Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Zespół Informacji i Promocji Fundusze europejskie dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Zespół Informacji i Promocji Fundusze europejskie dla."— Zapis prezentacji:

1 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Zespół Informacji i Promocji Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Prezentacja wniosku - RSI Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A – „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” Fundusze europejskie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Prezentacja wniosku - RSI Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A – „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

2 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! 1. Wzór wniosku. 2. Instrukcja wypełniania wniosku i załączników. 3. Wzór strony tytułowej. 4. Wzór karty oceny formalnej. 5. Wzór karty oceny merytorycznej. (Szczegółowe zasady oceny wniosków dostępne są www.mcp.malopolska.pl -> Nabór wniosków -> Zasady Oceny projektów -> Kryteria wyboru projektów). 6. Katalog ginących zawodów – tylko w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw. 7. Wykaz działalności gospodarczych, w których może być przyznana pomoc PROW – tylko w konkursie dla mikroprzedsiębiorstw. 8. Wzór umowy o dofinansowanie. DOKUMENTACJA KONKURSOWA Załączniki do Regulaminu konkursu – dokumenty pomocnicze

3 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! FORMA SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pomocą Regionalnego Systemu Informatycznego. Do RSI można zalogować się poprzez strony internetowe: www.mcp.malopolska.pl, www.wrotamalopolski.pl/root_FEM (www.wrotamalopolski.pl -> FEM -> RSI) lub https://rsi.umwm.pl

4 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wniosek generujemy z zakładki „Konkursy” wybierając opcję „Generuj wniosek aplikacyjny”. Po zapisaniu wersji roboczej wracamy do dalszego uzupełniania utworzonego wniosku poprzez opcję „Wnioski aplikacyjne”. Zaleca się zapisywanie wersji roboczej wniosku w trakcie pracy. Ograniczenia w opisach poszczególnych pozycji wniosku (do 4 tys. znaków wraz ze spacjami): \ D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu / D.8.2 Opis projektu / D.8.3 Cele projektu / D.8.4 Promocja projektu / D.12 Trwałość projektu

5 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Pole „Numer konkursu” jest automatycznie wypełniane przez system informatyczny. „Numer wniosku” nadawany jest przez system informatyczny, a następnie umieszczany na wniosku przez pracownika rejestrującego. „Suma kontrolna” zostanie nadana przez system informatyczny po przesłaniu wniosku. Część A Wniosku Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek

6 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Należy pozostawić pole bez zaznaczenia. W ramach II Osi priorytetowej MRPO nie będą realizowane Indywidualne Projekty Kluczowe. Po otwarciu wniosku o dofinansowanie system wypełnia automatycznie wszystkie pola w zależności od wybranego konkursu. Tabela B – Opis Programu, Działania, Schematu

7 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela C.1-C.4 Opis Beneficjenta Tabela C.1 Dane Beneficjenta

8 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela C.1 Dane Beneficjenta C.1.5 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego Należy wpisać stosowną nazwę dokumentu, oraz podać jego numer (jeśli dotyczy). C.1.6 NIP W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP wszystkich wspólników C.1.8 Osoba prawnie upoważniona do podpisania umowy dofinansowania Należy wpisać imię i nazwisko osoby/osób, które są prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta oraz podpisania umowy o dofinansowanie, a także zajmowane przez tę osobę/osoby stanowisko

9 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.1.5 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego Należy wpisać stosowną nazwę dokumentu, oraz podać jego numer C.1.6 NIP W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP wszystkich wspólników Tabela C.1 Dane Beneficjenta

10 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta Na wskazany w tym polu adres i numer faksu przesyłana będzie oficjalna korespondencja w sprawie projektu. Uwaga! W przypadku zmiany danych teleadresowych Wnioskodawcy w czasie trwania oceny wniosku lub realizacji projektu zobowiązany jest on do pisemnego poinformowania o tym fakcie MCP. W innym przypadku MCP nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedostarczenie do Wnioskodawcy w terminie istotnych dokumentów na etapie oceny/realizacji projektu. Tabela C.1-C.4 Opis Beneficjenta Tabela C.2 Dane teleadresowe Beneficjenta

11 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! W przypadku ustanowienia reprezentacji, Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia pola C.3. W przeciwnym razie należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”. Tabela C.1-C.4 Opis Beneficjenta Tabela C.3 Podmiot reprezentujący Beneficjenta

12 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dane osoby w instytucji Beneficjenta lub w podmiocie go reprezentującym do kontaktów w sprawach projektu. Osoba ta powinna mieć pełną wiedzę nt. zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz postępów w jego realizacji. W przypadku osoby do kontaktu innej niż prawnie upoważniona do podpisania umowy musi ona posiadać oświadczenie z części I Biznesplanu (dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji MRPO) Tabela C.1-C.4 Opis Beneficjenta Tabela C.4 Osoba upoważniona do kontaktu

13 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela D Opis projektu Tabela D.1-D.6 D.1 Tytuł projektu Tytuł projektu powinien zawierać przedmiot inwestycji, etap zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej inwestycji). Przykładowe tytuły projektów: „poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa X poprzez zakup linii technologicznej do produkcji...”; „rozbudowa siedziby i zakup środków trwałych do produkcji... w przedsiębiorstwie X”.

14 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.5 Działalność gospodarcza Jeżeli projekt realizuje działania w ramach kilku działów gospodarki należy wybrać dział, odzwierciedlający najszerzej zakres rzeczowy projektu. Tabela D Opis projektu Tabela D.1-D.6

15 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.7 Miejsce realizacji projektu W przypadku realizacji projektu w kilku miejscach, należy wykazać wszystkie miejsca realizacji projektu. W przypadku gdy projekt jest realizowany na terenie całego województwa, Wnioskodawca jest zobowiązany do wymienienia wszystkich powiatów w województwie. Pole: Projekt realizowany poza granicami kraju należy pozostawić nieodznaczone. Tabela D Opis projektu Tabela D.7

