Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wydział Edukacji i Nauki, 11 kwietnia 2011r. 3 Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym 4 tego typu szkoły: 1.Kolegium Nauczycielskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wydział Edukacji i Nauki, 11 kwietnia 2011r. 3 Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym 4 tego typu szkoły: 1.Kolegium Nauczycielskie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wydział Edukacji i Nauki, 11 kwietnia 2011r.

3 3 Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym 4 tego typu szkoły: 1.Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu 2.Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu 3.Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy 4.Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu Stan obecny funkcjonowania kolegiów na obszarze Województwa Dolnośląskiego

4 Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu 4 Powstało w 1992 r. Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawują: Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Opolski Kształci około 249 słuchaczy w systemie dziennym na 5 kierunkach kształcenia: a)Język polski z historią b)Język polski z bibliotekoznawstwem c)Język polski z terapią pedagogiczną d)Język polski z edukacją wczesnoszkolną e)Język polski z etyką W kolegium zatrudnionych jest 65 pracowników, w tym: 45 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników obsługi, 11 pracowników administracji, Budżet placówki na 2011 r. wynosi 2 515 626,00 zł, w tym: koszty osobowe – 2 206 670,00 zł koszty funkcjonowania – 308 956,00 zł

5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu 5 Powstało w 1990 r. Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Wrocławski Kształci około 376 słuchaczy w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym w 3 specjalnościach: a)Język niemiecki b)Język angielski c)Język francuski W kolegium zatrudnionych jest 112 pracowników, w tym: 75 pracowników pedagogicznych 23 pracowników obsługi 14 pracowników administracji Budżet placówki na 2011 r. wynosi 4 441 356,00 zł, w tym: koszty osobowe – 4 334 364,00 zł koszty funkcjonowania – 106 992 zł

6 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy 6 Powstało w 1990 r. Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Wrocławski Kształci około 232 słuchaczy w systemie dziennym i zaocznym w 3 specjalnościach: a)Język niemiecki b)Język angielski c)Język francuski W kolegium zatrudnionych jest 68 pracowników, w tym: 47 pracowników pedagogicznych, 12 pracowników obsługi, 9 pracowników administracji; Budżet placówki na 2011 r. wynosi 3 277 904,00 zł, w tym: koszty osobowe – 3 182 107,00 zł koszty funkcjonowania – 95 797,00 zł

7 Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu 7 Powstało w 2006r. Opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Opolski Kształci około 151 słuchaczy w systemie dziennym i zaocznym w zawodzie pracownik socjalny. W kolegium zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym: 19 pracowników pedagogicznych 2 pracowników obsługi 5 pracowników administracji Budżet placówki na 2011 r. wynosi 1 227 113 zł, w tym: koszty osobowe – 1 130 213,00 zł koszty funkcjonowania – 96 900,00 zł

8 Obowiązujący stan prawny, dotyczący możliwości zmiany kształcenia realizowanego dotychczas w kolegiach do systemu szkolnictwa wyższego 8

9 9 5 listopada 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 261a 1.Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego: 1)przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową; 2)włączyć publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni; 3)połączyć publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych z publiczną uczelnią zawodową; - określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów, na które słuchacze tych placówek będą przejmowani, oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

10 10 Art. 261a 2. W przypadku włączenia tych placówek do uczelni publicznej: 1)wobec podstawowych jednostek organizacyjnych przejmujących pracowników i słuchaczy okresowo, nie dłużej jednak niż na 3 lata, określa się indywidualne wymagania w zakresie minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia danego kierunku studiów oraz do prowadzenia kształcenia poza siedzibą uczelni; 2) dla przyjętych słuchaczy tworzy się specjalność o charakterze zawodowym, której program nauczania w okresie nieprzekraczającym 3 lat od jej utworzenia może odbiegać od standardów kształcenia na danym kierunku studiów; 3)będącej uczelnią zawodową możliwe jest prowadzenie kształcenia poza siedzibą tej uczelni w dotychczasowej siedzibie placówki przez okres nie dłuższy niż 3 lata, po określeniu indywidualnych wymagań, o których mowa w pkt. 1, pod warunkiem utrzymania wyłącznie zawodowego charakteru prowadzonych specjalności.

11 11 Art. 261a 3.W okresie od przejęcia przez uczelnię danej placówki, do końca roku budżetowego, w którym nastąpiło przejęcie, jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca dotychczas daną placówkę, przekazuje uczelni, na podstawie porozumienia, środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości nie niższej niż przypadająca na ten okres kwota ustalona na prowadzenie danej placówki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego; porozumienie może również określać warunki przekazania uczelni składników majątku danej placówki. 4.W przypadku połączenia placówek, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

12 12 Art. 261b Porozumienia zawarte przez organy prowadzące nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia nauczycielskie albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r.

