Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” Realizacja projektu w szkołach. Przykłady propozycji strategii rozwoju Gdańska Rada Oświatowa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” Realizacja projektu w szkołach. Przykłady propozycji strategii rozwoju Gdańska Rada Oświatowa,"— Zapis prezentacji:

1 „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” Realizacja projektu w szkołach. Przykłady propozycji strategii rozwoju Gdańska Rada Oświatowa, 28 maja 2014r.

2 Wymagania państwa wobec szkół od 2013 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z późn. zm. Nowy model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

3 Kierunki rozwoju wypracowane przez szkoły Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Smoluchowskiego 13 Dobre sąsiedztwo modelowym przykładem środowiskowej wsp ó łpracy Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Na Stoku 43 Przystanek Teatr Biskupia G ó rka Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Opacka 7 Szkoła dla środowiska lokalnego Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Srebrniki 10 Szkoła po drodze … Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele partnerami w swojej szkole Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Stroma 19 Szkoła animatorem wolnego czasu Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Matki Polki 3a Wrzeszczańska kuźnia talent ó w Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Arkońska 17 Świat jest wielokulturowy a my jesteśmy jego częścią Szkoła Podstawowa nr 49 al. Legion ó w 11 Moja szkoła – m ó j drugi dom. Moja szkoła – miejscem moich sukces ó w

4 Szkoła Podstawowa nr 57 ul. Aksamitna 8 Centrum Integracji w Śr ó dmieściu Szkoła Podstawowa nr 59 ul. Modra 2 Szkoła przyjacielem środowiska Szkoła Podstawowa nr 60 ul. Chłopska 64 Tworzymy szkołę na dziś i na jutro, otwartą na integrację, potrzebną dla środowiska Szkoła Podstawowa nr 62 ul. Kępna 38 Szkoła młodych żeglarzy Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Śluza 6 Centrum Kultury i Sportu Szkoła Podstawowa nr 69 ul. Zielony Tr ó jkąt 1 Od szkoły otwartej do szkoły lidera wsp ó lnoty lokalnej Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Radarowa 26 Szkoła pogranicza kultur Szkoła Podstawowa nr 83 ul. Stokłosy 1 Od bezpiecznego i zdrowego przedszkolaka do aktywnego gdańszczanina

5 Gimnazjum nr 1 ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6 Szkoła wszystkich pokoleń Gimnazjum nr 9 ul. Śluza 3 Szkoła talent ó w sportowych i artystycznych Gimnazjum nr 10 ul. Gościnna 17 Szkoła przyjazna uczniowi i środowisku lokalnemu Gimnazjum nr 11 ul. Kłosowa 3 Szkoła pod żaglami Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczańska 29 Przez sport i wychowanie do zdrowia i dorosłości Gimnazjum nr 19 ul. Jagiellońska 5 Uczeń Gimnazjum nr 19 – dumą Przymorza Zesp ó ł Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1, ul. Tęczowa 6 Przedszkole nr 61, Szkoła Podstawowa nr 87 Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem. Umiemy żyć z innymi i dla innych Zesp ó ł Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 ul. Boguckiego 44 Szkoła Podstawowa nr 88, Gimnazjum nr 32 Pomagamy realizować marzenia naszych uczni ó w

6 TRUDNOŚCI Zaproszenie „małych” szkół do udziału w projekcie nie zostało przyjęte przez szkoły z zainteresowaniem, pełne było obaw i lęków o przyszłość: problemem była definicja pojęcia otwartości – na co ma otworzyć się szkoła? Szkoły często były skoncentrowane na spełnieniu oczekiwań inicjatora projektu. postawa dominująca: my już robimy bardzo dużo i współpracujemy ze środowiskiem, nic więcej w tym miejscu nie można zrobić, brak efektywności szkoły wynika z niskiego kapitału kulturowego środowiska i niewłaściwych postaw i zaniedbań rodziców, przyczyna sytuacji szkoły była sytuowana poza szkołą, jako coś na co nauczyciele/szkoła nie mają wpływu; myślenie o rozwoju szkoły najczęściej było związane z dodatkowym wyposażaniem, remontem, bogatszą ofertą zajęć dodatkowych, przygotowując koncepcję rozwoju szkoły pytały o formularze, wytyczne dla dokumentu oraz oczekiwany okres realizacji; szkoły w dzielnicy raczej niechętnie ze sobą współpracują, odczuwalna jest atmosfera konkurencji. Z opinii szkół: założenia projektu są trudne do zrealizowania ze względu na brak konkretnych rozwiązań finansowych, główne cele projektu są trudne do przełożenia na konkretne warunki pracy danej szkoły, możliwości finansowe - działalność szkoły mogłaby być dużo szersza, gdyby istniała możliwość zdobycia funduszy (oczekiwanie na wyremontowania boiska szkolnego jako warunek rozszerzenia oferty zajęć sportowych).

7 KORZYŚCI i SUKCESY z OPINII SZKÓŁ Przystąpienie do projektu przyczyniło się do: podejmowania konsultacji społecznych (rodzice, dzieci, organizacje pozaszkolne) na temat roli szkoły w jej środowisku, zmobilizowania i integracji środowiska lokalnego w działaniach na rzecz szkoły, poszukiwania ciekawych pomysłów, otwarcia szkoły na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska, Włączanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego do czynnego działania na rzecz lokalnego środowiska, aktualizacji programu, który zawiera bardziej konkretne działania, w większym stopniu uwzględnia specyfikę szkoły, został opracowany na podstawie analizy potrzeb i możliwości środowiska lokalnego. Konferencja i warsztaty w Krynicy Morskiej dla wielu osób były inspiracją do innego spojrzenia na rozwój szkoły, otwierając na inny sposób myślenia o szkole – co dla niektórych osób było zaskoczeniem.

