Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby wysoce zakaźnej Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby wysoce zakaźnej Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby wysoce zakaźnej Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny Warszawa, 02.10.2014 r. 1

2 Podstawa ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn.zm.) - Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda - Zgodnie z ustawą na wszystkich szczeblach organizacyjnych (krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym) opracowane są plany zarządzania kryzysowego w ramach których funkcjonują procedury reagowania kryzysowego opisujące sposób postępowania służb i instytucji, które będą podejmować działania w sytuacji kryzysowej - Plany obejmują ryzyko wystąpienia na terytorium kraju chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych 2

3 Podstawa ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.) - Szczegółowe rozwiązania i tryb postępowania w przypadku wystąpienia zachorowania lub podejrzenia choroby wysoce zakaźnej i szczególnie niebezpiecznej - Zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym sposób rozpoznania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych - Zadania dla organów administracji publicznej oraz sektora ochrony zdrowia 3

4 Podstawa ustawy kompetencyjne, z których wynikają zadania poszczególnych służb i podmiotów, w tym: -z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie -z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej -z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej -z 6 kwietnia 1990 r. o Policji -z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze 4

5 Działania Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną gorączki Ebola w Afryce Zachodniej, intensyfikowane są działania mające na celu sprawdzenie przygotowania kraju na wypadek ewentualnego zawleczenia choroby przez osoby podróżujące z rejonów występowania epidemii W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny przekazał wojewodom, a także PWIS na ternie kraju prośbę dotyczącą konieczności zweryfikowania funkcjonujących na terenie województwa planów zarządzania kryzysowego pod kątem możliwości podjęcia działań w sytuacji wystąpienia potencjalnego zagrożenia W szczególności wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na takie elementy zabezpieczenia jak: 5

6 Działania 1.Wyposażenie osób podejmujących działania w terenie i mających kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie w środki ochrony osobistej Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie na biologiczne czynniki chorobotwórcze lub ograniczające stopień tego narażenia w celu ochrony pracowników. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca, zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia, jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik Przepisy te dotyczą każdego pracodawcy 6

7 Działania Środki ochrony osobistej są niezbędne do zabezpieczenia: -lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem (w tym kierowcy karetek) -personelu sprzątającego, poddającego procesom dekontaminacji materiały, sprzęt i narzędzia używane w trakcie opieki medycznej nad chorym oraz mających kontakt z odpadami medycznymi powstałymi podczas czynności medycznych wykonywanych przy pacjencie -personelu laboratorium, który ma kontakt z próbkami pobranymi od osoby zakażonej -osób, które uczestniczą w przemieszczaniu pacjentów lub ciał zmarłych pacjentów, lub uczestniczą w przygotowaniu ciał do pochówku -a także członków rodziny którzy uczestniczą w opiece nad pacjentem 7

8 Działania Istnieje konieczność: -posiadania na terenie województwa zapasów środków ochrony osobistej (PPM) na wypadek potrzeby natychmiastowego ich użycia, -szczegółowego opisu funkcjonalnych rozwiązań w zakresie możliwości szybkiego pozyskania dodatkowych środków ochrony osobistej z innych dostępnych źródeł (np. na podstawie ustawy z dnia 29.10.2010 r. o rezerwach strategicznych) Należy mieć na uwadze, że przesłanką do uwolnienia rezerw może być brak dostępności asortymentu na rynku lub wystąpienie masowej sytuacji nagłej, nie zaś uzupełnienie zapasów własnych Szczegółowe zalecenia w zakresie środków ochrony osobistej do stosowania w kontakcie z podejrzanymi lub chorymi na EVD i zwłokami dostępne są na stronie www.gis.gov.pl w zakładce Epidemia gorączki krwotocznej w Afrycewww.gis.gov.pl 8

9 Działania 2.Transport pacjentów chorych lub podejrzanych o zachorowanie na gorączkę krwotoczną do miejsc hospitalizacji Istotne są przy tym takie elementy jak m.in.: wydzielone pojazdy (ze wskazaniem ich lokalizacji) do przewozu osób wysoce zakaźnych lub możliwość skorzystania z izolacyjnych noszy transportowych wiedza dyspozytorów obsługujących numery 997 i 112, co do sposobu postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia Eboli Algorytm postępowania dyspozytorów PRM dostępny jest pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce Epidemia gorączki krwotocznej w Afrycewww.gis.gov.pl 9

10 Działania dostępność informacji w ramach PRM o lokalizacji, możliwości i czasie skierowania odpowiedniego transportu do osoby podejrzanej o zakażenie wirusem Ebola do najbliższego szpitala posiadającego możliwości hospitalizacji w warunkach izolacji znajomość i stosowanie procedur dezynfekcji karetki i sprzętu, który był użyty do opieki nad chorym w trakcie transportu i przekazania do docelowego miejsca hospitalizacji Wirus Ebola jest wrażliwy na działanie wirusobójczych środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych dla obszaru medycznego, stosowanych zgodnie z zaleceniami producenta 10

11 3.Organizacja opieki medycznej z uwzględnieniem możliwości hospitalizacji w warunkach izolacji w tym: wskazanie miejsc hospitalizacji z odpowiednim zabezpieczeniem, co do izolacji pacjenta, wydzielonym personelem, wystarczającą ilością środków ochrony osobistej procedury funkcjonujące na poziomie szpitala dotyczące postępowania w przypadku hospitalizacji osoby chorej na chorobę wysoce zakaźną, w tym: -postępowania z odpadami, pościelą, pomieszczeniami, sprzętem używanym w opiece nad chorym -zabezpieczenia się przed wejściem do pomieszczenia gdzie izolowana jest osoba chora Działania 11

