Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 27.10.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 27.10.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 27.10.2011 r.

2 Przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok Punktem odniesienia jest plan budżetu na 2011 rok wg przedłożonego projektu uchwały zmieniającej budżet i WPF na sesję 20.09.2011 r.

3 Dochody budżetu Przewiduje się wykonanie dochodów ogółem na poziomie 96,2 % planu (-97 mln zł), w tym: sprzedaż majątku (-90,0 mln zł), środki UE (-8,0 mln zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (-6,5 mln zł), bilety ZTM (-5,0 mln zł), podatek od środków transportowych (-4,0 mln zł), podatek od nieruchomości (+10 mln zł), dywidendy (+4,4 mln zł), gospodarowanie nieruchomościami SP (+5,5 mln zł), przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (+3,0 mln zł).

4 Wydatki budżetu Przewiduje się wykonanie wydatków ogółem na poziomie 92,9 % planu (-232 mln zł), z tego: wydatki bieżące (-37,0 mln zł), w tym: - odsetki (-20 mln zł), - potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń (-6,8 mln zł), wydatki majątkowe (-195,0 mln zł).

5 Przychody, rozchody oraz wynik budżetu Przewiduje się wykonanie przychodów na poziomie 85,0 % planu (-135 mln zł), z tego: dług do zaciągnięcia (-125,6 mln zł), prywatyzacja MRS (-39,0 mln zł), wolne środki z lat ubiegłych (+29,6 mln zł). Przewiduje się wykonanie rozchodów na poziomie 100 % planu. Przewiduje się wykonanie deficytu na poziomie 80,6 % planu (-135 mln zł). Przewiduje się wysokość zadłużenia na koniec roku na poziomie 1.699 mln zł (planowano 1.824 mln zł). Wskaźnik zadłużenia po ustawowych wyłączeniach wyniesie 55,1 % dochodów.

6 Kalkulacja dochodów i wydatków bieżących na lata 2012-2016

7 Założenia makroekonomiczne Wyszczególnienie20122013201420152016 Aktualne założenia WPF 2012-2031 dynamika PKB4,0%3,7%3,9%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,8%2,5% inflacja I pół./I pół.4,2%3,2%2,7%2,5% WIBOR 6M5,5% Obowiązujący WPF 2011-2031 dynamika PKB4,8%4,1%4,0%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,5% inflacja I pół./I pół.2,4% 2,5% WIBOR 6M5,0%

8 Założenia makroekonomiczne - zagrożenia W zakresie założeń makroekonomicznych główne zagrożenia to: osłabienie dynamiki PKB, wyższa inflacja, wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych.

9 Kalkulacja głównych źródeł dochodów PIT (bez zmian) inflacja + ½ wzrostu PKB, ustawowa zmiana udziałów (pensjonariusze DPS). CIT (bez zmian) inflacja + wzrost PKB Podatek od nieruchomości (bez zmian) powierzchnia: maks. dopuszczalny wzrost stawek podatkowych, budowle: ½ inflacji, wzrost powierzchni i wartości budowli: ¼ wzrostu PKB.

10 Kalkulacja głównych źródeł dochodów (2) Podatek od czynności cywilnoprawnych (bez zmian) inflacja + wzrost PKB Podatek od środków transportowych 2012: na poziomie planu 2011 r. 2013-2016: inflacja + 2 x wzrost PKB (wolniejszy przyrost niż zakładano) Bilety ZTM (bez zmian) 2012: wzrost przychodów o 8,6 % w stosunku do przewid. wyk. 2011 r., 2013-2016: inflacja + wzrost PKB (od 4,2 do 4,5 % rocznie),

11 Wydatki bieżące na 2012 rok (bez zadań zleconych oraz projektów UE) Punktem odniesienia jest plan budżetu na 2011 rok wg stanu na 1.01.2011 r.

12 Kalkulacja wydatków bieżących 2012: utrzymano dotychczasowe założenie dotyczące poziomu wydatków bieżących bez odsetek, poręczeń i projektów UE (ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do pierwotnego planu na 2011 rok o ok. 100 mln oraz ich przeszacowania o wskaźnik inflacji), 2013: zamrożenie wydatków bieżących ( bez odsetek, poręczeń i projektów UE) na poziomie roku 2012, 2014-2016: założono przeszacowanie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE) o wskaźnik inflacji.