16 www.mcp.malopolska.pl D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu Wnioskodawca powinien odnieść się do: doświadczenia i potencjału przedsiębiorstwa zakresu wykonywanych usług bądź produkcji opisu swojej pozycji na rynku wobec istniejącej konkurencji oraz oczekiwań i potrzeb klientów analizy potrzeb inwestycyjnych i ograniczeń związanych z brakami w tym zakresie przedstawienie realnych danych liczbowych przedsiębiorstwa nt. stanu istniejącego perspektyw rozwoju branży w szczególności rynku lokalnego i regionalnego problemów z jakimi do tej pory boryka się przedsiębiorstwo zgodności założeń projektu ze specyficznymi, właściwymi ze względu na zakres projektu strategiami lokalnymi lub sektorowymi, takimi jak, np. Regionalna Strategia Innowacji Tabela D Opis projektu Tabela D.8.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu

17 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.8.2 Opis projektu W polu tym należy opisać: co będzie przedmiotem projektu, działania podejmowane w projekcie, produkty projektu, (te same, które zostaną później wskazane w Tabeli E.2 Wniosku – wskaźnikach!) wybór rozwiązania technicznego, wskaźniki produktu, etapy projektu oraz sposoby ich realizacji. Opis projektu musi być spójny z danymi zawartymi : punkcie E.2 Wskaźniki realizacji projektu, punkcie E.4 Planowane koszty w ramach projektu, Biznesplanie. Tabela D Opis projektu Tabela D.8.2 Opis projektu

18 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! D.8.3 Cele projektu Należy opisać bezpośrednie rezultaty projektu oraz jego długofalowe oddziaływanie. Jako cel projektu należy traktować przyszły stan przedsiębiorstwa osiągnięty w wyniku realizacji projektu, np.: zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, zwiększenie zatrudnienia, D.8.3 WN, C.2.3 BP, D.1.1 BP, E1-E.BP pozyskanie nowych klientów. CELE PROJEKTU; D.8.3 WN, C.2.3 BP, D.1.1 BP, E1-E.BP. Uwaga! Celem projektu nie jest sama jego realizacja (np. zakup urządzeń)!!! Tabela D Opis projektu Tabela D.8.3 Cel projektu

19 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Uwaga Wydatki związane z promocją projektu mogą być kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. D.8.4 Promocja projektu Należy zamieścić krotki opis sposobów promocji udziału Unii Europejskiej (oraz budżetu państwa) w finansowaniu projektu – zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia KE nr 1828/2006 oraz „Podręcznika informacji i promocji projektów realizowanych w ramach II Osi MRPO). Wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją projektu: (środki trwałe, broszury, foldery, listy informacyjne, umowy, ogłoszenia) powinny być oznaczane m.in. z wykorzystaniem logotypu Programu Regionalnego, UE oraz Województwa Małopolskiego i zawierać informację o źródłach finansowania projektu. Tabela D Opis projektu Tabela D.8.4 Promocja projektu

20 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Stan przygotowania do realizacji projektu Uzasadnienie!

21 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Komplementarność projektu, doświadczenie w realizacji projektów, podmioty zaangażowane FORMA POMOCY – DM/RPI - E.4, E.6, D.10 WNIOSKU - C.6, C.8 BIZNESPLANU

22 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! W punkcie tym wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania zasady trwałości/utrzymania projektu/inwestycji utworzonej przez MŚP przez okres 3 lat. Wnioskodawca opisuje tutaj zdolność instytucjonalną, organizacyjną i finansową przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu i do trzech lat po zakończeniu jego realizacji. W tym czasie projekt nie może zostać poddany znacznym modyfikacjom, które mają wpływ na inwestycję lub związane są z zaprzestaniem działalności – zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Tabela D12 Trwałość projektu Tabela D Opis projektu

23 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Ważne, by części E1 wniosku o dofinansowanie wpisywać REALNE terminy zakończenia realizacji projektu. W przypadku wcześniejszego niż zakładano zakończenia realizacji projektu, Beneficjent może wystąpić wcześniej z wnioskiem o płatność końcową. Przedłużenie okresu realizacji projektu po podpisaniu umowy skutkuje natomiast koniecznością zgłoszenia tego faktu do MCP oraz przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Prosimy o określanie przemyślanych, realnych terminów zakończenia realizacji projektu, uwzględniających czas trwania oceny wniosku o dofinansowanie i czas na zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Tabela E1 Okres realizacji projektu

24 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku Ważne!

25 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku Wskaźniki mają odzwierciedlać zakres rzeczowy i cele realizacji projektu. WSKAŹNIKI PRODUKTU PRODUKT PRODUKT – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu, itp. WSKAŹNIKI REZULTATU REZULTAT - REZULTAT - wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, np. liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu, liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu, itp. Wskaźniki mają odzwierciedlać zakres rzeczowy i cele realizacji projektu. WSKAŹNIKI PRODUKTU PRODUKT PRODUKT – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu, itp. WSKAŹNIKI REZULTATU REZULTAT - REZULTAT - wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu, np. liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu, liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu, itp.

26 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!  Liczba obiektów budowlanych poddanych przebudowie lub remontowi w ramach projektu  Liczba obiektów budowlanych wybudowanych w ramach projektu  Liczba zakupionych środków trwałych/środków produkcji w ramach projektu  Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba MŚP, które wdrożyły rozwiązania innowacyjne ( do 12 miesięcy od jego zakończenia) Liczba nowych produktów lub technologii wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia) Liczba nowych usług świadczonych przez beneficjenta w wyniku realizacji projektu Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety) w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia, brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) - obowiązkowy Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni) w wyniku realizacji projektu (do 12 miesięcy od jego zakończenia, brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) - obowiązkowy WSKAŹNIKI REZUTLATU

27 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU – tabela E2 wniosku  W ramach każdego z projektów należy obowiązkowo wybrać wskaźnik "Liczba utworzonych miejsc pracy (kobiety)..." i "Liczba utworzonych miejsc pracy (mężczyźni)..." nawet jeśli ten wskaźnik przyjmuje wartość „0”.  Poszczególne wskaźniki wpisujemy w tabeli E2 wniosku narastająco, tzn. sumujemy z latami poprzednimi, uwzględniając stopień zmiany w stosunku do lat poprzednich.  Nowoutworzone miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidziana przez Wnioskodawcę na co najmniej dwa lata. Etaty częściowe należy zsumować i zaokrąglić do pełnych jednostek etatów.