12 Działania -dekontaminacji i rozbierania się z ochronnej/ roboczej odzieży skażonej przed opuszczeniem pomieszczenia -funkcjonalna procedura poekspozycyjna w przypadku narażenia personelu (odsunięcie od pracy, ocena narażenia, badanie laboratoryjne zgodnie z aktualnymi wytycznymi ECDC, obserwacja stanu zdrowia przez 21 dni lub do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania, ew. kwarantanna bądź izolacja w zależności od oceny narażenia i stanu zdrowia) W przypadku zgonu pacjenta z powodu zakażenia EBOV należy przestrzegać przepisów rozporządzenia MZ z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Pochówek w ciągu 24 godzin na najbliższym cmentarzu 12

13 Działania 4.Przekazywanie materiału pobranego od pacjenta chorego lub podejrzanego o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola do badań diagnostycznych w NIZP-PZH Istotne jest aby personel pobierający materiał do badania w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa oprócz zachowania reżimu tych czynności znał procedury dotyczące bezpiecznego pakowania materiału do transportu i aby zachowane były także zasady bezpieczeństwa podczas transportu Aktualne wytyczne dotyczące sposobu pobierania, pakowania i transportu materiału do badań dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny pod adresem www.pzh.gov.plwww.pzh.gov.pl 13

14 Działania 5.Postępowanie z osobami z kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola, w szczególności organizacja miejsc kwarantanny dla osób z kontaktu jednoznaczne rozstrzygnięcie i wskazanie w planie, w jaki sposób odbywać się będzie transport osób ze styczności do miejsc kwarantanny - kto jest wskazany w planie do zorganizowania transportu, jakimi siłami i środkami będzie się odbywać i w jakim czasie od zgłoszenia takiej potrzeby pojazdy zostaną podstawione do skazanego miejsca określenie kogo i w jaki sposób osoby, które będą dokonywać segregacji np. pasażerów samolotu, mają powiadomić o konieczności zapewnienia jak najszybszego transportu pasażerów do miejsc izolacji i kwarantanny 14

15 Działania czy plany przewidują kwarantannowanie osób w miejscach ich pobytu docelowego (w warunkach domowych) a jeśli tak, czy wskazane są siły i środki, przy pomocy których miejsca i osoby objęte kwarantanną zostaną zabezpieczone, z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej określenie maksymalnego czasu rozwinięcia miejsc kwarantanny (z uwagi na konieczność zapewnienia osobom obowiązanym do poddania się kwarantannie podstawowych warunków bytowych wyznaczenie osób/podmiotów odpowiedzialnych za zorganizowanie odpowiednich warunków socjalnych w ośrodku kwarantannowym (pościel, wyżywienie itp.), a także za realizację pozostałych działań logistycznych (wywóz i utylizacja odpadów, usługi pralnicze, zabezpieczenie osób kwarantannowanych w niezbędną odzież i przybory) 15

16 Działania wskazanie personelu, który będzie sprawował opiekę nad osobami podlegającymi kwarantannie, a także wymogów, co do niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz warunków bytowych personelu Preferowana kwarantanna indywidualna – skraca czas pobytu wskazanie osób, które będą zapewniać porządek i bezpieczeństwo miejsca kwarantanny i osób jej poddanym wskazanie podmiotu, który przeprowadzi zabiegi dekontaminacji – z określeniem czasu rozwinięcia takiej możliwości 16

17 Działania 6.Sposób organizacji pracy i zasad wymiany informacji w sytuacji pojawienia się na terenie międzynarodowego portu lotniczego/morskiego pasażera manifestującego objawy gorączki krwotocznej procedury dotyczące współpracy pomiędzy portem lotniczym, a innymi służbami podległymi wojewodzie spójność wewnętrznych procedur portu dotyczących postępowania z osobami podróżującymi, które manifestują objawy gorączki krwotocznej, z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego zgodność procedur funkcjonujących na terenie portów z zapisami MPZ, aktualnymi wytycznymi i zaleceniami organizacji międzynarodowych - WHO, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) 17

18 Działania 7.Sposób wymiany informacji, w tym zasady prowadzenia polityki medialnej. Czy w planie zarządzania kryzysowego uwzględnione są m.in. takie elementy jak wskazanie: osoby, która udziela informacji mediom z kim osoba udzielająca informacji wcześniej je konsultuje kto wydaje komunikaty dla społeczeństwa oraz w jakim zakresie jakie informacje będą przekazywane mediom – kto ew. nakłada embargo na informacje i zwalnia z niego, kto jest o tym informowany 18

19 Działania Materiały, zalecenia, schematy postępowania i inne informacje dotyczące epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce są dostępne m.in. pod adresem www.gis.gov.pl w zakładce Epidemia gorączki krwotocznej w Afrycewww.gis.gov.pl Z uwagi na ciągła aktualizację informacji zamieszczanych na stronie internetowej osoby z nich korzystające powinny na bieżąco śledzić stronę Na dokumentach polskojęzycznych umieszczona jest data ostatniej ich modyfikacji, dzięki czemu w prosty sposób można zweryfikować aktualność informacji 19

20 Dziękuję za uwagę www.gis.gov.pl 20


Pobierz ppt "Przygotowanie do działań na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby wysoce zakaźnej Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google