Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES."— Zapis prezentacji:

1 RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

2 Dlaczego Rodzic?  Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

3 Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli?  Doradca zawodowy, który jest specjalistą od rozpoznania predyspozycji, pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu.

4 Co należy wiedzieć?  Zanim skorzystacie Państwo z pomocy doradcy zapisując dziecko na wizytę powinniście zapoznać się z kilkoma informacjami:

5 Rozwój zawodowy człowieka  Według jednej z teorii zawodoznawczych, teorii Donalda E. Supera młody człowiek od 15 do 24 roku życia znajduje się w fazie poszukiwań.

6 Czynniki wyboru  Pierwsze wybory dzieci związane z przyszłą karierą dokonywane są na podstawie:  potrzeb  zainteresowań  umiejętności  wartości  oraz dostępnych możliwości

7 Wsparcie przy podejmowaniu decyzji  Rodzice, nauczyciele, doradca szkolny i zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

8 Ścieżki kształcenia  Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „projektu życiowego”.

9 Planowanie drogi edukacyjnej  Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w trzech etapach:

10 Etap pierwszy – poznanie siebie  Czyli zidentyfikowanie własnych:  zainteresowań  umiejętności  uzdolnień  ocena stanu zdrowia

11 Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy  dróg edukacji  świata zawodów  zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

12 Etap trzeci – planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia?  Poprzez:  kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji  kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji  poznanie metod poszukiwania pracy  tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

13 Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2012/2013  USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany m.in.:  w systemie szkolnictwa przestały istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane

14 Co po gimnazjum?  Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać:  trzyletnie liceum ogólnokształcące  czteroletnie technikum  trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową  trzyletnią zasadniczą szkołę specjalną*

15 Liceum Ogólnokształcące  trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia:  uzyskanie świadectwa szkoły średniej,  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

16 Technikum  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie:  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

17 Zasadnicza szkoła zawodowa  Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.  Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwość dalszego kształcenie począwszy od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

18 Schemat systemu edukacji Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa 6 lat nauki Gimnazjum 3 lata nauki Gimnazjum * dla dorosłych Liceum* ogólnokształcące 3 lata nauki  Technikum * 4 lata nauk i (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Zasadnicza Szkoła Zawodowa * 3 lata nauki (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) M a t u r a * Szkoła wyższa * Kwalifikacyjne * kursy zawodowe Liceum * ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła policealna *

19 Szkoła policealna  szkoła policealna:  jest skierowana do osób posiadających wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura),  nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku,  umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

20  Kelner  Technik żywienia i usług gastronomicznych  Technik hotelarstwa  Technik technologii żywności  Technik obsługi turystycznej  Technik ekonomista  Technik handlowiec  Technik organizacji reklamy  Technik eksploatacji portów i terminali  Technik logistyk  Technik spedytor  Cukiernik - ZSZ  Kucharz - ZSZ  Sprzedawca - ZSZ Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

21 Zawody branży samochodowej  Technik pojazdów samochodowych  Technik mechatronik  Lakiernik - ZSZ  Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne  Technik elektryk  Technik elektroenergetyk transportu  Technik elektronik  Technik informatyk  Technik teleinformatyk  Technik energetyk  Elektryk – ZSZ  Monter elektronik – ZSZ Zawody branży budowlanej  Technik budownictwa  Technik urządzeń sanitarnych  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - ZSZ Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

22  Technik geodeta  Technik geolog  Technik awionik  Technik mechanik lotniczy  Technik ochrony środowiska  Technik architektury krajobrazu  Technik analityk  Technik usług fryzjerskich  Fototechnik  Technik procesów drukowania  Technik technologii odzieży  Technik księgarstwa  Ogrodnik – ZSZ  Fotograf – ZSZ  Drukarz – ZSZ  Fryzjer – ZSZ  Złotnik – jubiler - ZSZ Źródło: Informator,,Technika i szkoły zawodowe” Biuro Edukacji m. st. Warszawy informator dostępny w szkole i na stronach internetowych www.edukacja.warszawa.pl

23 Zmiany w kształceniu zawodowym  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Dz.U z 2012 r. poz. 7).  Obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach(Dz.U z 2012 r. poz. 184).  Organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r. poz. 204).  System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U z 2012 r.poz. 262).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych(Dz.U z 2012 r. poz. 188).  Kwalifikacyjne kursy zawodowe.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz.U z 2012 r. poz. 186).