28 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! W przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji i trwałości projektu należy dodatkowo przedłożyć „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” – załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie, potwierdzający zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo wnioskodawca może przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub interpretację wydaną przez właściwą Izbę Skarbową, z których wynikać będzie, iż wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

29 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY tabela E4 wniosku rok bazowy, rok docelowy de minimis czy RPI FORMA POMOCY – DM/RPI - E.4, E.6, D.10 WNIOSKU - C.6, C.8 BIZNESPLANU

30 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dane z tabeli E4 muszą być spójne a tabelą E2, E7 wniosku i opisami inwestycyjnymi oraz harmonogramem w biznesplanie!

31 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU – tabela E7 wniosku

32 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Harmonogram rzeczowo-finansowy - ciąg dalszy - E.4, E.6, D.10 WNIOSKU - C.6, C.8 BIZNESPLANU

33 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! F.1, F.2 - Zgodność z politykami horyzontalnymi

34 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! F. 3 - Zgodność z prawem zamówień publicznych Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania wydatków w sposób: celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

35 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tylko celowy, rzetelny, racjonalny i oszczędny wydatek jest kwalifikowany! celowo: na zadania określone w umowie o dofinansowanie, które służą określonemu w niej celowi rzetelnie: zgodnie z umową o dofinansowanie, w szczególności przewidzianym w niej harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzasadnieniem i szczegółowym opisem wydatków racjonalnie: możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań, a także sprecyzowane kryteria wyboru., przesłankę należy uznać za spełnioną jeżeli Beneficjent udokumentuje w sposób możliwy do weryfikacji, że wartość danego zamówienia dotyczącego dobra i/lub usługi nie przekracza jego wartości rynkowej (np. Beneficjent roześle zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców/dostawców, w których określi parametry i cechy poszukiwanych przez niego dóbr i/lub usług a następnie dokona zakupu w sposób zgodny z przyjętymi przez siebie kryteriami, wydruk ofert sklepów internetowych, notatki z rozmów telefonicznych czy cenniki oferentów, w przypadku zakupu używanych środków trwałych dodatkowo rozeznania rynku należy dokonać w oparciu o ceny producenta nowych takich samych bądź podobnych urządzeń) oszczędnie: oznacza obowiązek Beneficjenta zakupu danego dobra i/lub usługi u wykonawcy/dostawcy oferującego najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę spośród wszystkich ofert, które spełniają wszystkie zakładane przez Beneficjenta kryteria. Każdorazowo Beneficjent jest zobowiązany do podania ekonomicznego uzasadnienia dla dokonanego wyboru (np. najniższa cena, bliskość serwisu, uzyskanie rabatu, długość okresu gwarancji). Ocena czy dany wydatek został poniesiony zgodnie z ww. zasadami następuje na etapie wdrażania projektu,tj. rozliczenia wniosku o płatność bądź kontroli na miejscu i będzie dokonywana w oparciu o przedstawioną przez Beneficjenta na tę okoliczność dokumentację. celowo: na zadania określone w umowie o dofinansowanie, które służą określonemu w niej celowi rzetelnie: zgodnie z umową o dofinansowanie, w szczególności przewidzianym w niej harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzasadnieniem i szczegółowym opisem wydatków racjonalnie: możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań, a także sprecyzowane kryteria wyboru., przesłankę należy uznać za spełnioną jeżeli Beneficjent udokumentuje w sposób możliwy do weryfikacji, że wartość danego zamówienia dotyczącego dobra i/lub usługi nie przekracza jego wartości rynkowej (np. Beneficjent roześle zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców/dostawców, w których określi parametry i cechy poszukiwanych przez niego dóbr i/lub usług a następnie dokona zakupu w sposób zgodny z przyjętymi przez siebie kryteriami, wydruk ofert sklepów internetowych, notatki z rozmów telefonicznych czy cenniki oferentów, w przypadku zakupu używanych środków trwałych dodatkowo rozeznania rynku należy dokonać w oparciu o ceny producenta nowych takich samych bądź podobnych urządzeń) oszczędnie: oznacza obowiązek Beneficjenta zakupu danego dobra i/lub usługi u wykonawcy/dostawcy oferującego najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę spośród wszystkich ofert, które spełniają wszystkie zakładane przez Beneficjenta kryteria. Każdorazowo Beneficjent jest zobowiązany do podania ekonomicznego uzasadnienia dla dokonanego wyboru (np. najniższa cena, bliskość serwisu, uzyskanie rabatu, długość okresu gwarancji). Ocena czy dany wydatek został poniesiony zgodnie z ww. zasadami następuje na etapie wdrażania projektu,tj. rozliczenia wniosku o płatność bądź kontroli na miejscu i będzie dokonywana w oparciu o przedstawioną przez Beneficjenta na tę okoliczność dokumentację.

36 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Tabela G Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

37 www.mcp.malopolska.pl Tabela H – Załączniki do wniosku o dofinansowanie. Tylko zaznaczamy, który załącznik dołączymy do wniosku. Załączników tych nie wypełnia się w systemie, a papierowo na wzorach stanowiących komplet dokumentacji. Tabela H – Załączniki do wniosku o dofinansowanie. Tylko zaznaczamy, który załącznik dołączymy do wniosku. Załączników tych nie wypełnia się w systemie, a papierowo na wzorach stanowiących komplet dokumentacji.

38 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! 1.Po wypełnieniu wniosku należy zapisać wersję roboczą. 2.Aby sprawdzić poprawność wypełnianego wniosku naciskamy przycisk Zwaliduj, wszelkie błędy zostaną opisane przez system na czerwono. 3.Po walidacji i, sprawdzeniu spójności wniosku z pozostałą dokumentacją konkursową /biznesplanem i załącznikami/, zostaje on przy wykorzystaniu funkcji Wyślij do urzędu przesłany do MCP. 4.Po wciśnięciu przycisku Wyślij do urzędu, system umożliwi wydruk wniosku, który należy wykonać w 2 egzemplarzach! System nada też sumę kontrolną, która pojawi się na wydrukowanej wersji wniosku i wersję tą należy złożyć (wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami - według kolejności opisanej w Regulaminie konkursu) w MCP w 2 egzemplarzach, najpóźniej w dniu zakończenia naboru (liczy się data wpływu, nie data stempla nadania pocztowego!). 123