8 Obecnie w programach wychowawczych szkół wśród celów znajdują się takie jak rozszerzanie form współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Wzrost świadomości i zjednoczenie wszystkich pracowników szkoły wokół idei otwartej szkoły. W działania zaangażowani zostali nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także ich rodziny i inni mieszkańcy dzielnicy. W większym stopniu szkoła „otworzyła się” na potrzeby środowiska lokalnego, wzbogacona została oferta szkoły o zajęcia dodatkowe dla mieszkańców (zajęcia sfinansowane przez Radę Dzielnicy). Motywacja i udane próby poszerzenia współpracy z innymi instytucjami (m.in. MOPR, kościół, Rada Osiedla, firmy, gimnazjum), korzystna wymiana doświadczeń ze szkołami uczestniczącymi w projekcie).

9 Dlaczego zdaniem dyrektorów szkół warto było podjąć realizację projektu? Opracowaliśmy projekt strategii pracy szkoły, która, mamy nadzieję, okaże się naszą wartością i atutem. Podjęcie realizacji projektu jest dla szkoły szansą na lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym (rozszerzenie współpracy), pozyskanie większej liczby uczniów, wzbogacenie oferty szkoły. Wzbogacenie bazy szkoły poprzez ścisłą współpracę z Radą Dzielnicy. Poznaliśmy dogłębnie potrzeby problemy i środowiska, dzięki czemu mogliśmy wspomagać ich pokonywanie, poszerzenie oferty szkoły dla uczniów i środowiska lokalnego. Część szkół podjęła wcześniej pracę pojedynczymi inicjatywami, które wpisują się w projekt Otwartych Szkół, np. SP nr 65, G nr 10.

10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 (Aniołki) Dobre sąsiedztwo modelowym przykładem środowiskowej współpracy Obszary działań: Współpraca z uczelniami/szkołami Współpraca ze środowiskiem lokalnym Edukacja plenerowa Edukacja międzypokoleniowa Udział w akcjach/kampaniach/projektach społecznych Realizacja własnych projektów profilaktycznych „Być przyjacielem i Rodzicem Dziecka”, „Mała szkoła dla rodziców” Wdrażanie innowacji pedagogicznych Oferta zajęć pozalekcyjnych

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 im.kpt.ż.w.K.O.Borchardta (Śródmieście) Przystanek Teatr Biskupia Górka CELE: Rozwijanie uzdolnień twórczych: aktorskich, plastycznych, muzycznych, lingwistycznych, technicznych, manualnych; Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem kulturalnym dzieci; Zapobieganie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym; Wzmocnienie poczucia własnej wartości. Bloki działań: Bliżej Teatru, Teatralne ABC”, Zabawa w teatr

12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. KPT. LEONIDA TELIGI (Św. Wojciech) Szkoła animatorem czasu wolnego Diagnoza środowiska lokalnego wykazała, że co drugi mieszkaniec nie potrafi lub nie ma możliwości (finanse, czas dojazdu) aktywnego spędzania czasu wolnego. Co trzeci mieszkaniec nie ma sprecyzowanych zainteresowań, które mógłby rozwijać. WNIOSEK: Tworzymy szkołę, która stanie się animatorem czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. PRIORYTETY: Wyrabianie pozytywnych nawyków dotyczących spędzania czasu wolnego Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień Przybliżanie kultury krajów świata i integracja społeczeństwa Integracja środowiska lokalnego.

13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 (ZKPiP 1) (Wyspa Sobieszewska) Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem. Umiemy żyć z innymi i dla innych Jesteśmy placówką, w której dzieci i uczniowie mają szeroką wiedzę przyrodniczą i ekologiczną. Świadomie korzystają z zasobów środowiska naturalnego, w którym żyją. Dbają o swoje środowisko i wpływają pozytywnie na jego ekosystem. Wszystkie działania podejmowane są wraz ze społecznością lokalną i przy jej czynnym udziale. Cele strategiczne: 1.Uczniowie/dzieci mają szeroką wiedzę przyrodniczo-ekologiczną w obszarze swojego środowiska. 2.Kształtowanie u uczniów/dzieci prozdrowotnych i proekologicznych nawyków. 3.Integracja społeczności szkolnej/przedszkolnej i pozaszkolnej/pozaprzedszkolnej w działaniach na rzecz środowiska. 4.Podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, rodziców i środowiska pozaszkolnego/pozaprzedszkolnego

14 GIMNAZJUM NR 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie (Dolny Wrzeszcz) Przez sport i wychowanie do zdrowia i dorosłości Diagnoza: Wielokrotnie doświadczamy pracy i wyzwań szkoły terapeutycznej Wizja: Pomagamy każdemu dziecku, starając się rozwijać w nim czasem ukryte talenty czy zdolności, szczególnie sportowe. Mamy świadomość, że poprzez sport uczeń ma szansę osiągnąć sukcesy na miarę swoich możliwości, może zwiększyć poczucie własnej wartości. Priorytety: Usportowienie młodzieży Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia. Integracja młodzieży niepełnosprawnej poprzez wspólną aktywność ruchową Pokonywanie własnych barier i słabości, dawanie szansy na sukces każdemu uczniowi.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej” Realizacja projektu w szkołach. Przykłady propozycji strategii rozwoju Gdańska Rada Oświatowa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google