Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa projektu: Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa projektu: Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych."— Zapis prezentacji:

1 Nazwa projektu: Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa żeglugi na drodze wodnej rz. Odry.

2 Rzeka Odra w obrębie województwa zachodniopomorskiego w tym na terenie powiatów i gmin zlokalizowanych wzdłuż rzeki Odry tj. miasto na prawach powiatu Szczecin, powiat Policki – gmina Kołbaskowo, powiat Gryfiński- gminy Gryfino, Widuchowa, Chojna, Cedynia, Mieszkowice, powiat Myśliborski – gmina Boleszkowice. Miejsce realizacji projektu: Źródło: www.wikipedia.pl W obrębie województwa zachodniopomorskiego RZGW Szczecin utrzymuje przeszło 190 km szlaków żeglownych o klasie żeglowności od I do V (o znaczeniu międzynarodowym) w tym: - V klasa 110 km - III klasa 68,6 km - I klasa 13 km

3 Zadanie obejmować będzie wykonanie: 6 jednostek pływających Studium wykonalności, dokumentacji projektowej oraz budowę i zakup łącznie 6 jednostek pływających wyposażonych w specjalistyczny sprzęt hydrograficzno- nawigacyjny, w dwóch kategoriach statków, tj.: 3 szt. roboczo – pomiarowych3 szt. roboczo – pomiarowych zestawów pływających ( motorówka+barka pchana ), 3 szt. inspekcyjno – pomiarowo -roboczych3 szt. inspekcyjno – pomiarowo -roboczych jednostek pływających, a także zakup do pozostałych wybranych jednostek pływających RZGW Szczecin: - echosond i GPSlaptopów radarów rzecznych - echosond i GPS (po 2 szt.), laptopów do jednoczesnej obsługi echosondy i GPS z oprogramowaniem (2 szt.), oraz radarów rzecznych (3 szt.). Opis projektu: WNĘTRZE NIEMIECKIEJ JEDNOSTKI ROBOCZEJ Oznacza to po dwie uzupełniające się jednostki pływające dla każdego z trzech nadzorów wodnych RZGW Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego Długość szlaków żeglownych przypadających do utrzymania przez poszczególne nadzory wodne: NW Szczecin: 65,2 km + 56 km2 J. Dąbie NW Widuchowa: 71 km NW Gozdowice: 65,4 km

4 utrzymywać i poprawiać warunki bezpieczeństwa szlaku żeglownego Odrzańskiej Drogi Wodnej Działania prowadzone przy użyciu sprzętu pozwolą utrzymywać i poprawiać warunki bezpieczeństwa szlaku żeglownego Odrzańskiej Drogi Wodnej, co jest zadaniem statutowym RZGW Szczecin, a także pomogą w przedsięwzięciach poprawy warunków przepływu wód, co wpływać będzie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków żeglugowych i zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. Prowadzone działania pośrednio służyć będą dla rozwoju transportu wodnego, będącego z uwagi na niskie koszty zewnętrzne transportu najbardziej proekologiczną gałęzią transportu. Opis projektu:

5 prawidłowego, bezpiecznego całodobowego utrzymania szlaku żeglownego przygotowywanie dokumentacji i właściwe planowanie robót hydrotechnicznych Specjalistyczny sprzęt jest niezbędny do prawidłowego, bezpiecznego całodobowego utrzymania szlaku żeglownego na uregulowanym odcinku rzeki swobodnie płynącej oraz na prawidłowe przygotowywanie dokumentacji i właściwe planowanie robót hydrotechnicznych w oparciu o wykonywane pomiary, a także na monitoring trudnych nawigacyjnie akwenów pod względem niebezpiecznych przegłębień, ruchu rumowiska rzecznego i zmiany geometrii koryta rzecznego. Opis projektu: RADAR RZECZNY NA JEDOSTCE NIEMIECKIEJ RĘCZNE WYSTAWIANIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO Z UŻYCIEM PŁAW NAWIGACYJNYCH

6 Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego utrzymania szlaku żeglownego 280 km (m. in. zgodnie z art. 43 ustawy o żegludze śródlądowej) oraz udział w utrzymaniu zabudowy regulacyjnej rzeki Odry w celu przeciwdziałania występowaniu awarii i wypadków żeglugowych na 280 km odcinku śródlądowych dróg wodnych (w tym 180 km odcinka granicznego z RFN) administrowanych przez RZGW Szczecin. 20-47 Jednostki pływające częściowo zastąpią silnie wyeksploatowaną i niebezpieczną z punktu widzenia użytkowania jej na wodzie flotę RZGW Szczecin (wiek motorówek i barek waha się od 20-47 lat). Cel projektu: Cel projektu: Motorówka „Czapla” Typ:MR-165 mot. robocza Rok budowy: 1985 + barka do zestawu pchanego Rok budowy: 1962 Motorówka „Kania” Typ:MR-180 mot. robocza Rok budowy: 1963 W tej chwili wyłączona z eksploatacji z uwagi na awarię techniczną Skromne wnętrze motorówki „Kania”. Brak sprzętu i miejsca na sprzęt hydrograficzno - nawigacyjny

