Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 18 kwietnia (poniedziałek humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie min 80 min Język polski min 135 min 19 kwietnia (wtorek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze min 80 min Matematyka min 135 min 20 kwietnia (środa) język obcy nowożytny Poziom podstawowy min 80 min Poziom rozszerzony min 90 min HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R.

3 GIMNAZJUM NR 3 Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.40 w strojach galowych określonych w Regulaminie Szkoły Każdy uczeń musi mieć ze sobą legitymację oraz czarne długopisy ( minimum 2 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

4 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM ORAZ ARKUSZY DOSTOSOWANYCH (G2, G4, G5, G6, G7, G8) Z WSZYSTKICH ZAKRESÓW/POZIOMÓW 4 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 5 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 CZAS EGZAMINU czas czynności organizacyjnych czas pracy ucznia z arkuszem Czas egzaminu (Va, §46, p.1) 9.00 Rozpoczęcie godz historia i WOS przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego Rozpoczęcie godz język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , + liczonych od rozdania arkuszy zdającym

7 WYPOSAŻENIE SAL EGZAMINACYJNYCH oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających kartki z numerami stolików dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapasowe przybory do pisania oraz linijka tylko na matematyce (VI, Procedura 1, Procedura 7, p.5) wyposażenie sal egzaminacyjnych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 7

8 PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 8 Do sali egzaminacyjnej można wnieść przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE o przyborach, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę (tylko w przypadku drugiej części egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki). Uczniowie nie przynoszą ołówków. Można też wnieść małą butelkę wody. Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

9 PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ Wchodząc do sali każdy uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. Jeżeli uczeń przystępuje do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 9 W przypadku uczniów, którzy mają dostosowane warunki lub formę egzaminu gimnazjalnego można odstąpić od losowania.

10 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZN POPRZEDZAJĄCE CZAS PRACY Z ARKUSZEM STANDARDOWYM 10 rozdanie arkuszy egzaminacyjnych przypomnienie uczniom o obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie zestawów o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza (wszystkich kolejno ponumerowanych stron) o konieczności wyrwania kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkuszy standardowych z języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego języka obcego nowożytnego o konieczności sprawdzenia numeru PESEL na nalepkach z OKE o sposobie kodowania arkusza o zasadach zachowania się podczas egzaminu o dodatkowych 5 minutach na sprawdzenie poprawności przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi o zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy

11 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZN POPRZEDZAJĄCE CZAS PRACY Z ARKUSZEM STANDARDOWYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , Uczeń nie podpisuje arkusza ani karty odpowiedzi. -Nie używa się naklejki z błędnym numerem PESEL ( ZN wpisuje ręcznie numer PESEL i kod szkoły).

12 MONITOROWANIE PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU EGZAMINU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 12 Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdającym cicho bez zaglądania do prac zdających. Jeżeli uczeń wcześniej zakończy pracę z arkuszem, to podnosi rękę, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg ławki. Członek zespołu nadzorującego odbierając pracę sprawdza: kompletność materiałów,przeniesienie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

13 PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 13 Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przypomina o przeniesieniu odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi: -Informuje o zakończeniu pracy z arkuszem. -Wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesień. -Poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów. - Poleca zamknięcie i odłożenie arkuszy.

14 PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE. 3. Jeżeli sytuacja taka wydarzy się w terminie dodatkowym, to decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

15 KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI W 2016 ROKU W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. (VI, Procedura 6, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 15

16 KARTA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ OTWARTYCH W ARKUSZACH STANDARDOWYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 16 Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem standardowym z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym wyrwanie ze środka arkusza następuje wyrwanie ze środka arkusza bez ich rozdzielania czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi bez ich rozdzielania samodzielnie przez zdających niekorzystających z dostosowań z pomocą członków ZN w przypadku zdających niepełnosprawnych ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (VI, Procedura 9, p.6b)

17 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE WYKONYWANE PRZEZ ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU Z ARKUSZEM STANDARDOWYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , minut przed końcem przypominamy o przeniesieniu odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi odkładają arkusze na brzeg ławki/stolika nie opuszczają sali egzaminacyjnej przed zebraniem arkuszy od wszystkich zdających w danej sali i uzyskaniem pozwolenia na opuszczenie sali. Zdający, którzy mają obowiązek przenoszenia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, (VI, Procedura 7)

18 TERMIN DODATKOWY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 18 Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub części/zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego z przyczyn zdrowotnych lub losowych ewentualnie został ten egzamin przerwany, to tacy uczniowie mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub jego części/zakresu/poziomu w terminie dodatkowym. Terminy dodatkowe : 1, 2, 3 czerwca 2016 roku

19 UWOLNIENIE WYNIKÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 19 Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą uwolnione 17 czerwca 2016 roku od godziny 10.

20 POWODZENIA.


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google