Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina-Miasto Koszalin Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina-Miasto Koszalin Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej."— Zapis prezentacji:

1 Gmina-Miasto Koszalin Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD KONFERENCJA UZGODNIENIOWA WYKAZU PROJEKTÓW KLUCZOWYCH RPO WZ 2007-2013 Szczecin, 6 maja 2009r.

2 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 MISJA: stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Szczecin, 6 maja 2009r.

3 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego d o roku 2020 3 CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu Strategia Rozwoju Sektora Transportu Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 CEL GŁÓWNY: Poprawa stanu infrastruktury drogowej i technicznej oraz dążenie do utworzenia spójnego systemu transportu drogowego, sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu Szczecin, 6 maja 2009r.

4 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Strategia Rozwoju Koszalina do roku 2015 PRIORYTET 3: Rozwój infrastruktury drogowej 3.1: Dokończenie obwodnicy Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2011 PROGRAM 5: Koszalin sprawny komunikacyjnie Projekt nr1: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2012 Zadanie: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin Szczecin, 6 maja 2009r.

5 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatu Szczecin, 6 maja 2009r.

6 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 50 mln PLN Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN: 50 mln PLN Maksymalne dofinansowanie w mln PLN (50%): 25 mln PLN Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: II półrocze 2009r. Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: II półrocze 2012r. Szczecin, 6 maja 2009r.

7 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD  na północy Polski,  w Województwie Zachodniopomorskim,  Miasto usytuowane jest na trasie przebiegu dwóch ważnych szlaków drogowych: - międzynarodowego Kaliningrad-Gdańsk- Szczecin-Berlin (trasa E-28), - krajowego, łączącego Koszalin z południem kraju (droga krajowa nr 11). Dogodne położenie komunikacyjne jest ogromnym atutem dla działań w kierunku rozwoju gospodarczego miasta. Szczecin, 6 maja 2009r. Położenie Koszalina na tle podziału administracyjnego kraju i województwa

8 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Układ komunikacyjny promienisto – obwodnicowy miasta (1). Rolą pierwszego pierścienia jest odciążenie ścisłego centrum od ruchu tranzytowego w stosunku do centrum (podróże lokalne) oraz Koszalina (podróże tranzytowe w stosunku do miasta). Składają się na niego ulice: ­ ul. Krakusa i Wandy - przekrój 2x2, ­ al. Armii Krajowej - przekrój 2x2, ­ al. Monte Cassino - przekrój 2x2 i 1x4, ­ ul. Witolda Pileckiego – przekrój 1x2 ( docelowo 2x2 ), ­ ul. Jana Stawisińskiego – przekrój 1x2. (docelowo 2x2 ). Drugi pierścień, zrealizowany jedynie w części południowo- wschodniej, składa się z ulic: ­ Władysława IV - przekrój 2x2, - ul. Jana Pawła II – przekrój 2x2, ­ ul. Orląt Lwowskich – przekrój 1x2, ­ ul. Romualda Traugutta – przekrój 1x2, - ul. 4 Marca – przekrój 2x2.

9 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Układ komunikacyjny promienisto – obwodnicowy miasta (2). Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na eliminowanie uciążliwości przejazdu przez miasto, ale również na ułatwieniu dostępu do terenów inwestycyjnych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Koszalinie.

10 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Przebieg przez Koszalin dróg krajowych Droga krajowa nr 6, kierunek: Szczecin – Gdańsk Droga nr 11, kierunek: Kołobrzeg – Poznań – Bytom Konieczność przystąpienia do zamknięcia zewnętrznego pierścienia komunikacyjnego Koszalina wynika przede wszystkim ze zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów, co przy istniejącym układzie dróg, a szczególnie wspólnym przebiegu dróg krajowych Nr6 i Nr11 przy skrzyżowaniu ulic Morska–Bohaterów Warszawy–Al.Armii Krajowej, powoduje znaczne utrudnienia i uniemożliwia sprawne funkcjonowanie miasta.

11 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Wzrost natężenia ruchu - w latach 2005-2008- 5% rocznie - w 2009 roku- 20%

12 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Wzrost zarejestrowanych pojazdów samochodowych: - w latach 1991–2007 o 3,4% rocznie - w roku 2008 o 16%

13 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Zakres zadań, które maj ą zostać sfinansowane ze środków UE: Droga o nawierzchni bitumicznej dł. 4,8 km Kolektor deszczowy dn 800/600/400 dł. 4 km Oświetlenie uliczne dł. 4,8 km Budowa obiektu mostowego

14 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Etap 1a planowanej inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Połczyńskiej oraz przebudowę ulicy Słowiańskiej od ulicy Połczyńskiej do ulicy Lechickiej. Prace przygotowawcze realizacji etapu Ib inwestycji tj. budowy odcinka od ulicy Lechickiej do ulicy BoWiD z budową obiektów mostowych są na etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta (Uchwała Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2007r.).

15 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. lp.pracetermin prac 1Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę odcinka od ul. Gnieźnieńskiej do ul. LechickiejI półrocze 2009 2Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową dla odcinka od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Lechickiej II półrocze 2009 3Realizacja robót -budowa odcinka od ul. Gnieźnieńskiej do ul.LechickiejII półrocze 2009 4Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka od ul.Lechickiej do ul. BoWiD I półrocze 2009 5Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla odcinka od ul.Lechickiej do ul. BoWiD I półrocze 2010 6Opracowanie studium wykonalnościI półrocze 2010 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót zgodnie z opracowaną brakującą dokumentacją projektową dla odcinka od ul.Lechickiej do ul. BoWiD II półrocze 2010 7Złożenie wniosku aplikacyjnegoII półrocze 2010 8Realizacja robót - budowa odcinka od ul.Lechickiej do ul. BoWiDII półrocze 2010 -II półrocze 2012

16 Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD Szczecin, 6 maja 2009r. Inwestycje drogowe związane z realizacją projektu Przebudowa dróg krajowych w ramach POIS (Syrenki) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T – projekt jest w trakcie oceny. Budowa i przebudowa dróg na odcinku od ul. BoWiD do ul. Władysława IV w ramach RPO WZ Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie Przebieg drogi będącej przedmiotem projektu

17 Dziękuję za uwagę Andrzej Jakubowski Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej Urząd Miejski w Koszalinie 75 - 007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7 tel. 94 348 88 52, fax. 94 348 86 25 e-mail: andrzej.jakubowski@um.man.koszalin.plandrzej.jakubowski@um.man.koszalin.pl Szczecin, 6 maja 2009r.


Pobierz ppt "Gmina-Miasto Koszalin Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google