Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1

2  Cel strategiczny programu  Podstawy prawne  Założenia programu  Podstawowe założenia edycji na rok 2014  Harmonogram NPPDL - edycja 2014  Kwalifikowalność zadań  Kwalifikowalność wydatków  Dokumentacja aplikacyjna: wniosek o dofinansowanie z załącznikami  Ocena wniosków o dofinansowanie (formalna i merytoryczna)  Obszary oceny i punktacja  Wybór zadań i procedura odwoławcza  Zmiana listy zakwalifikowanych wniosków  Zasady realizacji, główne obowiązki beneficjenta  Rozliczenie i kontrola  Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie  Punkt informacyjny 2

3 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych. 3

4 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Ustawa o dochodach jst  Ustawa o finansach publicznych  Prawo zamówień publicznych  Ustawa o drogach publicznych  Prawo budowlane  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jst na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa  Uchwała Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 4

5 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Realizacja w latach 2012-2015 - program czteroletni  Kontynuacja programu zrealizowanego w latach 2008-2011  200 mln zł rocznie z budżetu państwa w 2012 r.  2,5 mld zł z budżetu państwa w latach 2013-2015  Równy podział środków pomiędzy gminy i powiaty  Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań  Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa do 50% kwoty dotacji, lecz nie więcej niż: 3 mln zł 5

6 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Na dofinansowane zadań realizowanych w Województwie Zachodniopomorskim przeznaczono kwotę 54.880.000 zł  Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w wysokości do 50% kwoty dotacji, lecz nie więcej niż 3 mln zł  Do wydatków kwalifikowalnych realizacji zadania wlicza się wyłącznie wydatki poniesione w roku, na który została udzielona dotacja tj. 2014  Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań; Wojewoda może zwiększyć limit dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie  Wniosek zgłasza zarządca drogi (dla dróg powiatowych - zarząd powiatu, dla dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta)  Zarządcy, między którymi przekazane zostało zarządzanie drogą w trybie porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych zgłaszają wniosek jako współwnioskodawcy 6

7 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1.09.2013 r. Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach programu wieloletniego na 2014 r. 1.09 – 30.09.2013 r. Nabór wniosków przez Wojewodę na rok 2014 do 31.10.2013 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie Ogłoszenie przez wojewodę wstępnych list rankingowych wniosków 14 dni od ogłoszenia listy rankingowej Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list Rankingowych do 30.11.2013 r. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzką Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie do zatwierdzenia przez MAiC do 20.12.2013 r. Zatwierdzenie list rankingowych na rok 2013 r. przez MAiC do 15.11.2014 r. Zatwierdzenie przez MAiC zmienionych list zakwalifikowanych wniosków do 31.12.2014 r. Realizacja zadań, wykorzystanie dotacji i ich rozliczenie przez jst do 31.01.2015 r. Przekazanie Wojewodzie przez jst sprawozdań z wykorzystania dotacji 7

8 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  W ramach Programu nie mogą być finansowane zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy subwencji ogólnej tworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zadania mogą być współfinansowane z budżetów województw  Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej 8

9 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Uwzględnione w programie inwestycji  Poniesione zgodnie z prawem i zawartą umową o dofinansowanie, w 2014 r.  Ujęte w punkcie 11 i 13 wniosku o dofinansowanie (ujęte w wykazie wydatków kwalifikowalnych i opisane w STWiOR)  Nierozerwalnie związane z budową, przebudową i remontem drogi tj.:  roboty budowlane w pasie drogowym, w tym odwodnienie i oświetlenie drogi, punkty kontroli masy i nacisków osi pojazdów  sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego  inne, zgodne z przepisami dot. finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa 9

10 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Budowa:  sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, oraz przyłączy do tych sieci  przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej  wiat przystankowych, ekranów akustycznych i masztów fotoradarowych  Budowa infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą  Zakup fotoradarów  Odzyskiwalny podatek VAT  Opłaty z tytułu kar i odsetek  oraz objęte nieuzgodnioną zmianą wykazu wydatków kwalifikowalnych, o których mowa we wniosku o dofinansowanie 10

11 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Złożony na obowiązującym wzorze  Podpisany przez uprawnione osoby  Kompletnie wypełniony  Zawierający komplet wymaganych załączników 30.09.2013 r.  Terminowo złożony: do dnia 30.09.2013 r. 2014  Na okres realizacji (kwalifikowalności wydatków): rok budżetowy 2014  Dotyczący budowy / przebudowy / remontu dróg  Dotyczący drogi publicznej gminnej lub powiatowej oraz budowy nowej drogi – nadanie kategorii następuje po zakończeniu budowy  Złożony przez zarządcę drogi (zarząd powiatu, wójt, burmistrz, prezydent) ≤ 3 mln zł  Z wnioskowaną kwotą dofinansowania ≤ 3 mln zł ≥ 50%  Z deklarowanym wkładem własnym ≥ 50%  Bez udziału środków budżetu państwa i UE we wkładzie własnym  Dokumentujący spełnienie wymogów prawnych 11

12 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Obligatoryjne:  Prawomocne zgłoszenie/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  Umowa(y) o partnerstwie  Porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą  Mapa sytuacyjno – poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych  Dokumenty i informacje uzupełniające (nieobligatoryjne ale pożądane):  Stała (zatwierdzona) organizacja ruchu  Opinia Policji w sprawie wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa ruchu  Protokół szkód – dla dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej  Wyciąg z projektów planów rozwoju sieci drogowej  Odwołanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Decyzje w zakresie ochrony środowiska, pozwolenie wodnoprawne 12