7 Zakładane rozwiązania techniczne nowych jednostek mają zapewnić wysoką skuteczność pracy służb na wodzie, a one będą określone w oparciu o własne doświadczenia z użytkowania sprzętu oraz doświadczenia z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w jednostkach roboczych niemieckiej administracji śródlądowych dróg wodnych. Cel projektu: Cel projektu: Budowa nowych jednostek dla właściwego utrzymania Odrzańskiej Drogi Wodnej przełoży się na zwiększenie skuteczności działań służb liniowych administracji dróg wodnych, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego na szlaku żeglownym, a przez to również na zmniejszenie liczby kolizji lub wypadków żeglugowych, mogącym nieść negatywne skutki dla przyrody w obszarze Natura 2000. Wszystkie czynności przy utrzymaniu szlaku z użyciem tego typu motorówki wykonywane są ręcznie.

8 Realizacja projektu pozwoli na odnowę technologicznie i technicznie przestarzałej i mało funkcjonalnej floty jaką dysponuje RZGW Szczecin. Pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wyposażenia jednostek w sprzęt hydrograficzno-nawigacyjny, którego nie ma na obecnych jednostkach i z uwagi na ich parametry nie wszędzie da się taki sprzęt zastosować. Cel projektu: Sterówka motorówki RZGW Szczecin – wyposażenie z lat 80–tych ubiegłego wieku. Brak echosondy, gps-u oraz komputera z warstwami map. Radar nieczynny starego typu (morski) nie odpowiadający wymogom technicznym dla śródlądowych dróg wodnych.

9 Korzyści społeczne: Korzyści społeczne: zwiększenie bezpieczeństwa na szlaku żeglownym, co przekładać się będzie na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg wodnych, w tym również załóg pływających RZGW Szczecin. Cel projektu: Cel projektu: Korzyści ekonomiczne Korzyści ekonomiczne: zmniejszenie kosztów eksploatacji jednostek pływających (mniejsze zużycie paliwa, mniejsze koszty remontów klasowych), większa wydajność pracy.

10 280 km Reasumując, celem projektu jest umożliwienie administracji drogi wodnej właściwego utrzymania 280 km śródlądowych dróg wodnych polegającego m.in. na utrzymaniu oznakowania nawigacyjnego, wykonywaniu pomiarów i prac przy utrzymaniu zabudowy regulacyjnej rzeki, usuwanie przeszkód nawigacyjnych, zakrzaczeń i zadrzewień w przekroju przepływu wód powodziowych i na urządzeniach wodnych, co jednocześnie spowoduje poprawę bezpieczeństwa na szlaku żeglownym oraz poprawę warunków przepływu wód. Cel projektu: Zły stan techniczny, awaryjność, stare rozwiązania techniczne i technologiczne jednostek pływających RZGW na rzece Odrze w województwie zachodniopomorskim utrudniają, a wręcz uniemożliwiają służbom wykonywanie prac utrzymaniowych na przedmiotowym odcinku Odry. Przeszkoda nawigacyjna wyciągnięta z rzeki Odry Zachodniej w dniu 09.03.2010 przez służby liniowe RZGW Szczecin, z wykorzystaniem samojezdnego żurawia wynajętego do tego celu, gdyż RZGW nie ma odpowiedniego sprzętu. Akurat w to miejsce sprzęt mógł dojechać, ale w większości miejsc na rzece nie ma takiej możliwości.

11 najintensywniej eksploatowanymi drogami wodnymi w kraju Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin są najintensywniej eksploatowanymi drogami wodnymi w kraju oraz stanowią połączenie krajowych i zachodnioeuropejskich dróg wodnych z wewnętrznymi wodami morskimi i portami morskimi zlokalizowanymi w ujściu rzeki Odry. Cel projektu: Dodatkowo żegluga na tych drogach wodnych jako jedynych w kraju odbywać się może przez całą dobę, tak jak ma to miejsce na szlakach europejskich, co jednak wymaga od administracji dróg wodnych szczególnego i zwiększonego zaangażowania.

