Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA 25 LUTEGO 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA 25 LUTEGO 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA 25 LUTEGO 2016 r.

2 Porządek obrad posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia V Kadencji w dniu 25.02.2016 roku 1.Powitanie przez Przewodniczącego Starosty Krakowskiego oraz Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. 2.Sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego za 2015 rok. 3.Podjęcie Uchwał w sprawie:  zaopiniowania projektu planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla Powiatu Krakowskiego w 2016 roku,  Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatu krakowskiego w 2016 roku,  realizacji ze środków Funduszu Pracy „Pracy dla Młodych” w 2016 roku,

3  zaopiniowania kierunków szkolenia zawodowego w 2016 roku, dla bezrobotnych i innych uprawnionych w Powiecie Krakowskim,  zaopiniowania projektu zawodów ustalonych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski w roku szkolnym 2016/2017. 4.Zaopiniowanie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 5.Dyskusja oraz wnioski. 6.Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia V Kadencji w dniu 25.02.2016 roku

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO W 2015 ROKU

5 Stan na 31.12.2015 r. Bezrobotnych – 6 531 w tym kobiet – 3 364 Osoby poszukujące pracy – 245 Osoby niepełnosprawne – 466

6 Stopa bezrobocia

7 Liczba bezrobotnych

8 Charakterystyka osób bezrobotnych

9

10 Profilowanie pomocy – 8 150 wywiadów, w tym: I profil – 329 II profil – 6 355 III profil – 1 466 Według stanu na koniec 2015 roku 6 256 osób posiadało ustalony profil pomocy

11 NAPŁYW 10 453 ODPŁYW 11 967 w okresie I – XII 2015 r.

12

13 Łączna Liczba Klientów w 2015 roku: 20 766 120 429 wizyt osób bezrobotnych i poszukujących pracy 10 414 kontaktów z pracodawcami i/lub przedsiębiorcami 679 Wizyt monitorujących

14 Lp.GMINA liczba bezrobotnych 31.12.2015 liczba bezrobotnych 31.12.2014 Spadek / Wzrost 1 Czernichów 357 386- 29 2 Igołomia-wawrzeńczyce 108 152- 27 3 Iwanowice 185 220- 35 4 Jerzmanowice-przeginia 263 355- 92 5 Kocmyrzów-luborzyca 333 354- 21 6 Krzeszowice 1049 1331- 282 7 Liszki 374 457- 83 8 Michałowice 151 210- 59 9 Mogilany 387 457- 70 10 Skała 212 244- 32 11 Skawina 1207 1516- 309 12 Słomniki 424 519- 95 13 Sułoszowa 117 144- 27 14 Świątniki Górne 238 331- 93 15 Wielka Wieś 183 222- 39 16 Zabierzów 637 769- 132 17 Zielonki 306 378- 72

15 Źródła finansowania aktywizacji zawodowej w 2015 roku Fundusz Pracy – algorytm podstawowy 8 811,8 tys. zł Fundusz Pracy – program specjalny „Złota rączka” 153,0 tys. zł Fundusz Pracy – program regionalny „Gwarancja 50+” 725,2 tys. zł Rezerwa Ministra – program dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat 478,2 tys. zł Rezerwa Ministra – program dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 452,0 tys. zł RPO WM „Mania Pracowania” 1 680,1 tys. zł POWER „Lubię to” 5 893,7 tys. zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50,0 tys. zł „JUNIOR” – program aktywizacji absolwentów niepełnosprawnych 100,0 tys. zł Krajowy Fundusz Szkoleniowy 550,0 tys. zł ŁĄCZNIE 18 894,0 tys. zł

16 „Lubię to” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Okres realizacjiKwiecień 2015 – Kwiecień 2016 Liczba beneficjentów903 Całkowity budżet 6 043 700,00 Grupa docelowaOsoby bezrobotne do 30 roku życia Cel Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia z terenu Powiatu Krakowskiego DziałaniaPośrednictwo pracy Staże Studia podyplomowe Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Poradnictwo zawodowe Szkolenia Bony na zasiedlenie Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 „Mania pracowania” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Rynek pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Liczba beneficjentów Całkowity budżet2601 680 100,00 Okres realizacjiMaj 2015 – Kwiecień 2016 Grupa docelowaOsoby bezrobotne powyżej 30 roku życia Cel Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu Powiatu Krakowskiego DziałaniaPośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Staże Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 „GWARANCJA 50+” Program regionalny finansowany ze środków Funduszu Pracy Liczba beneficjentów Całkowity budżet66 725 238,00 725 238,00 (rok 2015) 725 238,00 (rok 2016) Okres realizacjiMaj 2015 – Grudzień 2016 Grupa docelowaOsoby bezrobotne powyżej 50 roku życia CelZwiększenie poziomu zatrudnienia osób dojrzałych DziałaniaPoradnictwo zawodowe Staże Roboty publiczne Szkolenia zawodowe Szkolenia inspirujące wzmacniające postawy Zwrot kosztów przejazdu Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

