Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2012 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2012 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY."— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2012 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

2  29 postępowań w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;  148 umów na wykonanie zadań inwestycyjnych, pełnienie nadzorów inwestorskich, wykonanie dokumentacji projektowych i innych prac niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych;  Oddano do użytku:  ok. 3.600,00mb nowych dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej;  ok. 7.300,00mb ciągów pieszych z kostki brukowej;  35 nowych słupów oświetleniowych oraz 70 nowych opraw oświetleniowych.

3  17,1ha nabytych gruntów o wartości 5.350.136,00zł (2011: 4,90ha o wartości ok. 2,1 mln zł; 2010: 2,52ha o wartości ok. 4,40mln zł) w tym:  10,8 ha - pod drogi o wartości 2.008.873,00zł;  1,3ha gruntów skomunalizowanych o wartości 25.309,00zł (2011: 4,75ha o wartości ok. 0,1 mln zł; 2010: 5,01ha o wartości ok. 0,33mln zł) w tym:  0,1ha - pod drogi;  1,0ha - pod budownictwo;  4,4ha nieruchomości zbyto, za łączną kwotę 6.280,126,00zł (2011: 6,74ha na kwotę ok. 4,25 mln zł; 2010: 7,88ha na kwotę ok. 6,95mln zł) w tym:  1,5ha - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

4 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

5 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

6  Ciąg pieszo - jezdny i zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm, dł. ok. 654m, pow. 4.458,0 m2;  Ciąg pieszo - jezdny koło zbiornika retencyjnego z kostki betonowej gr. 8 cm – dł. 67 m, szer. 5,2 m;  Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – pow. 604,0 m2;  Wykonanie trawników – pow. 2.281,27 m2;  Pionowe znaki drogowe – 10 szt.;  Kanalizacja deszczowa: - kanały z rur typu PP o śr. 160 - 600 mm SN8 – 643,6 m; - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm – 20 szt.; - studzienki ściekowe uliczne, śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – 12 szt.;  Przebudowa gazociągu (kolidujące odcinki);  Przebudowa kolizji elektrycznych.

7 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

8

9

10 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

11

12

13  Wykonanie drogi asfaltowej o dł. ok. 850mb;  Wykonanie zjazdów indywidualnych - 970,70m2;  Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego - pow. 2.490,81m2;  Wykonanie kanalizacji deszczowej - dł. ok. 848,50mb;  Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Gen. Wł. Sikorskiego - 3 słupy z oprawami oświetleniowymi.  Oznakowanie pionowe i poziome drogi.

14 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

15

16

17 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

18

19

20  Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – pow. 3.240,00m2, dł. ok. 560mb;  Wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 370,08m2;  Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 772,32m2;  Wykonanie dodatkowej nawierzchni z płyt EKO – 298m2;  Okrawężnikowanie;  Odwodnienie za pomocą zbiorników retencyjno – rozsączających;  Przebudowa linii energetycznych;  Przebudowa sieci gazowych.

21 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

22

23 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

24

25  Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego – dł. 600m,  pow. 3.694,00 m2;  Zjazdy indywidualne do posesji (nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm) – 127,42 m2;  Pobocza żwirowe gr. 5cm – 980,32 m2;  Nasyp z kruszyw betonowych gr. 25 cm – 1264,95 m2;  Rowy odwodnieniowe – 3.644,00 m2;  Hydroobsiew – 3.644,00 m2;  Roboty elektryczne (usunięcie kolizji);  Umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi EKO – 80 m2;  Przepust drogowy jednorurowy o śr. 60 cm – dł. 6 m;  Przepust drogowy dwururowy o śr. 80 cm – dł. 9 m.

26 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

27

28 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

29

30

31  Droga o nawierzchni asfaltowej, dł. ok. 465mb, pow. 2.459,13 m2;  Zjazdy indywidualne o nawierzchni asfaltowej - pow. 327,16 m2;  Oznakowanie poziome i pionowe drogi;  Pobocza o nawierzchni z kruszyw naturalnych gr. 10 cm, pow. 706,16 m2,  Humusowanie skarp z obsiewem przy gr. warstwy 5 cm, pow. 1.285,88 m2,  Wykonanie przepustów z rur PEHD - 20m;  Odwodnienie drogi za pomocą naturalnych spadków do jednostronnego rowu.  plantowanie skarp i dna rowów – 817 m2.

32 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

33

34

35  Droga o nawierzchni asfaltowej - dł. ok. 390 mb, pow. 2.224,72m2;  Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej, pow. 424 m2;  Okrawężnikowanie;  Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego - 355 m;  Oznakowanie pionowe;  Humusowanie i obsiew.

