Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o przyjętych priorytetach finansowania przedsięwzięć w roku 2014 przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o przyjętych priorytetach finansowania przedsięwzięć w roku 2014 przez WFOŚiGW we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o przyjętych priorytetach finansowania przedsięwzięć w roku 2014 przez WFOŚiGW we Wrocławiu

2 Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2014 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z:  Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,  Traktatu Akcesyjnego,  Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,  Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku,  Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. oraz ustawowych regulacji POŚ wyznaczających kierunki wydatkowania środków finansowych przez Fundusz.

3 Za działanie priorytetowe Fundusz uznaje wspomaganie przedsięwzięć dofinansowywanych zagranicznymi środkami bezzwrotnymi poprzez udział w zapewnieniu niezbędnego wkładu krajowego. Celem strategicznym działań Funduszu jest poprawa stanu środowiska i uzyskanie efektów ekologicznych niezbędnych do osiągnięcia wymagań dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości i kreowanie postaw ekologicznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

4 Priorytety ochrony środowiska przyjęte przez Fundusz na 2014 r. ujęte zostały w układzie hierarchicznym 1.Priorytet ochrona atmosfery 2.Priorytet ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 3.Priorytet racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 4.Priorytet ochrona różnorodności biologicznej 5.Priorytet edukacja ekologiczna 6.Pozostałe priorytety

5 1.W priorytecie ochrona atmosfery 1.1. Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych.. 1.2. Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza. 1.3. Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności. 1.4. Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Zaangażowanie Funduszu w 2013 r. w projekty na ok. 1mld PLN

6 1.W priorytecie ochrona atmosfery c.d. 1.5. Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 1.6. Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych. 1.7. Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony powietrza.

7 W celu zwiększenia posiadanych w dyspozycji środków na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery Fundusz zawarł z NFOŚiGW w 2013 r. umowy w ramach programów:  „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii ” – umowa udostępnienia środków w kwocie 18.6 mln zł – na realizację przedsięwzięć zapewniających osiągnięcie do 31.12.2018 r. efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci ustalonego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie 5 gmin (Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, miasto Nowa Ruda, Szczawno Zdrój). Kwota dofinansowania przedsięwzięcia do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym: ze środków NFOŚiGW do 45% w formie dotacji i ze środków WFOŚiGW 30% pożyczki i 15% dotacji. Wartość projektów ok. 40 mln. PLN (dodatkowo w imieniu NFOŚiGW monitorujemy projekty w ramach „GIS ” o wartości ok. 170 mln. zł.)  „REGION - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW ” - na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2014 r. wydatkowanych zostanie 80,6 mln zł.

8 2. W priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 2.1. Przedsięwzięcia związane z realizacją „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" w tym: 2.1.1.budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mająca na celu osiągnięcie wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska, 2.1.2.budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, 2.1.3.budowa systemów kanalizacyjnych.

9 2. W priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi c.d. 2.2 Zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz wyższa skuteczność ochrony przeciwpowodziowej poprzez wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, programów małej retencji, działań administratorów cieków dotyczących budowy i modernizacji urządzeń ochronnych. 2.3. Rozbudowa infrastruktury w zakresie budowy i rozbudowy ujęć wodnych oraz budowy systemów wodociągowych. Priorytetowo traktowane będą systemy wodociągowe realizowane w połączeniu z systemami kanalizacyjnymi. 2.4.Realizacja przedsięwzięć wynikających z planu gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, w tym działań mających na celu ustalenie warunków korzystania z wód regionów wodnych i warunków korzystania z wód zlewni.

10 2. W priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi c.d. 2.5.Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, w tym budowa urządzeń wodnych i zbiorników retencyjnych zgodnie z prawodawstwem polskim, w tym m.in. z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2.6.Wspieranie proekologicznych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powstrzymanie degradacji i odbudowę naturalnej retencji na terenach rolnych, leśnych, zurbanizowanych i przemysłowych.

11 2. W priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi c.d. 2.5.Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, w tym budowa urządzeń wodnych i zbiorników retencyjnych zgodnie z prawodawstwem polskim, w tym m.in. z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2.6.Wspieranie proekologicznych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom suszy oraz powstrzymanie degradacji i odbudowę naturalnej retencji na terenach rolnych, leśnych, zurbanizowanych i przemysłowych.

12 WFOŚiGW we Wrocławiu przygotował program priorytetowy, w ramach którego dofinansowane będzie wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej  Planowana kwota środków przeznaczona na realizację programu wynosi do 4.5 mln zł (w roku bieżącym)  Planowana wartość osiągnięcia celu wynikająca z potwierdzenia: efektu rzeczowego – 1 500 szt. wykonanych podłączeń do budynków efektu ekologicznego – wzrost równoważnej liczby mieszkańców obsługiwanych przez nowo wybudowane podłączenia do kanalizacji sanitarnej o 4 500 RLM.  Program będzie wdrażany w latach 2014-2015  Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

13 3.W priorytecie racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3.1. Zadania wynikające z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi: 3.1.1. tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, 3.1.2. budowa sortowni, kompostowni oraz obiektów termicznej, termiczno - chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów, 3.1.3. rozbudowa, przebudowa istniejących składowisk pod kątem dostosowania do obowiązujących wymogów, 3.1.4.rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

14 3.W priorytecie racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi c.d 3.2. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów, a zwłaszcza odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego. 3.3.Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko (np. mogilniki). 3.4. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych, odpadów przemysłowych oraz odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.