39 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Uwaga! Wszystkie z wyżej wymienionych załączników są co do zasady obligatoryjne dla wszystkich Wnioskodawców oraz typów projektów, chyba że charakter projektu lub Wnioskodawcy wyklucza konieczność dostarczenia któregoś z załączników (w takim przypadku należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”). Zaznaczenie pola „Nie” oznacza, że Wnioskodawca powinien dostarczyć załącznik lecz w momencie składania wniosku z przyczyn obiektywnych nie mógł go dostarczyć. Forma załączników: Załączniki powinny być dostarczone w formie określonej w Regulaminie konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi jego integralną część (wzory załączników w ramach poszczególnych konkursów dostępne są na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl Zaleca się dwustronne drukowanie dokumentacji konkursowej. www.mcp.malopolska.pl Wniosek, jak i załączniki posiadają „Instrukcje wypełniania”, co znacznie ułatwia pracę nad dokumentacją konkursową. Prosimy korzystać z tych dokumentów! Uwaga! Wszystkie z wyżej wymienionych załączników są co do zasady obligatoryjne dla wszystkich Wnioskodawców oraz typów projektów, chyba że charakter projektu lub Wnioskodawcy wyklucza konieczność dostarczenia któregoś z załączników (w takim przypadku należy zaznaczyć pole „Nie dotyczy”). Zaznaczenie pola „Nie” oznacza, że Wnioskodawca powinien dostarczyć załącznik lecz w momencie składania wniosku z przyczyn obiektywnych nie mógł go dostarczyć. Forma załączników: Załączniki powinny być dostarczone w formie określonej w Regulaminie konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi jego integralną część (wzory załączników w ramach poszczególnych konkursów dostępne są na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl Zaleca się dwustronne drukowanie dokumentacji konkursowej. www.mcp.malopolska.pl Wniosek, jak i załączniki posiadają „Instrukcje wypełniania”, co znacznie ułatwia pracę nad dokumentacją konkursową. Prosimy korzystać z tych dokumentów!

40 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Biznesplan (obowiązkowy dla wszystkich wnioskodawców według wzoru przygotowanego przez MCP) Biznesplan zawiera informacje odnoszące się do wnioskodawcy i projektu (w tym informacje dotyczące kodu PKD działalności, na którą Wnioskodawca składa projekt, lokalizacji projektu, przedmiotu projektu, zakładanych celów, zatrudnienia), opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy (charakterystyka działalności przedsiębiorstwa oraz produkty i usługi oferowane na rynku, doświadczenie, potencjał techniczny, organizacyjny, opis branży, rynków docelowych, zakresu wdrażanych rozwiązań, skali inwestycji), źródła finansowania projektu oraz plan marketingowy, planowane przychody, sytuację finansową Wnioskodawcy oraz jej prognozę (bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki). Wypełniając Biznesplan należy pamiętać m.in. o: POPRAWNYM ZAKSIĘGOWANIU INWESTYCJI, DOTACJI, AMORTYZACJI, WYNAGRODZEŃ, KREDYTÓW, ODSETEK OD KREDYTÓW. Załączniki do wniosku o dofinansowanie

41 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! UWZGLĘDNIANIE DOTACJI Z PUNKTU WIDZENIA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI  Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki wpływu środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nabycia środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) oraz jej rozliczanie powinno przebiegać według zasad określonych w art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości: Art. 41. 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł  Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki wpływu środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na sfinansowanie nabycia środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) oraz jej rozliczanie powinno przebiegać według zasad określonych w art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości: Art. 41. 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł

42 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! UWZGLĘDNIANIE DOTACJI W BIZNESPLANIE Przykład: Wartość planowanej inwestycji (zakup środka trwałego) netto wynosi łącznie 350 tys. zł netto. Środek trwały oddany do użytkowania od 31.05.2010 roku (początek rozpoczęcia procesu naliczania amortyzacji). W 40% wydatki te zostaną zrefinansowane transzą dotacji w wysokości 140 tys. zł. otrzymaną w grudniu 2010 roku. Założenia: -wartość początkowa nabycia: 350 000 zł - roczna stawka amortyzacyjna – ustalona przy przyjęciu okresu ekonomicznej użyteczności wynoszącego 5 lat to 20% - kwota amortyzacji rocznej: 350 000 * 20% = 70 000 zł - planowany termin otrzymania dotacji to koniec IV kwartału 2010 r. - pozostały przychód operacyjny/rok: 40% * 70 000 =28 000 zł Przykład: Wartość planowanej inwestycji (zakup środka trwałego) netto wynosi łącznie 350 tys. zł netto. Środek trwały oddany do użytkowania od 31.05.2010 roku (początek rozpoczęcia procesu naliczania amortyzacji). W 40% wydatki te zostaną zrefinansowane transzą dotacji w wysokości 140 tys. zł. otrzymaną w grudniu 2010 roku. Założenia: -wartość początkowa nabycia: 350 000 zł - roczna stawka amortyzacyjna – ustalona przy przyjęciu okresu ekonomicznej użyteczności wynoszącego 5 lat to 20% - kwota amortyzacji rocznej: 350 000 * 20% = 70 000 zł - planowany termin otrzymania dotacji to koniec IV kwartału 2010 r. - pozostały przychód operacyjny/rok: 40% * 70 000 =28 000 zł

43 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! UWZGLĘDNIANIA DOTACJI W BIZNESPLANIE Przebieg ewidencji operacji gospodarczych związanych z zakupem środków trwałych do momentu wpłynięcia środków pieniężnych z dotacji na rachunek bankowy ilustruje poniższy przykład: 1.Przyjęcie środka trwałego w cenie nabycia do używania: 350 000 2.Odpisy amortyzacyjne za miesiące poprzedzające wpływ dotacji: Miesięczna kwota amortyzacji: 70 000/12 = 5833,33 zł Przebieg ewidencji operacji gospodarczych związanych z zakupem środków trwałych do momentu wpłynięcia środków pieniężnych z dotacji na rachunek bankowy ilustruje poniższy przykład: 1.Przyjęcie środka trwałego w cenie nabycia do używania: 350 000 2.Odpisy amortyzacyjne za miesiące poprzedzające wpływ dotacji: Miesięczna kwota amortyzacji: 70 000/12 = 5833,33 zł 3. Konta księgowe w momencie wpływu dotacji na rachunek bieżący: rachunek bieżący rozliczenia międzyokresowe przychodów 140 000 140 000 3. Konta księgowe w momencie wpływu dotacji na rachunek bieżący: rachunek bieżący rozliczenia międzyokresowe przychodów 140 000 140 000 wpływ dotacji na rachunek bankowy przedsiębiorstwa powinien być również ujmowany na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów

44 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! UWZGLĘDNIANIE DOTACJI W BIZNESPLANIE 4. Rozliczenie rat dotacji za miesiące dokonywania odpisów amortyzacyjnych poprzedzające wpływ środków z dotacji (maj-grudzień 2010): Amortyzacja za miesiące maj-grudzień: 70 000/12 * 8 miesięcy = 46 666 zł Pozostały przychód operacyjny za miesiące maj-grudzień: 40% * 46 666 = 18 666 zł pozostały przychód operacyjny rozliczenia międzyokresowe przychodów 18 666 18 666 140 000 4. Rozliczenie rat dotacji za miesiące dokonywania odpisów amortyzacyjnych poprzedzające wpływ środków z dotacji (maj-grudzień 2010): Amortyzacja za miesiące maj-grudzień: 70 000/12 * 8 miesięcy = 46 666 zł Pozostały przychód operacyjny za miesiące maj-grudzień: 40% * 46 666 = 18 666 zł pozostały przychód operacyjny rozliczenia międzyokresowe przychodów 18 666 18 666 140 000 zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty powinny zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją

45 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! UWZGLĘDNIANIE DOTACJI W BIZNESPLANIE 5. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz symultaniczne rozliczanie dotacji w kolejnych latach 5. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz symultaniczne rozliczanie dotacji w kolejnych latach ROZLICZENIE DOTACJI 20102011201220132014 Wartość dotacji140,0 Odpis (pozostałe przychody operacyjne)18,728,0 Wartość (rozliczenie międzyokresowe)121,393,365,337,39,3

46 F.1. Bilans (w tys. PLN) Aktywa Rok n-1(2009) Rok/okres bazowy (I kw 2010) Rok n +1(2010)Rok n+2(2011)Rok n+3(2012)Rok n+4(2013) A. Aktywa trwałe (I+II+III) 327,6401,5935,1795,3679,1418,0 I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) 327,6401,5935,1795,3679,1418,0 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,0 2. budynki i budowle 0,0 3. urządzenia techniczne i maszyny 327,6401,5935,1795,3679,1418,0 4. środki transportu 0,0 5. pozostałe środki trwałe 0,0 III. Pozostałe aktywa trwałe 0,0 B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 325,5334,0674,1876,01106,91536,7 I. Zapasy 121,6142,9234,4333,5402,7512,3 II. Należności krótkoterminowe 98,3121,5155,7206,7221,4306,1 III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 105,669,6284,0335,8482,8718,3 IV. Pozostałe aktywa obrotowe 0,0 Aktywa razem (A+B) 653,1735,51609,21631,31736,01954,7 Pasywa Rok n-1(2009) Rok/okres bazowy (I kw 2010) Rok n +1(2010) Rok n+2 (2011) Rok n+3 (2012)Rok n+4(2013) C. Kapitał (fundusz) własny 609,0673,61290,91352,31494,41744,1 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) 44,161,9318,3279,0241,6210,6 I. Rezerwy na zobowiązania 0,0 II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 0,0 1. Kredyty i pożyczki 0,0 2. Pozostałe 0,0 III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 44,161,9197,0185,7176,3173,3 1. Z tytułu dostaw i usług 44,161,975,792,4101,0136,0 2. Kredyty i pożyczki 0,0 3. Pozostałe 0,0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0 121,393,365,337,3 Pasywa razem (C+D) 653,1735,51609,21631,31736,01954,7 W momencie wpływu dotacji na rachunek bankowy przedsiębiorstwa powinna być ona również ujmowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów W związku z kasowym wpływem dotacji na konto Wnioskodawcy dotacja powinna wpływać na poziom środków pieniężnych posiadanych przez Wnioskodawcę na koniec roku obrotowego

47 F.2. Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Rok n-1(2009) Rok/okres bazowy (I kw 2010) Rok n +1(2010)Rok n+2(2011)Rok n+3(2012)Rok n+4(2013) A. Przychody netto ze sprzedaży 1 830,3638,92 588,33 760,85 006,36 349,3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 830,3638,92 588,33 760,85 006,36 349,3 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,0 B. Koszty działalności operacyjnej 1 037,9418,21 602,12 073,92 606,93 346,8 I. Amortyzacja 92,433,4192,2252,8278,4259,8 II. Zużycie materiałów i energii 750,5320,21 139,81 530,32 029,92 778,9 III. Usługi obce 10,02,019,121,325,931,6 IV. Podatki i opłaty: 9,01,917,416,119,323,1 V. Wynagrodzenia 143,444,8184,2197,6 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32,615,949,455,8 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,0 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,0 C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A- B) 792,4220,7956,21686,92399,43 002,5 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,0 18,728,0 I. Dotacje 0,0 18,728,0 II. Pozostałe przychody operacyjne 0,0 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,0 F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) 792,4220,7974,91714,92427,43030,5 G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e 0,0 H. K o s z t y f i n a n s o w e 0,0 I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) 792,4220,7974,91714,92427,43030,5 J. P o d a t e k d o c h o d o w y 150,541,9185,2325,8461,2575,8 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) 641,9178,8789,71389,11966,22454,7 zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty powinny zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od aktywów trwałych sfinansowanych dotacją Kwoty odniesione z konta rozliczeń międzyokresowych przychodów na konto pozostałych przychodów operacyjnych nie stanowią przychodu podatkowego. W świetle przepisów podatkowych dotacje są zwolnione z podatku, a wydatki sfinansowane dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