24 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa?  Ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego  nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) jest powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte są kontynuowane w szkołach ponadgimnazjalnych  w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum

25 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej.  Jest egzaminem zewnętrznym.  Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  W poszczególnych zawodach wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

26 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa?  W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji.  Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

27 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

28 Zasady wyboru przedmiotów w technikum  Uczeń wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie  Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia  Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne

29 Zasady wyboru przedmiotów w LO  uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia,  jeżeli nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, od II klasy uczęszcza na zajęcia z historii i społeczeństwa,  jeżeli nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, od II klasy uczęszcza na zajęcia z przyrody,  obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego),  ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

30 Ranking techników 2014 1. 1Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr1- zawód mechatronik 2. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku - technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik informatyk 3. Technikum Geodezyjno-Geologiczno- Drogowe im. St. Kluźniaka - technik geodeta, technik geolog, technik drogownictwa 4. Technikum Elektroniczne nr 1 technik elektronik, technik informatyk 5. Technikum nr 27 im. prof..J. Zawadzkiego technik analityk, technik usług fryzjerskich 6. Technikum Architektoniczno –Budowlane im. St. Noakowskiego-technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych 7. Technikum Fototechniczne- fototechnik 8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1-technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner 9. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik informatyk 10. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego technik ekonomista, technik obsługi turystycznej Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:  sukcesy szkoły w olimpiadach,  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, Źródło: www.perspektywy.pl  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,  wyniki egzaminu zawodowego.

31 Ranking liceów 2014 1. XIV LO im. St. Staszica 2. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy 3. II LO Dwujęzyczne im. St. Batorego 4. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 5. LXVII LO Jana Nowaka – Jeziorańskiego 6. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkacego 7. VII LO im. Władysława IV 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 9. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” 10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 11. XVIII LO im. Jana Zamojskiego 12. XV LO z Oddz. Dwujęzycznym im. Narcyzy Żmichowskiej 13. XXXVII LO. im J. Dąbrowskiego 14. XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego 15. XI LO im. Mikołaja Reja Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów:  sukcesy szkoły w olimpiadach,  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,  wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Źródło: www.perspektywy.pl

32 Co po liceum ogólnokształcącym?  Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu.  Zanim podejmiecie Państwo razem z dzieckiem decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinniście odpowiedzieć m.in. na takie pytania:

33 Co po liceum ogólnokształcącym?  Czy jesteście Państwo przekonani co do słuszności decyzji o podjęciu w przyszłości przez Państwa dziecko studiów?  Czy wyższe wykształcenie będzie dziecku potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy?  Czy dziecko ma odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

34 Co po liceum ogólnokształcącym?  Jeżeli tak to jest do wyboru bardzo wiele możliwości:

35 Co po liceum ogólnokształcącym?  Studia pierwszego stopnia – wykształcenie wyższe zawodowe – trwają 3-4 lata, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera  Uzupełniające studia magisterskie – trwają 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia)  Jednolite studia magisterskie – trwają 5-6 lat, tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania wybranych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki)  Studia podyplomowe  Studia doktoranckie –można podjąć te studia po uzyskaniu tytułu magistra, stopień naukowy doktora ( studia te mają bardzo indywidualny charakter)

36 Grupy kierunków studiów  Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz  Ekonomiczne – finanse, rachunkowość  Filologie i językoznawstwo – filologia angielska polska  Humanistyczne – filozofia, archeologia  Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką  Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna  Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia  Teologiczne – etyka, teologia  Turystyka – turystyka i rekreacja,krajoznawstwo  Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne  Komunikacja, media – komunikacja europejska

37 Grupy kierunków studiów  Pedagogika, edukacja – pedagogika specjalna, logopedia  Nauki społeczne, politologia – europeistyka, nauki społeczne  Nauki o żywieniu i żywności – dietetyka, technologia żywności  Medyczne i nauki o zdrowiu – fizjoterapia, farmacja  Techniczne – automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka  Kulturoznawstwo – orientalistyka, studia wschodnie  Rolnicze – rolnictwo, ogrodnictwo  Ścisłe – chemia, fizyka, astronomia

