Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka niskiej emisji w powiązaniu ze zmianami w systemie dopłat do wymiany pieców węglowych, z uwzględnieniem najuboższych mieszkańców Krakowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka niskiej emisji w powiązaniu ze zmianami w systemie dopłat do wymiany pieców węglowych, z uwzględnieniem najuboższych mieszkańców Krakowa."— Zapis prezentacji:

1

2 Problematyka niskiej emisji w powiązaniu ze zmianami w systemie dopłat do wymiany pieców węglowych, z uwzględnieniem najuboższych mieszkańców Krakowa Główne postulaty strony społecznej: 1.Propozycje wprowadzenia innych sposobów naliczania dotacji na wymianę palenisk węglowych (bez wskaźnika kW/m2, 15 tys. zł do każdego wymienionego pieca lub wprowadzenie przelicznika 170 zł/m2). 2.Przeprowadzenie szkoleń dla Rad Dzielnic. 3.Stworzenie dedykowanego systemu dla podopiecznych MOPS. 4.Wykorzystanie punktów informacyjnych ZIKiT do promocji PONE. 5.Wyłonienie w drodze przetargu firm wykonujących prace związane ze zmianą systemu ogrzewania. I debata merytoryczna – 11.02.2016 r.

3 Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska: Ad 1. Propozycje nie uwzględniają: wymogów ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujących norm i rozporządzeń: Normy PN–EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zasad i wskaźników instytucji będących źródłem finansowania PONE, faktycznie ponoszonych kosztów przez wnioskodawców. Ad 2. Zorganizowano szkolenie dla radnych wszystkich dzielnic w dniu 18.03.2016. Będzie powtórzone 15.04.2016. I debata merytoryczna – 11.02.2016 r.

4 Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska c.d.: Ad 3. Wydział Kształtowania Środowiska oraz MOPS w kwietniu br. uruchomi System wsparcia dla podopiecznych MOPS w zakresie uczestnictwa w PONE – pomoc w skompletowaniu dokumentów oraz wypełnieniu i złożeniu wniosku. Ad 4. Do punktów informacji ZIKiT (ul. Centralna, Pl. Bohaterów Getta, Rondo Mogilskie, Politechnika) dostarczono materiały informacyjno-promocyjne (ulotki i wnioski). Szkolenia pracowników do końca tygodnia. Ad 5. W dniu 15.03.2016 r. ogłoszono nabór ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach PONE. I debata merytoryczna – 11.02.2016 r.

5 Problematyka niskiej emisji: usprawnienie systemu kontroli spalania odpadów, kontrole po 2019 roku Główne postulaty strony społecznej: 1.Przeprowadzenie przez Straż Miejską Miasta Krakowa kontroli systemowej wszystkich warsztatów samochodowych pod kątem spalania w piecach grzewczych przepracowanego oleju. 2.Zwiększenie liczby pobieranych próbek popiołów z pieców podczas przeprowadzanych kontroli. 3.Kontrola dymu z kominów bez konieczności wejścia na posesję np. za pomocą zwyżek. 4.Przeprowadzenie analizy podstaw prawnych zwrotu kosztów za badanie próbek popiołu przez osoby, którym wykazano spalanie odpadów. 5.Zwiększenie kwot mandatów przyznawanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za stwierdzone wykroczenia w zakresie spalania odpadów w piecach. 6.Prowadzenie aktualizacji wykonanej inwentaryzacji. Stworzenie aktywnej bazy danych z możliwością dostępu dla różnych jednostek i organów w zależności od potrzeb odbiorców. 7.Wydłużenie czasu obowiązywania Lokalnego Programu Osłonowego. III debata merytoryczna – 25.02.2016 r.

6 Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska: Ad 1. Prowadząc kontrole zakazu termicznego przekształcania odpadów Straż Miejska skontrolowała 61 warsztatów samochodowych. W 5 instalacjach grzewczych stwierdzono bezprawne spalanie zużytego oleju samochodowego. Wobec sprawców zastosowano sankcje określone w art. 191 ustawy o odpadach. Dodatkowo informacje o stwierdzonych przypadkach spalania odpadów oleju przekazano do WIOŚ, który podczas powtórnych kontroli warsztatów nie stwierdził spalania oleju. Ad 2. W marcu 2016 r. Straż Miejska pobrała do analizy chemicznej 21 próbek popiołu, tj. cztery razy więcej niż w lutym (5 próbek). Ad 3. Postulat niemożliwy do zrealizowania w obecnych uwarunkowaniach prawnych. Ad 4. Art. 191 ustawy o odpadach przewiduje sankcje w postaci kary aresztu albo grzywny. Przepis ten nie przewiduje nawiązki w postaci zwrotu kosztów poniesionych na badania popiołów. III debata merytoryczna – 25.02.2016 r.

