Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl2 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 18 kwietnia (poniedziałek humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 19 kwietnia (wtorek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 20 kwietnia (środa) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

3 GIMNAZJUM NR 3 Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.40 w strojach galowych określonych w Regulaminie Szkoły Każdy uczeń musi mieć ze sobą legitymację oraz czarne długopisy ( minimum 2 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl3

4 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ORAZ ARKUSZY DOSTOSOWANYCH (G2, G4, G5, G6, G7, G8) Z WSZYSTKICH ZAKRESÓW/POZIOMÓW 4 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

5 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 5 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

6 CZAS EGZAMINU czas czynności organizacyjnych czas pracy ucznia z arkuszem Czas egzaminu (Va, §46, p.1) 9.00 Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i WOS przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego 11.00 Rozpoczęcie godz. 11.00 język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl6 + liczonych od rozdania arkuszy zdającym

7 WYPOSAŻENIE SAL EGZAMINACYJNYCH oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających kartki z numerami stolików dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapasowe przybory do pisania oraz linijka tylko na matematyce (VI, Procedura 1, Procedura 7, p.5) wyposażenie sal egzaminacyjnych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 7

8 PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 8 Do sali egzaminacyjnej można wnieść przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę (tylko w przypadku drugiej części egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki). Uczniowie nie przynoszą ołówków. Można też wnieść małą butelkę wody. Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

9 PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ Wchodząc do sali każdy uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. Jeżeli uczeń przystępuje do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 9 W przypadku uczniów, którzy mają dostosowane warunki lub formę egzaminu gimnazjalnego można odstąpić od losowania.

10 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZN POPRZEDZAJĄCE CZAS PRACY Z ARKUSZEM STANDARDOWYM 10 rozdanie arkuszy egzaminacyjnych przypomnienie uczniom o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie zestawów o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza (wszystkich kolejno ponumerowanych stron) o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkuszy standardowych z języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego o konieczności sprawdzenia numeru PESEL na nalepkach z OKE o sposobie kodowania arkusza o zasadach zachowania się podczas egzaminu o dodatkowych 5 minutach na sprawdzenie poprawności przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy

11 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZN POPRZEDZAJĄCE CZAS PRACY Z ARKUSZEM STANDARDOWYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 11 -Uczeń nie podpisuje arkusza ani karty odpowiedzi. -Nie używa się naklejki z błędnym numerem PESEL ( ZN wpisuje ręcznie numer PESEL i kod szkoły).

12 MONITOROWANIE PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU EGZAMINU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 12 Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdającym cicho bez zaglądania do prac zdających. Jeżeli uczeń wcześniej zakończy pracę z arkuszem, to podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg ławki. Członek zespołu nadzorującego odbierając pracę sprawdza: kompletność materiałów,przeniesienie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

13 PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 13 Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina o przeniesieniu odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi: -Informuje o zakończeniu pracy z arkuszem. -Wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesień. -Poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów. - Poleca zamknięcie i odłożenie arkuszy.

14 PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 14 1. Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 3. Jeżeli sytuacja taka wydarzy się w terminie dodatkowym, to decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

15 KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI W 2016 ROKU W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. (VI, Procedura 6, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 15

16 KARTA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ OTWARTYCH W ARKUSZACH STANDARDOWYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 16 Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem standardowym z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym wyrwanie ze środka arkusza następuje wyrwanie ze środka arkusza bez ich rozdzielania czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi bez ich rozdzielania samodzielnie przez zdających niekorzystających z dostosowań z pomocą członków ZN w przypadku zdających niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (VI, Procedura 9, p.6b)

17 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE WYKONYWANE PRZEZ ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU Z ARKUSZEM STANDARDOWYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 17 10 minut przed końcem przypominamy o przeniesieniu odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi odkładają arkusze na brzeg ławki/stolika nie opuszczają sali egzaminacyjnej przed zebraniem arkuszy od wszystkich zdających w danej sali i uzyskaniem pozwolenia na opuszczenie sali. Zdający, którzy mają obowiązek przenoszenia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, (VI, Procedura 7)

18 TERMIN DODATKOWY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 18 Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub części/zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego z przyczyn zdrowotnych lub losowych ewentualnie został ten egzamin przerwany, to tacy uczniowie mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub jego części/zakresu/poziomu w terminie dodatkowym. Terminy dodatkowe : 1, 2, 3 czerwca 2016 roku

19 UWOLNIENIE WYNIKÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą uwolnione 17 czerwca 2016 roku od godziny 10.

20 POWODZENIA.


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google