15 W celu zwiększenia posiadanych w dyspozycji środków na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi Fundusz zawarł w 2013 r. umowę z NFOŚiGW w ramach programu:  „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest ” - Umowa udostępnienia środków w kwocie 1 658 471 zł na lata 2014-2015. Środki przeznaczone są na realizację usuwania azbestu w oparciu o gminne programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  Planowany budżet na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2014-2015 wynosi – do 3 316 942,0 zł, w tym: 50% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków NFOŚiGW, ale nie więcej niż 400zł/Mg unieszkodliwionego odpadu - do 1 658 471,00 zł, 35% kosztów kwalifikowanych udział Wojewódzkiego Funduszu, ale nie więcej niż 400 zł/Mg unieszkodliwionego odpadu – do 1 160 929,00 zł, w formie dotacji, 15% udział własny beneficjentów – 497 542,00 zł.  Do programu zakwalifikowało się 48 gmin z terenu województwa.

16 4.W priorytecie ochrona różnorodności biologicznej 4.1.Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych. 4.2.Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa. 4.3.Ochrona ekosystemów leśnych. 4.4.Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ich ochrona przed innymi klęskami żywiołowymi. 4.5.Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. 4.6.Restytucja gatunków fauny i flory. 4.7.Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa (inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany urządzeniowe lasów itp.).

17 5. W priorytecie edukacja ekologiczna Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez: 5.1.Rozwój bazy w ośrodkach edukacyjnych spełniających kryteria jakości i zasięgu dla Dolnego Śląska. 5.2.Prowadzenie działań edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, poprzez: realizację programów edukacji ekologicznej, akcje i kampanie edukacyjne, warsztaty i szkolenia, tworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej, wystawy i konkursy, konferencje i seminaria. 5.3.Wspieranie prasy, audycji radiowych, audycji telewizyjnych, serwisów internetowych, wydawnictw i prenumeraty czasopism prowadzących edukację ekologiczną.

18 Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej przyjęte w 2014 r.

19 Zasady dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej c.d.

20

21

22 6. W pozostałych priorytetach 6.1.Poprawa klimatu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem w celu osiągnięcia dopuszczalnego poziomu określonego w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2009 - 2014". 6.2.Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska. 6.3.Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskowego. 6.4.Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii. 6.5.Zadania z zakresu monitoringu środowiska, a zwłaszcza państwowego monitoringu środowiska.

23 6. W pozostałych priorytetach c.d. 6.6.Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na środowisko, w tym wyposażenie systemu automatyki, sterowania i monitoringu przy obiektach hydrotechnicznych. 6.7.Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe oraz urządzeń do utrzymywania dobrego stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór zbiorników retencyjnych. 6.8.Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 6.9.Wdrażanie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat.

24 Wydatki statutowe WFOŚiGW we Wrocławiu 2013 r.– 154 010 195,06 zł

25 Wydatki statutowe WFOŚiGW w 2013 r. z podziałem na wnioskodawców

26 Plan finansowania ochrony środowiska na 2014 r. wg dziedzin (w tys. zł)

27 Plan dotacyjnego finansowania ochrony środowiska na 2014 r. (tys. zł)

28 Plan pożyczkowego finansowania ochrony środowiska na 2014 r. (tys. zł)

29 WFOŚiGW we Wrocławiu pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla 16 projektów zawarto umowę o dofinansowanie - łączna kwota 733.292.412 PLN, dla 3 projektów wydano potwierdzenie o dofinansowaniu - łączna kwota 43.137.787 PLN, w tym 1 projekt z osi priorytetowej 2.1. na kwotę 32.574.195 PLN, 8 projektów w trakcie oceny merytorycznej II stopnia - łączna kwota 87.715.474 PLN. dla osi priorytetowych:  nr I – Gospodarka wodno – ściekowa  nr II - Gospodarka odpadami. W ramach POIiŚ Fundusz prowadzi projekty o wartości 864.145.673 PLN

30 Zostały ogłoszone dwa nabory wniosków o dofinansowanie. Tym razem wsparcie finansowe przeznaczone jest nie tylko na nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, ale również przygotowanie dokumentacji dla przyszłych projektów w tym zakresie.  konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 - dokumentacja dla nowej perspektywy 2014-2010 - wnioski można składać do 30 maja 2014 r.  konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 – inwestycje dla aglomeracji powyżej 10.000 RLM - wnioski można składać do 6 czerwca 2014 r.  konkurs nr 14/POIiŚ/1.2/…./2014 – rekultywacja wysypisk odpadów (w przygotowaniu)

31 Dziękuję za uwagę Marek Mielczarek Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Pobierz ppt "Informacja o przyjętych priorytetach finansowania przedsięwzięć w roku 2014 przez WFOŚiGW we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google