38 Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku 2014  1. Informatyka - 31 782 chętnych  2. Prawo - 21 787  3. Zarządzanie - 21 623  4. Budownictwo - 18 926  5. Mechanika i budowa maszyn 18 294  6. Ekonomia - 17 298  7. Zarządzanie i inżynieria produkcji -17 234 8. Automatyka i robotyka - 17 062  9. Inżynieria środowiska - 16 664  10. Finanse i rachunkowość - 16 275  W sumie w roku akademickim 2013/2014 studia przyjęto 476 809 osób, w tym 366 449 na uczelnie publiczne i 110 360 - na niepubliczne.  11. Pedagogika - 16 227  2. Psychologia - 14 059  13. Administracja - 13 356  14. Gospodarka przestrzenna - 12 690  15. Biotechnologia - 12 440  16. Turystyka i rekreacja - 11 116  17. Transport - 10 789  18. Logistyka - 10 700  19. Energetyka - 10523  20. Mechatronika - 10 269  21.Matematyka – 9752  22.Fizjoterapia- 9328

39 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2014 Uniwersytet Warszawski  Ekonomia -3 tys.osób/210 miejsc  Prawo-2 tys.400 miejsc  Lingwistyka -22 osoby  Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno –Menedżerskie-19 osób na miejsce  Finanse, rachunkowość, ubezpieczenia-1.8 tys./200miejsc Szkoła Główna Handlowa  kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny kierunek na ponad 1,1 tys. miejsc było ponad 2,4 tys. kandydatów.  Tu na pierwszym roku nie ma kierunków. Wybiera się je dopiero na drugim.  Wśród zakwalifikowanych było ponad 20 olimpijczyków, laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali maksymalną możliwą liczbę punktów

40  Politechnika Warszawska Najpopularniejsze kierunki studiów:  transport (2,5 tys. aplikacji);  budownictwo (2062);  geodezja i kartografia (2025).  Najwięcej kandydatów na jedno miejsce, zgłosiło się na:  automatykę i robotykę (25 aplikacji/1 miejsce);  mechanikę i budowę maszyn (21 aplikacji/1 miejsce);  inżynierię biomedyczną (19 aplikacji/1 miejsce).  automatykę i robotykę (25 na miejsce),  mechanikę i budowę maszyn (23),  inżynierię biomedyczną i gospodarkę przestrzenną (19) Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2014

41 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  finanse i rachunkowość - 1231 kandydatów (10,3 aplikacji/1 miejsce);  weterynaria - 1004 kandydatów (7,4 aplikacji/1 miejsce);  logistyka - 839 kandydatów (7 aplikacji/1 miejsce);  ekonomia - 720 kandydatów (6 aplikacji/1 miejsce). Źródło: PAP-Nauka w Polsce

42 Uczelnie publiczne najczęściej wybierane w Warszawie przez kandydatów wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów  Uniwersytet Warszawski 34824  Politechnika Warszawska 51597  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ­12022  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2851 Uczelnie niepubliczne  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 1872  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1513  Uczelnia Łazarskiego w 1105  Akademia Finansów i Biznesu Vistula 907  Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 641 Źródło: www.perspektywy. pl

43  Nie wszyscy muszą studiować!  Są też inne możliwości wyboru!  Kwalifikacyjne kursy zawodowe  Kursy językowe  Kursy umiejętności zawodowych  Szkoła Policealna

44 „Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.” PETER DRUKER

45  Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.  Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

46 Rynek pracy XXI wieku  zanik tradycyjnych zawodów  powstawanie nowych zawodów, odpowiadających na potrzeby przyszłości  zamiast pracy etatowej elastyczne formy i czas pracy, niekonwencjonalne formy zatrudnienia  konieczność bycia mobilnym (gotowym na zmianę miejsca pracy, zawodu, miejsca zamieszkania)  postęp techniczny i informatyczny- ciągłość uczenia się przez całe życie  znajomość języków obcych  elastyczność, otwartość na zmiany  kompetencje kluczowe

47 Zawody przyszłości  Czyli takie, które w przyszłości dadzą szanse zatrudnienia

48  Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne 1.

