Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO

2 Ewolucja przekształceń światowej gospodarki. Rys. 1. Ewolucja przekształceń trójsektorowej struktury zatrudnienia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 LATA I FAZY ROZWOJU UDZIA Ł SEKTO RÓW SEKTOR ISEKTOR IISEKTOR III FAZA DOPEŁNIENIAFAZA EKSPANSJIFAZA STARTUCYWILIZACJA PIERWOTNA 2000 OKRES PRZEJŚCIOWY

3 KONCEPCJA „TRZECIEJ FALI” Alana Tofflera CECHY III STREFY:  dominacja sektora usług  dominacja specjalistów i naukowców w gospodarce  globalizacja gospodarki  tworzenie sektora informacji  zmiany w możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji Następuje zmiana stylu życia:  wzrost aktywności w zakresie kierowania własnym życiem  dążenie do zdrowszego trybu życia, poprzez właściwe odżywianie się, odrzucenie nałogów, aktywny tryb życia  dążenie do wygodnego życia (samochody, urządzenia gospodarstw domowego itp.)  troska o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, rozwijanie zainteresowań  dążenie do tężyzny fizycznej, zachowania sprawności nawet w późnym wieku, uprawianie sportu  podążanie za rozrywkami  wzrost świadomości ekologicznej, szukanie kontaktu z przyrodą

4 Globalizacja w turystyce Ogólnie pod pojęciem globalizacja określa się bardzo znaczące i złożone procesy, które zachodzą obecnie w skali ogólnoświatowej. Procesy te mają swój aspekt techniczny, socjologiczny czy kulturowy, ale swój największy postęp mają w sferze ekonomicznej, czego główną konsekwencją jest stopniowe tworzenie się ogólnoświatowej (globalnej) gospodarki. W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się do działalności gospodarczej, gospodarki, rynków branżowych, gałęzi gospodarki, przedsiębiorstw, konkurencji(1). Według Ireny Jędrzejczyk, autorki książki „Nowoczesny biznes turystyczny”, globalizacja jest procesem „postępującego uzależnienia się każdego podmiotu gospodarczego od otoczenia międzynarodowego”(2). Procesy globalizacji uwidaczniają się w ekspansji przedsiębiorstw poza granice kraju, w którym miało siedzibę w momencie rozpoczęcia działalności.(1)(2) (1) Por. Anna Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s.13.(1) (2) Irena Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.49. (2)

5 Poziom międzynarodowej działalności gospodarczej NAJNIŻSZY NAJWYŻSZY PRZEDSIĘBIORSTWO GLOBALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELONARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KRAJOWE

6 GLOBALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ WARUNKUJĄ Rewolucja informatyczna i rozwój środków masowego przekazu Postęp techniczny w transporcie Procesy integracyjne i wprowadzenie liberalnych warunków do rozwoju handlu Duże rozmiary ruchu i popytu turystycznego Konkurencja międzynarodowa

7 Tabela 1. Spadek cen rozmów telefonicznych i komputerów w latach 1930-1990. RokKoszt 3 minut rozmowy telefonicznej Londyn – N. Jork ($) Spadek cen komputerów 1990 = 1,00 1930244,65- 1940188,51- 195053,2- 196045,86125,0 197031,5819,47 19804,83,62 19903,321,0 Źródło: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot 2000, s.41

8 Tabela 2. Spadek cen w przewozach lotniczych w latach 1930 –1990. Rok Średni koszt pasażeromili w przewozach lotniczych ($) 19300,68 19400,46 19500,30 19600,24 19700,16 19800,10 19900,11 Źródło: Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Globalizacja w gospodarce światowej Sopot 2000, s.41.

9 Tabela nr 1. Wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego na świecie i wydatków turystów w latach 1950-2006 RokWielkość ruchu /mln/ 1950 = 100Wydatki /w mld USA/ 1950 = 100 195025,31002.1100 196069,32746.9327 1970165,865517.9852 1980278,11124104.44874 1990439,51801270.212143 1995540,62241410.717714 1999639,62528464.522119 2000687, 02715481.622933 2001686,72714469.922376 2002707,02794488.223248 2003694,62745534.62547 2004765,13024634.730224 2005806,83189682.732509

10 Rysunek 2. Globalny zasięg grup hotelarskich w 2000 roku. Źródło: Dane ze strony internetowej www.hotelsmag.com.www.hotelsmag.com