48 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie– składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zał. 13 załączonego do dokumentacji – wzór odpowiedniego formularza; Wnioskodawcy składający wniosek o pomoc Pomoc de minimis – składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zał. 13 załączonego do dokumentacji (wzór odpowiedniego formularza) oraz przedkładają kserokopie dokumentacji (np. zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis) potwierdzającej uzyskanie wsparcia w formie de minimis, jeżeli takie wystąpiło w badanym okresie. W związku z ubieganiem się o pomoc de minimis wszyscy Wnioskodawcy, którzy uzyskali w roku bieżącym oraz w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych pomoc de minimis, powinni w ramach załącznika nr 13 przedłożyć dodatkowo kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy. Zgodnie z zapisami § 7a ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.): Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej: 1) tej spółce; 2) podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej osobie fizycznej prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą inną niż w zakresie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej nie uwzględnia się wartości pomocy otrzymanej przez tę osobę z tytułu prowadzonej działalności w takiej spółce. Ponadto, w odniesieniu do spółek cywilnych, gdy jeden ze wspólników, prowadzący działalność jako osoba fizyczna, otrzymuje pomoc de minimis na ten sam rodzaj działalności, która prowadzona jest w ramach spółki, pomoc tą należy doliczyć spółce cywilnej proporcjonalnie do jego udziałów w zyskach spółki. Dlatego też, w przypadku ubiegania się przez spółkę cywilną o wsparcie na realizację powyższego projektu w ramach pomocy de minimis, w ramach niniejszego załącznika, należy przedstawić zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis przez poszczególnych wspólników spółki oraz spółkę. Wnioskodawcy składający wniosek o regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc de minimis wypełniają obydwa oświadczenia!!! Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie– składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zał. 13 załączonego do dokumentacji – wzór odpowiedniego formularza; Wnioskodawcy składający wniosek o pomoc Pomoc de minimis – składają oświadczenie zgodnie ze wzorem zał. 13 załączonego do dokumentacji (wzór odpowiedniego formularza) oraz przedkładają kserokopie dokumentacji (np. zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis) potwierdzającej uzyskanie wsparcia w formie de minimis, jeżeli takie wystąpiło w badanym okresie. W związku z ubieganiem się o pomoc de minimis wszyscy Wnioskodawcy, którzy uzyskali w roku bieżącym oraz w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych pomoc de minimis, powinni w ramach załącznika nr 13 przedłożyć dodatkowo kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy. Zgodnie z zapisami § 7a ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.): Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej: 1) tej spółce; 2) podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej osobie fizycznej prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą inną niż w zakresie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej nie uwzględnia się wartości pomocy otrzymanej przez tę osobę z tytułu prowadzonej działalności w takiej spółce. Ponadto, w odniesieniu do spółek cywilnych, gdy jeden ze wspólników, prowadzący działalność jako osoba fizyczna, otrzymuje pomoc de minimis na ten sam rodzaj działalności, która prowadzona jest w ramach spółki, pomoc tą należy doliczyć spółce cywilnej proporcjonalnie do jego udziałów w zyskach spółki. Dlatego też, w przypadku ubiegania się przez spółkę cywilną o wsparcie na realizację powyższego projektu w ramach pomocy de minimis, w ramach niniejszego załącznika, należy przedstawić zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis przez poszczególnych wspólników spółki oraz spółkę. Wnioskodawcy składający wniosek o regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc de minimis wypełniają obydwa oświadczenia!!! Załącznik nr 13 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej lub nieotrzymaniu pomocy. OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW!

49 Kryteria oceny formalnej stosowane przez instytucję. 1) Warunki wstępne 2) Kwalifikowalność Beneficjenta 3) Kwalifikowalność projektu 4) Kompletność i poprawność wniosku 5) Kompletność i poprawność załączników 6) Poprawność przyjętych wskaźników 7) Montaż finansowy 8) Spójność zapisów w dokumentach (LOGICZNA - TAK/NIE) Minimalne wymogi, które decydują o tym, że projekt trafia na listę rankingową / Kryteria oceny merytorycznej technicznej i właściwej 1) Projekt spełnia kryteria formalne 2) Projekt zostanie pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej technicznej : a) kwalifikowalność kosztów, b) wykonalność finansowa i poprawność przygotowania analiz finansowych, c) zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska, d) charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny (czy projekt opisany jest w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych kosztów kwalifikowanych, czy wskaźniki są realnie obrane) (LOGICZNA - TAK/NIE) 3) Projekt na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (PUNKTOWA) Maksymalny czas przewidziany w procedurach na podpisanie umowy o dofinansowanie? 6 miesięcy od daty dokonania wyboru projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego (umieszczenia na liście projektów wybranych do dofinansowania)45+30+45+14=134 dni (wybór projektów) do 6 miesięcy na podpisanie umowy

50 Lp. KRYTERIA WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA PunktacjaWaga Maks. liczba punktów 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu – 0-2 potencjał organizacyjny i merytoryczny: zasoby techniczne, ludzkie, organizacyjne, doświadczenie, w tym kluczowych osób, 0-2 trwałość : finansowa, techniczna, prognozy, mierzalność proponowanych wskaźników 0-428 2 Lokalizacja projektu – zgodnie z aktualnym wskaźnikiem przedsiębiorczości 0-428 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu – konkurencyjność na rynku, zwiększenie potencjału wewnętrznego (rodzaj innowacji), obecna i prognozowana sytuacja finansowa (brak - 0, mały - 1, istotny - 2, znaczący - 3, bardzo duży - 4) 0-4520 4 Innowacyjny charakter projektu lub projekt z zakresu ginących zawodów (1 pkt., B+R) – zakres i charakter innowacyjności: na poziomie przedsiębiorstwa, lokalna (gmina, powiat), co najmniej regionalna (na podstawie dod. analizy rynku) 0-4312 5 Realizacja polityk horyzontalnych UE - równość szans, zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym korzystanie z OZE: (1 negatywny - 0, 2 neutralne - 1, 1 pozytywny, 1 neutralny -2, 2 pozytywne - 3) + 1 pkt. dla lokalnych lub regionalnych prośrodowiskowych rozwiązań, udokumentowanych i nowych dla przedsiębiorstwa 0-414 6 Zatrudnienie – utrzymanie lub powstanie nowych miejsc pracy, przyrost średniorocznego zatrudnienia netto na koniec roku następującego po zakończeniu realizacji inwestycji 0-224 7 Okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku – n, n-1; n-2,3,4; n-5 i wcześniej 0-224 8 Gotowość projektu do realizacji 0-4416 Razem: 76 punktów, min. 60%

