Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010r. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 09 czerwca 2010r. – Knurów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010r. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 09 czerwca 2010r. – Knurów."— Zapis prezentacji:

1 Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010r. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 09 czerwca 2010r. – Knurów

2 W niedzielę 20 czerwca 2010r. Polacy wybiorą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r.(Dz.U. Nr 65,poz. 405) zostały zarządzone wybory Prezydenta RP oraz została wskazana data wyborów na niedzielę dnia 20 czerwca 2010r. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 467). Jeżeli w wyborach Prezydenta RP, żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (04 lipca 2010r.)

3 KOMISJE WYBORCZE Wybory przeprowadzają: Państwowa Komisja Wyborcza Okręgowe Komisje Wyborcze Obwodowe Komisje Wyborcze

4 Zadania obwodowej komisji wyborczej Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy: 1)przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 2)czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, 3)ustalenie wyników głosowania w obwodzie i przesłanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej (OKW Katowice).

5 Diety członków komisji Członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z udziałem w pracach tych komisji przysługują diety w wysokości: Przewodniczący komisji - 165 zł Zastępca przewodniczącego - 150 zł Członek komisji - 135 zł. Te same wskaźniki będą obowiązywać w ewentualnym, ponownym głosowaniu (04.07.2010r).

6 Gmina Knurów wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 35 Katowice, który obejmuje obszar województwa śląskiego. W Gminie Knurów wybory przeprowadzone będą w 21 obwodach do głosowania, w tym celu powołanych zostało 21 obwodowych komisji wyborczych.

7 Uprawnienia członków obwodowych komisji wyborczych Członkowi obwodowej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwolnienie od pracy do 5 dni z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 19 ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta RP). Osoby wchodzące w skład komisji wyborczej, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych, które uległy wypadkowi w czasie wykonywania zadań tych komisji albo w drodze do miejsca lub z miejsca ich wykonywania przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odszkodowanie wypłaca ZUS, a postępowanie powypadkowe prowadzi kierownik właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.

8 Knurów, dnia........................... ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się że Pan/i................................................................., będzie* uczestniczył(a)/y* w dniu/dniach....................................w pracach Obwodowej Komisji Wyborczej w Knurowie Nr.........na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. Nr 72 z 2010r., poz. 467) w związku z wykonywaniem zadań członka obwodowej komisji wyborczej przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy z, wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej W Knurowie Nr............................................................ Imię i nazwisko * niepotrzebne skreślić

9 W trakcie dzisiejszego szkolenia wszystkie komisje odbędą pierwsze posiedzenie, na którym dokonają wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. wybór przewodniczącego i zastępcy odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego, komisja swoje rozstrzygnięcia podejmuje większością głosów w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie, przewodniczącym i z-cą przewodniczącego komisji nie może być jej członek wskazany do składu komisji przez Prezydenta Miasta Knurów, komisja swoje rozstrzygnięcia podejmuje w formie odrębnych uchwał, bądź wpisane do protokołu, uchwały podpisuje przewodniczący komisji, z posiedzenia komisja sporządza protokół, w którym podaje; a) porządek obrad, b) imiona i nazwiska członków uczestniczących w posiedzeniu, c) podaje rozstrzygnięcia i ustalenia, d) protokół z posiedzenia i uchwały podpisują przewodniczący posiedzenia, e) do protokołu dołącza się podjęte uchwały jeżeli stanowią odrębny dokument. Po ukonstytuowaniu się komisja podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o swoim składzie z uwzględnieniem pełnionych funkcji.

10 Praca obwodowej komisji wyborczej - Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji. - Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami PKW dot. przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

11 -Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników. -W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji. -Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnione w komisji funkcje, które sporządza w 2 egz. Jeden egz. otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w aktach okw. - W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia pełnomocnika ds. wyborów.

12 ZAŚWIADCZENIE Na podstawie § 11 Regulaminu Obwodowych Komisji Wyborczych, stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44 z 2005r., poz. 604) zaświadcza się,że Pan/i..................................jest członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej w Knurowie Nr................ i pełni funkcję................................................ Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej W Knurowie Nr................................................................... Imię i nazwisko

13 CZYNNE PRAWO WYBORCZE Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz. 467). Prawo udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika.

14 Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, nie posiadają prawa wybierania w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1.Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. 2. Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. 3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje Urząd Miasta. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do 18 czerwca i odpowiednio 2 lipca 2010 r.