12 Do roku 2013 zgodnie z unijną dyrektywą w Polsce na terenie województwa zachodniopomorskiego ma być wprowadzony unijny system informacji rzecznej (RIS) Za wprowadzenie RIS-u odpowiada MI, poprzez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, natomiast administracja dróg wodnych (RZGW Szczecin), zgodnie ze znowelizowaną ustawą o żegludze śródlądowej będzie zobligowana do dostarczania informacji do Centrum RIS odnośnie warunków nawigacyjnych tj. głębokości tranzytowych, stanów wód, przeszkód podwodnych, lokalizacji oznakowania wyznaczającego szlak żeglowny itp.. Centrum RIS w Niemczech Elektroniczny Informator Nawigacyjny RZGW Szczecin

13 Graniczny odcinek rzeki Odry Wspólna rzeka Dwa Państwa Dwie administracje drogi wodnej Różne warunki do pracy

14 Porównanie sprzętu dwóch administracji rzeki Odry Niemiecka motorówka typu „Spatz” (Szpak) Polska motorówka typu MR - 165

15 Porównanie sprzętu dwóch administracji rzeki Odry Motorówka robocza – „Lidka” RZGW Szczecin Brak miejsca na jakikolwiek dodatkowy sprzęt hydrograficzno - nawigacyjny

16 Porównanie sprzętu dwóch administracji rzeki Odry Echosonda EA – 400 + GPS Możliwość elektronicznego zapisu pomiarów, mapa ze znakami nawigacyjnymi,. Echosonda ESDA – 14 bez GPS. Wydruk pomiaru tylko na papierze, pozycję ustala intuicyjnie kapitan. Źródło: WSA - Eberswalde

17 Porównanie sprzętu dwóch administracji rzeki Odry Barka do zestawu pchanego wyposażona w hydrauliczny dźwig typu HDS, sterowany drogą radiową. Barka do zestawu pchanego Wiek: 50 lat; Dźwig: brak, ewentualnie wyciągarka ręczna.

18 Porównanie sprzętu dwóch administracji rzeki Odry i warunków do jego montażu (duża antena ok. 2 m) Brak radaru rzecznego!!! i warunków do jego montażu (duża antena ok. 2 m)

19 Radary rzeczne Radary rzeczne są wymagane przepisami żeglugowymi jako element konieczny do pływania po rzece w warunkach nocnych, do czego jednostki pływające RZGW są zobligowane w ramach utrzymania drogi wodnej dla potrzeb żeglugi nocnej. Przepisy żeglugowe Wszystkie jednostki niemieckie mają na wyposażeniu radary rzeczne Obecnie RZGW Szczecin nie posiada żadnego radaru rzecznego, a pozostały sprzęt jest silnie zużyty technicznie i technologicznie.

20 Motorówki robocze RZGW Szczecin ze względu na swój zaawansowany wiek wymagają dodatkowych nakładów finansowych na remonty, co i tak nie gwarantuje ich niezawodności. Motorówki ulegają awariom w trakcie sondowań, trałowań, nie zapewniają możliwości usuwania przeszkód na szlaku żeglugowym. Remonty jednostek Przybliżony koszt odnowienia klasy PRS dla jednostek RZGW Szczecin: 115.000 zł -Motorówka typ. MR – 165 – 115.000 zł 80.000 zł -Motorówka typ. KS - 100 – 80.000 zł

21 Poszycie jednostek RZGW Szczecin, a także elementy sterownicze, napędowe oraz mechaniczno - hydrauliczne są z roku na rok w coraz gorszym stanie technicznym, nie zapewniając wystarczającego bezpieczeństwa dla załóg pływających. Jednostki te muszą bowiem operować w każdych warunkach nawigacyjnych przejawiających się: niskimi stanami wody na niewielkich głębokościach, skrajnie wysokimi stanami wody przy silnym nurcie, zjawiskami lodowymi. Remonty jednostek

22 Poszycie jednostek RZGW Szczecin, a także elementy sterownicze, napędowe oraz mechaniczno - hydrauliczne są z roku na rok w coraz gorszym stanie technicznym. Remonty jednostek

23 Poszycie jednostek RZGW Szczecin, a także elementy sterownicze, napędowe oraz mechaniczno - hydrauliczne są z roku na rok w coraz gorszym stanie technicznym. Remonty jednostek

24 Utrzymanie i rozwój śródlądowych dróg wodnych przyczynia się do rozwoju infrastruktury transportowej województwa, które jako jedno z dwóch w kraju dysponuje na swoim obszarze drogami wodnymi o znaczeniu międzynarodowym z najwyższą w Polsce klasą żeglowności, a jako jedyne w Polsce ma tej klasy śródlądowe drogi wodne łączące sieć zachodnioeuropejskich dróg wodnych z portami morskimi. Przez to integruje i uzupełnia istniejącą sieć dróg w województwie oraz przyczyna się do wzrostu atrakcyjności i wzmocnienia konkurencyjności portów morskich i rzecznych województwa zachodniopomorskiego. Charakter strategiczny projektu Widok na port szczeciński z toru wodnego na jeziorze Dąbie.

