Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki i mierniki dobrobytu ćwiczenia. Poziom jakości życia odnosi się do wielkości spożycia, bezpieczeństwa, stanu samorealizacji, partycypacji w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki i mierniki dobrobytu ćwiczenia. Poziom jakości życia odnosi się do wielkości spożycia, bezpieczeństwa, stanu samorealizacji, partycypacji w."— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki i mierniki dobrobytu ćwiczenia

2 Poziom jakości życia odnosi się do wielkości spożycia, bezpieczeństwa, stanu samorealizacji, partycypacji w zarządzaniu, stanu środowiska przyrodniczego. Na jakość życia wpływa wiele różnorodnych (subiektywnych) cech. Najczęściej omawiając jakość życia analizuje się następujące czynniki: 1.ochrona zdrowia 98%; 2.bezpieczeństwo życia 88%; 3.stan środowiska naturalnego 84,7%; 4.stopa życiowa mieszkańców 80%; 5.stan transportu i komunikacji miejskiej 77,3%; 6.infrastruktura sportowa 72%; 7.sytuacja mieszkaniowa 71,3%; 8.możliwości edukacji i kształcenia 64%; 9.dostęp do kultury 56%; 10.sieć handlowa 33.3%. Wskaźniki i mierniki dobrobytu Odsetki objaśniają hierarchię ważności poszczególnych czynników

3 Podstawa obliczeń: Produkt Narodowy Brutto Elementy uwzględnione przy obliczeniach Etap I: Podział PNB na : Wydatki konsumpcyjne, Wydatki inwestycyjne, Wydatki instrumentalne Etap II: (+) Korzyści z majątku, czasu wolnego, dodatnich efektów zewnętrznych (-) Nieuniknione straty, Miernik Dobrobytu Ekonomicznego MEW (Measure of Economic Welfare)

4 Podstawa obliczeń: Produkt Narodowy Brutto Elementy uwzględnione przy obliczeniach 1.(+) konsumpcja rządowa, 2.(+) konsumpcja prywatna sensu stricte 3.(+) usługi kapitału dóbr konsumpcyjnych 4.(+) wartość czasu wolnego 5.(+) efekty działalności w gospodarstwach domowych 6.(-) nakłady na ochronę środowiska 7.(-) straty z tytułu zanieczyszczenia środowiska 8.(-) straty z tytułu urbanizacji Miernik Krajowego Dobrobytu Netto NNW (Net National Welfare)

5 Podstawa obliczeń: Indywidualna konsumpcja Elementy uwzględnione przy obliczeniach (+) wartość budynków publicznych (+) Wartość konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku (+) wartość pracy w gospodarstwie domowym (+) wartość czasu wolnego (+) wydatki na służbę zdrowia (+) wydatki edukacyjne (-) wydatki ochronne (-) koszty zanieczyszczenia środowiska (-) ubytek zasobów naturalnych Miernik Ekonomicznych Aspektów Dobrobytu EAW (Index of the Economic Aspects of Welfare)

6 Miernik Trwałego Dobrobytu Ekonomicznego ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) Podstawa obliczeń: Indywidualna konsumpcja ważona współczynnikiem nierówności społecznej Elementy uwzględnione przy obliczeniach (+) wartość usług z pracy w gospodarstwie domowym, (+) wartość usług dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, (+) wartość usług z dróg i autostrad, (+) konsumpcja związana z edukacją i ochroną zdrowia, (+) wzrost kapitału netto, (+) bilans inwestycji za granicą i zagranicznych w kraju (-) ochrona zdrowia i edukacja, (-) wydatki na reklamę, (-) wydatki związane z dojazdami, (-) koszty urbanizacji (-) wydatki związane z wypadkami drogowymi, (-) zanieczyszczenie środowiska, (-) wydatki na konsumpcyjne dobra trwałego użytku, (-) ubytek zasobów naturalnych, mokradeł i obszarów rolnych, (-) straty wynikające z długookresowych zmian w środowisku (efekt cieplarniany, ubytek warstwy ozonowej) (+/-) różnica kapitału netto (+/-) zmiana pozycji międzynarodowej

7 Niepieniężne wskaźniki dobrobytu i jakości życia Wskaźniki i mierniki dobrobytu

8 Wszystkie wskaźniki w przeliczeniu na głowę mieszkańca: 1.realna konsumpcja w porównaniu z USA 2.roczna konsumpcja surowej stali w kg, 3.roczna produkcja cementu w tonach razy 10, 4.liczba prenumerowanych pism, 5.liczba radioodbiorników razy 10, 6.liczba pojazdów drogowych razy 10, 7.roczna konsumpcja mięsa, Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego Beckermana i Bacona

