Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2030 GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA I NAUKA GOSPODARKA KOMUNALNA USŁUGI SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2030 GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA I NAUKA GOSPODARKA KOMUNALNA USŁUGI SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2030 GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA I NAUKA GOSPODARKA KOMUNALNA USŁUGI SPOŁECZNE

2 Gospodarka przestrzenna PROGRAMY Poznańskie rynki i place Osiedla modernistyczne Rzeka w mieście Tereny poprzemysłowe Parki przemysłowe

3 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nazwa programu: Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: Poznańskie rynki i place Jakość życia (II) Zachowanie i wyeksponowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii poznańskich rynków i placów. Stworzenie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych dla mieszkańców i przyjezdnych przestrzeni publicznych. Wykreowanie nowej jakości, uzyskanie wielości i różnorodności funkcjonalnej w różnych częściach (dzielnicach) miasta. Renowacja i rewitalizacja zdegradowanych obszarów Ochrona wartościowych układów przestrzennych. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Poprawa jakości życia mieszkańców. Atrakcyjność dla przyjezdnych.

4 Nazwa programu: Działania, projekty: Poznańskie rynki i place – Prace badawcze i inwentaryzacyjne – Koncepcje i programy funkcjonalne – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Odnowa nawierzchni i elementów zagospodarowania – (małej architektury, zieleni, oświetlenia) – Renowacja i modernizacja budynków – Adaptacja przestrzeni i budynków do nowych funkcji – Prace konserwatorskie i restauratorskie – Wykonanie analiz prowadzących do: Wyboru obszarów dla realizacji programu Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego Wskazania powiązań z innymi projektami GOSPODARKA PRZESTRZENNA

5 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: Poznańskie rynki i place -Zahamowanie procesu degradacji wartościowych, historycznych układów urbanistycznych i architektury budynków w pierzejach rynków i placów -Przywrócenie ładu przestrzennego i architektonicznego -Adaptacja starych zasobów do nowych potrzeb, nadanie nowych funkcji społecznych i kulturalnych -Wzrost atrakcyjności okolicznych obszarów dla mieszkańców i inwestorów GOSPODARKA PRZESTRZENNA

6 Nazwa programu: Beneficjenci: −Społeczności lokalne −Okoliczni mieszkańcy −Drobni przedsiębiorcy, kupcy −Mieszkańcy Poznania −Turyści i przyjezdni −Inwestorzy GOSPODARKA PRZESTRZENNA Poznańskie rynki i place

7 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nazwa programu: Osiedla modernistyczne Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Zachowanie interesujących układów przestrzennych. Poprawa jakości życia mieszkańców Humanizacja przestrzeni osiedlowej Wyeksponowanie „poznańskiej myśli urbanistycznej” Zachowanie i wyeksponowanie interesujących realizacji projektów urbanistycznych będących wkładem poznańskich architektów do historii polskiej „myśli urbanistycznej” Wykreowanie nowej jakości, uzyskanie wielości i różnorodności funkcjonalnej w ramach monokultury bloków wielkopłytowych Renowacja i rewitalizacja budynków oraz humanizacja przestrzeni

8 Nazwa programu: Działania, projekty: Wstępne analizy przestrzenne Koncepcje i programy funkcjonalne Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej Projekty architektoniczne i zagospodarowania terenu (małej architektury, zieleni, oświetlenia) Parkingi i usługi towarzyszące Renowacja i termomodernizacja budynków Wykonanie opracowań prowadzących do: −Wyboru Osiedli Mieszkaniowych dla realizacji programu −Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów −Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych −Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego −Wskazania powiązań z innymi projektami GOSPODARKA PRZESTRZENNA Osiedla modernistyczne

9 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: −Zahamowanie procesu degradacji ciekawych, modernistycznych układów urbanistycznych −Zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego, przeciwdziałanie niekontrolowanemu „dogęszczaniu” −Renowacja starych zasobów, przeciwdziałanie ich technicznej i moralnej degradacji, uzupełnienie o nowe funkcje, uporządkowanie parkowania samochodów −Wzrost atrakcyjności tych obszarów dla mieszkańców GOSPODARKA PRZESTRZENNA Osiedla modernistyczne

