Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Opracowała Urszula Sierżant

3 Nauczanie zintegrowane Integracja (łac. integratio): to zespolenie się, scalenie, tworzenie całości z części. W przypadku edukacji - to taka forma nauczania której celem jest pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie nauki jako całości. Opracowała Urszula Sierżant

4 Nauczanie zintegrowane Założeniem integracji: jest stymulowanie rozwoju uczniów i inicjowanie ich działań, zaspokajanie ich potrzeb, wspieranie dążeń i aspiracji. Opracowała Urszula Sierżant

5 Nauczanie zintegrowane Należy postrzegać dziecko jako niepowtarzalną całość, respektować różnice wynikające z jego indywidualnego rozwoju, uwzględniać jego wewnętrzny potencjał. Opracowała Urszula Sierżant

6 Nauczanie zintegrowane Nauczanie integralne: taka organizacja procesów edukacyjnych, która polega na stwarzaniu warunków do wszechstronnej działalności, podporządkowanej określonym zadaniom integrującym w sobie różne treści skupione we wspólnym bloku tematycznym. Opracowała Urszula Sierżant

7 Nauczanie zintegrowane Dojrzałość szkolna: rozumiana jest jako osiągnięcie przez dziecko odpowiedniego stopnia rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, który umożliwia mu adaptację do warunków życia szkolnego oraz opanowanie treści programowych klasy pierwszej. Opracowała Urszula Sierżant

8 Nauczanie zintegrowane Dojrzałość fizyczna: to ogólna sprawność organizmu i zdrowi a dziecka. Dziecko powinno dysponować odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na wysiłek. Opracowała Urszula Sierżant

9 Nauczanie zintegrowane Dojrzałość umysłowa: dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko dojrzałe umysłowo potrafi skoncentrować uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności, potrafi śledzić treść opowiadanej lub czytanej bajki. Samo przewiduje zakończenie niektórych bajek, opowiadań. Jego mowa jest poprawna pod względem artykulacyjnym, a słownictwo bogate. Dziecko dojrzałe do szkoły potrafi doprowadzić rozpoczętą pracę do końca, bo ciekawi go wynik swojej pracy. Opracowała Urszula Sierżant

10 Nauczanie zintegrowane O dojrzałości społecznej: mówimy wtedy, gdy dziecko prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, respektuje podstawowe zasady współżycia w zespole, przestrzega reguł życia w zbiorowości, dotrzymuje umów krótkoterminowych, podejmuje samodzielne działania. Opracowała Urszula Sierżant

11 Nauczanie zintegrowane Dojrzałość emocjonalna: to zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć, to odpowiednia do wieku umiejętność wyrażania swoich emocji. Opracowała Urszula Sierżant

12 Nauczanie zintegrowane Zasadę integracji na szczeblu nauczania wczesnoszkolnego skutecznie wspierają zasady (Duraj- Nowakowa): poglądowości, czyli respektowania drogi między konkretem, a abstrakcją; efektywności, czyli związku między celami, a wynikami kształcenia; przystępności, czyli pokonywania trudności uczniów w poznawaniu i przekształcaniu rzeczywistości; Opracowała Urszula Sierżant

13 Nauczanie zintegrowane Zasadę integracji na szczeblu nauczania wczesnoszkolnego skutecznie wspierają zasady (Duraj- Nowakowa): indywidualizacji i uspołecznienia, czyli związku interesów ucznia jako jednostki i grupy klasowej, jako zbiorowości; systemowości, czyli porządkowania wiedzy uczniów; związku teorii z praktyką, czyli harmonijnego wiązania wiedzy z praktyką życia codziennego. Opracowała Urszula Sierżant

14 Nauczanie zintegrowane Założenia i cele edukacji zintegrowanej wg J. Hanisz: kształtowanie kompetencji komunikowania się z ludźmi, kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi, kształtowanie kompetencji posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości, Opracowała Urszula Sierżant

15 Nauczanie zintegrowane Założenia i cele edukacji zintegrowanej wg J. Hanisz: kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego a życiem i działalnością człowieka, kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy, kształtowanie kompetencji użytkownika wytworów techniki i przyszłego wynalazcy. Opracowała Urszula Sierżant

16 Nauczanie zintegrowane Płaszczyzny integracji; a) integracja treści – scalenie, łączenie treści należących do programów różnych przedmiotów w logicznie powiązane struktury; b) integracja celów – łączne realizowanie celów poznawczych, kształcących i wychowawczych oraz przenikanie się procesu nauczania i wychowania; Opracowała Urszula Sierżant