7 Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska c.d.: Ad 5. Za wykroczenie określone w art. 191 ustawy o odpadach, polegające na bezprawnym spalaniu odpadów, ustawodawca przewidział możliwość nałożenia grzywny w wysokości od 20 do 500 zł. O wysokości grzywny za stwierdzone w czasie kontroli wykroczenie decyduje funkcjonariusz, biorąc pod uwagę zasady wymierzania kar określone przepisami – art. 24 § 3 i art. 33 § 3 i 4 Kodeksu wykroczeń. Wysokość grzywny uzależniona jest od okoliczności w jakich stwierdzono popełnienie czynu, brane są pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Ad 6. Aktualizacja bazy „Inwentaryzacja” jest prowadzona. Trwają ustalenia dotyczące możliwości, metod oraz zakresu jej udostępniania różnym podmiotom. Ad 7. Lokalny Program Osłonowy obowiązuje do 2022 r. Wydłużenie czasu jego obowiązywania będzie zależne od stopnia zainteresowania mieszkańców - liczby składanych wniosków. III debata merytoryczna – 25.02.2016 r.

8 Edukacja w zakresie ochrony powietrza Główne postulaty strony społecznej: 1.Wspólna organizacja z UMK, Strażą Miejska placówkami oświatowymi wydarzeń edukacyjno-promocyjnych (w tym również wymiana doświadczeń, materiałów, szkolenia). 2.Ukierunkowanie kampanii promocyjnych na cztery grupy odbiorców: dorosłych posiadaczy palenisk węglowych, osób nie mających pieców węglowych (aby zrozumieli wagę zagadnienia), dzieci i młodzież - jako osób mających znaczący wpływ na zachowania dorosłych, podopiecznych MOPS. 3. Organizowanie kampanii informacyjnych uświadamiających skutki zdrowotne wynikających z zanieczyszczonego powietrza. V debata merytoryczna – 10.03.2016 r.

9 Stanowisko Urzędu Miasta Krakowa i Straży Miejskiej: Ad 1. Wspólna organizacja wydarzeń: Wydział Kształtowania Środowiska z udziałem strony społecznej zorganizuje Rodzinny Piknik Edukacyjny połączony z grą miejską pn. Gram w zielone Miasto – II połowa maja br. Straż Miejska zadeklarowała dystrybucję materiałów edukacyjno-promocyjnych wśród kierowców podczas podejmowanych interwencji (ok. 40 tys. rocznie) oraz szkolenia dzieci i młodzieży (rocznie ok. 5 tys. dzieci) w zakresie ochrony powietrza. Ad 2. Działania edukacyjno-promocyjne UMK kierowane są do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Dodatkowo w kwietniu br. uruchomiony zostanie System wsparcia dla podopiecznych MOPS w zakresie uczestnictwa w PONE – pomoc w skompletowaniu dokumentów oraz wypełnieniu i złożeniu wniosku. Ad 3. Wydział Kształtowania Środowiska będzie eksponował w kampaniach i materiałach edukacyjno-informacyjnych aspekt zdrowotny. V debata merytoryczna – 10.03.2016 r.

10 Możliwości wprowadzenia uchwały antysmogowej na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Główne postulaty strony społecznej: Wystąpić z apelem do Ministra Środowiska o kontynuację realizacji Programów Pomocowych wspierających likwidację niskiej emisji na dotychczasowych zasadach. Stanowisko Urzędu Miasta Krakowa: Pismo zostało przygotowane. Obecnie kompletowane są podpisy przedstawicieli małopolskich samorządów. VII debata merytoryczna – 24.03.2016 r.

11 11


Pobierz ppt "Problematyka niskiej emisji w powiązaniu ze zmianami w systemie dopłat do wymiany pieców węglowych, z uwzględnieniem najuboższych mieszkańców Krakowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google