11 Unia Europejska, European Union, UE - to związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 roku przez państwa będące członkami Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię. Od 1 stycznia 1995 UE została poszerzona o: Austrię, Finlandię i Szwecję, Od 1 maja 2004 UE przyjęła 10 państw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej: Czechy, Cypr, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Od 1 stycznia 2007 roku członkami UE stały się Bułgaria i Rumunia. Unia nie zastępuje Wspólnot: EWWiS, Euratomu i EWG, gdyż funkcjonują lub funkcjonowały (układ o EWWiS wygasł w 2002) one nadal. Główne cele Unii to: zapewnienie bezpieczeństwa, stabilnego wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz ochrona praw i wolności obywateli. W jej ramach poszczególne państwa członkowskie rozwijają współpracę w takich dziedzinach, jak: gospodarka, wymiar sprawiedliwości, transport, rolnictwo, energetyka, handel, kultura, sprawy socjalne. Koordynacji ulega też stopniowo sfera obronności i polityki zagranicznej zwłaszcza od 2009 roku. Organy UE: Rada Unii Europejskiej, często mylona z Radą Europejską!!! Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy

12 Rada Unii Europejskiej Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Rada reprezentuje państwa członkowskie. W jej posiedzeniach uczestniczy po jednym ministrze z każdego kraju Unii. Łącznie istnieje dziewięć możliwych konfiguracji Rady. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów Rada ds. Konkurencyjności Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rada ds. Środowiska Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury Każdy minister zasiadający w radzie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu swojego rządu. Innymi słowy, podpis takiego ministra jest równoznaczny z podpisem całego rządu. Maksymalnie cztery razy do roku prezydenci lub premierzy państw członkowskich wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej spotykają się jako Rada Europejska. Podczas tych „szczytów UE” wyznaczane są ogólne kierunki polityki Unii rozwiązywane problemy, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu.

13 Rada Unii Europejskiej Rada pełni sześć zasadniczych zadań: Przyjmuje europejskie akty prawne – w wielu obszarach polityki wspólnie z Parlamentem Europejskim. Koordynuje kierunki polityki gospodarczej i społecznej w krajach członkowskich. Zawiera umowy międzynarodowe między UE a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. Przyjmuje budżet UE – wspólnie z Parlamentem Europejskim. Realizuje i rozwija wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZB – bliższe szczegóły poniżej), na podstawie wytycznych Rady Europejskiej. Koordynuje współpracę między krajowymi sądami i organami policji w sprawach karnych Decyzje w Radzie zapadają w drodze głosowania. Im większa jest liczba ludności danego kraju, tym więcej ma głosów.

14 Komisja Europejska Komisja jest niezależna od rządów krajowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii Europejskiej. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego, które następnie przedkłada do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie. Jest również organem wykonawczym Unii – a więc odpowiada za wprowadzanie w życie decyzji Parlamentu i Rady. Oznacza to zarządzanie bieżącymi sprawami Unii Europejskiej, wdrażanie jej polityk, prowadzenie jej programów i dysponowanie jej środkami finansowymi. Zadania Komisji Komisja Europejska pełni cztery podstawowe funkcje: przedkłada Parlamentowi i Radzie do zatwierdzenia wnioski legislacyjne, zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet UE, egzekwuje stosowanie prawa europejskiego – wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości, reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład negocjując umowy między UE a innymi krajami

15 Parlament Europejski Parlament Europejski (PE), reprezentuje interesy obywateli Unii, przez których jest bezpośrednio wybierany Posłowie nie zasiadają w Parlamencie Europejskim według kraju pochodzenia, lecz według przynależności do jednego z siedmiu ogólnoeuropejskich ugrupowań politycznych. Posłowie reprezentują cały wachlarz poglądów na temat integracji europejskiej, od skrajnego federalizmu po otwarty eurosceptycyzm.

16 Siedziby Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja). Zadania Parlamentu Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: Przyjmuje akty prawa europejskiego – w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, jest jednym z czynników gwarantujących demokratyczne umocowanie prawa europejskiego. Parlament sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE, w szczególności nad Komisją. Do jego kompetencji należy zatwierdzanie lub odrzucanie kandydatur komisarzy. Parlament dysponuje też prawem odwołania Komisji na podstawie wotum nieufności Kompetencje budżetowe. Parlament sprawuje pieczę nad budżetem UE. Wraz z Radą przyjmuje on budżet UE, a zatem wywiera wpływ na wydatki Unii. Zwieńczeniem procedury budżetowej jest całkowite przyjęcie lub odrzucenie budżetu przez Parlament.