25 Utrzymanie drogi wodnej bez specjalistycznych jednostek pływających jest niemożliwe. Dlatego też wyposażenie administracji drogi wodnej w odpowiednie jednostki pływające wpisuje się w statutowe zadanie nałożone na administrację, a polegające na bezpiecznym utrzymaniu szlaków żeglownych, co: -przyczynia się do rozwoju transportu wodnego śródlądowego cechującego się najmniejszymi kosztami zewnętrznymi transportu i będącego transportem przyjaznym środowisku naturalnemu, a także - przyczynia się do rozwoju turystyki wodnej, - nawiązuje m.in. do następujących dokumentów, strategii i polityk jak: Charakter strategiczny projektu -Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 -Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025 -Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do roku 2015 Oznakowanie nocne szlaku żeglownego na Odrze

26 IV.2 Misja rozwoju województwa, gdzie poprzez tworzenie warunków do stabilnego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce rozumie się m.in. a) aktywizację gospodarczą województwa z zachowaniem zasad zrównoważonego wzrostu ekonomicznego, z uwzględnieniem czynników ekologicznych i obecnych gospodarczych funkcji województwa (gospodarka morska, turystyka, transport, przemysł, rolnictwo) oraz lepszego wykorzystania endogenicznych zasobów i potencjałów będących podstawą dla transformacji i budowania przewagi strategicznej regionu; b) poprawę dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu oraz rozbudowę jego infrastruktury transportowej i ekonomicznej. VII.1.3. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w ramach której przewiduje się m.in. pkt 6 Kontynuację prac związanych z rozwojem transportu lotniczego, kolejowego i rzecznego. Charakter strategiczny projektu

27 Zasadniczym celem Polityki Transportowej Państwa na lata 2006 - 2025 jest unowocześnianie podstawowych sieci transportu i zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych. Zgodnie z pkt. 6.5. Transport wodny śródlądowy, w ramach zrównoważonego rozwoju transportu, powinien on odgrywać większą rolę m.in. w obsłudze portów morskich, przewozów międzynarodowych w relacji z Niemcami oraz transportu towarów masowych na wybranych odcinkach korytarzy transportowych. Zgodnie z tą polityką zasadnicze znaczenie dla rozwoju transportu wodnego śródlądowego mają drogi wodne Odry i dolnej Wisły, dlatego też zakłada się podwyższanie standardów tych dróg wodnych. Charakter strategiczny projektu

28 Z analizy potencjału turystycznego województwa zachodniopom. i trendów w turystyce wynika, że największymi możliwościami rozwojowymi charakteryzują się obszary produktowe skupione wokół następujących typów turystyki, w tym m.in. turystyki wodnej, w oparciu o niezwykle zróżnicowane walory, a w nich m.in.: największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów (jezioro Dąbie, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński); wyjątkowo gęstą sieć wód śródlądowych pokrywających 6% powierzchni Regionu (tj. dwukrotnie ponad średnią dla Polski); 161 km Odry (granicznej)). 7.1 Cel operacyjny IV.1. – Kształtowanie infrastruktury na styku środowisk woda/ ląd - Działanie IV.1.2 – Wsparcie infrastruktury żeglugi śródlądowej i morskiej W ramach działania zostaną wdrożone programy przyczyniające się do wzrostu znaczenia transportu wodnego w Województwie, mając na uwadze olbrzymi potencjał, jaki niesie za sobą występowanie Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego oraz sieci rzek z Odrą na czele. Charakter strategiczny projektu

29 Rozwój śródlądowych dróg wodnych wpisuje się także w politykę transportową Unii Europejskiej, a także w plany utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), którego jedną z głównych gałęzi transportu ma być żegluga śródlądowa na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Źródło: www.wikipedia.pl

30 Orientacyjny kosz całkowity projektu (kwota brutto PLN): 23 620 000 zł Koszty całkowite projektu Przewidywana data zakończenia projektu:2012

31 MOTORÓWKA Pchacz BARKA do motorówki Planowana kwota oparta o budowę odrzańskich jednostek niemieckiej administracji drogi wodnej WSA Eberswalde typu „Szpak”. wzorcowe Niemieckie motorówki robocze sprawdzają się od lat w pracy na odrzańskiej drodze wodnej i mogą służyć jako wzorcowe na potrzeby RZGW Szczecin. Koszty całkowite projektu Strona niemiecka wprowadziła na rzekę Odrę jednostki właściwe dla warunków panujących na granicznym odcinku rzeki Odry. Źródło: WSA - Eberswalde

32 Poparcie projektu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nazwa projektu: Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google