Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - - PEDAGOGICZNE Hanna Śniatała Renata Scholtz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - - PEDAGOGICZNE Hanna Śniatała Renata Scholtz."— Zapis prezentacji:

1 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - - PEDAGOGICZNE Hanna Śniatała Renata Scholtz

2 Początki poradnictwa instytucjonalnego sięgają przełomu XIX i XX w. poradnictwo zawodowe, poradnictwo selekcyjne, poradnictwo wychowawcze. Podwaliny dzisiejszego poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego stanowiły trzy jego piony:

3 Na początku XX wieku działały w Polsce poradnie psychologiczno – zawodowe i poradnie społeczno – wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 1 sierpnia 1964 r. połączono w jednolitą sieć trzy piony poradnictwa (zawodowe, selekcyjne i wychowawcze), a w miejsce poradni psychologiczno – zawodowych i poradni TPD powołano poradnie wychowawczo – zawodowe. Mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 czerwca 1993 r. (Dz.U. Nr 67 z 1993 r.), nadano im nazwę poradni psychologiczno – pedagogicznych.

4 Poradnie psychologiczno - - pedagogiczne działają w oparciu o: rozporządzenie MENiS z dnia 11.12.2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych (Dz. Nr 5 z 2003 roku poz. 46), rozporządzenie w sprawie ramowego statutu tych poradni z 11.12.2002 r. (Dz. U. Nr 223 z 2002 roku poz. 1869) rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13 z 2001r. poz. 114 z późn. zmianami).

5 Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej "poradniami", udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

6 Do zadań poradni psychologiczno- pedagogicznych należy w szczególności: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

7 terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

8 Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania. Ponadto poradnia wydaje opinie w następujących sprawach: wcześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły lub odroczenia go, pozostawienia ucznia klas I-III drugi rok w tej samej klasie, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym,

9 zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub dysleksją z nauki drugiego języka obcego, udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, zatrudnienia w celu nauki zawodu osoby w wieku powyżej 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, która ukończyła szkołę podstawową, przystąpienia ucznia z zaburzeniami lub trudnościami w uczeniu do sprawdzianu po kolejnym etapie nauki.

10 Powyższe zadania są realizowane głównie przez: diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną.

11 DIAGNOSTYKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej wykorzystuje się przede wszystkim diagnozę psychologiczno – pedagogiczną. ustalenia wstępne, przebieg rozwoju dziecka, funkcjonowanie dziecka w szkole, relacje z rówieśnikami, zainteresowania i pasje, wydarzenia traumatyczne, relacje w rodzinie, zachowanie dziecka. Postępowanie diagnostyczne wyznacza następująca struktura diagnozy:

12 Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię zbiorczą o dziecku, którą uzgadnia zespół specjalistyczny składający się z pedagoga, lekarza, psychologa. Zatwierdzeniem zajmuje się zespół orzekający złożony z dyrektora poradni, kierownika poradni medycyny szkolnej, lekarza neurologa, psychologa, pedagoga i przedstawiciela administracji szkolnej. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do placówki, do której uczęszcza dziecko.

13 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - - PEDAGOGICZNE Hanna Śniatała Renata Scholtz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google