10 Nazwa programu: Beneficjenci: −Mieszkańcy osiedli −Spółdzielnie Mieszkaniowe −Przedsiębiorcy −Inwestorzy −I inni … GOSPODARKA PRZESTRZENNA Osiedla modernistyczne

11 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nazwa programu: Rzeka w mieście Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Wyeksponowanie walorów rzeki w mieście Poprawa jakości życia mieszkańców Podniesienie wartości przestrzeni wokół Warty Wzrost atrakcyjności dla turystów i sportowców Wyeksponowanie panoramy miasta od strony rzeki. Stworzenie elementu łączącego lewobrzeżny i prawobrzeżny Poznań. Powstanie miejsc atrakcyjnych i bezpiecznych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Rewitalizacja dzielnic miasta leżących bezpośrednio nad rzeką – Ostrów Tumski, Śródka, Zagórze, Chwaliszewo.

12 Nazwa programu: Działania, projekty: Analizy przestrzenne Projekty zagospodarowania terenu (deptaki spacerowe, oświetlenie, mała architektura, zagospodarowanie zieleni) Ożywienie Warty pod względem rekreacyjnym i turystycznym (statki spacerowe, budowa ciągów pieszo – rowerowych, sporty wodne ) Rewitalizacja obszarów bezpośrednio położonych nad rzeką (Chwaliszewo, Śródka) Projekt Traktu Królewsko - Cesarskiego Opracowanie miejscowego planu Wykonanie opracowań prowadzących do: −Wyboru zakresu opracowania −Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów −Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych −Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego −Wskazania powiązań z innymi projektami GOSPODARKA PRZESTRZENNA Rzeka w mieście

13 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: −Przywrócenie charakteru rzeki jako elementu łączącego −Wzrost atrakcyjności miejsca dla mieszkańców i inwestorów −Ożywienie turystyki (statki wycieczkowe do Puszczykowa, Sierakowa) −Alternatywa rekreacyjna dla Malty i jezior poznańskich −Rewitalizacja zaniedbanych terenów nad rzeką GOSPODARKA PRZESTRZENNA Rzeka w mieście

14 Nazwa programu: Beneficjenci: −Mieszkańcy osiedli −Turyści −Inwestorzy −Sportowcy −Przedsiębiorcy −I inni … GOSPODARKA PRZESTRZENNA Rzeka w mieście

15 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nazwa programu: Tereny poprzemysłowe Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Przekształcenia funkcjonalno - przestrzenne oraz rewaloryzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych Wzrost atrakcyjności i wartości tych terenów dla miasta −Rehabilitacja obszarów zdegradowanych pod kątem funkcjonalno – przestrzennym oraz ich rewitalizacja −Ochrona historycznych i wartościowych obiektów, ich założeń urbanistycznych i architektonicznych. −Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej −Poprawa jakości życia mieszkańców −Wzrost atrakcyjności i wartości terenów oraz podniesienie walorów kulturowo – turystycznych miasta

16 Nazwa programu: Działania, projekty: Prace badawcze i inwentaryzacyjne Koncepcje i programy funkcjonalne Zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej w Śródmieściu Odnowa obiektów, układów przestrzennych i założeń architektonicznych Renowacja i modernizacja oraz integracja funkcjonalno – przestrzenna z otoczeniem Adaptacja przestrzeni i budynków do nowych funkcji Prace konserwatorskie i restauratorskie Wykonanie opracowań prowadzących do: −Wyboru obszarów dla realizacji programu −Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów −Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych −Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego −Wskazania powiązań z innymi projektami GOSPODARKA PRZESTRZENNA Tereny poprzemysłowe

17 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: Zahamowanie procesu degradacji wartościowych, historycznych układów urbanistycznych i architektury obszarów przemysłowych Przywrócenie ładu przestrzennego i architektonicznego Adaptacja starych zasobów do nowych potrzeb, nadanie nowych funkcji społecznych i kulturalnych Wzrost atrakcyjności okolicznych obszarów dla mieszkańców i inwestorów Powstanie tzw. „centrum wzrostu” skupiającego istniejący potencjał i dający impuls do interdyscyplinarnego rozwoju miasta GOSPODARKA PRZESTRZENNA Tereny poprzemysłowe

