Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2010 rok Dochody - 372.322 tys. zł Dochody - 372.322 tys. zł Przychody - 75.000 tys. zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2010 rok Dochody - 372.322 tys. zł Dochody - 372.322 tys. zł Przychody - 75.000 tys. zł."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK

2 Budżet Miasta Koszalina na 2010 rok Dochody - 372.322 tys. zł Dochody - 372.322 tys. zł Przychody - 75.000 tys. zł Przychody - 75.000 tys. zł Wydatki - 435.151 tys. zł Wydatki - 435.151 tys. zł Rozchody - 12.171 tys. zł 447.322 tys. zł 447.322 447.322 tys. zł Budżet na 1 mieszkańca - 4.175 zł

3 Dochody – Wydatki – Deficyt 2009* - 2010 * plan - wg stanu na 30 września 2009 r.

4 Źródła dochodów w latach 2009 – 2010

5 Dochody własne w latach 2009 – 2010

6 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2009 - 2010 Dochody z podatku od nieruchomości

7 WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2009 – 2010 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

8 Wydatki 2009 – 2010 według działów Wydatki ogółem (w mln zł), z tego: z tego:20092010Dynamika2010:2009 408,5435,1106,5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26,633,8127,1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53,857,1106,1 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22,914,663,7 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 149,6165,8110,8 POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA 53,350,995,5 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16,123,7147,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21,223,3109,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,835,9103,2 POZOSTAŁE30,230,099,3

9 Wydatki 2009 – 2010 według działów

10 Wydatki 2009 – 2010

11 PODZIAŁ WYDATKÓW w latach 2009 - 2010

12 PODZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009 - 2010

13 PODZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach 2009 - 2010

14 WYDATKI MAJĄTKOWE 2009 - 2010 według działów

15 Wzrost wydatków majątkowych jako % wydatków ogółem

16 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

17 WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

18 Budżet na 2010 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

19 Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2009-2011 i projekt na 2010-2012 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata 2009-2012 Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2009-2017 Budżet Miasta Koszalina na 2010 r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

20 Projekt Budżetu Miasta Sporządza się przy udziale: - Wieloletniej Prognozy Finansowej - Planu Rozwoju Lokalnego - będącego planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, - zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, - wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

21 PRIORYTETY PROPONOWANE W PROJEKCIE PRL NA LATA 2010 -2012 Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Partnerstwo i współpraca Czas na kulturę i rekreacjęPromocja marki turystycznej Koszalina

22 Priorytet Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Poprawa dostępności zewnętrznej: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta- 8. 000 tys. zł Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (funkcjonowanie SPV)- 200 tys. zł usprawnienie drogi krajowej nr 6, ul. Syrenki – Gdańska- 3. 271 tys. Poprawa komunikacji wewnętrznej: remont i modernizacja dróg w Mieście, w tym m.in.: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym Koszalina (Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego)- 1. 200 tys. zł remont obiektów mostowych (Monte Cassino)- 5. 800 tys. zł wykup usług w spółce MZK - 6 100 tys. zł

23 REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM 20 października 2009 r. odebrano dokumentację projektu opracowaną przez firmę OVE ARUP INTERNATIONAL Najtańszy i rekomendowany wariant budowy infrastruktury lotniskowej wynosi 152 mln zł. analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, że realizacja projektu jest uzasadniona ze społeczno - ekonomicznego punktu widzenia

24 REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM Lotnisko będzie silnym bodźcem dla wzrostu gospodarczego poprzez: otwarcie regionu pod względem dostępności komunikacyjnej z kraju i zagranicy w sytuacji opóźniającej się realizacji krajowej sieci dróg szybkiego ruchu i połączeń kolejowych przyciąganie i lokalizację nowych inwestycji krajowych i zagranicznych, dla których dostępność transportu lotniczego ma duże znaczenie pojawienie się nowych miejsc pracy polepszenie dostępu do rynków krajowych i międzynarodowych zapobieganie „uciekaniu” rozwijających się firm z regionu szansę na lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego i związany z nim wzrost ruchu turystów i kuracjuszy szybki dostęp do nowoczesnego systemu ratownictwa zwiększenie mobilności mieszkańców regionu

