonu kontaktowego,  oznaczenie i nazwa kwalifikacji,  imię i nazwisko egzaminatora, który odmówił współpracy,  daty i zmiany egzaminów, dla których brakuje egzaminatora w OE.  Zorganizowanie noclegu dla egzaminatora, jeśli jest taka potrzeba (koszty noclegu pokrywa OKE w Krakowie)

66 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Miesiąc przed E Ok. tydzień przed E Dzień przed E 60 min przed E 60 min przed E Zadania KOE przed egzaminem Kilka dni przed E Nadzorowanie : przygotowania sal i stanowisk egzaminacyjnych oraz materiałów zgodnie z wytycznymi, dostosowania stanowisk do wymogów bhp i do indywidualnych potrzeb zdających Nadzorowanie : przygotowania sal i stanowisk egzaminacyjnych oraz materiałów zgodnie z wytycznymi, dostosowania stanowisk do wymogów bhp i do indywidualnych potrzeb zdających Odebranie, sprawdzenie, zabezpieczenie przesyłki przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, Sprawdzenie przygotowania OE Odebranie, sprawdzenie, zabezpieczenie przesyłki przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, Sprawdzenie przygotowania OE Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  arkusze egzaminacyjne, karty oceny i kryteria oceniania (jeśli egzamin z udziałem egzaminatora) w liczbie wynikającej z liczby zdających w sali,  listy zdających,  druków: protokołu przebiegu egzaminu, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu, oświadczenie zdającego o rezygnacji Zorganizowanie odprawy dla ZE Przekazanie PZN:  arkusze egzaminacyjne, karty oceny i kryteria oceniania (jeśli egzamin z udziałem egzaminatora) w liczbie wynikającej z liczby zdających w sali,  listy zdających,  druków: protokołu przebiegu egzaminu, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu, oświadczenie zdającego o rezygnacji Powołanie członków zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP) i wyznaczenie przewodniczących Wyznaczenie egzaminatorów, jeśli zadania w kwalifikacji są typu W, WK Wyznaczenie egzaminatorów, jeśli zadania w kwalifikacji są typu W, WK Przekazanie do OKE harmonogramu pracy ZNCP i egzaminatorów Wyznaczenie asystentów technicznych do egzaminów z zadaniami W, WK, DK Powołanie członków zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP) i wyznaczenie przewodniczących Wyznaczenie egzaminatorów, jeśli zadania w kwalifikacji są typu W, WK Wyznaczenie egzaminatorów, jeśli zadania w kwalifikacji są typu W, WK Przekazanie do OKE harmonogramu pracy ZNCP i egzaminatorów Wyznaczenie asystentów technicznych do egzaminów z zadaniami W, WK, DK Szkolenie ZNCP z zakresu procedur Przygotowanie list, druków, identyfikatorów dla ZNCP, egzaminatorów, asystentów technicznych Szkolenie ZNCP z zakresu procedur Przygotowanie list, druków, identyfikatorów dla ZNCP, egzaminatorów, asystentów technicznych

67 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osoby uprawnione do przebywania w sali/w miejscu egzaminu ZNCP Model zadania D Model zadania DK ZNCP 1 nauczyciel zatrudniony w innej szkole KOE Obserwator Opiekun pracowni

68 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osoby uprawnione do przebywania w sali/w miejscu egzaminu ZNCP Model zadania W i WK Egzaminator Asystent techniczny Egzaminator KOE Obserwator

69 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE w trakcie egzaminu  nadzorowanie przebiegu części praktycznej egzaminu w OE  reagowanie zgodnie z procedurami w sytuacjach szczególnych  kontaktowanie się z OKE w sytuacjach nieprzewidzianych procedurami

70 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie bezpieczna kopertabanderolaPapierowa koperta arkusze zdających z włożonymi do środka kartami oceny i rezultatami Niewykorzystane arkusze  protokół przebiegu egzaminu w sali  lista obecności  inne dokumenty  obanderolowane wypełnione karty oceny  kryteria oceniania  obanderolowane arkusze zdających z ewentualnymi dokumentami Co i jak spakować w sali egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie? Model D Model DK Model W Kod OE liczba sztuk kod OE dokumentacja Model WK Nie zaklejać zakleić

71 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania KOE po zakończeniu każdej zmiany  odebranie od przewodniczącego ZNCP w obecności członków ZNCP/egzaminatora/ów:  zaklejonej  zaklejonej koperty bezpiecznej, ‎  niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych,‎ niezaklejonej  Papierowej, niezaklejonej koperty z dokumentacją. 126105-12345 szt.4

72 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  sprawdzenie w obecności ZNCP i egzaminatora/-ów kompletności i poprawności dokumentacji z przebiegu egzaminu (lista obecności, protokół przebiegu egzaminu w sali, ewentualną decyzję o przerwaniu egzaminu, ewentualną rezygnację z egzaminu),  skserowanie dokumentów z przebiegu egzaminu i zabezpieczenie kserokopii w szkolnej dokumentacji,  wpięcie do skoroszytu oryginały dokumentów z przebiegu egzaminu  zabezpieczenie i przechowanie do czasu wysłania do OKE skoroszytu, i kopert ze zmiany. 72 4 Lista zdających część praktyczną egzaminu w kwalifikacji …….. Zadania KOE po zakończeniu każdej zmiany

73 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ważne terminy do 31 sierpnia Składanie wniosków o upoważnienie do części pisemnej i praktycznej Wniosek należy składać:  na zespół (np. ZS, CKZiU, CKU), jeśli szkoła wchodzi w skład takiego zespołu,  elektronicznie w systemie SMOK,  do części pisemnej jeden wniosek dla zespołu/szkoły,  do części praktycznej oddzielny wniosek dla kwalifikacji, Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE w Krakowie.

74 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ważne terminy do 31 sierpnia Składanie wniosków o upoważnienie do części pisemnej i praktycznej do 2 tygodni po rozpoczęciu kształcenia Zgłoszenie kształcenia do 2 tygodni po rozpoczęciu KKZ Zgłoszenie kursu do 4 miesięcy przed egzaminem Zbieranie deklaracji do 3 miesięcy i 3 tygodni przed egzaminem Wprowadzanie deklaracji do systemu SMOK

75 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

76 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

77 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

78 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

79 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

80 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

81 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

82 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie SMOK

83 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zarządzanie danymi Dane o szkole/ placówce Zgłoszenie kształcenia, KKZ Wnioski o upoważnienia Deklaracje uczniów Sale, stanowiska egzaminacyjne Listy egzaminatorów Ramowe harmonogramy

84 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

85


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Styczeń 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google