18 Nazwa programu: Beneficjenci: −Mieszkańcy Poznania −Turyści i przyjezdni −Inwestorzy i developerzy −Drobni przedsiębiorcy, kupcy, artyści, −Miasto Poznań −Społeczności lokalne GOSPODARKA PRZESTRZENNA Tereny poprzemysłowe

19 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nazwa programu: Parki przemysłowe Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: Konkurencyjna gospodarka Eliminacja konfliktów mieszkalnictwo – przemysł/usługi Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Poprawa jakości życia mieszkańców Rozwój przemysłu nowych technologii −Zlikwidowanie konfliktów pomiędzy zabudową mieszkaniową i przemysłowo – usługową w centrum miasta. −Stworzenie atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych w strefie zewnętrznej miasta. −Zwiększenie atrakcyjności miasta oraz metropolii poznańskiej względem innych miast i regionów w Polsce i Europie −Dążenie do powiązań typu przemysł – nauka oraz tworzenie warunków do rozwoju parków technologicznych, jak i przemysłu „wysokich technologii” opartych głównie na wiedzy

20 Nazwa programu: Działania, projekty: Prace badawcze (analizy, prognozy) Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych Promocja nowych terenów inwestycyjnych Propagowanie nowych lokalizacji wśród przedsiębiorców działających w śródmieściu Adaptacja przestrzeni i budynków przemysłowych i usługowych w śródmieściu do nowych funkcji Wykonanie opracowań prowadzących do: −Wyboru obszarów dla realizacji programu oraz wskazania miejsc konfliktowych −Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów −Określenia współpracy z gminami ościennymi −Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego −Wskazania powiązań z innymi projektami GOSPODARKA PRZESTRZENNA Parki przemysłowe

21 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: −Powstanie obszarów koncentracji przemysłu wysokich technologii, zmniejszenie ruchu ciężarowego w śródmieściu −Przywrócenie ładu funkcjonalnego na terenach zabudowy mieszkaniowej −Adaptacja starych obiektów przemysłowych w Śródmieściu do nowych potrzeb i nadanie nowych funkcji −Wzrost atrakcyjności obszarów peryferyjnych dla inwestorów GOSPODARKA PRZESTRZENNA Parki przemysłowe

22 Nazwa programu: Beneficjenci: −Miasto Poznań i Gminy sąsiednie −Przedsiębiorcy działający na rynku poznańskiej metropolii −Mieszkańcy Poznania −Nowi inwestorzy −I inni … GOSPODARKA PRZESTRZENNA Parki przemysłowe

23 Gospodarka i nauka PROGRAMY Akademicki Poznań Wiedza dla biznesu Przestrzeń dla biznesu Cyfrowy Poznań Inspirujący Poznań

24 Nazwa programu: Działania, projekty: GOSPODARKA i NAUKA Akademicki Poznań - wsparcie umiędzynarodowienia edukacji i badań naukowych prowadzonych w poznańskich uczelniach i instytucjach naukowo- badawczych, - tworzenie programów wsparcia dla kierunków studiów mających kluczowe znaczenie dla Poznania jako centrum uniwersyteckiego o europejskim znaczeniu, - wykłady wybitnych naukowców, artystów i specjalistów, - stypendia i nagrody, - infrastruktura dla studentów (dostępne akademiki, stołówki, opieka zdrowotna)

25 Nazwa programu: Działania, projekty: GOSPODARKA i NAUKA Przestrzeń dla biznesu - przygotowywanie obszarów inwestycyjnych, - rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego oraz podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, - udostępnianie zasobów lokalowych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, - operowanie systemem ulg w podatkach i opłatach lokalnych.

26 Nazwa programu: Działania, projekty: GOSPODARKA i NAUKA Cyfrowy Poznań - promowanie i implementowanie inteligentnych systemów zarządzania miastem i usług podnoszących jakość życia, - wspieranie utworzenia centrum rozwoju technologii informacyjno- komunikacyjnych, - edukacja teleinformatyczna (budowa społeczeństwa informacyjnego) połączona z powszechnym dostępem do sieci teleinformatycznej.

27 Nazwa programu: Działania, projekty: GOSPODARKA i NAUKA Inspirujący Poznań - wsparcie rozwoju sektora kreatywnego, - konferencje, kongresy i targi – turystyka biznesowa, - turystyka kulturowa, w tym koncerty gwiazd i znaczące wydarzenia kulturalne, - imprezy rekreacyjne i sportowe.