13 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Wnioski oceniane są przez komisję powołaną przez wojewodę, działającą na podstawie regulaminu, w składzie:  2 przedstawicieli Wojewody Zachodniopomorskiego  1 przedstawiciel Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  1 przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  1 przedstawiciel Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie  Ocena formalna polega na sprawdzeniu wymogów określonych dla wniosku o dofinansowanie, a szczególnie dopełnienia przez wnioskodawcę wymogów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów budowlanych i dotyczących ochrony środowiska. Wnioskodawca może uzupełniać braki formalne zgłoszonego w terminie wniosku oraz prostować inne jego uchybienia.  Ocena merytoryczna polega na opiniowaniu wniosku w ośmiu obszarach. Każdy z członków komisji przyznaje punkty indywidualnie, na piśmie. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia sumy przyznanych punktów (od 0 do 40 punktów). W przypadku równej ilości punktów o miejscu zadania na liście decyduje komisja. 13

14 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Bezpieczeństwo  Bezpieczeństwo dróg: 0-10 pkt  Spójność  Spójność sieci dróg: 0-7 pkt  Współpraca  Współpraca jst i pp przy budowie dróg: 0-5 pkt  Odbudowa  Odbudowa dróg po klęskach żywiołowych: 0-5 pkt  Rozwój  Rozwój sieci dróg na obszarach wiejskich: 0-5 pkt  Dostępność  Dostępność ośrodków gospodarczych: 0-3 pkt  Dostępność  Dostępność instytucji publicznych: 0-3 pkt  Realizacja zadań państwa  Realizacja zadań państwa dot. bezpieczeństwa obywateli : 0-2 pkt Można uzyskać nie więcej niż 40 punktów 14

15 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Wnioski po przeprowadzeniu oceny, tworzą wstępną listę rankingową, do której można wnieść zastrzeżenia  Listy rankingowe obejmują wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne  Komisja sporządza arkusz oceny merytorycznej wniosków  Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie. Za wniesione w terminie uważa się zastrzeżenie, które zostało wniesione również przed ogłoszeniem wstępnej listy rankingowej wniosków  Komisja uwzględnia zastrzeżenie dotyczące wniosku odrzuconego, jeśli zostały spełnione wymogi formalne wniosku. W tym przypadku komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku  Łącznie z ostateczną listą rankingową wniosków ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podlega zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej wniosków  Wraz z listą zakwalifikowanych wniosków wojewoda przekazuje Ministrowi Cyfryzacji i Administracji kopie protokołów z prac komisji 15

16 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Zadania które nie uzyskały dofinansowania ujęte są również na liście rankingowej  W przypadku pojawienia się w trakcie realizacji programu oszczędności przetargowych, lub rezygnacji wnioskodawcy z udziału w programie, kolejne zadania, które uzyskały największą ilość punktów, będą ujmowane do dofinansowania, po potwierdzeniu udziału w programie przez wnioskodawcę i zatwierdzeniu zmienionej listy przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 16

17 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Realizacja zadania zgodnie z obowiązującym prawem, programem inwestycji, wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie  Wykorzystanie środków własnych i dotacji oraz rozliczenie otrzymanej dotacji do końca roku 2014  Informowanie o oszczędnościach poprzetargowych  Składanie sprawozdań miesięcznych  Informowanie o występujących problemach i podjętych działaniach  Złożenie sprawozdania końcowego i rozliczenia inwestycji 17

18 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  Złożenie wniosku o płatność przez Beneficjenta po poniesieniu wydatków kwalifikowalnych w wysokości wkładu własnego na finansowanie zadania wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie  Weryfikację wniosku o płatność przeprowadza WCFE ZUW  Beneficjent może być wezwany do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień  Wypłata dotacji następuje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, lub 14 dni od poinformowania o usunięciu nieprawidłowości  Kontrola na miejscu realizacji zadania będzie przeprowadzona zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej  Wypłata dotacji może nastąpić przed przeprowadzeniem kontroli w miejscu realizacji zadania, po poniesieniu wkładu własnego 18

19 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, pokój nr 208 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin Nieprzekraczalny termin składania wniosków o dofinansowanie: 30 września 2013 r. do godziny 15.00 19

20 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1. ePUAP: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl/ 2. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne: kancelaria_ogolna@szczecin.uw.gov.pl (bez potwierdzania UPP) 3. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do Punktu Obsługi Klienta przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie na następujących nośnikach danych:  dyskietka 1,44 MB,  pamięć masowa USB 1.1, 2.0,  płyta CD/DVD. Klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej. 20

21 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin tel. 91 43 03 665 faks: 91 43 03 668 strona internetowa: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=55 Michał Włochal – Dyrektor Wydziału e-mail: mwlochal@szczecin.uw.gov.pl Krzysztof Kierczuk – Kierownik Oddziału ds. ZPORR i Rozwoju Regionalnego e-mail: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl Paweł Niemcewicz – st. insp. wojewódzki, tel. 91 43 03 543 e-mail: pniemcewicz@szczecin.uw.gov.pl Bogdan Dziembor – st. insp. wojewódzki, tel./faks 91 43 03 456 e-mail: bdziembor@szczecin.uw.gov.pl 21


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google