13 Oświata (726,6 mln) Wydział Oświaty wraz z jednostkami podległymi (726.645 tys.) Działania krótkoterminowe: przekazanie kierownikom jednostek informacji o niższych środkach, przekazanie placówek wychowania pozaszkolnego podmiotom niepublicznym. Działania długoterminowe: zwiększenie liczebności w oddziałach, zwiększenie liczby oddziałów w szkołach z tytułu zmiany obwodów, restrukturyzacja przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (przekazanie innym podmiotom niepublicznym), restrukturyzacja zarządzania finansowego oraz zarządzania majątkiem.

14 Gospodarka komunalna (503,5 mln) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10.918 tys.) Wycofanie jednorazowych środków na I wyposażenie w środki obrotowe Zakładu Robót Drogowych oraz ograniczenie środków na odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych oraz inne zadania wydziału. Zarząd Transportu Miejskiego (334.220 tys. zł) rozważane jest ograniczenie pracy przewozowej o maksymalnie 5 %, redukcji podlegać powinny koszty działalności dominującego przewoźnika (MPK),

15 Gospodarka komunalna (503,5 mln) Zarząd Dróg Miejskich (137.490 tys. zł) Istotne ograniczenie wydatków nastąpiło w 2011 r. (w trakcie roku 2011 zwiększono środki o 12 mln zł) akcja zima 2011/12 zmniejszenie liczby pługoposypywarek z 49 do 27 oraz zwiększenie liczby pługów z 12 do 21, wydłużenie cyklu odśnieżania i posypywania jezdni w ramach sieci podstawowej i lokalnej, zmiana kategoryzacji dróg (przeniesienie części dróg z sieci strategicznej do podstawowej i lokalnej), ograniczenie planowanego zakresu remontów o ok. 10 %, zmiana organizacji Strefy Płatnego Parkowania.

16 Gospodarka komunalna (503,5 mln) Usługi Komunalne (3.428 tys. zł) Ograniczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ogród Zoologiczny (11.439 tys. zł) Ograniczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Palmiarnia Poznańska (4.325 tys. zł) Wzrost będący konsekwencją zwiększenia w trakcie 2011 roku środków na energię elektryczną. Zakład Lasów Poznańskich (1.708 tys. zł) Utrzymanie środków dla nowo powstałej jednostki organizacyjnej.

17 Polityka Społeczna i Zdrowie (173,9 mln) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z jednostkami podległymi (87.430 tys. zł) ograniczenie programów profilaktycznych np. profilaktyki wczesnego wykrywania miażdżycy z 1.000 do 750 osób, rezygnacja z uczestnictwa w targach „Aktywni 50+” obejmującego m.in. bezpłatne badania diagnostyczne i porady w zakresie geriatrii, ograniczenie działań zlecanych organizacjom pozarządowym na rzecz: rodzin i dzieci oraz osób niepełnosprawnych, brak realizacji w pełnym zakresie zadań z zakresu pieczy zastępczej (zabezpieczono 510 tys. zł w rezerwie celowej), ograniczenie o 20 % posiłków dla osób nie mogących sobie go zapewnić, zmniejszenie liczby osób korzystających (o ok.. 400) ze świetlic w ośrodkach wsparcia, podejmowane są działania optymalizujące w domach pomocy społecznej, restrukturyzacja dziennych domów pomocy społecznej.

18 Polityka Społeczna i Zdrowie (173,9 mln) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (61.472 tys. zł) Zwiększenie środków dotyczy głównie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej poza Poznaniem oraz rodzin zastępczych. Poznańskie Centrum Świadczeń (24.733 tys.) Ograniczenie środków jest pochodną nie zaplanowania wydatków na wypłatę specjalnych dodatków mieszkaniowych (1.673 tys zł w 2011 r.) oraz zwiększenia środków na ustawowe dodatki mieszkaniowe.

19 Kultura i Sztuka (66,4 mln) Wydział Kultury i Sztuki wraz z jednostkami podległymi (66.357 tys.) ograniczenie liczby premier w teatrach lub przygotowywanie premier z wykorzystaniem niższego budżetu, zmniejszenie zakupu nowości wydawniczych, ograniczenie działalności wydawniczej, naukowej i badawczej, ograniczenie zakresu działalności wystawienniczej i festiwalowej, zmniejszenie zakresu remontów, aktywniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzoną działalność.