28 GOSPODARKA i NAUKA Nazwa programu: Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: Wiedza dla biznesu KONKURENCYJNA GOSPODARKA Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branż wysokich technologii, branż kreatywnych oraz sektora MŚP. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i etosu przedsiębiorczości. Tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości. Obniżanie kosztów i ryzyka podejmowania działalności gospodarczej. Doskonalenie kompetencji biznesowych i menedżerskich właścicieli firm sektora MSP. Wspieranie współpracy nauka – biznes.

29 Nazwa programu: Działania, projekty: GOSPODARKA i NAUKA Wiedza dla biznesu - Utworzenie i prowadzenie Regionalnego Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy (ROGRP), - Wspieranie sieci współpracy poznańskich uczelni i instytucji naukowo – badawczych z sektorem przedsiębiorstw w celu wykorzystania ich potencjału dla unowocześnienia i poprawy konkurencyjności gospodarki miasta i regionu(SIEĆ N+B), - Wspomaganie procesu tworzenia nowych firm oraz wspieranie rozwoju istniejących firm, poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych, w celu doskonalenia kompetencji biznesowych oraz ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału (MSP KNOW HOW), - Nauczanie i promocja przedsiębiorczości (PROMOCJA).

30 Nazwa programu: Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: GOSPODARKA i NAUKA Wiedza dla biznesu - Regularne analizy i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej oraz rynku pracy w mieście, aglomeracji, regionie, - Podniesienie poziomu kompetencji biznesowych u początkujących przedsiębiorców oraz bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej, - Wspólne projekty badawczo – rozwojowe instytucji naukowych i firm, - Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w konkretnych firmach, - Liczebny i jakościowy rozwój klastrów branżowych, - Wyższy poziom nauczania przedsiębiorczości w szkołach, - Poprawa społecznego wizerunku przedsiębiorcy.

31 Nazwa programu: Beneficjenci: GOSPODARKA i NAUKA Wiedza dla biznesu - Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, - Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, - Uczelnie i instytucje naukowo – badawcze, - Instytucje oświaty oraz szkolenia zawodowego.

32 PROGRAMY Gospodarka komunalna Czysty Poznań Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Zrównoważony Rozwój Transportu

33 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Czysty Poznań Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Zapewnienie funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarki odpadami, Dywersyfikacja źródeł energii, Ograniczenie stepowienia Miasta i metropolii. - Stworzenie odpowiedniego systemu zmierzającego do efektywniejszego postępowania z odpadami zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi. - Gospodarowanie posiadanymi zasobami: woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz oraz odprowadzaniem ścieków. - Gospodarka wodami opadowymi.

34 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Czysty Poznań Działania, projekty: Zrównoważony system gospodarki odpadami - Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami. Realizacja przedsięwzięć, która pozwoli na:  odzysk surowców i ponowne wykorzystanie,  odzysk energii elektrycznej i cieplnej,  zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku,  zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,  minimalizację ilości odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku oraz  zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Poznania w zakresie właściwego postępowania z odpadami i możliwości ekologicznego pozyskiwania energii.

35 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Czysty Poznań Działania, projekty (2): - Budowa Zakładu Termicznego przekształcania odpadów, budowa stacji przeładunkowych dla potrzeb komprymacji odpadów komunalnych oraz zapewnienie odpowiedniej ilości instalacji do odzysku odpadów. - Utworzenie związku międzygminnego pn.,,Gospodarka odpadami Aglomeracji poznańskiej”. - Organizowanie Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych. - Rozbudowa i modernizacja składowiska miejskiego w Suchym Lesie. - Zastosowanie w Zakładach Zagospodarowania Odpadów technologii zagospodarowania odpadów umożliwiających realizację zakładanych dla województwa wielkopolskiego celów w zakresie gospodarowania odpadami. -Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