13 13 Art. 18 Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują na wniosek: 1) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 2) sejmiku województwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

14 14 Po zmianie z dnia 18 marca 2011 r. Art. 18 ust. 2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują na wniosek sejmiku województwa lub rektora albo sejmiku województwa lub rektorów uczelni. Do wniosku, dołączany jest akt notarialny zawierający zobowiązanie przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na jej rzecz własność nieruchomości niezbędnych do prawidłowego działania.

15 15 28 kwietnia 2011 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego spotka się z przedstawicielami publicznych uczelni wyższych oraz państwowych wyższych szkół zawodowych. Spotkanie to ma na celu zapoczątkowanie cyklicznych rozmów, obejmujących także przedstawicieli uczelni niepublicznych, o kondycji i formie szkolnictwa wyższego na Dolnym Śląsku.

16 16 Plany Urzędów Marszałkowskich w sprawie zmiany statusu kolegiów: 1.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – przekształcenie w PWSZ (odpowiedź odmowna) 2.Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego– przekształcenie lub włączenie do uczelni publicznej 3.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przekształcenie kolegium w PWSZ (uchwała Nr LI/1381/10 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r.) 4.Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - zlikwidowano kolegium w 2009 5.Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – likwidacja jednego z kolegiów, kolejne włączenie do PWSZ 6.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – plan utworzenia PWSZ na bazie trzech kolegiów, pozostałe włączenie w struktury uczelni wyższej, 7.Urząd Marszałkowski Województwa w Łodzi - Przekształcenie kolegiów w PWSZ – ale z samorządem województwa jako organem prowadzącym, 8.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- Rozmowy o przejęciu kolegiów przez PWSZ, bez ich zgody – likwidacja kolegiów, 9.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - oczekiwanie na decyzję Ministerstwa w sprawie włączenia kolegium w Wałczu do PWSZ, KN w Koszalinie – decyzja o likwidacji; 10.Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – brak decyzji 11.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - brak decyzji, 12.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – brak decyzji 13.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – brak decyzji 14.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – brak decyzji, 15.Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – brak decyzji,

17 17 Możliwości prawne przekształcenia kolegiów 1. Przekształcić nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium nauczycielskie albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową, 2. Włączyć ww. placówki do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni 3. Połączyć ww. placówki w publiczną uczelnię zawodową 4. Zlikwidować poprzez stopniowe wygaszanie kształcenia – ostatecznie do 30 września 2015 r.

18 18 Procedura przekształcenia kolegiów w publiczną uczelnię zawodową 1.Podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 2.Skierowanie wniosku w sprawie przekształcenia do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, zawierającego: uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; propozycję przejęcia pracowników (tzw. wymagane minimum kadrowe); Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia, na kierunku "filologia„ stanowi: - co najmniej 6 n-li akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie filologii (w tym co najmniej 2 n-li nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; - co najmniej 4 n-li akademickich posiadających stopień naukowy doktora. Informację dotyczącą sposobu przejęcia słuchaczy kolegium, w tym trybu ukończenia przez nich studiów pierwszego stopnia; Informację na temat proponowanych do prowadzenia kierunków i specjalności studiów; Opis gwarantowanych zasobów bibliotecznych; Wstępną kalkulację kosztów przekształcenia; Szczegółowy opis bazy lokalowej, ze wskazaniem prawa własności poszczególnych nieruchomości oraz aktem notarialnym dotyczącym zobowiązania przeniesienia na rzecz nowoutworzonej publicznej uczelni zawodowej, z dniem jej utworzenia, własności nieruchomości niezbędnych do prawidłowego jej działania; 3.Wdrożenie procedur rozwiązania stosunków pracy z pracownikami kolegiów (wypowiedzenia, umowy zmieniające).