19 „Siła wieku” Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej Liczba beneficjentów Całkowity budżet30478 200,00 Okres realizacjiLipiec 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowaOsoby bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia Cel Powrót na rynek pracy osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia z terenu Powiatu Krakowskiego DziałaniaRoboty publiczne Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej „Przepis na zatrudnienie” Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej Liczba beneficjentów Całkowity budżet48 452 000,00 Okres realizacjiMaj 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowa Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 Ustawy) Cel Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy DziałaniaStaże Roboty publiczne Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy

20 „JUNIOR” PFRON „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” Liczba beneficjentów Całkowity budżet14100 000,00 Okres realizacjiMaj 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowa Osoby bezrobotne do 30 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Cel Stworzenie szansy młodym niepełnosprawnym w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz zaprezentowania się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy. DziałaniaPoradnictwo zawodowe Staże Premie dla doradców zawodowych za opiekę Świadczenia rehabilitacyjne Premie dla pracodawców „PFRON” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Liczba beneficjentów Całkowity budżet450 000,00 Okres realizacjiMaj 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowa Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności CelAktywizacja zawodowa niepełnosprawnych DziałaniaJednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Szkolenia

21 „Złota rączka” Program Specjalny w ramach środków Funduszu Pracy Liczba beneficjentów Całkowity budżet21153 000,00 Okres realizacjiStyczeń 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowaOsoby bezrobotne z ustalonym II lub III profilem CelAktywizacja zawodowa bezrobotnych DziałaniaPoradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy Roboty publiczne Zwrot kosztów rzeczowych (SEWZ) „KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY” Krajowy Fundusz Szkoleniowy wydzielony w ramach Funduszu Pracy wraz z Rezerwą KFS Liczba beneficjentów Całkowity budżet177 550 000,00 Okres realizacjiStyczeń 2015 – Grudzień 2015 Grupa docelowaPracodawcy oraz pracownicy w wieku powyżej 45 lat Cel Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy DziałaniaSzkolenia zawodowe Studia podyplomowe

22 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 262 osoby (w tym 1 PFRON)

23 POMOC PUBLICZNA DLA PRACODAWCÓW Prace interwencyjne 43 umowy Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 31 umów Refundacja składek ZUS 51 umów Dofinansowanie wynagrodzenia osób +50 9 umów Bon zatrudnieniowy 7 umów 141 MIEJSC PRACY

24 SOLIDARNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA prace społecznie użyteczne 97 osób prace społecznie użyteczne w ramach PAI 33 osoby roboty publiczne 276 osób 406 MIEJSC PRACY

25 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Staże 1 190 osób Szkolenia 625 osób (w tym 3 PFRON) 1 835 osób Finansowanie studiów podyplomowych 20 osób

26 POŚREDNICTWO PRACY Pozyskane miejsca pracy i aktywizacji zawodowej 12 637 Miejsca pracy EURES – 2 622 Oferty pracy zgłoszone przez krajowe agencje zatrudnienia do pracy za granicą – 45 Podjęcia pracy przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy ogółem – 12 510

27 Oferty pracy zgłoszonych w związku ze staraniem się o wydanie zezwolenia na pracę CUDZOZIEMCOM 327 ofert na 1 712 miejsc pracy Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 6 902 Zatrudnienie cudzoziemców

28 PORADNICTWO ZAWODOWE Łączna liczba usług - 19 136 -Indywidualne porady zawodowe – 8 756 usług -Indywidualne informacje zawodowe – 6 323 usługi -Grupowe porady zawodowe – 1 638 usług -Grupowe informacje zawodowe – 2 194 usługi -Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy – 37 usług -Usługi doradcze dla Pracodawców – 188 usług

29 INDYWIDUALNA OCENA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH Łączna liczba konsultacji – ponad 2 000 -Badania predyspozycji psychofizycznych – 994 -Badanie predyspozycji osobowościowych – 354 -Badania umiejętności i kompetencji – 842

30 USŁUGI RYNKU PRACY bazary, giełdy i targi pracy  bazary, giełdy i targi pracy wspomagające realizację ofert pracy bank rezerw kadrowych bank rezerw kadrowych – informacja o zasobach ewidencyjnych dla potencjalnych pracodawców warsztatowe  zajęcia warsztatowe informacyjne  spotkania informacyjne i rekrutacyjne Aktualne harmonogramy zajęć, targów, giełd i bazarów organizowanych przez CAZ w Krakowie oraz Zamiejscowe Ośrodki CAZ w Filiach Urzędu - dostępne są na bieżąco poprzez stronę internetową Urzędu www.uppk.pl

31 INICJATYWY RYNKU PRACY Seminarium „Perspektywy współpracy na lokalnym rynku pracy” – strategia współpracy do roku 2020 Seminarium „Rola Rady Rynku Pracy w powiecie krakowskim – przyszłość i wyzwania” Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy – nowe firmy i miejsca pracy w powiecie krakowskim, możliwość rozwoju kompetencji w ramach KFS Akademia Partnerstwa i Współpracy Seminarium „Samotne matki samodzielne na rynku pracy” Konferencja „Dialog społeczny jako komunikacja między ważnymi podmiotami życia społecznego” Konferencja „Dojrzałość będzie atutem” Konferencja „Młodość i co dalej …” Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 15-16 czerwiec 2015 roku „PRZYJAZNY KLIMAT DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