51 Katalog ginących zawodów 245601 Twórca ludowy 712103 Zdun 713301 Sztukator 713505 Witrażownik 721103 Ludwisarz 722102 Kowal 722103 Kowal wyrobów zdobniczych 722202 Płatnerz 722203 Rusznikarz 722205 Ślusarz galanterii metalowej 731105 Zegarmistrz 732105 Garncarz 732109 Szkliwierz ceramiki 732303 Rzeźbiarz szkła 732406 Zdobnik ceramiki 732407 Zdobnik szkła 733102 Pamiątkarz 733103 Rzeźbiarz w drewnie 734501 Introligator galanteryjny 734502 Introligator poligraficzny 734590 Pozostali introligatorzy 734602 Drukarz tkanin 741401 Młynarz 742201 Bednarz 742202 Gięciarz drewna 742203 Kołodziej 742205 Stolarz galanterii drzewnej 742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych 742208 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych 742401 Koszykarz – plecionkarz 742402 Łubiankarz 742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich 742404 Sitarz 742405 Szczotkarz 742406 Trzciniarz 742490 Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni 743101 Przędzarz 743203 Koronkarka 743204 Plecionkarz 743205 Renowator tkanin unikatowych 743206 Tkacz 743301 Bieliźniarz 743302 Gorseciarka 743303 Kapelusznik-czapnik 743602 Hafciarka 743605 Wytwórca abażurów 744202 Kaletnik 744203 Rymarz 744301 Cholewkarz 744302 Obuwnik miarowy 744305 Szewc naprawiacz 834101 Flisak- retman Za projekt realizowany przez „ginący zawód” można uzyskać dodatkowe 3 punkty na ocenie merytorycznej. Przyjęta w Uszczegółowieniu MRPO definicja określa ginące zawody jako zawody o charakterze rękodzielniczym, wykorzystujące tradycyjne umiejętności i techniki rzemieślnicze. Niniejszy katalog został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82 poz. 537, z późn. zm.).

52 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Lp. KRYTERIA WŁAŚCIWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ – MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PunktacjaWaga Maks. liczba punktów 1 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu – zasoby techniczne, ludzkie, organizacyjne, doświadczenie, w tym kluczowych osób, trwałość 0-428 2Lokalizacja projektu 0-428 3 Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu 0-4520 4 Innowacyjny charakter projektu – zakres i charakter innowacyjności 0-4312 5 Realizacja polityk horyzontalnych UE - równość szans, zrównoważony rozwój, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego 0-414 6Zatrudnienie – utrzymanie lub powstanie nowych miejsc pracy 0-236 7 Gotowość projektu do realizacji 0-4416 Razem: 74 punkty, min. 60%

53 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Innowacyjny charakter projektu! Pojęcie innowacyjności należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Uszczegółowieniu MRPO, tzn. innowacje rozumie się najczęściej jako nowości zastosowane w produktach, technice lub w zarządzaniu tj. procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe i środowiskowe. Innowacja w obrębie procesu oznacza wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znaczące zmiany w obrębie technik, sprzętu oraz/lub oprogramowania). Za innowację nie uważa się niewielkich zmian lub ulepszeń; zwiększenie mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych; zaprzestania stosowania danego procesu, prostego zastąpienia lub podwyższenia majątku; zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji dostosowania do potrzeb użytkownika, regularnych zmian sezonowych i innych cyklicznych; obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi projektami. Nie ma dopuszczalnego wymiaru innowacyjności składanych wniosków. Przedsiębiorca, który w ramach projektu planuje wdrożyć rozwiązania innowacyjne otrzymuje dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Punkty przyznawane są w odniesieniu do poziomu innowacyjności (innowacja w skali przedsiębiorstwa, innowacja w skali lokalnej czy regionalnej). Powyższe kryteria w sposób analityczny przedstawia Załącznik do uchwały nr 8/09 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 10 lutego 2009 r.

54 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wykazanie innowacyjnego charakteru projektu na poziomie: lokalnym (gminy, powiatu); ponadlokalnym/regionalnym; krajowym powinno sprowadzać się do: -analizy porównawczej rozmieszczenia porównywalnej technologii u konkurencji bądź też pomijanie źródła wiedzy, na podstawie których określany jest innowacyjny charakter projektu; - fakultatywnej opinii o innowacyjności - opinie służą potwierdzeniu, iż zakupywana technologia wykazuje niski stopień rozpowszechnienia w branży na poziomie regionalnym bądź lokalnym, bądź też sama technologia w bardzo krótkim okresie funkcjonuje na rynku krajowym/regionalnym/lokalnym. Wykazanie występowania innowacyjności w skali większej niż samo przedsiębiorstwo wymaga uzyskania od Wnioskodawcy w biznesplanie analizy w oparciu o wiarygodne i weryfikowalne źródła informacji. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przedstawienie w biznesplanie stosownej analizy, jest bezwzględnie wymagane dla uznania wyższego niż na poziomie przedsiębiorstwa poziomu innowacyjności. Przykład błędnego rozumienia przez wnioskodawców pojęcia „innowacyjność”, to odnoszenie się, przez wnioskodawców tylko i wyłącznie do innowacji procesowej, marketingowej czy organizacyjnej, przy pominięciu dogłębnej analizy innowacji produktowej/usługowej. Innowacyjność wyraźnie skategoryzowana jest jako stworzenie nowego/innowacyjnego produktu bądź usługi. Stwierdzenie o innowacyjności własnego projektu, definiowanej na podstawie własnych badań rynkowych i informacji od producenta urządzeń powinno być poświadczone wiarygodną i rzetelną metodologią badań. Przedsiębiorcy często wykazują się brakiem wiarygodnych analiz rynku w tym zakresie. Innowacyjny charakter projektu!

55 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Ważne!!! Karta oceny formalnej i merytorycznej stanowi odpowiednio załącznik nr 4 i nr 5 do regulaminu konkursu. Informujemy także, iż na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości zamieszczone są szczegółowe kryteria oceny merytorycznej wniosków z uwzględnieniem możliwej do uzyskania punktacji oraz szczegółowym opisem zakresu danego kryterium. Obowiązkiem wnioskodawców jest zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków: www.mcp.malopolska.pl -> Nabór wniosków -> Kryteria oceny KM MRPO Kryteria oceny wniosków stanowią załącznik nr 4 do Uszczegółowienia MRPO. Kryteria oceny wniosków – gdzie szukać informacji.

