Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Maciej Zathey Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego Wrocław, 20 kwietnia 2011 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 Założenia do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Maciej Zathey Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego Wrocław, 20 kwietnia 2011 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 Założenia do."— Zapis prezentacji:

1 Dr Maciej Zathey Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego Wrocław, 20 kwietnia 2011 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 Założenia do aktualizacji dokumentu

2 Cel gospodarczy Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska Cel przestrzenny Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu Cel przestrzenny Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi obszarami wzrostu Cel społeczny Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat Cel społeczny Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat Cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Cel nadrzędny Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Cel nadrzędny Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

3 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

4 Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego – 2 koncepcje Ramowy harmonogram aktualizacji SRWD – projekt uchwały Sejmiku WD Lp.Działanie Podmiot odpowiedzialny Czas 1. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii Sejmik Województwa Inicjacja procesu 2. Powołanie przez Zarząd Województwa Komitetu Sterującego, wraz z określeniem zakresu jego działania oraz wyszczególnieniem Zespołów Roboczych. Zarząd Województwa 1 miesiąc 3.Prezentacja diagnozy regionu Komitet Sterujący 6 miesiąc 4. Przygotowanie projektu strategii i zamieszczenie go na stronie internetowej UMWD Zarząd Województwa 12 miesiąc 5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanej SRWD Komitet Sterujący oraz Zarząd Województwa 14 miesiąc 6. 1)Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Dział IV) w tym: prognozy oddziaływania na środowisko (Dział IV Rozdział 2), 2)Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (Dział VI Rozdział 3 art. 113-117), 3)Ocena ex-ante. Zarząd Województwa 15 miesiąc 7. Przyjęcie projektu zaktualizowanej strategii przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Zarząd Województwa 18 miesiąc Komitet Sterujący prac nad aktualizacją SRWD – udział przedstawicieli wszystkich klubów i komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

5 1.ZMIANA W SYSTEMIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH:  Nowe ramy prawne: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006)  Nowe dokumenty strategiczne szczebla europejskiego – Strategia Europa 2020 i Polityka Spójności UE  Nowa koncepcja zarządzania rozwojem kraju i podejścia do polityki regionalnej – uporządkowanie systemu strategii i dalsza decentralizacja (9 strategii zintegrowanych, w tym KSRR)  Aktualizacja Koncepcji i Planów Zagospodarowania Przestrzennego: Polska i Dolny Śląsk Potrzeba aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

6 EUROPE 2020 StrategiaRozwojuWojewództwaDolnośląskiego POLSKA ZACHODNIA 2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI Zintegrowane Strategie Krajowe PlanZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewództwaDolnośląskiego W pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego istotne jest zapewnienie spójności ze wspólnotowymi, krajowymi i wojewódzkimi dokumentami strategicznymi. Kluczowe znaczenie ma również zachowanie elastyczności zapisów strategicznych, pozwalających na: dostosowanie celów i priorytetów do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej województwa, dostosowanie do nowych lub aktualizowanych regulacji prawnych i dokumentów strategicznych oraz pozwalających na realizację przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesu regionu, np. służących przeciwdziałaniu zagrożeniom spowolnienia rozwoju (Kryzys 2008); realizacji prestiżowych inicjatyw (EURO 2012); umożliwiających podjęcie ze strony władz regionu działań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Dolnego Śląska, których uwzględnienie nie było możliwe na etapie opracowywania strategii. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

7

8

9 Możliwości transpozycji układu docelowych rządowych dokumentów strategicznych na poziom regionalny PROPONOWANE STARTEGIE POZIOMU KRAJOWEGOMOŻLIWA TRANSPOZYCJA NA POZIOM REGIONALNY Strategia innowacyjności i efektywności gospodarkiWojewódzka strategia innowacji i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału ludzkiegoWojewódzka strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju transportuWojewódzka strategia (program) rozwoju transportu Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskoWojewódzka Strategia Energetyczna Sprawne państwoSprawny Region Strategia rozwoju kapitału społecznegoWojewódzka Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie Wojewódzka Strategia Rozwoju Lokalnego Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzka Strategia Zarządzania Kryzysowego Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwaWojewódzka Strategia Rozwoju Wsi i Rolnictwa Źródło: Belof, Damurski, Zathey, 2010, „Analiza dokumentów…”

10 Źródła informacji do aktualizacji SRWD  Projekt PO KL: Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/strategia-regionalna-srwd/projekt-systemowy-po-kl/analizy  Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/polityka-regionalna/studia-nad-rozwojem -dolnego-slaska  Opracowania i ekspertyzy Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu www.wbu.wroc.pl www.wbu.wroc.pl  Pakiet antykryzysowy dla stabilnego rozwoju Dolnego Śląska Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

11 Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego – 2 koncepcje Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Spektrum „wąskie”: Strategia określająca działania leżące jedynie w kompetencji samorządu województwa i wynikających z dostępnych środków budżetowych Spektrum „szerokie”: Strategia jako dokument inicjujący rozwój regionalny w szerszym zakresie niż tylko własne kompetencje np. rola wspierania samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, instytucji naukowo-badawczych Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej !

12 2.WYBRANE ZMIANY ZACHODZĄCE W REGIONIE I JEGO OTOCZENIU:  Nowa perspektywa UE 2014 – 2020 (Fundusze unijne )  Innowacyjność i konkurencyjność  Bezpieczeństwo energetyczne oraz lokalizacja elektrowni  Demografia – spadek liczby ludności Polski  Kryzys światowy, jego konsekwencje oraz sposoby na jego przezwyciężenie  Kształtowanie sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim  Wydobycie i transport surowców skalnych na Dolnym Śląsku  Zagospodarowanie przestrzenne pasma Odry w granicach woj. Dolnośląskiego  Zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego  Zmiana stylu i poziomu życia mieszkańców regionu Potrzeba aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

13 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

14 Hierarchia dokumentów polityki regionalnej woj. dolnośląskiego STAN W 2010 R. Nieczytelna struktura:  nieokreślona zależność pomiędzy dokumentami  brak czytelnej hierarchii dokumentów  nadmierna sektorowość – w programowaniu i realizacji Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Źródło: Belof, Damurski, Zathey, 2010, „Analiza dokumentów…”

15 Hierarchia dokumentów polityki regionalnej woj. dolnośląskiego STAN W 2010 R.PROPOZYCJA STANU DOCELOWEGO Źródło: Belof, Damurski, Zathey, 2010, „Analiza dokumentów…”

16 Schemat prac nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Konsekwentna obserwacja zachodzących zmian społecznych i gospodarczych na terytorium Województwa Dolnośląskiego SEJMIK WOJEWÓDZTWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WRAZ Z ZARZĄDEM KOMITET STERUJĄCY SKARBNIK WOJEWÓDZTWA Departame nt Rozwoju Regionalne- go WBU we Wrocławiu Zespół redakcyjny i techniczny ZESPÓŁ EKSPERTÓW WEWNĘTRZ- NYCH STRUKTURY PODLEGŁE ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA ZESPÓŁ EKSPERTÓW ZEWNĘTRZ- NYCH Wrocławs ki Urząd Statystycz -ny Dolnośląs- ki Park Innowacji i Nauki Inne Instytucje i zespoły … ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM STRATEGII

17 Wrocław, 20 kwietnia 2011 Dziękuję za uwagę Przygotowanie: Dyrektor Departamentu oraz Dział Strategii Regionalnej Wydział Polityki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Pobierz ppt "Dr Maciej Zathey Dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego Wrocław, 20 kwietnia 2011 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 Założenia do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google