25 Kolejne planowane działania Kolejne planowane działania 1.Przejęcie przez Powiat Koszaliński nieruchomości lotniska od Skarbu Państwa, który użyczy go spółce lotniskowej. 2.Wystąpienie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zwiększenie dofinansowania projektu do poziomu odpowiadającego rzeczywistym kosztom projektu. 3.Przygotowanie lotniskowej spółki celowej (na bazie „Błękit Bałtyku”). 4.Realizacja procesu inwestycyjnego. 5.Rejestracja lotniska cywilnego użytku publicznego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zdobycie uprawnień do zarządzania portem. 6.Pozyskiwanie operatorów lotniczych. REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM

26 Priorytet Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Kontynuacja uzbrojenia Podstrefy „Koszalin” SSSE,- 5 980 tys. zł uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in. - ul. lniana – Różana- 2 500 tys. zł Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście, -10 643 tys. zł Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym: - Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej m. Koszalinie etap I.” - 6 439 tys. zł m. Koszalinie etap I.” - 6 439 tys. zł Gospodarka mieszkaniowa:-14 543 tys. zł - KTBS- 3 540 tys. zł w tym: - KTBS- 3 540 tys. zł - budownictwo mieszkaniowe - 2 000 tys. zł „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego„- 9 716 tys. zł „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”- 2 200 tys. zł

27 „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - W dniu 10 listopada 2009 r. podpisana została przez Miasto Koszalin z Konsorcjum reprezentowanym przez firmę Socotec Polska Sp. z o.o. umowa, na podstawie której wskazana firma opracowuje wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją dla ww. przedsięwzięcia, - Termin wykonania umowy – 15 czerwca 2010 r. - Złożenie wniosku do NFOŚiGW – 30 czerwca 2010 r. Kluczowy projekt umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Wartość projektu 280 mln zł Dofinansowanie 211 mln zł Wkład własny 69 mln zł

28 Priorytet Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Promocja gospodarcza; udział w konkursach oraz pozyskiwanie inwestorów, „Centrum Usługowo Doradcze” Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową: -podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 3,5 %, - program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) - zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Podstrefy „Koszalin” SSSE według zasady de minimis (z poź. zmianami). W tym zakresie planuje się zmianę polegającą na wprowadzeniu obowiązku posiadania, przez przedsiębiorcę ubiegającemu się o zwolnienie, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy

29 „Centrum Usługowo – Doradcze” W ramach projektu: Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012 Realizowanego z : Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna – współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego ( partner projektu ) Finansowanie projektu: Całkowity koszt projektu: 719.325,43 zł Wkład własny SGiPPŚ: - 107.898,83 zł - finansowany przez Miasto Kredyt SGiPPŚ: - 611.426,60 zł – poręczony przez Miasto (85%) Cel projektu - utworzenie w Koszalinie Centrum Usługowo – Doradczego, które działać będzie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego.

30 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 142. 783 tys. zł w tym m.in.: -„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”- 455,7 tys. zł -Koszaliński System Oświaty - 100 tys. zł

31 Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Wydatki majątkowe na oświatę- 25. 373 tys. zł w tym m.in.: - modernizacja placówek oświatowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Koszalin – Strasburg- 5. 493 tys. zł - modernizacja placówek oświatowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Koszalin – Strasburg- 5. 493 tys. zł - termomodernizacja placówek oświatowych- 9. 532 tys. zł - termomodernizacja placówek oświatowych- 9. 532 tys. zł - Inwestycje w oświatowe obiekty sportowe (budowa nowych i modernizacja istniejących):- 7. 500 tys. zł - Inwestycje w oświatowe obiekty sportowe (budowa nowych i modernizacja istniejących):- 7. 500 tys. zł - boiska sportowe przy Szkole Podstawowej NR 13 2.000 tys. zł - boiska sportowe przy Szkole Podstawowej NR 13 2.000 tys. zł - sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 3. 000 tys. zł - Orliki 2.500 tys. zł

32 Priorytet Partnerstwo i współpraca Wydatki związane z przyłączeniem sołectw Jamna i Łabusza- 1 021 tys. zł Pociąg do Mielna Koszalińskiego- 200 tys. zł Renowacja Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP- 518 tys. zł Przeprawa przez jezioro Jamno (infrastruktura) - 800 tys. zł