16 UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 2010 r. a dniem ponownego głosowania

17 Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Każdorazowo, wydając zaświadczenie, poucza się wyborcę o konsekwencjach utraty zaświadczenia W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

18 WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale (dostosowane dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych), o których mowa w art. 24a, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie: 1) w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania; 2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

20 Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów; 5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

21 Pełnomocnikiem może być osoba: wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

22 Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r. Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24.06.2010 r.

23 Pełnomocnictwo nie obowiązuje w obwodach zamkniętych – Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 (Szpital w Knurowie) Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

24 Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

25 Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem "pełnomocnik", a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło, obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika - przebieg

26 Pełnomocnik nie może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego wyborcy, który udzielił mu pełnomocnictwa. Należy zauważyć, że osoba, której wydano zaświadczenie o prawe do głosowania jest skreślona ze spisu wyborów. Nie jest również wykazywana na przekazywanej obwodowej komisji wyborczej liście osób, które udzieliły pełnomocnictwa do głosowania. Zatem OKW, niezależnie czy właściwa dla miejsca zamieszkania wyborcy, czy inna, nie będzie miała możliwości sprawdzenia, czy pełnomocnictwo nie wygasło lub nie zostało przez wyborcę cofnięte.

27 Pełnomocnictwo - postępowanie w ponownym głosowaniu pkt 50 wytycznych - Spis i pieczęć komisji mogą być wykorzystane w ponownym głosowaniu. W przypadku ponownego głosowania przekazany przez komisję spis wyborców podlega aktualizacji w urzędzie gminy. Dostęp do spisu ma wyłącznie organ sporządzający spis. pkt 56 Komisja otrzyma zaktualizowany egzemplarz spisu, który w pierwszym głosowaniu, w dniu 20 czerwca 2010 r., był przechowywany w urzędzie gminy. pkt 50 Ponadto w osobnej paczce należy przekazać wójtowi wykaz osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania, na którym komisja odnotowywała fakt głosowania przez pełnomocnika.

28 Zadania komisji przed dniem wyborów - Nie później niż na 3 dni przed dniem głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy w przeddzień i w dniu głosowania tj. 19 i 20.06.2009r. - Komisja ustala w szczególności godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania - Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w budynku, w którym mieści się lokal wyborczy i w Urzędzie Miasta Knurów. Informacja ta przeznaczona jest dla mężów zaufania w celu umożliwienia im obecności przy wszystkich czynnościach komisji poprzedzających otwarcie lokalu - Komisja ustala także miejsce i sposób przechowywania materiałów odebranych w dniu 19.06.2010r.

29 - W przeddzień głosowania tj. 19.06.2010r. w UM Knurów komisje będą odbierały: a) karty do głosowania, b) formularze protokoły głosowania w obwodzie, c) pieczęć, d) spis wyborców wraz z listą osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania w imieniu wyborców ujętych w spisie, e) materiały biurowe. - Do wykonania tego zadania komisja wyznacza co najmniej 2 osoby ze swego składu przy czym jedną z nich jest przewodniczący komisji.

30 - Po odbiorze w/w materiałów upoważnieni członkowie komisji sprawdzają czy: a) karty do głosowania zostały dostarczonej w odpowiedniej liczbie, b) przekazano właściwą liczbę formularzy protokołu głosowania (4 egz.), c) przekazano właściwy spis wyborców i listę osób, którym udzielono pełnomocnictwa do głosowania, d) przekazano właściwą pieczęć komisji (nazwa komisji, numer i siedziba komisji – miejscowość), e) przygotowane zostały potrzebne materiały biurowe (poduszka do stempli, przybory do pisania, papier, koperty, sznurek, nawilżacze, taśma klejąca, itp.) -Odbiór dokumentów przewodniczący komisji potwierdza na piśmie, wymieniając ich rodzaj i ilość w tym liczbę otrzymanych kart do głosowania.

31 -Ponadto przewodniczący (lub jego zastępca) komisji odbiera, za pośrednictwem koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej, login i hasło upoważniające do złożenia żądania wydania licencji oraz, po zatwierdzeniu i podpisaniu żądania, do pobrania z systemu komputerowego dostarczonego komisji przez Państwową Komisję Wyborczą, licencji do uwierzytelnienia danych z protokołu głosowania, sporządzonego w systemie informatycznym, i jego zapisu na nośniku elektronicznym. Odbiór loginu i hasła potwierdza się na piśmie. -W przypadku gdy komisji zapewniono obsługę informatyczną, przewodniczący komisji najpóźniej w przeddzień głosowania ustala z osobą odpowiedzialną za obsługę informatyczną miejsce i harmonogram jej pracy.