49  grafik komputerowy  projektant serwisu www  programista  administrator baz danych 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

50  inżynier obsługi systemów komputerowych  administrator sieci informatycznej  organizator pracy wirtualnej  telepracownik – praca w domu za pośrednictwem Internetu 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

51  Biotechnologia i jej zastosowania 2.

52  biotechnolog farmaceutyczny  biotechnolog środowiska  bioinżynier chemiczny  bioinżynier genetyczny 2. Biotechnologia i jej zastosowania

53  Ochrona środowiska 3.

54  projektant wnętrz i zieleni  pielęgniarz drzew  analityk stanu środowiska 3. Ochrona środowiska

55  inspektor ochrony środowiska  strażnik ochrony środowiska  edukator ekologiczny  doradca ekologiczny 3. Ochrona środowiska

56  Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny 4.

57  pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta  pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów  pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych  projektant pakietów usług finansowych 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

58  analityk finansowy  specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami  specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi  negocjator w dużych firmach i korporacjach 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

59  handlowiec motoryzacyjny  handlowiec zagraniczny  handlowiec on-line 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

60  Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starszymi 5.

61  inżynier kliniczny  koordynator badań klinicznych  specjalista zdrowia publicznego  asystent medyczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starszymi

62  terapeuta oddechowy  inspektor farmaceutyczny  kontroler jakości świadczeń zdrowotnych  technolog kardiochirurgiczny 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starszymi

63  Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy 6.

64  specjalista d.s. kultury  specjalista d.s. marketingu sieciowego  menedżer sieciowy  menedżer wielokulturowości 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

65  animator parków rozrywki  specjalista d.s. marketingu społecznego  specjalista od przygotowywania przemówień  badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego) 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

66  pracownik środków masowego przekazu  broker informacji 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

67  Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia 7.

68  organizator obsługi turystycznej  pilot wycieczek  przewodnik turystyczny  ekspert od turystyki 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

69  kucharz  kelner  hostessa  gastronom rozrywkowy 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

70  Administracja 8.

71  urzędnik skarbowy  kurator  doradca finansowy 8. Administracja

72  Marketing, reklama 9.

73  specjalista ds. marketingu i zarządzania  specjalista od reklamy  specjalista d/s public relations  twórca reklam 9. Marketing, reklama

74  Najważniejsze czynniki przy wyborze szkoły i zawodu to:  zainteresowania  predyspozycje  cechy osobowości  wyniki w nauce  stan zdrowia  opinia rodziców  informacje z prasy, radia, telewizji  sytuacja życiowa rodziny  miejsce zamieszkania  możliwość wykonywania tzw. zawodu dziedziczonego Pamiętajmy!

75  Należy też brać pod uwagę realia obecnego szybko zmieniającego się rynku pracy.

76  informatory o szkołach;  doradca zawodowy, pedagog szkolny;  informacje od kolegów i znajomych;  zapoznanie się z informacjami i kryteriami naboru do szkół (dni otwarte);  media: Internet (strony internetowe szkół, rankingi, fora), prasa (czasopismo Perspektywy,), radio, TV (specjalistyczne audycje i wiadomości z rynku pracy)  dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych Źródła informacji

77  Przy dokonywaniu wyboru można skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym prowadzonych w:  Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, e-mail: ciidm@pm.waw.plciidm@pm.waw.pl godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i Rodzicami od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 19.00, soboty 10.00 – 12.00 tel. 22 656 66 48  Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych  W szkołach Źródła informacji

78 Warszawski System Doradztwa Zawodowego  Od 1 września 2013 r. w szkołach warszawskich sukcesywnie zostaje wprowadzany spójny jednolity system doradztwa zawodowego dla uczniów na każdym poziomie edukacyjnym. MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

79  Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – www.ohp.pl  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) – www.edukacja.warszawa.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl  informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl  przewodnik po zawodach www.koweziu.edu.pl  informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google  informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym www.ore.edu.pl  informacje o rynku pracy www.psz.praca.gov.pl  Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES www.wcies.edu.pl  Informacje o szkołach www.interklasa.pl  Informacje o uczelniach, kierunkach studiów www.uczelnie.info.pl  Informacje o zawodach www.katalogzawodow.pl Pomocne adresy

80 Wspierajcie dzieci w podjęciu właściwej decyzji – trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy powodzenia! Opracowanie: Warszawski Zespół ds. Doradztwa Zawodowego Drodzy Rodzice!


Pobierz ppt "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google