33 Szacunkowy Koszt realizacji projektu w 2009 roku – 173,2 tys. zł Kwota zabezpieczona w Budżecie 2009 – 330 tys. zł Deficyt z przewozów pasażerskich wyniósł - 175,2 tys. zł: Deficyt z przewozów pasażerskich wyniósł - 175,2 tys. zł: w tym:- Miasto Koszalin – 150,2 tys. zł w tym:- Miasto Koszalin – 150,2 tys. zł - Gmina Mielno – 25 tys. zł Koszt zarządzania linią nr 427– 55 tys. zł Koszt zarządzania linią nr 427– 55 tys. zł Przychód dla Miasta za udostępnienie linii Przewoźnikowi – 32 tys. zł Przychód dla Miasta za udostępnienie linii Przewoźnikowi – 32 tys. zł Szynobus kursował regularnie przez 73 dni (od 20 VI - 31 VIII 2009 r.) Ogólna ilość kursów - 1 752 Ilość przewiezionych osób - 48 779 Średnia liczba osób na kurs - 28 pasażerów

34 „Koszałek” kursował regularnie, przy dobrych warunkach atmosferycznych przy dobrych warunkach atmosferycznych od 26 lipca- 7 września 2009 r. -44 dni W tym czasie statek przewiózł 12 549 osób Średnia liczba osób na kurs - 36 pasażerów (54% zapełnienia) Ogólna ilość kursów – 348 Koszty inwestycyjne (dwa pomosty wraz z infrastrukturą brzegową) - 1. 435 tys. zł Zakup statku- 2. 000 tys. zł Koszty operacyjne (funkcjonowanie przeprawy) Koszty - 118 039 zł Przychód - 48 611 zł Strata - 69 428 zł ** ** Wliczono kursy darmowe

35 Priorytet Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”- 1. 654 tys. zł Wydatki na bezpieczeństwo - 8. 986 tys. zł Realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych - 794 tys. zł Pomoc społeczna- 50. 162 tys. zł Koszaliński Program Integracji Społecznej START - 727,5 tys. zł Ochrona zdrowia- 3. 406 tys. zł realizacja programów polityki zdrowotnej (profilaktyka, szczepienia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi) - 2. 849 tys. zł w tym: - realizacja programów polityki zdrowotnej (profilaktyka, szczepienia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi) - 2. 849 tys. zł

36 Czas na kulturę i rekreację Priorytet Czas na kulturę i rekreację Modernizacja BTD - 1. 785 tys. zł Modernizacja BTD - 1. 785 tys. zł Filharmonia Koszalińska (sala koncertowa) - 2. 500 tys. zł Muzeum - 400 tys. zł Utworzenie Multicentrum- 1. 700 tys. zł Remont murów staromiejskich- 300 tys. zł Budowa hali widowiskowo – sportowej- 8. 605 tys. zł Przebudowa Rynku Staromiejskiego- 200 tys. zł Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - 200 tys. zł Ścieżki rowerowe - 400 tys. zł Budowa Aquaparku- 4. 800 tys. zł* * VAT z tytułu aportu gruntowego

37 Budowa Aquaparku Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej Ogłoszenie przetargów na: -inżyniera kontraktu -uzyskanie środków finansowych (kredyt)

38 Budowa hali widowisko-sportowej Całkowita wartość projektu wynosi: 43 287,030 PLN, w tym: - RPO: 16.407,471 PLN - PK: 13.439,780 PLN - UM: 13.439,780 PLN - Dzięki spodziewanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki (8 mln zł) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ok. 12mln. zł) wysokość wkładu własnego, które musi być poniesiony przez UM i PK zostanie odpowiednio zmniejszona.

39 FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2010 ROK Łączna wartość zadań zaplanowanych do realizacji w 2010 : 80 350 057 zł, w tym: Ujęte 33 projekty w budżecie na 2010 z kwotą dofinansowania 42 715 060 zł (łącznie z przeniesioną z 2009 r.) z tego: środki z Unii Europejskiej – 34 819 060 środki z Unii Europejskiej – 34 819 060 Budżet państwa 7 896 000 Budżet państwa 7 896 000

40 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2009 - 2010

41 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 WYSZCZEGÓLNIENIE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W 2010R. WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 OGÓŁEM80.350.05738.891.40342.715.060 1. Zadania, na które planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie 2. Projekty, dla których złożono wnioski o dofinansowanie 3. Projekty miękkie realizowane w 2010r. 4. Projekty inwestycyjne 5. Dochody niezrealizowane w 2009 r. 6.150.000 35.464.030 1.733.907 37.002.120 0 2.698.000 17.785.391 585.319 17.822.693 0 3.452.000 17.678.639 1.148.588 19.179.427 1 256 406