32 Kolor tuszu dowolny Niemniej, nie czarny W budynkach w których zlokalizowane są dwie komisje obwodowe, będą używane inne kolory tuszu dla każdej komisji, np. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w lokalu nr 1 – tusz w kolorze czerwonym, natomiast w lokalu nr 2 – tusz w kolorze zielonym.

33 W dniu 19.06.2010r. Komisja sprawdza stan przygotowania lokalu wyborczego w szczególności czy jest: - godło państwowe, - urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, - pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. Miejsca za osłonami powinny być wyposażone w przybory do pisania. Lokal wyborczy

34 - Komisja obowiązana jest sprawdzić, czy urna wykonana jest w taki sposób, aby przez cały czas od jej zamknięcia i opieczętowania do jej otwarcia po zakończeniu głosowania, nie było możliwe wrzucenie do niej kart w inny sposób niż przez otwór do tego przeznaczony, ani wyjęcie (wysypanie się kart). - O stwierdzonych brakach lub nieprawidłowościach komisja zawiadamia Pełnomocnika ds. wyborów.

35 W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały charakterze agitacyjnym. Kontroli w tym zakresie dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania oraz ponownie przed rozpoczęciem głosowania W razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby usunięcie ich przez komisję we własnym zakresie nie było możliwe, zwraca się ona o pomoc do Pełnomocnika ds. wyborów. W terminie uzgodnionym przez pracownika Urzędu, nie później niż przeddzień głosowania, komisja skontroluje stan przygotowania lokalu i budynku, w którym odbędzie się głosowanie. O stwierdzonych brakach lub nieprawidłowościach komisja zawiadamia pełnomocnika ds. wyborów, a następnie sprawdza, czy zostały usunięte.

36 Obwieszczenia i informacje o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu; o składzie komisji. W lokalu przystosowanym do głosowania dla osób niepełnosprawnych obwieszczenia i informacje powinny być dodatkowo umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego

37 Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu 1) W dniu wyborów komisja zbiera się w lokalu wyborczym w możliwie pełnym składzie, z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godz. 5.00. 2) Przed rozpoczęciem głosowania komisja a) sprawdza dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji, b) ponownie przelicza karty do głosowania swoją pieczęcią; zaleca się ostemplowanie wszystkich kart do głosowania przed otwarciem lokalu tj. przed godziną 6.00; W razie niemożności wykonania tej czynności przed rozpoczęciem głosowania należy ostemplować karty bezpośrednio po godz. 6.00 w lokalu wyborczym, po ostemplowaniu wszystkich kart pieczęciom komisji należy je wraz z pieczęcią komisji odpowiednio zabezpieczyć Dostęp do kart mogą mieć jedynie członkowie komisji

38 d) rozkłada spis wyborców oraz karty do głosowania w sposób ułatwiający prowadzenie głosowania, e) sprawdza czy w lokalu wyborczym w widocznym miejscu wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie komisja podejmuje działania dla ich usunięcia, f) sprawdza czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku, w którym mieści się lokal nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, napisy); w razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w przypadku gdyby to nie było możliwe, zwraca się ona o pomoc do Pełnomocnika ds. wyborów, g) sprawdza czy urna jest pusta a następnie zamyka ją i opieczętowuje, urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji i mężów zaufania; ponadto możliwe jest wyznaczenie jednego członka komisji (rotacyjnie), którego zadaniem będzie czuwanie nad urną. 3) W dniu wyborów członkowie komisji są obowiązani nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji

39 Głosowanie odbywa się bez przerw między godziną 6.00 a 20.00 Zadania komisji w trakcie głosowania 1) Komisja otwiera lokal o godz. 6.00. 2) Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia komisja wykonuje swoje zadania w składzie zapewniającym wyborcom udział w głosowaniu bez zakłóceń przy wydawaniu kart do głosowania, ale w co najmniej 3-osobowym składzie, w tym zawsze z udziałem przewodniczącego komisji bądź jego zastępcy. Liczba członków komisji przebywających jednocześnie w lokalu wyborczym powinna być dostosowana do tradycyjnie zwiększonej frekwencji w określonych lokalnie porach dnia.

40 Skreślenie kandydata Jeżeli w okresie po wydrukowaniu kart do głosowania, a przed dniem wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza skreśli z listy kandydatów nazwisko kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko tego kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informację o skreśleniu kandydata i nowym brzmieniu karty do głosowania oraz o warunkach ważności głosu oddanego na takiej karcie podaje się do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Obwieszczenie to komisja obwodowa wywiesza w lokalu wyborczym oraz informuje ustnie o tym wyborców. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na kartach do głosowania.

