Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta pomocy społecznej dla uchodźców na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Dominik Wach (22) 599 71 48.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta pomocy społecznej dla uchodźców na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Dominik Wach (22) 599 71 48."— Zapis prezentacji:

1 Oferta pomocy społecznej dla uchodźców na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Dominik Wach dominik.wach@wcpr.pl (22) 599 71 48

2 status uchodźcy ochronę uzupełniającązezwolenie na pobyt czasowy  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych; (art. 20.1.1. ustawy o pomocy społecznej) Pomoc cudzoziemcom jako zadanie Centrum Pomocy Rodzinie

3  Status uchodźcy  Status uchodźcy – uchodźcą jest cudzoziemiec, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju;  Ochrona uzupełniająca  Ochrona uzupełniająca – międzynarodowa forma ochrony udzielania osobom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realne narażenie na ryzyko doznania poważnej krzywdy poprzez:  orzeczenie kary śmierci lub egzekucję;  tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie;  poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego; Komu pomagamy

4 4.394 IPI  2004-2014 – 4.394 IPI 62%  2.734 IPI realizowanych na Mazowszu - 62% 45%  2014 – w Warszawie realizowane było 45% wszystkich IPI 6,5%  2014 – 6.621 osób aplikowało o nadanie statusu uchodźcy – jedynie 6,5% uzyskało jedną z form ochrony międzynarodowej  2015 – ok. 12.000 osób złożyło wniosek o status uchodźcy Uchodźcy w Polsce

5  Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą ubiegać się o pomoc w ramach indywidualnego programu integracji (IPI) realizowanego przez Centra Pomocy Rodzinie  Program integracji ma na celu udzielenie cudzoziemcowi wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce, wskazanie możliwości służących poprawie jego sytuacji, aktywizowanie do działań, które w konsekwencji przyczynią się do jego samodzielności ekonomicznej i pełnej integracji społecznej Pomoc w ramach IPI

6 60 dni  Wniosek o objęcie pomocą integracyjną cudzoziemcy składają do Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 60 dni od dnia otrzymania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje odmową objęcia pomocą integracyjną.  Powyższy termin jest terminem zawitym – charakteryzuje się dużym rygorem prawnym, niedotrzymanie go skutkuje definitywnym i bezwzględnym wygaśnięciem przysługującego prawa a przywrócenie terminu zawitego możliwe jest jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Wniosek o pomoc w ramach IPI

7 12 miesięcy  Pomoc integracyjna udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres pomocy liczony jest od daty złożenia wniosku o pomoc wraz z wymaganymi dokumentami (decyzją o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, kartą pobytu, a także dokumentem podróży w przypadku osób posiadających status uchodźcy). Dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym, niezwłocznie jednak po ich otrzymaniu.  Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest opuszczenie Ośrodka dla Cudzoziemców i wskazanie nowego miejsca pobytu.  Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), w celu rozpoznania przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej i zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego. Pomoc w ramach IPI

8 Świadczenia w pierwszym półroczu  do 1.335 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej  do 934,50 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej  do 801 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej  do 667,50 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i większej Świadczenia w drugim półroczu  do 1.201,50 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej  do 841,05 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 2-osobowej  do 720,90 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 3-osobowej  do 606 zł miesięcznie na osobę w rodzinie 4 –osobowej i większej  Świadczenie pieniężne nie może być niższe niż 606 zł miesięcznie na osobę. Świadczenia pieniężne

9 Zobowiązania CPR  Udzielanie cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia  Współdziałanie z cudzoziemcem oraz wspieranie go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej  Pomoc w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu chronionym  Prowadzenie z cudzoziemcem pracy socjalnej  Inne uzgodnione z cudzoziemcem działania wynikające z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca Zobowiązania w ramach IPI

10 Zobowiązania cudzoziemca  Zameldowanie się w miejscu zamieszkania  Zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywne poszukiwanie pracy  Obowiązkowe uczestnictwo w kursach języka polskiego, w przypadku gry zachodzi taka konieczność  Współdziałanie oraz kontaktowanie się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu  Inne uzgodnione z realizatorem programu działania wynikające z jego indywidualnej sytuacji życiowej  Przestrzeganie zobowiązań przyjętych w programie Zobowiązania w ramach IPI

11 Projekty współfinansowane ze środków UE wspierające i poszerzające ofertę integracyjną  Integracja dla samodzielności: wsparcie 546 cudzoziemców latach 2008-2015  Witamy w Warszawie: Planowana liczba 200 cudzoziemców w ciągu 24 miesięcy (2016-2017)  Oferta kierowana jest do osób zamieszkujących w Warszawie i posiadających jedną z form ochrony międzynarodowej. Dodatkowe działania WCPR

12 Warunki udziału w projekcie Integracja dla samodzielności  cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Warszawy i legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą  wiek pomiędzy 18-65 lat  potrzeba wsparcia w rozwiązywaniu codziennych problemów  Uczestnictwo w projekcie było niezależne od realizacji indywidualnego programu integracji (IPI), tj. mogły to być osoby realizujące IPI, osoby które zrealizowały IPI lub te, które z różnych powodów do realizacji IPI nie przystąpiły. Witamy w Warszawie  cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Warszawy i legitymujący się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą oraz przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy*  potrzeba wsparcia w rozwiązywaniu codziennych problemów  Uczestnictwo w projekcie jest niezależne od realizacji indywidualnego programu integracji (IPI), tj. mogą to być osoby realizujące IPI, osoby, które zrealizowały IPI lub te, które z różnych powodów do realizacji IPI nie przystąpiły.

13 Rodzaj wsparcia Integracja dla samodzielności Witamy w Warszawie Praca socjalna Asystent ds. rynku pracy i mieszkalnictwa Wsparcie specjalistyczne (psycholog, pielęgniarka, doradztwo zawodowe, konsultacje psychiatryczne) Kursy zawodowe Warsztaty prawa pracy i autoprezentacji Kurs j. polskiego Warsztaty dla kobiet Informator dla cudzoziemców Działania w projektach

14 Dziękuję


Pobierz ppt "Oferta pomocy społecznej dla uchodźców na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Dominik Wach (22) 599 71 48."

Podobne prezentacje


Reklamy Google