17 Nauczanie zintegrowane Płaszczyzny integracji; c) integracja metodyczna - stosowanie różnorodnych, wzajemnie uzupełniających się metod i form edukacyjnej pracy uczniów w celu harmonijnego rozwijania uczniów w trakcie podejmowania wielokierunkowej aktywności; d) integracja w aspekcie organizacyjnym – naprzemienne stosowanie różnych rodzajów aktywności uczniów w odcinkach czasowych regulowanych możliwościami, potrzebami, rytmem biologicznej sprawności uczniów (za podstawową jednostkę uznaje się dzień zintegrowanych zajęć). Opracowała Urszula Sierżant

18 Nauczanie zintegrowane Trudności uczniów w edukacji zintegrowanej: nierównomierny rozwój psychofizyczny, obniżenie pobudliwości psychoruchowej, obniżenie sprawności ruchowej, nieprawidłowa lateralizacja, Opracowała Urszula Sierżant

19 Nauczanie zintegrowane Trudności uczniów w edukacji zintegrowanej: kłopoty z opanowaniem techniki czytania i pisania, zaburzenia w rozwoju mowy dziecka, niesystematyczna praca i nieodpowiednia technika uczenia się. Opracowała Urszula Sierżant

20 Nauczanie zintegrowane Standardy wymagań: umiejętności służące zdobywania wiedzy (czytania, pisania i rachowania), umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi itd., Opracowała Urszula Sierżant

21 Nauczanie zintegrowane Standardy wymagań: poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju, umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. Opracowała Urszula Sierżant

22 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: wypowiada się jasno wyraźnie, poprawnie w rozwiniętej uporządkowanej logicznie kilkuzdaniowej formie, uważnie słucha swojego rozmówcy, czyta głośno, płynnie, wyraziście, respektując znaki przystankowe, Opracowała Urszula Sierżant

23 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: czyta cicho ze zrozumieniem, pisze poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym krótkie, opowiadania, list, życzenia, ogłoszenie, zawiadomienie itp., określa kierunki przestrzeni oraz położenie wskazanego przedmiotu, klasyfikuje przedmioty wg obranej cechy, Opracowała Urszula Sierżant

24 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: rozpoznaje, nazywa i wymienia istotne cechy prostych figur geometrycznych, posługuje się liczbą w jej aspektach, wykonuje w pamięci i pisemnie cztery podstawowe działania na liczbach, określa czas za pomocą kalendarza i zegara, mierzy długość, pojemność masę, rozwiązuje proste zadania tekstowe, Opracowała Urszula Sierżant

25 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: identyfikuje się z rodziną, jej tradycjami i preferowanymi wartościami, jest koleżeński wobec rówieśników, potrafi rozwiązać konflikty bez stosowania agresji, zna tradycje i ważniejsze elementy kultury regionu, w którym mieszka, Opracowała Urszula Sierżant

26 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: zna nazwę kraju, jego symbole, barwy narodowe,itd., odczytuje z ruchu, gestu, mimiki stany potrzeby i przeżycia drugiego człowieka, zna i respektuje umowne znaki drogowe, znaki ostrzegawcze na urządzeniach technicznych itp., Opracowała Urszula Sierżant

27 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: prowadzi proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, przewiduje i ocenia skutki działań, korzysta umiejętnie z różnych źródeł informacji; posługuje się podręcznikiem, słownikami, encyklopedia, korzysta z dostępnych nowych technologii informacyjnych, Opracowała Urszula Sierżant

28 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: zna swoje ciało i jego potrzeby, rozumie znaczenie dla zdrowia racjonalnego odżywiania, uprawiania sportów, przestrzega zasad higieny osobistej, zna nazwy roślin i zwierząt typowych dla ekosystemów naturalnych i tworzonych przez człowieka, Opracowała Urszula Sierżant

29 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: dostrzega cykliczność życia na Ziemi, wskazuje znaczenie powietrza i wody dla życia w przyrodzie, dostrzega problemy ekologiczne, wyraża swoje odczucia wywołane kontaktem z utworem literackim, plastycznym, Opracowała Urszula Sierżant

30 Nauczanie zintegrowane Standardy osiągnięć: stosuje podstawowe techniki i środki artystyczne, lubi rysować, śpiewać, tańczyć, inscenizować, bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami, wykazuje pomysłowość w procesie wytworów. Opracowała Urszula Sierżant