20 Sport i rekreacja (61,7 mln) Wydział Sportu (10.703 tys.) zmniejszenie środków na organizację imprez o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, zmniejszenie środków na udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych może potencjalnie zaważyć na udziale tych zespołów w rozgrywkach, zmniejszenie środków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (alkohol i narkomania), zmniejszenie środków na poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej może np. spowodować konieczność reorganizacji rozgrywek (np. zmniejszenie liczby rozgrywanych meczów) lub ograniczenie liczby dyscyplin, zmniejszenie środków na naukę pływania dzieci może spowodować zwiększenie stopnia partycypacji rodziców w kosztach (obecnie Miasto pokrywa 80 % kosztów wynajmu basenu), zmniejszenie środków na „trenera osiedlowego” spowoduje konieczność centralizacji miejsc zajęć oraz ograniczenie liczby zajęć.

21 Sport i rekreacja (61,7 mln) Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (23.000 tys.) środki na wydatki związane z organizacją turnieju finałowego UEFA EURO 2012, zabezpieczenie całorocznego funkcjonowania basenów olimpijskich. Biuro EURO 2012 (28.000 tys.) Dodatkowe środki na organizację turnieju finałowego UEFA EURO 2012 Pływalnia Miejska ATLANTIS (0 tys.) Wycofanie jednorazowych środków na I wyposażenie w środki obrotowe.

22 Pozostałe jednostki organizacyjne Miasta ZGiKM GEOPOZ (20.000 tys.) Ograniczenie środków na działalność jednostki m.in. skutkujące zmniejszeniem poziomu zatrudnienia o 8 etatów w ramach prowadzenia katastru, mapy zasadniczej, SIP. Miejska Pracownia Urbanistyczna (5.413 tys.) Ograniczenie środków na działalność jednostki m.in. Skutkujące ograniczeniem zatrudnienia o 7 etatów. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (663 tys.) Kwota stanowi dopłatę do zadań zleconych.

23 Pozostałe jednostki organizacyjne Miasta Zarząd Zieleni Miejskiej (14.532 tys.) Ograniczenie środków na rewaloryzację zieleni. Straż Miejska Miasta Poznania (15.208 tys.) Zmniejszenie środków oznacza zmniejszenie liczby etatów o ok. 35. do ok. 295 etatów. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (1.200 tys.) Ograniczenie środków na Trakt Królewsko-Cesarski.

24 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Wydział Organizacyjny (89.610 tys.) ograniczenie liczby etatów na koniec roku 2012 o 85 (średniorocznie o 42,5), głównie poprzez wstrzymanie procesu rekrutacji z początkiem listopada 2011 r., obniżenie funduszu nagród z 10 do 5 %. Wydział Obsługi Urzędu (16.551 tys.) Obniżenie kosztów rzeczowych funkcjonowania UM, m.in. w związku z redukcją etatów. Biuro Rady Miasta (2.440 tys.) Brak ograniczenia środków. Gabinet Prezydenta (1.367 tys.) Ograniczenie środków na imprezy okolicznościowe a także na delegacje krajowe i zagraniczne oraz podejmowanie gości zagranicznych.

25 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (71 tys.) Wycofanie środków na zadanie jednorazowe (audyt organizacyjny UMP) oraz ograniczenie środków na pozostałe zadania. Biuro Koordynacji Projektów (300 tys.) Wycofanie środków na zadanie jednorazowe (strategia rozwoju terenów maltańskich) oraz ograniczenie środków m.in. na Miejski Program Rewitalizacji i działania związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne. Biuro Kształtowania Relacji Społecznych ( 1.329 tys.) Ograniczenie środków na organizację imprez oraz promocję turystyki. Biuro Nadzoru Właścicielskiego (278 tys.) Ograniczenie środków na działania restrukturyzacyjne i nadzór właścicielski

26 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji (550 tys.) Ograniczenie środków na imprezy promocyjne oraz działania marketingowe i informację gospodarczą. Biuro Promocji Miasta (8.000 tys.) Ograniczenie środków na działania promujące wizerunek Miasta. Wydział Działalności Gospodarczej (brak danych) Ograniczenie środków na wspieranie przedsiębiorczości. Ponadto trwają negocjacje ze Starostwem Powiatowym w zakresie poziomu dofinansowania powiatowego urzędu pracy. Urząd Stanu Cywilnego (95 tys.) Niewielkie środki w dyspozycji jednostki stanowią zabezpieczenie wykonywania zadań, w przeważającej mierze obligatoryjnych.

27 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Miejski Konserwator Zabytków (900 tys.) Wycofanie środków przeznaczanych na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz na badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim. Miejski Rzecznik Konsumentów (78 tys.) Środki stanowią zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego, które jest następnie rekompensowane Miastu (po stronie dochodowej). Wydział Budżetu i Analiz (0 tys.) Wykonywanie zadań jedynie siłami własnymi. Wydział Finansowy (4.714 tys.) Zmniejszenie środków na zadania wydziału przy pełnym zabezpieczeniu środków na składki członkowskie w organizacjach, do których należy Miasto.