42 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 ZADANIA, NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 1.Budowa ścieżek rowerowych 2.Budownictwo mieszkaniowe ( ul Lechicka, Gnieźnieńska, Modrzejewskiej ) 3. Mulicentrum –Biblioteka 4.”Moje Boisko Orlik 2012” 5. Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów 6. Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich* 7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w M.Koszalin* 8. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin** 400.000 1.000.000 1.700.000 2.500.000 350 000 200.000 425.000 0 200.000 300.000 1.445.000 1.332.000 175.000 0 OGÓŁEM6.150.0003.452.000 * Projekty zgłoszone do ujęcia na Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. **Projekty zostanie zgłoszony do ujęcia na Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Planowane wydatki nieujęte w Budżecie na 2010 r. około 500 tys. zł –wartość projektu 8 mln. zł z tego wkład własny 2 mln.

43 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ZŁOŻONO WNIOSKI O DOFINANSOWANIEWYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 1.Remont obiektów mostowych 2.Termomodernizacja budynków oświatowych 3.Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin -Strasburg 4.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno ul. Szczecińskiej) 5. Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina 7. Przebudowa ul. Niepodległości 8. Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6 5.800.000 9.531.600 5.493.200 5.700.000 1.784.880 1.654.350 2.500.000 3.000.000 2.750.000 5.270.990 2.334.571 2.793.000 1.784.880 1.406.198 939.000 400.000 OGÓŁEM35.464.03017.678.639

44 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY „MIĘKKIE” REALIZOWANE W 2010r.WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 1. Projekty - OŚWIATA /Comenius, Leonardo da Vinci/ 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” 3. ‘Koszaliński Program Integracji Społecznej START 4. Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą – Koszalin 2009 do 2011 493.702 455.707 727.549 56.949 106.443 387.351 654.794 0 OGÓŁEM1.733.9071.148.588 * Projekt zrealizowany został w roku 2009; kwota podana w dochodach na rok 2010 dotyczy dotacji planowanej wstępnie na rok 2009, lecz ze względu na terminy proceduralne rozliczenia zostanie wypłacona w roku 2010. Kwota dochodów może ulec zmianie w związku z różnicami kursowymi.

45 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY INWESTYCYJNEWYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 UMOWA: 1.Budowa hali widowiskowo- sportowej PREUMOWA: 2.Budowa i przebudowa dróg ( pierścień) 3.Inteligentny Koszalin 4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego 5. Filharmonia Koszalińska 6.Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną 8.605.800 8.000.000 9.716.320 2.200.000 2.500.000 5.980.000 6.017.187 4.000.000 7.287.240 0 1.875.000 0 OGÓŁEM37.002.12019.179.427

46 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 ZADANIA ZREALIZOWANE W 2009DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA 2010 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół 2. Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n. Odrą- Koszalin 2009 do 2011, 3. Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania, 4. Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – etap II 309 701 62 042 627 143 257 520 OGÓŁEM1 256 406

47 Kluczowe inwestycje Koszalina – ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Orientacyjny koszt całkowity – mln zł 1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - 79,8 2. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 71,9 (152 SW) 3. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Koszalinie - 55,1 4. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie - 26,6 5.Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BoWiD - 50,0 6.„Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego- 20,0 ---------------------------- Razem: 303,4

48 Kluczowe inwestycje Koszalina – zgłoszone do aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Orientacyjny koszt całkowity – mln zł 1. Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich- 6,5 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w M.Koszalin - 3,0 3. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin - 8,0 ---------------------------- Razem: 17,5

49 Projekt umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” Orientacyjny koszt całkowity – mln zł - 280,0

50 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Uchwałą Nr CX/271/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2009 r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2010

51 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr CX/272/Z/09 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2009 roku pozytywnie opiniuje 1. możliwość sfinansowania deficytu budżetowego 2. prognozę długu publicznego przedstawionych w projekcie budżetu na 2010 rok

52 Urząd Miejski 75-007 Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 tel: (48 94) 348-86-00, fax: (+48 94) 348-86-25, 342-24-78 um.koszalin@um.man.koszalin.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK. Budżet Miasta Koszalina na 2010 rok Dochody - 372.322 tys. zł Dochody - 372.322 tys. zł Przychody - 75.000 tys. zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google