41 Głosowania nie wolno przerywać, Głosowania nie wolno przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono przejściowo lub trwale uniemożliwione. Przez nadzwyczajne wydarzenie należy rozumieć wyłącznie takie, które realnie uniemożliwia głosowanie (np. katastrofa budowlana dotycząca budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy); nie są nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym (brak właściwej pieczęci, trudność w dostaniu się do budynku lub lokalu przed rozpoczęciem głosowania itp.). O przyczynach uzasadniających — zdaniem komisji — zarządzenie przerwy w głosowaniu, jego przedłużenie lub odroczenie komisja powiadamia niezwłocznie właściwą okręgowa komisję wyborczą i za jej zgodą podejmuje uchwałę w tej sprawie. Zarządzenie przerwy w głosowaniu, jego przedłużenie lub odroczenie komisja bezzwłocznie podaje do publicznej wiadomości. Uchwałę w tej sprawie przesyła się Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem właściwej okręgowej komisji wyborczej, oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Dalsze czynności omówione są w pkt 23 wytycznych

42 Przed wydaniem karty do głosowania komisja: - sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią (art. 50 ust. 1 ustawy). Dokumentem tym może być również "książeczkowy" dowód osobisty, pod warunkiem że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości; - ustala, czy wyborca jest uprawniony do głosowania w tym obwodzie, przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców.

43 -Wyborcy wydaje się jedną kartę do głosowania. Komisja odmawia ponownego wydania karty niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.). -Przy wydawaniu kart do głosowania komisja sprawdza, czy wydawana karta jest ostemplowana pieczęcią komisji obwodowej. - Na wniosek wyborcy komisja jest obowiązana wyjaśnić mu sposób głosowania w wyborach oraz warunki ważności głosu, zgodnie z informacją umieszczoną na karcie do głosowania.

44 Ponadto komisja baczy, by wyborca potwierdził własnoręcznym podpisem, w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, fakt otrzymania karty. W przypadku odmowy złożenia podpisu przewodniczący komisji w rubryce spisu „Uwagi” czyni adnotację „odmowa podpisu” i opatruje ją swoją parafą. Przy czynności potwierdzania przez wyborców otrzymania karty należy baczyć, by podpisy składane były w miejscach (w linii) odpowiadających nazwiskom oraz we właściwej rubryce przeznaczonej na pokwitowanie odbioru karty w pierwszym głosowaniu (20.VI.) lub w ponownym głosowaniu (4.VII.). Możliwe jest składanie podpisu bez odwracania spisu.

45 W dniu głosowania komisja dopisuje, do spisu wyborców i umożliwia głosowanie: - osobie przedkładającej odpowiednie zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane na pierwsze głosowanie, które to zaświadczenie zatrzymuje i dołącza do spisu czyniąc w rubryce „Uwagi” adnotację „Z 20.VI.”; odnosi się to także do osób, które na podstawie zaświadczenia chcą głosować w „swoim” obwodzie (wyborca otrzymał zaświadczenie w związku z zamiarem głosowania np. w innej miejscowości, a później odstąpił od tego zamiaru); -osobie pominiętej w spisie, jeżeli udokumentuje ona (np. przedstawiając dowód osobisty), iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a dział ewidencji ludności urzędu gminy, na żądanie komisji, potwierdzi telefonicznie, że pominięcie jest wynikiem pomyłki powstałej przy sporządzaniu spisu; członek komisji, który otrzymał potwierdzenie z urzędu gminy, sporządza notatkę, którą dołącza się do spisu wyborców;

46 - osobie skreślonej ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentuje, iż opuściła szpital lub zakład pomocy społecznej przed dniem głosowania ; - obywatelowi polskiemu stale zamieszkującemu za granicą, a głosującemu w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeśli oświadczy i udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. Podstawą dopisania takiego wyborcy do spisu nie może być okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborców zamieszkujących stale za granicą na obszarze Unii Europejskiej lub innego kraju, do którego wjazd jest możliwy na podstawie dowodu osobistego. Obywatelowi polskiemu stale zamieszkujący za granicą, a głosującemu w kraju, można w dniu 20 czerwca (4 lipca) wydać jedynie kartę do głosowania w wyborach Prezydenta RP.