32 INICJATYWY RYNKU PRACY AKTYWNI 50+ Opole, 03 lipca 2015 r. Kraków, 05 października 2015 r. „Jak skutecznie wspierać?” Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

33 INICJATYWY RYNKU PRACY I MAŁOPOLSKIE FORUM SREBRNEJ GOSPODARKI 06 października 2015 r. nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w trosce o aktywny udział w życiu publicznym seniorów

34 INICJATYWY RYNKU PRACY I TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Skawina, 20 października 2015 r. „Edukacja, praca, przyszłość” Zajęcia orientacji zawodowej „Poznaj swoją osobowość zawodową” Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wsparcie zamierzeń gospodarczych w ramach panelu „Bądź konkurencyjny- zainwestuj w kształcenie ustawiczne”

35 INICJATYWY RYNKU PRACY VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ 16 listopada 2015 roku VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ  „Dojrzałość będzie atutem 50+”  „Siła potencjału +30”  „Młodość i co dalej -30”  Program „Gwarancja 50+” Twoją szansą  Wolontariat jako droga na rynek pracy  Ograniczenia i bariery „Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy”

36 INICJATYWY RYNKU PRACY VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ 17 listopada 2015 roku VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ  „Dojrzałość będzie atutem 50+”  „Siła potencjału +30”  „Młodość i co dalej -30”  Rola tutora w projekcie 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni  „Co nam przeszkadza w podjęciu pracy?”  „Jak wykorzystać swój potencjał?”  „Jakiej pracy szukam?”  „Pomocna dłoń tutora”

37 INICJATYWY RYNKU PRACY VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ 17 listopada 2015 roku VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ FORUM DORADCÓW ZAWODOWYCH  Skuteczne i sprawne poradnictwo zawodowe – dobre praktyki  Bank Programów Doradczych UPPK  Warsztat pracy doradcy – przykładowa lekcja PORT  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Twórczego

38 INICJATYWY RYNKU PRACY VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ 16-17 listopada 2015 roku VII KONGRES ZIEMI KRAKOWSKIEJ Targi Pracy UPPK i OHP Targi Szkoleniowo – Edukacyjne Centrum Adaptacji Informatycznej Indywidualna Ocena Kompetencji Kącik Malucha – Domowe Przedszkole PIK Biura Rozwoju Przedsiębiorczości PIK Biura Rozwoju Zawodowego Projektowe Punkty Informacyjne Punkt Konsultacji Prawnych PIK orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności

39 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NAJLEPSZE WDROŻENIE NOWELI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY 28 stycznia 2015 r. Konferencja zorganizowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okazji Święta Publicznych Służb Zatrudnienia - nagrody dla urzędów pracy za najlepsze wdrożenie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego został wyróżniony za osiągnięcie korzystnego poziomu i struktury zatrudnienia oraz wysokiej efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, monitorowanie kosztów i jakości świadczonych usług, innowacyjne działania na rzecz sprawnego wdrożenia reformy (np. zespół ds. programu planowanej zmiany, pełnomocnik dyrektora ds. wdrożenia zmian).

40 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MAŁOPOLSKA KONFERENCJA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA „MAŁOPOLSKA REGIONEM SZANS DLA MŁODYCH” – 30 stycznia 2015 roku Wyróżnienie dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego za współpracę w zakresie wsparcia Małopolan na rynku pracy, a szczególnie za opracowanie nowej metodologii liczenia efektywności pracy powiatowych urzędów pracy oraz zaangażowanie w wydarzenia promujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu. Wyróżnienia dla pracowników, których zaangażowanie, inicjatywa i podejmowanie niestandardowych działań przyczyniło się do sprawnej i owocnej współpracy pomiędzy służbami zatrudnienia (Pani Anna Flacht pracownik Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego). Podczas konferencji zostało także wręczone podziękowanie dla Starosty Krakowskiego za zaangażowanie w realizację projektów wspierających mieszkańców powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

41 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PIERŚCIEŃ POWIATU KRAKOWSKIEGO 25 lutego 2015 r. dla Pani Dyrektor Doroty Niemiec z okazji jubileuszu XV–lecia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

42 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE” – 19 LISTOPADA 2015 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego laureatem konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie tytuł Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie

43 „WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW za rok 2014” Otrzymanie 2 % Otrzymanie środków na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 2 % kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok 2013 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 367,8 tys. zł 216 Środki otrzymało 216 powiatowych urzędów pracy, 124 natomiast 124 nie otrzymały dofinansowania

44

45 „NAGRODA SPECJALNA za rok 2014” Otrzymanie 257,4 tys. zł Otrzymanie środków na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 257,4 tys. zł Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 1 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego został sklasyfikowany na 1 miejscu w rankingu działań na rzecz poprawy wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

46

47 Dziękuję za uwagę! Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ul. Mazowiecka 21 30-019Kraków www.uppk.pl


Pobierz ppt "POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA 25 LUTEGO 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google