56 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Projekt podlegać będzie odrzuceniu, gdy:  nie spełni wymogów formalnych brak wniosku brak biznes planu brak podpisów na wniosku i biznes planie  uzupełnienie wniosku, załączonej dokumentacji, złożenie wyjaśnień nie nastąpi we wskazanym terminie  pomimo uzupełnienia pozostaną błędy albo gdy wyjaśnienia okażą się niewystarczające  wnioskodawca wprowadzi dodatkowe zmiany we wniosku lub dokumentacji bez złożenia wyjaśnień  projekt nie przejdzie oceny technicznej  projekt nie uzyska 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej

57 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI:  nie czytanie INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW  brak spójności między opisami i danymi zawartymi we wniosku a biznesplanie  udzielanie nieprecyzyjnych odpowiedzi na pytania w biznesplanie  brak wyboru obowiązkowych wskaźników (tabela E2 wniosku)  brak spójności między tabelą E4 i E7 wniosku  brak wyboru formy pomocy w polu E.4 wniosku  brak spójności między prognozowymi danymi finansowymi w tabeli E i F biznesplanu  brak odzwierciedlenia zaksięgowania dotacji  brak wszystkich wymaganych w danym projekcie załączników NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW:  błędy w opisie faktur (kwoty brutto zamiast kwot netto)  błędna dokumentacja księgowa (błędy w ewidencji środków trwałych)  brak wyodrębnionej księgowości dla projektu (tabeli kosztów)  nieoznakowane dokumenty dotyczące projektu NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI:  nie czytanie INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW  brak spójności między opisami i danymi zawartymi we wniosku a biznesplanie  udzielanie nieprecyzyjnych odpowiedzi na pytania w biznesplanie  brak wyboru obowiązkowych wskaźników (tabela E2 wniosku)  brak spójności między tabelą E4 i E7 wniosku  brak wyboru formy pomocy w polu E.4 wniosku  brak spójności między prognozowymi danymi finansowymi w tabeli E i F biznesplanu  brak odzwierciedlenia zaksięgowania dotacji  brak wszystkich wymaganych w danym projekcie załączników NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REALIZACJI PROJEKTÓW:  błędy w opisie faktur (kwoty brutto zamiast kwot netto)  błędna dokumentacja księgowa (błędy w ewidencji środków trwałych)  brak wyodrębnionej księgowości dla projektu (tabeli kosztów)  nieoznakowane dokumenty dotyczące projektu Najczęściej popełniane błędy!!!

58 ROZLICZANIE PROJEKTÓW Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków jest: złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami: faktury lub inne dokumenty księgowe, potwierdzenie dokonania przelewu, dowody zapłaty, dokument dot. przyjęcia do ewidencji środka trwałego, dokumenty potwierdzające prawidłową realizację projektu, złożenie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko, (nie będzie obowiązywało od naboru dla mikroprzedsiębiorstw)złożenie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, złożenie dokumentacji fotograficznej zakupionych maszyn i urządzeń (w formie elektronicznej przy płatności pośredniej) Wniosek o płatność służy: wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków Beneficjenta, przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza).

59 Przebieg i zasady kontroli – na co zwrócić uwagę Przede wszystkim należy zapoznać się z instrukcjami dla Beneficjentów: Informacje dla Beneficjentów-> Instrukcje dla Beneficjentów dokumentacja uzasadniająca wybór dostawcy i oferty w np.: zapytania ofertowe, oferty, notatka z wyboru oferty, itd.; wyodrębniona ewidencja wydatków dotyczących projektu – tj. zmiana w polityce rachunkowości lub zestawienie wydatków – >pełna księgowość: wyodrębniona ewidencja wydatków; uproszczona księgowość: wyodrębnienie w ramach ewidencji wydatki dot. projektu /tabela/ realizacja i sposób dokumentowania osiągniętych wskaźników – zwrócenie uwagi na zapisy dokonane w tabeli „Sposób monitorowania wskaźników” oraz wystawiane faktury obowiązki promocyjno-informacyjne – naklejki z logotypami, tablica pamiątkowa 25x30 cm do 6 m-cy od zakończenia realizacji projektu, tablica informacyjna w miejscu realizacji inwestycji

60 Rekomendowana forma płatności – przelew bankowy Płatności gotówkowe warunki: równowartość do 15 000 euro, przeliczenie – średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Rekomendowany sposób dokumentowania: faktura ze wskazaniem w jej treści formy płatności „gotówka”, przedstawienie dokumentacji potwierdzającej otrzymanie płatności przez wystawcę albo dokument księgowy KP, oświadczenie wystawcy faktury.

61 Terminy rozliczania inwestycji wnioski o płatność pośrednią należy składać nie częściej niż raz na 3 m-ce, zaleca się składanie pierwszego wniosku o płatność po osiągnięciu przynajmniej jednego z zakładanych wskaźników produktu, wniosek o płatność końcową składany jest do 25 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu, płatność jest przekazywana w terminie do 30 dni roboczych od złożenia poprawnego wniosku o płatność. termin przekazania środków wstrzymuje kontrola (dot. wniosków o płatność końcową) Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość projektu przez okres minimum 3 lat od daty jego zakończenia, tj. otrzymania ostatniej płatności!

62 www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Kordylewskiego 11 (parter) 31-542 Kraków Informacje podane przez Punkt Konsultacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Konsultacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Konsultacje telefoniczne możliwe są od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16 pod numerami telefonów: 12 376 91 91 12 376 91 92 12 376 91 93 12 376 91 94 12 376 91 10 Pod powyższymi numerami telefonów przyjmujemy zapisy na indywidualne konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym w Krakowie. Odpowiadamy także na pytania kierowane droga e-mailową: info@mcp.malopolska.pl Zespół Informacji i Promocji MCP


Pobierz ppt "Www.mcp.malopolska.pl Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Zespół Informacji i Promocji Fundusze europejskie dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google