17

18 Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (częściej zwany "Trybunałem") utworzono na mocy Traktatu EWWiS w 1952 r. Jego siedzibą jest Luksemburg. Zadaniem Trybunału jest zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania prawa europejskiego we wszystkich krajach Unii – tak by prawo było jednakowe dla wszystkich. Trybunał zapewnia na przykład, aby sądy krajowe nie wydawały rozbieżnych wyroków w podobnych sprawach. Trybunał czuwa również nad tym, by wszystkie państwa członkowskie i instytucje unijne wypełniały nałożone na nie zobowiązania prawne. Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych między państwami członkowskimi, instytucjami UE, osobami prawnymi i fizycznymi. W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego, dzięki czemu reprezentowane są w nim krajowe systemy prawne wszystkich 25 krajów Unii. Tym niemniej, ze względów praktycznych, Trybunał rzadko zasiada w pełnym składzie. Zazwyczaj zasiada jako „Wielka Izba” złożona z 13 sędziów lub jako izby liczące po pięciu lub trzech sędziów. Zadania Trybunału Trybunał orzeka we wnoszonych do niego sprawach. Najbardziej powszechne rodzaje spraw to: odesłania prejudycjalne, skargi na uchybienie zobowiązaniom, skargi o unieważnienie, skargi na zaniechanie działania.

19 Europejski Trybunał Obrachunkowy Trybunał Obrachunkowy powstał w 1975 roku. Jego siedzibą jest Luksemburg. Zadanie Trybunału polega na sprawdzaniu, czy fundusze UE, pochodzące od podatników, są właściwie pozyskiwane i wydawane zgodnie z prawem, w sposób gospodarny i na zamierzone cele. Jego misja sprowadza się do zapewnienia podatnikowi optymalnej jakości za uczciwą cenę. Trybunał jest uprawniony do kontroli każdej osoby lub organizacji, dysponującej środkami unijnymi. W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa Unii. Członkowie są mianowani przez Radę na sześcioletnią, odnawialną kadencję. Członkowie wybierają spośród siebie Prezesa na trzyletnią, odnawialną kadencję.

20 Struktura administracji publicznej w Polsce - naczelne organy administracji rządowej, - centralne organy administracji rządowej, - organy administracji rządowej w województwie, - samorząd terytorialny. Zgodnie z Konstytucją RP do naczelnych organów administracji rządowej należą: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie i kierownicy komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów. Centralnymi organami administracji rządowej są m.in. Prezes Głównego Urzędu Miar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej, Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Administracja rządowa w województwie realizowana jest przez: - wojewodę - działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży. - organy administracji niezespolonej (terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi), a także kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych) -organy samorządu terytorialnego jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia. Samorząd terytorialny występuje w Polsce na 3 szczeblach: -Wojewódzki samorząd terytorialny -Powiatowy samorząd terytorialny -Gminny samorząd terytorialny

21 Pojęcie PKB Jeśli zsumujemy wszystkie dobra i usługi jakie wyprodukował dany kraj, to uzyskamy wynik, który w bardzo prosty sposób podsumowuje jego gospodarkę. Wynik ten nosi nazwę Produkt Krajowy Brutto. Gdy PKB wzrasta – społeczeństwo się bogaci, gdy maleje – biednieje.

22 DOCHODY BUDZETU PAŃSTWA 1) Dochody z tytułu własności państwa 2) Podatki pośrednie (VAT, akcyza) 3) Podatki bezpośrednie (np. podatek dochodowy)

23 PODATKI płacone przez przedsiębiorców turystycznych - podatek od zysku, -podatek od płac + (narzuty) m.in. ZUS, -podatki lokalne, - podatek VAT

24 P O D A T E K O D Z Y S K U Podatek od zysków kapitałowych objął wszystkie formy oszczędzania i inwestowania z dniem 1 stycznia 2004 r. Dotyczy posiadaczy oszczędności w lokatach, funduszach inwestycyjnych i akcjach (jeśli osiągnęli zyski). Od lokat i funduszy inwestycyjnych instytucje finansowe pobierają podatek bezpośrednio z rachunków bankowych. Osobny inwestujące na giełdzie muszą rozliczać się sami, obliczając wysokość ewentualnego podatku na podstawie dokumentów przesłanych przez biuro maklerskie.