36 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

37

38 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

39

40 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

41  Wykonanie ciągu pieszego dł. 1.421,00 m, pow. 1.771,80 m2  Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, pow. 617,42m2;  Okrawężnikowanie ciągu;  Przebudowa hydrantów – 4 szt.;  Przebudowa ogrodzenia (przy szkole) – dł. 95 mb;  Przebudowa ogrodzenia przy działce nr 256/2;  Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

42 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

43

44 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

45

46  Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej dł. 1.892,00m;  pow. 3.312,82m2 (dodatkowo przy kapliczce dł. 6,17m szer. 2,63 m);  Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o pow. 496,37m2;  Okrawężnikowanie ciągu;  Profilowanie i zagęszczanie poboczy - 1.715,60m2;  Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

47 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

48

49 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

50

51  Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej dł. 1.069,00m, pow. 1.642,67m2;  Wykonanie zjazdów z kostki brukowej pow. 865,20m2;  Okrawężnikowanie;  Profilowanie i zagęszczanie poboczy, pow. 926,70m2;  Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 16szt.;  Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

52 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

53

54 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

55

56  Chodnik o długości 742m o nawierzchni z kostki brukowej „szlachetnej” gr. 6 cm (typu granito), pow. 1.251,54 m2;  Okrawężnikowanie;  Ściek z prefabrykatów betonowych – 12,60 m;  Wykonanie schodów prostych, zbrojonych z betonu monolitycznego;  Wykonanie trawników – 829,35 m2;  Budowa linii oświetlenia: - Montaż słupów oświetleniowych typu SAL-K1 6 m typ „Rosa” – 27 szt.; - Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgnikach – 27szt.; - Linia kablowa oświetlenia (podziemna) kabel YAKXS 4x25 mm2 0,6/1kV) – 840 m;

57 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

58

59 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

60

61

62  Ciąg pieszy z kostki brukowej dł. 483,80 m, pow. 885,4 m2;  Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, pow. 168 m2;  Okrawężnikowanie;  Humusowanie skarp z obsiewem trawą – 537,21 m2.  Oznakowanie pionowe i poziome;  Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem;  Progi zwalniające z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 2szt.;  Ściek podchodnikowy – 4,6 m;  Przepust z rur śr. 500- (4 m + 4 m);

63 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

64

65 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

66

67  Ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej, długości 127m, pow. 152,43 m2;  Zjazdy z kostki brukowej betonowej, pow. 49,54 m2;  Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej, pow. 228,41 m2;  Okrawężnikowanie;  Regulacja studzienek i zaworów;  Oznakowanie pionowe i poziome;  Wykonanie trawników – 233,588 m2;

68 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

69

70 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

71

72  Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dł. 50m, pow. 78,10 m2;  Wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, pow. 38,40 m2;  Okrawężnikowanie;  Malowanie linii na przejściu dla pieszych - 10,00 m2;  Pionowe znaki drogowe - 2 szt.

73 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

74

75 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

76

77  Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dł. 67m, pow. 85,20 m2;  Wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 31,20 m2;  Okrawężnikowanie.

78 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

79

80 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

81  Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 250 mm – 416,6 m;  Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm – 6.714,8 m; Razem sieć kanalizacji grawitacyjnej - 7.131,4 m;  Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 90 mm – 1.607,2 m;  Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 63 mm – 71,0 m; Razem sieć kanalizacji ciśnieniowej – 1.678,2 m;  Przykanaliki Ø 160 mm – 2.445,5 m (492 szt.);  Pompownie ścieków - 6 szt;  Zadanie dofianansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

82 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY realizacja

83

84

85  Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku (dydaktycznych, sali widowiskowej, sali kameralnej, galerii, korytarzy, szatni, sekretariatu, gospodarczych, wentylatorni).  Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;  Rozbiórka tarasów zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przyległego;  Dostawa i montaż sprzętu (w tym m. in.: nagłośnienie „sali kameralnej”, wyposażenie sceny), oświetlenie wystawiennicze w galerii, system zawieszeń w galerii;  Remont elewacji budynku;  Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na sali widowiskowej;  Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowej;  Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Opearcyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

86 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed modernizacją

87

88

89 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

90

91

92  Płyta placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, wylewanej, bezspoinowej, o minimalnej grubości 7,5 cm - pow. 353,48m2;  Urządzenia na placu zabaw;  Zieleń;  Ogrodzenie z paneli standardowych ocynkowanych – 131,00 m;  Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

93 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed budową

94

95 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

96

97

98  Nawierzchnia placu zabaw z trawy syntetycznej, z włókien fibrylowych o wys. 24 mm, na podkładzie amortyzującym z pianki polipropylenowej o grubości dostosowanej do wysokości upadku poszczególnych urządzeń.  Urządzenia na placu zabaw;  Zieleń - trawnik dywanowy;  Ogrodzenie z przęseł 1400x2000 mm na ceowniku 50x50x3 mm z rury giętej Ø 21, malowanej proszkowo z podkładem cynkowym.