36 GOSPODARKA KOMUNALNA Odpowiedni Potencjał Infrastruktury - Ekologiczna gospodarka zasobami: wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, oraz odprowadzania ścieków. - Gospodarka wodami opadowymi. Realizacja przedsięwzięć, która pozwoli na:  Ograniczenie szybkiego odprowadzenia wód opadowych z terenów i wykorzystanie ich w miejscu powstawania,  Budowę sieci kolektorów deszczowych w poszczególnych zlewniach dla uzupełnienia sieci istniejącej,  Budowę zbiorników retencyjno – podczyszczających w zależności od możliwości terenowych  Ponowne wykorzystanie wód opadowych spływających z powierzchni czystych Nazwa programu: Czysty Poznań Działania, projekty (3):

37 GOSPODARKA KOMUNALNA Realizacja przedsięwzięć, która pozwoli na (2):  Likwidacje zbiorników bezodpływowych.  Sukcesywne podłączenie kolejnych nieruchomości do istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej.  Wspieranie poprzez dofinansowanie inicjatywy mieszkańców w zakresie rozbudowy systemu kanalizacyjno-wodnego.  Pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.  Modernizacje instalacji ciepłowniczych z podłączeniem ekologicznego źródła ciepła. Nazwa programu: Czysty Poznań Działania, projekty (4):

38 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Czysty Poznań Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania, skutki : − Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami. − Poprawa stanu środowiska naturalnego miasta Poznania. − Spełnienie wymogów z Traktatu Akcesyjnego, − Spełnienie wymogów wynikających z krajowych przepisów prawa, − Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia Miasta Poznania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w wodę i odprowadzanie ścieków w Metropolii − Poprawa mikroklimatu

39 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Czysty Poznań Beneficjenci: - Mieszkańcy Poznania i Aglomeracji, - Turyści.

40 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA, METROPOLIA Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania, Dostępność mieszkań dla różnych grup społecznych. Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Poznania.

41 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Działania, projekty: - Partycypacje i dopłaty kapitałowe do budownictwa w systemie TBS, - Likwidacja barier architektonicznych w budownictwie mieszkaniowym, - Likwidacja zasobu substandardowego, - Program renowacji kamienic, - Tworzenie mieszkaniowego zasobu o charakterze socjalnym, w tym również typu modułowego i kontenerowego.

42 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: - Zahamowanie niekorzystnych tendencji odpływania mieszkańców Miasta do gmin sąsiednich, - Wzrost jakości zamieszkania mieszkańców Poznania, - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach, - Likwidacja barier architektonicznych.

43 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Beneficjenci: - Mieszkańcy Poznania, - Osoby chcące osiedlić się w Poznaniu.

44 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe Mierniki realizacji programu :  Wzrost ilości mieszkań w Poznaniu  Zwiększenie ilości terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  Wzrost ilości mieszkańców Miasta Poznania.

45 GOSPODARKA KOMUNALNA Źródło: ZKZL Mieszkania Komunalne – ul. Darzyborska

46 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA, METROPOLIA, KONKURENCYJNA GOSPODARKA Poprawa Standardów Transportu Publicznego, Integracja Transportu w Aglomeracji, Optymalizacja i rozwój układu drogowego. Osiągnięcie Zrównoważonego Sytemu Transportowego, systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego, w celu stworzenia warunków do zwiększenia liczby podróży komunikacją zbiorową.

47 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Działania, projekty: Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) - System tablic zmiennej treści - System obsługi logistycznej - Sterowanie ruchem - Kompleksowe Wspomaganie Systemu Sterowania Ruchem transportu publicznego (KWSSR) Optymalizacja i rozwój układu drogowego - Poznań w trzech ramach - Program budowy dróg lokalnych - Budowa parkingów kubaturowych P&G

48 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Działania, projekty (2): Poprawa standardów transportu publicznego - ekologiczny transport - szybki transport publiczny Integracja transportu w aglomeracji - Integracja systemów transportowych: miejskiego, kolejowego, lotniczego, drogowego - Budowa systemu parkingów P&R - Budowa dworców przesiadkowych - PEKA - Utworzenie Komunalnego Związku Transportowego - Rozwój elektronicznych systemów przesyłowych

49 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: - Usprawnienie systemu transportowego Miasta zarówno publicznego jak i drogowego oddziałującego na obszar aglomeracji, - Ograniczenie wjazdu ciężkich pojazdów do Centrum i na tereny mieszkaniowe.