25 P O D A T K I O D P Ł A C (podatki dochodowe) Podatki dochodowe są obciążeniem ciążącym na osobach zaangażowanych w proces prowadzenia (świadczenia) działalności gospodarczej. Podmiotowo dotyczą więc właścicieli czynników wytwórczych (kapitału) oraz pracowników. Przedmiotem płaconych podatków jest osiągany dochód przez właścicieli przedsiębiorstw turystycznych lub ich pracowników.

26 P O D A T K I O D P Ł A C (podatki dochodowe) SPOSÓB PŁACENIA: Podatki płacone przez przedsiębiorców turystycznych lub ich pracowników pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie w drodze uchwalonych ustawowo podziałów, stanowią dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. RODZAJE PODATKÓW: Wśród podatków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki należy wymienić: - podatki uproszczone, płacone w formie karty podatkowej lub ryczałtu, - podatki płacone na zasadach ogólnych, dotyczące osób fizycznych i prawnych.

27 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Przykłady z 2008 roku: 1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 2) 17 % przychodów ze świadczenia usług: hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2), parkingowych (PKWiU 63.21.24), organizatorów i pośredników turystycznych (PKWiU grupa 63.3), wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2), 3) 8,5 %: przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53), 4) 5,5%: przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, 3,0% przychodów: z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu,

28 Karta podatkowa Karta podatkowa jest uproszczoną, zryczałtowaną formą płacenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne i spółki cywilne prowadzące niektóre rodzaje działalności usługowej, handlowej, transportowej, usługowo - wytwórczej, rozrywkowej, gastronomicznej. Podatek w formie karty podatkowej w 2006 roku mogą m.in. opłacać: - osoby świadczące usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym także wydające gościom posiłki), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12; stawka miesięczna wynosi od 50 zł w miejscowościach do 5 000 mieszkańców do 340 zł w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, a usługodawcy nie mogą zatrudniać więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka, - prowadzący parkingi (przy stawce 5 zł miesięcznie za jedno stanowisko), - prowadzący przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej (94zł miesięcznie) - prowadzący działalność gastronomiczną bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu (od 293 zł miesięcznie bez zatrudniania pracowników, do 951 zł miesięcznie przy zatrudnianiu 4 pracowników), - osoby świadczące usługi w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach w zależności od liczby posiłków od 282 do 445 zł)

29 Karta podatkowa Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

30 P O D A T K I O D P Ł A C W roku 2007 obowiązywały 3 stawki podatku dochodowego: 19, 30 i 40%. W 2007 roku progi podatkowe były na poziomie: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali wyniosła 572,54 zł. W 2008 roku wzrosły progi podatkowe do poziomu: 44.490 zł i 85.528 zł. Dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18% i 32% została wprowadzona od 1 stycznia 2009 r. Wówczas będzie obowiązywał jeden próg podatkowy na poziomie 85.528 zł.

31 Z OSTATNIEJ CHWILI… Według raportu "Paying Taxes 2008", Polska zajęła 125. miejsce wśród 178 państw, które brały udział w globalnym rankingu systemów podatkowych. Jak wyjaśniała Katarzyna Czarnecka-Żochowska z PwC (PricewaterhouseCoopers), Polska najgorzej wypada pod względem formalności podatkowych. Przedsiębiorca musi na nie poświęcić 418 godzin w roku, co daje nam 146. miejsce. Przedsiębiorca musi też dokonać aż 41 płatności podatkowych w ciągu roku, co sytuuje nas na 122. miejscu w rankingu. Mniejszym problemem jest wysokość płaconego podatku. Całkowita stawka podatku stanowi 38,4 proc. zysku, co daje nam 67. miejsce wśród badanych krajów. Z raportu wynika, że 57 proc. obciążeń podatkowych przedsiębiorcy stanowi VAT, 29 proc. podatkowe koszty pracy, 13 proc. CIT, a tylko 1 proc. podatki lokalne. Cdn…