47 Udokumentowanie zamieszkiwania za granicą polega na okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokumentem takim jest na przykład: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą itp. Przed dopisaniem do spisu obywatela polskiego stale zamieszkałego za granicą komisja jest obowiązana sprawdzić, czy w paszporcie nie ma odcisku pieczęci innej komisji z datą głosowania; w razie wystąpienia takiej sytuacji należy odmówić dopisania nazwiska wyborcy do spisu, gdyż odcisk pieczęci komisji w paszporcie świadczy o wcześniejszym udziale w głosowaniu. Dane objęte spisem wpisuje się w odpowiednich rubrykach spisu na podstawie paszportu. W rubryce spisu „Uwagi” wpisuje się numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. Po dopisaniu do spisu obywatela polskiego zamieszkałego za granicą, komisja jest obowiązana umieścić w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisać datę głosowania. Umieszczanie odcisku pieczęci obwodowej komisji w paszporcie nie dotyczy przypadków, gdy do głosowania przystępuje osoba zamieszkała w kraju, której nazwisko jest ujęte w spisie, lub osoba przedkładająca zaświadczenie o prawie do głosowania, posługująca się paszportem w celu umożliwienia ustalenia jej tożsamości;

48 -osobie, która chce głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, a przybyła do tych placówek przed dniem głosowania; dla dopisania tej osoby do spisu nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania; w celu uniknięcia trudności z bieżącym potwierdzaniem przybycia do szpitala, zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego i aresztu śledczego komisja wcześniej powinna zwrócić się do kierownika placówki o udostępnienie wykazu osób, które zostały przyjęte przed dniem głosowania, a nie zostały ujęte w spisie wyborców. Komisja nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek innych zmian w spisie wyborców.

49 Pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okazuje swój dowód osobisty lub inny dokument z fotografią oraz akt pełnomocnictwa sporządzony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub pracownika urzędu gminy działającego z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem (20 czerwca 2010 r.) dotyczy zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania. Pełnomocnik może głosować za osobę udzielającą pełnomocnictwa tylko w obwodzie głosowania, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa jest wpisana do spisu oraz jej nazwisko oraz nazwisko pełnomocnika są ujęte w wykazie udzielonych pełnomocnictw

50 Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza w spisie wyborców, czy wyborca, który udzielił pełnomocnictwa nie głosował wcześniej osobiście oraz czy w spisie nie odnotowano, że pełnomocnictwo wygasło z innej przyczyny lub zostało cofnięte. Komisja odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa do głosowania w przypadku wcześniejszego głosowania osobistego wyborcy, wygaśnięcia pełnomocnictwa z innej przyczyny lub cofnięcia pełnomocnictwa. Po stwierdzeniu, że wyborca nie głosował osobiście, pełnomocnictwo nie wygasło z innej przyczyny i nie zostało cofnięte, komisja odnotowuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu i wydaje pełnomocnikowi kartę do głosowania. Ponadto komisja odnotowuje fakt głosowania przez pełnomocnika na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

51 W przypadku pełnomocnika przedkładającego zaświadczenie o prawie do głosowania, komisja dopisuje pełnomocnika do spisu wyborców (pkt 20 ppkt 1), a następnie postępuje w sposób, o którym wyżej mowa, jednocześnie członkowie obwodowej komisji wyborczej nie mogą nakłaniać pełnomocnika do oddania głosu w tym samym obwodzie w którym dot. pełnomocnictwo. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

52 Komisja baczy, by wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal wyborczy. W 2007 roku, obserwatorzy OBWE zwrócili uwagę, że wyborcy zbyt rzadko korzystają podczas głosowania z miejsc (kabin, parawanów) zapewniających tajność oddania głosu. Zdarzały się przypadki „publicznego” dokonywania skreśleń na kartach do głosowania Często, oddanie głosu jest poprzedzane głośnymi „konsultacjami” członków rodziny, wśród znajomych. Komisja winna przeciwdziałać takim zachowaniom

53 Komisja na bieżąco sprawdza liczbę podpisów w spisie potwierdzających otrzymanie karty przez wyborców. W przypadku gdy liczba ta przekroczy 50% liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania, komisja obowiązana jest powiadomić okręgową komisję wyborczą o możliwej potrzebie uruchomienia dla niej kart z rezerwy okręgowej komisji wyborczej. Natomiast gdy liczba ta przekroczy 80% liczby otrzymanych przez komisję kart do głosowania, komisja bezwzględnie występuje do okręgowej komisji wyborczej o wydanie kart z rezerwy.