50 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Beneficjenci: - Mieszkańcy Poznania i Aglomeracji, - Inwestorzy, - Turyści, - Osoby przyjeżdżające do Miasta w celach służbowych i edukacyjnych.

51 GOSPODARKA KOMUNALNA Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu Mierniki realizacji programu : Efekty wymierne: skrócenie czasu dojazdu do centrum od jednej minuty do piętnastu minut zachowanie dotychczasowej, a nawet wzrost liczby pasażerów zbiorowej komunikacji publicznej o 0,05 – 0,1% poprawa jakości świadczonych usług w transporcie zbiorowym (punktualność, niezawodność) o 5% zwiększenie ilości skrzyżowań z priorytetem dla komunikacji publicznej o 5% zwiększenie ilości miejsc parkingowych na parkingach typu P&R i P&G o kilkaset zwiększenie prędkości komunikacyjnej transportu publicznego do 10% zmniejszenie narażenia mieszkańców na hałas w porównaniu do roku 2008 o około 0,01% Efekty niewymierne: poprawa komfortu podróży transportem zbiorowym podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych

52 GOSPODARKA KOMUNALNA Źródło: ZDM Obiekty Inżynierskie

53 Usługi społeczne PROGRAMY Europejska jakość nauki i szkolnictwa wyższego Wysoka jakość edukacji i wychowania Aktywny Poznań Poznań dla turystów / Konferencyjny Poznań Kulturalny Poznań Obywatelski Poznań Zdrowy Poznań Społeczeństwo oparte na wiedzy Poznań przyjazny rodzinie Sportowy Poznań

54 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: MIASTO WIEDZY I KULTURY PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - stworzenie równych szans dla zapewnienia rozwoju osobowego i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, - podniesienie umiejętności językowych i opartego na nowych szeroko dostępnych technologiach informacyjnych przedsiębiorczego działania u absolwentów poznańskich szkół, - wzrost umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów i absolwentów, - wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych absolwentów poznańskich szkół, - tworzenie warunków dla rozwoju uczniów zdolnych,

55 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA Cel strategiczny: Cel programu(2): MIASTO WIEDZY I KULTURY - spójność systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy, zwiększenie znaczenia szkolnictwa zawodowego w oparciu o trafny wybór kształcenia, - wykształcenie postaw absolwentów do kształcenia ustawicznego, - tworzenie warunków dla podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli oraz systemu ich motywacji w celu uzyskania lepszych efektów pracy, - dostosowanie struktury placówek edukacyjnych i ich bazy do zmian wynikających z rozwoju miasta Poznania i potrzeb społecznych, -zbudowanie systemu edukacji kulturalnej, obywatelskiej i ekologicznej jako form wsparcia działalności szkoły, - uzyskanie wysokiej jakości zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

56 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: - Objęcie opieką i edukacją przedszkolną 100% dzieci zamieszkałych w Poznaniu, - Wysoka jakość kształcenia poparta wysokimi wynikami egzaminów, - Poprawa umiejętności językowych absolwentów, - Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań przez uczniów, - Stworzenie mechanizmów doradztwa zawodowego i rozwoju uzdolnień uczniów, - Rozwój społeczeństwa poprzez szerokie wykorzystywanie technologii informacyjnych, - Poprawa jakości kształcenia poprzez szkolenia nauczycieli i ulepszenie wyposażenia szkół, - Kształtowanie świadomości społecznej, - Wprowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych edukacji kulturalnej.

57 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI I WYCHOWANIA Beneficjenci: - Dzieci i młodzież miasta Poznania.

58 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Zdrowy Poznań Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Podniesienie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Poznania. Ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia poznaniaków. Wyrównanie nierówności w sytuacji zdrowotnej i socjalnej. Zapewnienie właściwej dostępności do świadczeń zdrowotnych. Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców Poznania.

59 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Zdrowy Poznań Działania, projekty: - Promowanie aktywności fizycznej, - Promowanie zdrowego odżywiania, - Zapobieganie chorobom na podstawie bieżącej analizy wskaźników epidemiologicznych, - Zapobieganie uzależnieniom w szczególności od alkoholu, narkotyków, tytoniu.

60 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Zdrowy Poznań Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: - Poprawa jakości życia i świadomości zdrowotnej mieszkańców Poznania.