19 19 Procedura połączenia kolegiów w publiczną uczelnię zawodową 1.Podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 2.Skierowanie wniosku w sprawie połączenia do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, zawierającego: Zobowiązanie, w formie aktu notarialnego, o przekazaniu własności nieruchomości w formie niezbędnej do prawidłowego działania uczelni; Informację na temat koncepcji kształcenia na określonych kierunkach i specjalnościach wraz z planem studiów, sylwetką absolwenta, planem praktyk; Informację o wyposażeniu biblioteki; Projekt statutu nowopowstałej uczelni; Wstępną kalkulację kosztów połączenia; Przewidywane rozmiary kształcenia; Propozycje sposobu przejęcia pracowników i słuchaczy kolegiów;

20 20 Procedura włączenia kolegiów do publicznych uczelni wyższych, po uzyskaniu zgody senatu tych uczelni 1.Podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 2.Podjęcie uchwały przez senatu publicznej uczelni wyższej, wyrażającej zgodę na włączenie kolegium. 3.Dokonanie zmian w rozmiarach kształcenia uczelni przejmującej (odrębne dla każdego kierunku kształcenia). 4.Propozycja dotycząca sposobu przejęcia pracowników kolegium przez uczelnię z wyliczeniem proporcji nauczycieli akademickich do przewidywanej liczby studentów. 5.Informacja na temat sposobu przejęcia słuchaczy kolegium. 6.Wstępna kalkulacja kosztów włączenia kolegium do uczelni ze wskazaniem źródeł pokrycia kosztów. 7.Projekt porozumienia pomiędzy uczelnią, a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, określający sposób przekazania środków finansowych (dotacje celowe) oraz warunki przekazania uczelni składników majątku kolegium.

21 21 Analiza SWOT 1.MOCNE STRONY (STRENGHTS) 2. SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 3.SZANSE (OPPORTUNITIES) 4. ZAGROŻENIA (THREATS)

22 22 1. MOCNE STRONY (STRENGHTS) kształcenie - bardzo dobre programy nauczania oraz system praktyk pedagogicznych, który jest w tej chwili podstawą dla tworzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowych standardów kształcenia nauczycieli, doświadczenie - wieloletnia tradycja kształcenia koszty - dobra kondycja finansowa, np. NKJO we Wrocławiu – subwencja oświatowa przekazywana przez Samorząd pokrywa zapotrzebowanie na wynagrodzenia nauczycieli po rozbudowie: nowoczesna baza dydaktyczna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka, możliwość kształcenia on-line i na odległość kształcenie dwukierunkowe w przypadku KN przygotowywanie do zawodu i jednoczesne kontynuowanie edukacji na studiach wyższych współpraca ze środowiskiem lokalnym W przypadku słuchacza status studenta

23 23 2. SŁABE STRONY (WEAKNESSES) spadek poziomu przygotowania językowego absolwentów szkół średnich spadek liczby kandydatów do wszystkich specjalności językowych w systemie dziennym (niż demograficzny) brak możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry, ze względu na zapis art. 129 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym Wysokie koszty funkcjonowania

24 24 3.SZANSE (OPPORTUNITIES) uporządkowanie statusu kolegów – w przepisach kolegia są szkołami wyższymi, słuchacze uzyskają status studenta, dostęp do stypendiów i kredytów studenckich pojawi się możliwość współpracy międzynarodowej na zasadach partnerstwa z uczelniami zagranicznymi lub przygranicznymi (choćby Görlitz, Zittau lub Alzacja, możliwość odbywania przez studentów części zajęć w innych uczelniach)

25 25 4. ZAGROŻENIA (THREATS) brak wykorzystania nowoczesnej infrastruktury nowego budynku oraz bogatych zbiorów biblioteki niż demograficzny, mniejsza liczba kandydatów na studia w przyszłości brak zgody MNiSW na uruchomienie nowej uczelni lub włączenia kolegium do uczelni już istniejącej - konieczność zwolnienia części pracowników – na uczelniach kształcenie prowadzone jest w większych grupach i w formie wykładów konkurencja lokalna – uruchamianie kierunków filologicznych o podobnym profilu kształcenia konieczność zabezpieczenia miejsc pracy nauczycielom i innym pracownikom kolegium w przypadku redukcji grup i wygaszania kształcenia;

26 4. ZAGROŻENIA (THREATS) Szkolnictwo wyższe Na Dolnym Śląsku: 5 uczelni publicznych, 20 uczelni niepublicznych, 4 państwowe wyższe szkoły zawodowe. W kierunkach i specjalnościach kształcących przez kolegia zajęcia prowadzą także inne uczelnie/szkoły wyższe na Dolnym Śląsku, t.j.: –Język angielski (9 placówek) –Język niemiecki (9 placówek) –Język francuski (1 placówka) –Język polski (3 placówki) –Historia (1 placówka) –Bibliotekoznawstwo (1 placówka) –Pedagogika wczesnoszkolna (6 placówek) –Terapia pedagogiczna (4 placówki) –Pracownik socjalny (6 placówek) 26