32 Z OSTATNIEJ CHWILI… Przedsiębiorcy najbardziej skarżą się na skomplikowane przepisy podatkowe, ich trudny język oraz liczbę przepisów, a także brak zaufania między podatnikami i administracją skarbową. Chcą także usprawnienia systemu e-deklaracji, czyli rozliczenia podatków przez internet. W globalnym rankingu najlepiej wypadły Malediwy, Singapur i Hong Kong. Są to kraje, w których najłatwiej jest płacić podatki. Spośród krajów UE w pierwszej piętnastce znalazły się: Irlandia (6. miejsce), W. Brytania (12.) i Dania (13.). W grupie nowych krajów UE niższe notowania niż Polska mają tylko Węgry (127.) i Rumunia (134.). Na dole tabeli uplasowały się: Republika Kongo, Ukraina i Białoruś. Według raportu, na Białorusi przedsiębiorca musi dokonać rocznie 124 płatności, a gdyby chciał płacić wszystkie podatki zgodnie z prawem, jego całkowite obciążenie podatkowe przekroczyłaby 144 proc. zysku. Białoruski przedsiębiorca poświęca też prawie 1200 godzin rocznie na formalności podatkowe.

33 P O D A T K I L O K A L N E Wyróżniamy podatki o charakterze majątkowym i dochodowym. Źródłem poboru podatków majątkowych jest posiadany przez podatnika majątek. Do grupy tego rodzaju podatków lokalnych zalicza się podatek: - od nieruchomości, - rolny, - leśny, - od środków transportowych, - od spadków i darowizn. Wśród podatków dochodowym na szczeblu samorządowych gmin należy wymienić podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

34 O P Ł A T Y L O K A L N E Dochody pochodzące z opłat można sklasyfikować według kryterium podmiotowego, przedmiotowego i administracyjnego. Ze względu na podmiot wyróżnia się opłatę: -eksploatacyjną, -miejscową, -adiacencką, -za użytkowanie wieczyste, -uiszczaną za niezabudowane lub niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, -prolongacyjną. W kategorii przedmiotowej wyróżnia się opłatę: -skarbową, -targową, -parkingową -koncesyjną. Do opłat o charakterze administracyjnym należą opłaty: -za wydanie świadectwa o miejscu pochodzenia zwierząt, -opłaty za czynności administracyjne.

35 PODATEK VAT (od wartości dodanej) = w Polsce podatek od towarów i usług Wartość dodana jest to różnica wartości produktu i wartości zużytych do jego produkcji dóbr pośrednich, które przedsiębiorstwo kupiło od innych producentów.

36 Kalkulacja imprezy Elementy składowe ceny imprezy turystycznej: koszt zamówionych świadczeń (koszty stałe i zmienne związane z samym faktem organizacji imprezy); marża biura podróży (narzut do kosztów świadczeń występujących w imprezie); stawka akwizycyjna dla agenta (występuje tylko przy sprzedaży produktu poprzez sieć agencyjną); podatki (podatek od towarów i usług – VAT)

37 TRASA: Kazimierz Dolny – Kozłówka – Zamość DATA: 08-09.06.2007 LICZBA OSÓB 40 +1+1 PROGRAM: Dzień pierwszy 6.00 – wyjazd z Warszawy 8.30-11.30- zwiedzanie Kazimierza Dolnego lokalnym przewodnikiem. W planie zwiedzanie m.in. zabytkowy rynek, Kościół Farny, Wzgórze Zamkowe, Baszta, Góra Krzyżowa. 12.30 – zwiedzanie Muzeum Zamojskich w Kozłówce, uważane za jedno z najpiękniejszych wnętrz pałacowych w Polsce. W planie zwiedzania zespół pałacowo- parkowy, Kaplica Pałacowa, Galeria Sztuki Socrealizmu, Powozownia. 19.00 – Przyjazd do Zamościa, kolacja w znakomitej restauracji hotelu Zamojski, nocleg. Dzień drugi 9.00 – 10.00 – śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru 10.00 – 14.00 – zwiedzanie Zamościa (z lokalnym przewodnikiem). W planie zwiedzania: rynek staromiejski, ratusz, arsenał, katedra. 14.00- 16.00 – obiad w Restauracji SMAKOSZ przy rynku staromiejskim 16.00- wyjazd w kierunku Warszawy