61 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Zdrowy Poznań Beneficjenci: - Mieszkańcy Miasta Poznania: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze, osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo.

62 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Poznań przyjazny rodzinie Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin wychowujących dzieci Stworzenie klimatu i warunków sprzyjających wychowaniu dzieci, docenienie trudu podejmowanego przez rodziny utrzymujące dzieci, szczególnie większą ich liczbę. Umożliwienie rodzinom dużym - wielodzietnym (2+3, 2+4, 2+5) i wysoko-wielodzietnym (2+6 i więcej) dostępu do kultury, sportu i rekreacji poprzez obniżenie barier finansowych, uniemożliwiających tym rodzinom uczestnictwo w kulturalnym i sportowym życiu miasta. Stworzenie realnych możliwości poprawy warunków mieszkaniowych dla rodzin decydujących się utrzymywać i wychowywać większą liczbę dzieci.

63 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Poznań przyjazny rodzinie Działania, projekty: - Kontynuacja projektów już realizowanych przez Miasto Poznań: fakultatywny dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności, ulgi komunikacyjne dla dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, - Wprowadzenie (wzorem Wrocławia, Łodzi i innych miast) Karty Rodziny Dużej, uprawniającej do znacznych zniżek przy korzystaniu z placówek opiekuńczych (np. przedszkola),z obiektów kultury, sportu i relacji prowadzonych przez Miasto (teatry, muzea, pływalnie, ZOO itp.) oraz uprawniające do nieodpłatnego (bądź ulgowego) uczestnictwa w różnych imprezach organizowanych przez Miasto (do tego celu można wykorzystać program Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej),

64 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Poznań przyjazny rodzinie Działania, projekty (2): - Stworzenie i wprowadzenie programu wspierającego rozwój bazy mieszkaniowej dla rodzin wychowujących większą liczbę dzieci – pomoc formalna i materialna przy powiększaniu i ew. remoncie mieszkania (pozyskiwanie dużych mieszkań w zasobie komunalnym miasta, pomoc w uzyskiwaniu mieszkań w TBS-ach, pomoc w wynajmie odpowiednich lokali na rynku itp.).

65 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Poznań przyjazny rodzinie Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania: - Poprawa warunków życia grupy społecznej (rodziny wielodzietne) która z jednej strony jest najbardziej zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z drugiej strony spełnia ważną społecznie funkcję wychowania i utrzymania młodego pokolenia, - Złagodzenie ujemnych skutków starzenia się społeczności – lepsze warunki sprzyjać będą podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci, co obecnie wydaje się być sprawą kluczową dla rozwoju Miasta.

66 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Sportowy Poznań Cel strategiczny: Cel pośredni: Cel programu: JAKOŚĆ ŻYCIA, METROPOLIA Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej Miasta dla mieszkańców Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka sportu na świecie.

67 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Sportowy Poznań Działania, projekty: - Promowanie i organizowanie sportu dzieci i młodzieży, - Rozbudowa infrastruktury sportowej, - Aktywność w staraniach o organizację międzynarodowych imprez sportowych – utrzymanie roli Poznania jako ważnego ośrodka sportu w Polsce oraz zaistnienie w świadomości jako centrum sportu w Europie, - Sport masowy – wspieranie aktywności ruchowej mieszkańców (ligi amatorskie, zakładowe, dzielnicowe itp.),

68 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Sportowy Poznań Działania, projekty (2): - Podniesienie poziomu i profesjonalizmu funkcjonowania poznańskich klubów, których działalność w przyszłości ma zaowocować udziałem w rozgrywkach ponadkrajowych i organizacją imprez sportowych o znacznie wyższej randze i atrakcyjności dla mieszkańców, - Sport jako element tożsamości miasta Poznania i instrument kreowania jego wizerunku.

69 USŁUGI SPOŁECZNE Nazwa programu: Sportowy Poznań Beneficjenci: - Mieszkańcy Miasta Poznania, Wielkopolski, Polski, - Sportowcy poznańscy i polscy, - Turyści, - Sportowcy spoza Poznania biorący udział w imprezach sportowych.


Pobierz ppt "PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA POZNANIA 2030 GOSPODARKA PRZESTRZENNA GOSPODARKA I NAUKA GOSPODARKA KOMUNALNA USŁUGI SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google