31 Nauczanie zintegrowane Znaczenie kształcenia językowego i literackiego żywe słowo wywołuje przeżycia emocjonalne, kształci czynności umysłowe jest jednym ze sposobów zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności językowych, kształtowanie społecznie wartościowych postaw, kształtowanie umiejętności właściwego porozumiewania się w stosunkach międzyludzkich, Opracowała Urszula Sierżant

32 Nauczanie zintegrowane Znaczenie kształcenia językowego i literackiego: kształtowanie właściwego stosunku do ludzi pracy, rozwijanie zainteresowań zawodowych, uwrażliwienie na piękno, treści i formy utworów literackich, wykazywanie piękna literatury we wszystkich przejawach oraz kształtowanie umiejętności jego dostrzegania, podnoszenie sprawności językowych, wyrabianie wrażliwości estetycznej, Opracowała Urszula Sierżant

33 Nauczanie zintegrowane Znaczenie kształcenia językowego i literackiego bogacenie czynnego i biernego języka, wyposażenie dziecka w umiejętności językowe, wyposażenie dziecka w umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej, wyposażenie dziecka w umiejętności komunikacyjne, uświadomienie, że język to narzędzie zdobywania wiedzy. Opracowała Urszula Sierżant

34 Nauczanie zintegrowane Rola kształcenia matematycznego Cele kształcenia: rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych, rozwijanie samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijanie aktywności twórczej, wstępne ukształtowanie określonych programem pojęć matematycznych, opanowanie programem określonych umiejętności matematycznych, Opracowała Urszula Sierżant

35 Nauczanie zintegrowane Rola kształcenia matematycznego. Cele kształcenia: rozwijanie umiejętności posługiwanie się metodami matematycznymi w życiu, umiejętność schematyzacji i wstępnej matematyzacji konkretnych sytuacji, rozwijanie wyobraźni geometrycznej, rozwijanie zainteresowań matematycznych, przygotowanie do zdobycia umiejętności czytania i rozumienie tekstów matematycznych. Opracowała Urszula Sierżant

36 Nauczanie zintegrowane Rola kształcenia przyrodniczego. Cele kształcenia środowiskowego można podzielić na kilka grup: I.dotyczące rozwoju osobowości dziecka pod względem moralno- społecznym, II.związane z poznawaniem środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich ochroną, III.dotyczące higieny i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, IV.związane z rozwojem zdolności poznawczych ucznia i jego umiejętność uczenia się. Opracowała Urszula Sierżant

37 Nauczanie zintegrowane Istota i znaczenie wstępnej diagnozy rozwoju ucznia Znając wyjściowy, początkowy stan rozwoju ucznia można: ocenić jego postępy w rozwoju nawet wtedy, gdy są one niewielkie i nie odpowiadają wymaganiom programowym, lepiej ocenić wysiłek, który dziecko wkłada w zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności, lepiej zrozumieć jego uzdolnienia bądź trudności, nawiązać z dzieckiem głębsze więzi emocjonalne. Opracowała Urszula Sierżant

38 Nauczanie zintegrowane Diagnoza opiera się na: rozpoznawaniu zdolności i odchyleń w rozwoju na podstawie obserwowanych objawów, ustaleniu przyczyn mechanizmów i skutków nieprawidłowości rozwojowych i trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności. Opracowała Urszula Sierżant

39 Nauczanie zintegrowane Podstawą diagnozowania jest: obserwacja różnych zachowań dzieci w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych, rozmowa z dzieckiem, wywiad z rodzicami, analiza wszelkich wytworów ucznia. Opracowała Urszula Sierżant

40 Planowanie pracy Opracowała Urszula Sierżant Blok tematyczny Zadania związane z kształceniem językowym dotyczące życia społeczno – przyrodnicz ego matematyczne plastyczne i techniczne muzyczne rucho we wychowa wcze

41 Planowanie pracy W pierwszej części scenariusza umieszczamy: Temat bloku Temat dnia Cele edukacyjne Forma zapisu w dzienniku Metody Formy Środki dydaktyczne Opracowała Urszula Sierżant

42 Planowanie pracy Druga część scenariusza ukazuje przebieg dnia, który przedstawia zamieszczona niżej tabela. Opracowała Urszula Sierżant Cele (zakładane efekty) Warunki pobudzające do aktywności Zadania dla uczniów Czynności uczniów Obszar aktywności l 2345

43 Dziękuję za uwagę Opracowała Urszula Sierżant

44 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google