28 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4.860 tys.) Ograniczenie środków na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym na oczyszczanie terenów miejskich będących w dyspozycji wydziału. Wydział Informatyki (3.624 tys.) Wydłużenie cyklu wymiany komputerów oraz ograniczenie wydatków na utrzymanie infrastruktury informatycznej. Wydział Komunikacji (5.981 tys.) Renegocjowanie warunków dostawy tablic rejestracyjnych. Wydział Ochrony Środowiska (3.735 tys.) Zwiększenie środków na konserwację i remont wałów przeciwpowodziowych oraz mapę akustyczną zmniejszenie środków na zadania z zakresu gospodarki wodnej.

29 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (250 tys.) Ograniczenie wydatków wydziału w tym na organizację konkursu Zielony Poznań i Święto Plonów. Wydział Rozwoju Miasta (2.000 tys.) Ograniczenie środków na zadania Wydziału, w tym na współpracę ze szkołami wyższymi. Wydział Spraw Obywatelskich (105 tys.) Niewielkie środki w dyspozycji jednostki stanowią zabezpieczenie wykonywania zadań o charakterze obligatoryjnym. Wydział Urbanistyki i Architektury (163 tys.) Ograniczenie środków na konkursy opracowania i architektoniczne itp.

30 Pozostałe jednostki organizacyjne UM Wydział Wspierania Jednostek Pomoc. Miasta (716 tys.) Wycofanie środków na wybory do rad osiedli oraz wprowadzenie środków na obsługę kancelaryjno-administracyjną rad osiedli. Wydział Zarządzania Kryzysowego (900 tys.) Środki m.in. na zapłatę za utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych w wysokości 3.652 tys. zł zabezpieczono w ramach obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Łączny wzrost środków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania w gotowości hydrantów przeciwpożarowych. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (39 tys.) Niewielkie środki w dyspozycji jednostki stanowią zabezpieczenie wykonywania zadań o charakterze obligatoryjnym.

31 Pozostałe wydatki bieżące budżetu Miasta zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa (120.008 tys.), odsetki od zadłużenia (116.913 tys.), wpłata do budżetu państwa (74.569 tys.), rezerwy budżetowe (37.510 tys.), projekty UE (26.199 tys.), samorządy pomocnicze (17.714 tys.), alkoholizm i narkomania (12.500 tys.), potencjalne wypłaty z tytułu udzielanych poręczeń (7.841 tys.).

32 Nadwyżka operacyjna Wyszczególnienie20122013201420152016 Nadwyżka operacyjna (w mln zł) WPF 2011-2031197,4200,2200,5210,8228,7 Założenia WPF 2012-2031213,0252,8251,6259,0273,9 różnica+15,6+52,6-51,1+48,245,2 Konieczność zwiększenia nadwyżki operacyjnej, głównie w efekcie zamrożenia wydatków bieżących w 2013 roku (wcześniej planowano przeszacowanie inflacyjne) wynika z konieczności znalezienia alternatywnego źródła finansowania dla ograniczonej sprzedaży majątku w roku 2011 oraz w latach następnych.

33 Nadwyżka operacyjna (2) Wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej mają m.in.: zaniechanie działań restrukturyzujących system oświaty, brak podwyżek cen biletów ZTM oraz decyzja o obniżeniu odpłatności za przedszkola.

34 Wydatki bieżące - podstawowe założenia utrzymanie w ryzach wydatków bieżących, które w latach nie mogą przekroczyć kwoty: Wyszczególnienie20122013201420152016 Wydatki bieżące ogółem, z tego:2.1592.1462.1782.2242.271 - odsetki11712711210390 - wypłaty z tytułu poręczeń8881119 - projekty UE262--- - pozostałe wydatki bieżące2.008 2.0582.1102.162 Możliwość zmian poszczególnych wydatków bieżących tylko w ramach łącznej kwoty lub w wyniku zwiększenia dochodów bieżących

35 Wydatki majątkowe Poziom wydatków majątkowych jest wynikiem wielkości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia oraz jego obsługi na dopuszczalnym ustawowo poziomie. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie planu wydatków majątkowych (w okresie najbliższych 5 lat) do istniejących możliwości przy uwzględnieniu zadań kontynuowanych (takich, na które rozstrzygnięto przetargi lub zawarto umowy na ich wykonanie).


Pobierz ppt "Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 27.10.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google