9 Wyżywienie: 1.kaloryczność pożywienia, 2.Spożycie białka, 3.odsetek kalorii ze skrobi, Mieszkanie: 1.zaludnienie mieszkań 2.samodzielność mieszkań, 3.jakość usług mieszkaniowych, Zdrowie: 1.dostępność usług leczniczych; 2.zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych, 3.zgony osób poniżej 50 lat, Wykształcenie: 1.powszechność systemu szkolnego, 2.liczba uczniów na jednego nauczyciela, Rekreacja 1.czas wolny od pracy zarobkowej, 2.nakład czasopism, 3.abonenci radia i telewizji Zabezpieczenie społeczne 1.nagła śmiertelność, 2.powszechność zabezpieczeń na wypadek choroby, 3.powszechność świadczeń emerytalnych i rentowych, Zagospodarowanie materialne 1.nadwyżka z bieżącej konsumpcji. Wskaźnik dobrobytu społecznego w metodzie genewskiej

10 1.Produkt krajowy Brutto per capita 2.Przewidywana długość życia w chwili urodzin, 3.Poziom wykształcenia obywateli, Indeks rozwoju społecznego ONZ HDI Human Development Index

11 Społeczne wskaźniki trwałego rozwoju dotyczące: zwalczania ubóstwa; demografii; promocji edukacji, świadomości społecznej; ochrony i promocji zdrowia; promocji trwałego osadnictwa; Ekonomiczne wskaźniki trwałego rozwoju obejmujące: współpracę międzynarodową; zmiany modelu konsumpcji; zasoby i mechanizmy finansowe; transfer prośrodowiskowych technologii; Instytucjonalne wskaźniki trwałego rozwoju: integracja problematyki środowiska i rozwoju w procesie podejmowania decyzji; rola głównych grup społecznych; nauka dla trwałego rozwoju; międzynarodowe mechanizmy prawne; zmiany instytucjonalne na forum międzynarodowym; informacja w procesie podejmowanie decyzji. Środowiskowe wskaźniki trwałego rozwoju: ochrona jakości i dostępności zasobów wodnych; ochrona oceanów, mórz i wód śródlądowych, zarządzanie zasobami powierzchni ziemi; ochrona atmosfery; zapobieganie wylesieniom; przeciwdziałania pustynnieniu i suszom; promocja zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa; ochrona bioróżnorodności; bezpieczne dla środowiska biotechnologie; bezpieczne dla środowiska postępowanie z toksycznymi i niebezpiecznymi środkami chemicznymi; zagospodarowanie odpadów; bezpieczne dla środowiska obchodzenie się z odpadami radioaktywnymi; Wskaźniki i mierniki dobrobytu Wskaźnik trwałego rozwoju

12 Wskaźniki ubóstwa

13 Human Development Report Opracowywany przez ONZ od 1990 roku HDR zależy od: 1.PKB per capita ( w 1/3) 2.oszacowania długości życia w chwili narodzin 3.osiągnięć w dziedzinie edukacji (zakres analfabetyzmu wśród dorosłych, procent osób o wykształceniu podstawowym, średnim i wyższym)

14 HPI (Human Poverty Index-2), Uwzględnia odsetek ludności: 1.o oczekiwanej długości życia nie przekraczającej 60 lat, 2.nie radzącej sobie z przeczytaniem najprostszych tekstów 3.o dochodach poniżej połowy średnich 4.będących bez pracy od co najmniej roku.

15 wskaźniki zaproponowane przez Komisję ds. Trwałego Rozwoju Narodów Zjednoczonych Dla zobrazowania ubóstwa przedstawiono następujące wskaźniki: 1.stopę bezrobocia; 2.mierniki ubóstwa; 3.procent populacji mającej podstawowe urządzenia sanitarne; 4.procent ludzi mających dostęp do wody pitnej w domu lub pobliżu; 5.oczekiwana długość życia w chwili narodzin; 6.waga noworodków; 7.wyżywienie dzieci.


Pobierz ppt "Wskaźniki i mierniki dobrobytu ćwiczenia. Poziom jakości życia odnosi się do wielkości spożycia, bezpieczeństwa, stanu samorealizacji, partycypacji w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google