54 Numery telefonów do Urzędu Miasta Knurów Sekretariat Urzędu Miasta Knurów – (032)2352121 Pełnomocnik ds. wyborów (Gabriela Dąbrowska) - (032)3392257, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr (Elżbieta Piotrowska) - (32)3392260 Koordynator gminny ds. informatycznej obsługi wyborów (Andrzej Reszka) - (032)3392295 Wydział Spraw Obywatelskich -(032)3392279, (032)2281 Straż Miejska w Knurowie – 986,(032)3392237 Komisariat Policji w Knurowie – 997, (032) 3372500

55 Numery telefonów do Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach 032 256-16-02 032 255-58-56 032 209-05-26 fax 032 255-40-53 O przekroczeniu 50% i 80% wydanych kart, komisja obwodowa winna zawiadomić także Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w danym mieście/gminie.

56 Zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu Komisja, na żądanie wyborcy, zobowiązana jest wydać zaświadczenie potwierdzające wzięcie udziału w głosowaniu. Jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpił pełnomocnik głosujący w imieniu wyborcy ujętego w spisie, wówczas w zaświadczeniu po wyrazach „otrzymał/otrzymała” należy dodać wyrazy „jako pełnomocnik wyborcy”. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje pieczęcią komisji. Zaświadczenie sporządza się pismem maszynowym w dwóch egzemplarzach - jeden przekazuje się wyborcy, a drugi załącza się do spisu. Jeżeli komisja nie ma możliwości sporządzenia zaświadczenia pismem maszynowym, może sporządzić je ręcznie. Treść zaświadczenia zawiera pkt 26 wytycznych

57 ZAŚWIADCZENIE Obwodowa Komisja Wyborcza Nr......w......../zaświadcza, że Pan/Pani.................................................. otrzymał/a (imię i nazwisko wyborcy) kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu........................................... (data głosowania).......................................................... (miejscowość,data) podpis

58 Mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w danym okręgu (lub upoważnione przez nich osoby), mogą być obecni w dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję. Do każdej komisji pełnomocnik każdego komitetu wyborczego może zgłosić po jednym mężu zaufania (art. 45 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP). - Mężowie zaufania przedstawiają komisji upoważnienie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę, sporządzają w/g wzoru ustalonego przez PKW uchwałą w z dn.28.08.2000r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienie dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP (M.P. Nr 26 z 2000r., poz. 542). - Jeżeli upoważnienie wystawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania okazuje komisji także kserokopię upoważnienia pochodzącego od pełnomocnika. - Zaświadczenia mogą różnić się między sobą wyglądem i układem graficznym, ale ich treść musi odpowiadać wzorowi ustalonemu przez PKW. Komisja sprawdza zgodność treści przedłożonego upoważnienia z ustalonym wzorem oraz dowodem tożsamości osoby okazującej zaświadczenie.

59 - Podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcja oraz nazwa komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej. Mężowie zaufania mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji, zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia oraz wnosić uwagi do protokołu głosowania. - Mężowie zaufania nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, nie mogą pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień. - Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może także utrudniać pracy komisji, zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. - Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w przypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w punkcie 11 protokołu głosowania. - Przewodniczący komisji informuje mężów zaufania o przysługujących im prawach i wskazuje im miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania.

60 Dziennikarze – w czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważne legitymacje dziennikarskie. - Dziennikarze są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. - Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu w którym odbywa się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania.

61 Obserwatorzy międzynarodowi w dniu wyborów: 1)mają prawo obserwować rozpoczęcie i przebieg głosowania w każdym wybranym przez siebie lokalu wyborczym; 2)zgłaszają zamiar prowadzenia obserwacji właściwemu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej; 3)mają prawo być obecni przy ustalaniu wyników głosowania i mają prawo otrzymywania informacji o wynikach; 4)mogą obserwować przyjmowanie protokołów głosowania z obwodów głosowania oraz uczestniczyć w posiedzeniu, na którym następuje ustalenie zbiorczych wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą oraz wyników wyborów przez Państwowej Komisji Wyborczej, odpowiednio w siedzibach okręgowych komisji wyborczych i w siedzibie Państwowej komisji Wyborczej.