99 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

100

101

102  Budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm - pow. 94,5m2;  Budowa zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm – pow. 178,66 m2;  Budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – pow. 127,12 m2;  Budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm – pow. 619,7 m2;  Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, pow. 184,20 m2;  Organizacja ruchu (znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, bariery ochronne);  Wykonanie trawników, pow. 510m2;

103 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed przebudową

104

105 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

106

107

108  Montaż 4 nowych punktów kamerowych (w tym m.in. 2 nowe słupy, podłączenie zasilania i sieci światłowodowej oraz zakup TV LED 46” i nowego komputera do stacji oglądowej monitoringu w KPP w Wyszkowie): - skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z ul. Zakolejową (słup energetyczny przy kiosku Ruchu); - skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z Aleja Marszałka J. Piłsudskiego (słup energetyczny przy rondzie); - okolice skrzyżowania ul. Pułtuskiej z ul. Graficzną (wyjazd z miasta); - ul. Geodetów (przy Zespole Szkół);  Montaż słupa elektroenergetycznego przy przystani LOK na potrzeby monitoringu miejskiego (w zakresie nabrzeża rzeki BUG).

109 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

110  Wymian okien (tylko segment A - 3,84m2);  Naprawa tynków zewnętrznych i przygotowani ścian pod docieplenie;  Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm;  Docieplenia ościeży płytami styropianowymi gr. 2cm;  Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej;  Wykonanie obróbek blacharskich;  Wykonanie opasek z kostki brukowej betonowej;  Okładziny schodów i parapetów z płytek gresowych;  Naprawa instalacji odgromowej;  Wykonanie cokołu budynku z tynku żywicznego;  Montaż płyt warstwowych gr. 10 cm, w miejscu demontażu płyt azbestowych (sala gimnastyczna);  Zadanie dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

111 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed modernizacją

112

113

114 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

115

116

117  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi;  Obróbki blacharskie;  Studzienki okienne;  Naprawa schodów, obłożenie płytkami 30x30cm (gres antypoślizgowy);  Montaż balustrad ze stali kwasoodpornej (przy pochylni);  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (pochylnia dla niepełnosprawnych);  Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej (opaska);  Modernizacja instalacji odgromowej;  Zadanie dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

118 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed modernizacją

119

120 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

121

122

123  Docieplenie budynku płytami styropianowymi;  Obróbki blacharskie;  Pokrycie daszków papą zgrzewalną;  Obłożenie schodów płytkami 30x30cm (gres antypoślizgowy);  Licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres szkliwiony 30x30 na zaprawie klejowej (wejście do części mieszkalnej, wejście główne, cokół);  Opaska z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej szer. 60 cm z obrzeżami;  Modernizacja instalacji odgromowej;  Zadanie dofinansowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

124 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed modernizacją

125

126

127 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY stan obecny

128

129

130 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

131  Wykonanie linii energetycznej oświetlenia ulicznego w msc. Leszczydół Nowiny przy ul. Wyszkowskiej (dowieszenie opraw na istniejących słupach);  Wykonanie linii oświetlenia przy ciągu spacerowym w Parku Wazów nad rzeką Bug;  Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Wyszkowie przy ul. Orlej;  Wykonanie dowieszeń opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rybienko Nowe, Kamieńczyk oraz Rybienko Łochowskie.

132 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

133  Jezdnia asfaltowa o dł. ok 200mb, pow. 1.096,55m2;  Okrawężnikowanie drogi;  Wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej gr. 8cm pow. 99,01m2;  Kanalizacja deszczowa - kanały z rur litych SN8 fi 160-300mm, dł. 139,68mb; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi1200mm z włazami typu ciężkiego – 3szt.; wpusty uliczne fi 500mm z osadnikiem z kratą żeliwną typu ciężkiego – 10szt.;  Wykonanie trawników, pow. 1697,57m2;  Oznakowanie pionowe – 3szt.;

134 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed realizacją

135

136 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY w trakcie realizacji

137

138  Droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, dł. 160mb, pow. 1.020,00m2;  Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, pow. 96,10m2;  Okrawężnikowanie drogi;  Kanalizacja deszczowa – kanały z rur litych SN8 fi 200-315mm, dł. 220,75m; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200mm z włazami typu ciężkiego – 8szt.; wpusty uliczne fi 425mm z osadnikiem z kratą żeliwną typu ciężkiego – 12szt.;  Wykonanie trawników (plantowanie, humusowanie gr. 5cm i obsianie trawą) – 870m2;  Oznakowanie pionowe;

139 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY w trakcie realizacji

140

141  Termomodernizacja segmentów A, B, C, D;  Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 14cm;  Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej;  Docieplenie dachu warstwa izolacyjną z wełny granulowanej gr. 20cm z pokryciem papą termozgrzewalną;  Wykonanie obróbek blacharskich;  Częściowa wymiana stolarki okiennej;  Naprawy schodów, posadzek i cokołów;  Modernizacja instalacji odgromowej;

142 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY przed modernizacją

143

144 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY w trakcie realizacji

145

146 DZIĘKUJEMYZAUWAGĘ GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY


Pobierz ppt "INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2012 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google