38 CENY NETTO usług: Nocleg(ze śniadaniem) w hotelu Zamojski : Pokój 2-osobowy 100,00 zł Pokój 1-osobowy 80,00 zł Kolacja 40,00 zł Obiad50,00 zł Przewodnik w Zamościu 120,00 zł za 4 godz. Przewodnik w Kazimierzu 110,00 zł za 2 godz. Wstępy w Zamościu - Wstępy w Kazimierzu 10,00 zł Wstępy w Kozłówce 20,00 zł Transport 3 zł za 1 km, limit 500 km + świadczenia dla kierowcy Wynagrodzenie pilota 200,00 zł dziennie Zakładając, że impreza jest zlecona i jest typu all inlusive oraz, że jedyne usługi gratis to nocleg dla 1 osoby oraz wyżywienie dla 1 osoby, zrób kalkulację w przeliczeniu na jednego uczestnika dla grupy 40 osobowej, uwzględniając 10% oraz 20% marżę biura podróży. (Pilot korzysta z wszystkich opcji programu razem z turystami, kierowca tylko z opcji zakwaterowania i wyżywienia).

39 Kalkulacja kosztów imprezy NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM KOSZT MIEJSC BEZPŁATNYCH MIEJSCOWOŚĆIlość miejscCena m. w dwójceRazem m. w dwójceDopłata do jedynkiRazem dopłata RAZEM noclegi OBIADYIlośćCenaRazemKOLACJEIlośćCenarazem RAZEM RAZEM wyżywienie MIEJSCOWOŚĆNazwa programuCena na osobęnoclegi wyżywienie program dojazd wynagrodzenia RAZEM RAZEM program na osobęKOSZT na osobę KALKULACJA KOSZTÓW PILOTA KOSZT NA OSOBĘ ŚWIADCZENIAcenaIl.os.bezpłatnychRAZEMMiejsce wDopłata do NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM TRANSPORT PILOT BEZPłATNE RAZEM KOSZT NA OSOBĘ.

40 Kalkulacja kosztów imprezy NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM KOSZT MIEJSC BEZPŁATNYCH MIEJSCOWOŚĆIlość miejscCena m. w dwójceRazem m. w dwójceDopłata do jedynkiRazem dopłata Zamość150 30 RAZEM noclegi5030 OBIADYIlośćCenaRazemKOLACJEIlośćCenarazem Zamość150 Zamość140 RAZEM50RAZEM40 RAZEM wyżywienie 90 MIEJSCOWOŚĆNazwa programuCena na osobęnoclegi80 KazimierzWstępy/przewodnik13wyżywienie90 Kozłówkawstępyprogram- ZamośćWstępy/przewodnik3dojazd- wynagrodzenia200 X 2 =400 RAZEM570 RAZEM program na osobę KOSZT na osobę570 : 40 = 14,25 KALKULACJA KOSZTÓW PILOTA KOSZT NA OSOBĘ ŚWIADCZENIAcenaIl. os. bezpłatnychRAZEM Miejsce w dwójceDopłata do jed noclegi801 NOCLEGI5030 wyżywienie901 WYŻYWIENIE90 programPROGRAM36,50 pilotTRANSPORT37,50 RAZEM KOSZT MIEJSC BEZPŁ. 170PILOT14,25 Bezpłatne- RAZEM KOSZT NA OSOBĘ.228,2530,00

41 RAZEM KOSZT NA OSOBĘ 228,25 CENA NA OSOBĘ Marża 10% VAT 22% CENAMarża 20% VAT 22% CENA Miejsce w dwójce 228,25 + 22,82 = 251,07 22,82 X 22% = 5,0 251,07 + 5,02 = 256,1 228,25 + 45,65 = 275,0 45,65 X 22% = 10,04 275,02 + 10,04 = 285,06 Miejsce w jedynce 30 + 3 =33 33 X 22% = 7,26 33 + 7,26 = 40,26 30+ 6= 36 36 X 22% = 7,92 36 + 7,92 = 43,92

42 Rodzaje umów dotyczących współpracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego z biurem podróży: –Stała umowa o pracę (pracownik etatowy) –Umowa zlecenie lub o dzieło –Pilot, przewodnik – jako przedsiębiorcy

43 Formalności przy zakładaniu firmy jednoosobowej


Pobierz ppt "ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google