27 4. ZAGROŻENIA (THREATS) Zgodnie z danymi na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, ilość nauczycieli posiadający kwalifikacje tożsame z uzyskiwanymi po ukończeniu zakładu kształcenia nauczycieli na Dolnym Śląsku wynosi 13174. W większości typów szkół odnotowano spadek liczby zatrudnionych nauczycieli w porównaniu z rokiem ubiegłym. Począwszy od roku 2000 sukcesywnie przybywa szkół wyższych. Jednocześnie w ostatnich dwóch latach nastąpił spadek ogólnej liczby studentów. Liczba absolwentów stale rośnie. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe. Z kolei osoby urodzone w czasach wyżu demograficznego obecnie kończą studia. 27 RokLiczba szkół wyższych w kraju liczba studentów 20003101584804 20054451953832 20094611900014 2010467Brak danych statystycznych

28 4. ZAGROŻENIA (THREATS) Zauważalny jest spadek liczby słuchaczy od roku szkolnego 2008/2009. Najmniejszy w przypadku NKJO WROCŁAW (zauważalny wzrost liczby słuchaczy o 9 % w roku szkolnym 2009/2010), KN obniżenie naboru o 8 % w stosunku do najwyższego. Największy spadek odnotowano w przypadku KPSS o 31 %, drugą w kolejności jest NKJO Legnica – spadek liczby słuchaczy o 22 %. Odnotowano także spadek liczby studentów na Uniwersytecie Wrocławskim o 11 % od roku 2006, gdzie studiowało 39 061 studentów aż do 2010 roku, gdzie było ich 34621. 28 *2010/20112009/20102008/2009 Kolegium Nauczycielskie29,64 etatu 253 słuchaczy 30,38 etatów 264 słuchaczy 31,87 etatów 275 słuchaczy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu 61,92 etatu 374 słuchaczy 62,66 etatów 408 słuchaczy 62,24 etatów 372 słuchaczy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy 35,11 etatów 231 słuchaczy 34,89 etatów 245 słuchaczy 47,83 etatów 297 słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych 16,06 etatów 142 słuchaczy 15,38 etatów 168 słuchaczy 17,61 etatów 206 słuchaczy *Zestawienie opracowane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej

29 4. ZAGROŻENIA (THREATS) W związku z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw nastąpi poprawa polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych – ograniczona zostanie wieloetatowość – praca na dodatkowym etacie będzie możliwa jedynie za zgodą rektora, przy jednoczesnym swobodnym kształtowaniu przez rektora wysokości pensum, w przypadku osób realizujących wysokiej jakości granty badawcze. Skutkiem tego, w przypadku przekształcenia kolegiów w wyższą szkołę zawodową może być problem z uzyskaniem minimum kadrowego oraz akredytacji placówki. Jednym ze strategicznych celów polityki rządu wobec zarządzania szkolnictwem wyższym jest zwiększenie nacisku na efekty działalności uczelni, a w szczególności na jakość prowadzonych badań naukowych i dydaktyki, oraz powiązanie uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 29

30 30 Procedura likwidacji kolegiów poprzez stopniowe wygaszanie kształcenia do dnia 30 września 2015 r. 1.Podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 2.Uzyskanie pozytywnej opinii ministra właściwego ds. oświaty i wychowania lub w przypadku kolegium pracowników służb społecznych – powiadomienie ministra ds. zabezpieczenia społecznego. 3.Mienie kolegiów przejęte zostaje przez Wydział Mienia Wojewódzkiego. W związku z realizacją w dwóch kolegiach projektów inwestycyjnych w ramach RPO istnieje potrzeba zabezpieczenia trwałości realizacji tych projektów: - w przypadku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu do roku - w przypadku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy do roku 2017. 4.Wdrożenie procedury stopniowego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami kolegiów.

31 31 Projekty unijne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy Nazwa projektuRozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy, pl. Zamkowy 1 Termin realizacji2008 - 20112008 - 2012 Wartość zadania7 592 487 zł6 336 464,54 zł Celpoprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju przyszłych i czynnych nauczycieli języków obcych zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu a także wzrostu znaczenia kultury i turystyki jako czynników wspierających rozwój społeczno – ekonomiczny regionu Trwałośćdo 2017do 2016

32 32 Koszty odpraw w przypadku likwidacji kolegium * Powyższe kwoty nie uwzględnia 7% - owych podwyżek dla nauczycieli, przewidzianych na wrzesień 2011 r.

33 33 Całkowity koszt odpraw w kolegiach

34 34


Pobierz ppt "1. Wydział Edukacji i Nauki, 11 kwietnia 2011r. 3 Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym 4 tego typu szkoły: 1.Kolegium Nauczycielskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google