62 Podczas wykonywania czynności przez obserwatorów międzynarodowych organy wyborcze stosują odpowiednio przepisy ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz uchwał i wytycznych PKW, mając w szczególności na uwadze, że: 1)działania i czynności organów wyborczych, jak również dane i informacje – z wyjątkiem zastrzeżonych ustawowo - są jawne i powszechnie dostępne. Powszechność i jawność procedury wyborczej nie może naruszać tajności głosowania, praw osobistych i ochrony danych osobowych; 2)obecność obserwatorów międzynarodowych nie może zakłócać pracy organów wyborczych i nie mogą oni wydawać im poleceń; 3) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu oraz zapewnienie powagi aktu głosowania. Środki podejmowane w tym zakresie obowiązują wszystkich w tym także obserwatorów międzynarodowych. Obserwatorzy międzynarodowi przy wykonywaniu swoich czynności posługują się dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą i paszportem. Obserwatorom międzynarodowym, przy wszystkich ich czynnościach, mogą towarzyszyć asystenci (tłumacze) obywatele polscy.

63 Urna pomocnicza Komisja obwodowa powołana dla takiego obwodu, po uzgodnieniu z okręgową komisją wyborczą, może stosować w głosowaniu (oprócz urny zasadniczej) urnę pomocniczą (art. 56a ust. 1 ustawy). Urna pomocnicza służy do głosowania poza lokalem tylko przez te osoby, których nazwiska figurują w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania i wyrażą wolę takiego głosowania. Zastosowaniu urny pomocniczej jest dopuszczalne jedynie w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej Wyborca po otrzymaniu karty do głosowania kwituje jej odbiór podpisem w spisie, a członek komisji w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza dopisek „UP 20.VI.”, lub — w przypadku ponownego głosowania — „UP 4.VII.”, w celu późniejszego rozliczenia kart do głosowania; podczas głosowania należy dbać o to, aby zachowana była tajność głosowania; Szczegółowo zadania opisane są pkt od 51-52 wytycznych.

64 Obwodowa komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, jeżeli wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborców oddali swe głosy. O zarządzeniu zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie zawiadamia okręgową komisję wyborczą. Ustawa nie przewiduje możliwości późniejszego niż o godz. 6.00 otwarcia lokalu wyborczego. W przypadku zakończenia głosowania wcześniej niż o godz. 20.00, należy wstrzymać się z wywieszeniem kopii protokołu głosowania do godz. 20.00 Art. 60. ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Regulacja art. 59 ust. 3 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP nie może być zastosowana.

65 Zadania komisji po zakończeniu głosowania O godzinie 20.00 komisja zamyka lokal; osobom przybyłym do lokalu przed tą godziną należy umożliwić oddanie głosu. Po opuszczeniu lokalu przez ostatniego wyborcę komisja zapieczętowuje wlot urny, zaklejając go paskiem papieru opatrzonym pieczęcią komisji i podpisami jej członków. W lokalu mogą przebywać poza członkami komisji wyłącznie mężowie zaufania oraz obserwatorzy międzynarodowi. Nie mogą oni uczestniczyć w liczeniu głosów ani pomagać członkom komisji w wykonywaniu zadań. W lokalu może przebywać również osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną. Komisja przed przystąpieniom do sporządzenia protokołu ustala liczbę wyborców, którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczbę tę komisja ustala na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi”-”z20VI” spisu wyborców oraz liczby zaświadczeń dołączonych do spisów wyborców. Liczby te powinny być jednakowe. Następnie komisja sporządza zestawienie zawierające następujące informacje:

66 1)Wybory Prezydenta RP-głosowanie………………..; data głosowania 2)Nr obwodu; 3)Adres komisji obwodowej; 4)Imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej lub z-cy przewodniczącego; 5)Liczbę osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku, gdy w danym obwodzie głosowania żaden wyborca nie głosował na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, w zestawieniu należy wpisać „0”. Zestawienie powinno być podpisane przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę i doręczonej okręgowej komisji wyborczej komisji wyborczej wraz z protokołem głosowania w obwodzie”; Komisja przystępuje do sporządzenia projektu protokołu głosowania.

67 PROTOKÓŁ GŁOSOWANA Protokół głosowania sporządza się w dwóch egzemplarzach (+ dwie kopie protokołu). Podpisują go wszyscy obecni przy jego sporządzaniu członkowie komisji. Sporządzana jest także kopia protokołu głosowania, którą wywiesza się w widocznym po zamknięciu lokalu miejscu. Wywieszenie kopii protokołu głosowania winno nastąpić niezwłocznie po jego sporządzeniu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 20.00

68 Kolejną kopię protokołu sporządza się tylko w przypadku, gdy komisja obwodowa nie miała możliwości transmisji danych liczbowych z protokołu głosowania do okręgowej komisji wyborczej Tę kopię dostarcza się pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia protokołu. Pełnomocnikowi doręcza się także: - nośnik z danymi z protokołu głosowania. - raport ostrzeżeń, jeżeli został sporządzony W przypadku gdy system sygnalizuje błędy i ostrzeżenia, należy wydrukować Zestawienie błędów i ostrzeżeń. Dokument ten, po usunięciu błędów, przeanalizowaniu wskazanych ostrzeżeń (ich usunięciu) podpisują wszyscy członkowie komisji. UWAGA !!! Bez usunięcia sygnalizowanych błędów, wydruk protokołu nie jest możliwy. Dokument ten nie jest przesyłany do okręgowej komisji wyborczej.

69 Koperta przesłana do Okręgowej Komisji Wyborczej zawiera jedynie: -Oryginał protokołu głosowania (z ewentualnymi wniesionymi uwagami mężów zaufania i uwagami członków komisji). Odrębna koperta przesłana Okręgowej Komisji Wyborczej zawiera: - Nośnik z danymi z protokołu głosowania (optymalnie) - podpisany wydruk Raportu ostrzeżeń (Pod warunkiem, że system informatyczny sygnalizował ostrzeżenia a obwodowa komisja wyborcza aprobowała protokół głosowania bez wprowadzania zmian w zakresie sygnalizowanym raportem ostrzeżeń) Uwaga!!! Nie mylić Zestawienia błędów i ostrzeżeń z Raportem ostrzeżeń.

70 Komisje winne pozostać po sporządzeniu protokołu w swoich siedzibach Wytyczne PKW – pkt 50 Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania przez okręgową komisję wyborczą przewodniczący obwodowej komisji przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszystkie paczki z dokumentami oraz odpowiednio zabezpieczony spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania i aktami pełnomocnictwa oraz pieczęć komisji.

71 Zadania i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania Zadania i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania są identyczne jak w pierwszym głosowaniu; stosuje się te same ustalenia dot. dostarczania do obwodów głosowania kart do głosowania, formularzy protokołów głosowania, a także trybu przekazywania protokołu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze oraz podawania wyników głosowania do publicznej wiadomości. Ponadto analogicznie stosuje się zmiany w wytycznych z zastrzeżeniem, iż liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania ustala się na podstawie adnotacji w rubryce „Uwagi”-”z 4VII” spisu wyborców. Stosując te same formularze protokołu do głosowania opatruje się je w prawym górnym rogu wyraźnym napisem „PONOWNE”. Przy ustaleniu wyników głosowania i sporządzaniu oraz przekazywanie protokołu głosowania komisje stosują odpowiednio pkt 30-50 wytycznych.

72 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie 20 czerwca 2010r. Okręg wyborczy nr 11 Rejonowa Komisja Wyborcza w Katowicach Obwód głosowania nr........ Gmina..................................................... Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej................................................................................................................. tel...................................... Okręgowa Komisja Wyborcza Nr.......w............................... (siedziba komisji) Wzór naklejki na kopertę z protokołem głosowania A-5

73 Meldunek przedwyborczy Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 20 czerwca 2010r.

74 MELDUNEK FREKWENCYJNY Stan na godzinę 8.00 Stan na godzinę 13.00 Stan na godzinę 17.00 O liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

75 Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane właściwym okręgowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych. Informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania. Liczbę tę stanowi ilość osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, Informację o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. Liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu". W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu głosowania.

76 Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania trzykrotnie przekazują dane- wg. stanu na godz. 8.00, 13.00 oraz na godzinę 17.00, zwanej dalej „godzinami sprawozdawczymi”.Pełomocnik oczekuje na dane z komisji niedłużej niż 30min, czyli do 8.30,13.30,17.30. Do godz. 7.00 w dniu wyborów pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać: a)numer obwodu; b)adres komisji obwodowej; c)Imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej(jeśli inf. przekazuje z- ca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne); d)Liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie:”liczba uprawnionych:jeden, zero, dwa, cztery: powtarzam: tysiąc dwieście cztery”; e)Liczbę wyborców, którym wydano kartę do głosowania, w formie:”liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden: powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

77 Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowej nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 8.30, 13.30 oraz 17.30). Jeśli w tym terminie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

78 O B W Ó D N R 1 Uprawnionych do głosowania -1779 Lista dodatkowa -1 Skreślenia -16 _________________________________________________________ Ogółem : -1764 O B W Ó D N R 2 Uprawnionych do głosowania -2292 Lista dodatkowa -2 Skreślenia -21 ______________________________________________________________ Ogółem : -2273

79 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010r. SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 09 czerwca 2010r. – Knurów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google