Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016."— Zapis prezentacji:

1 NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

2 PODSTAWA PRAWNA  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3 GDZIE DZIECKO POWINNO KONTYNUOWAĆ SWOJĄ EDUKACJĘ? ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  Dzieci urodzone w 2010 roku  Dzieci, urodzone w 2009r., które posiadają opinię PPP o odroczeniu obowiązku szkolnego SZKOŁA PODSTAWOWA  Dzieci urodzone w 2009r. oraz w II połowie 2008r.  Dzieci starsze (wcześniej odroczony obowiązek szkolny).

4 NABÓR UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

5 Elektroniczny system naboru do przedszkoli i szkół podstawowych nabor.pcss.pl / szczecin ‎

6 RODZICE: ZGŁOSZENIE LUB WNIOSEK NALEŻY: 1. WYPEŁNIĆ PRZY POMOCY SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO NABORU, 2. WYDRUKOWAĆ, 3. PODPISAĆ, 4. ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

7 OSOBY NIE MAJĄCE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KOMPUTERA LUB INTERNETU MOGĄ ZŁOŻYĆ POBRANY W SEKRETARIACIE WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PO WYPEŁNIENIU PISMEM RĘCZNYM (wniosek zostanie wprowadzony do systemu przez operatora)

8 Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu.

9 DOKUMENTY: Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły obwodowej (żadna inna szkoła go nie interesuje). Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega w ogóle procesowi rekrutacji. Zgłoszenie po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodow ej UWAGA: Szkołą obwodową jest szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka z rodzicami lub prawnymi opiekunami (art. 20e ust. 1 i art. 20u Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 7).

10 Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się, gdy po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły pozostają wolne miejsca. (dot. dzieci spoza obwodu szkoły)

11 KRYTERIA REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W SZCZECINIE 1. Dziecko posiada rodzeństwo w tej szkole - 10 punktów 2. Przynajmniej jeden z Rodziców / prawnych opiekunów pracuje w zakładzie znajdującym się na terenie obwodu tej szkoły – 6 punktów 3. Dziecko w roku 2014/2015 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole – 3 punkty Za powyższe kryteria można uzyskać maksymalnie 19 punktów.

12 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (innej niż obwodowa) Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa, i dziecko bierze udział w rekrutacji na wolne miejsca w szkole. Rodzic wskazuje wówczas we "Wniosku…" maksymalnie 2 szkoły podstawowe:  pierwszej preferencji – to ta szkoła, na której rodzicowi najbardziej zależy, numer i adres tej szkoły należy wpisać w ramce w górnym prawym rogu „Wniosku…”  drugiej preferencji – to szkoła, na której rodzicowi zależy mniej, ale również bierze ją pod uwagę Dodatkowo we "Wniosku..." rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do szkoły pierwszej i drugiej preferencji, system przypisze dziecko do szkoły obwodowej. „Wniosek...” po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszej preferencji.

13 Czynności w naborze do szkoły podstawowej  ustalenie liczby dzieci zgłoszonych do szkoły, które zamieszkują w jej obwodzie  ustalenie liczby wolnych miejsc, na które może zostać przeprowadzona rekrutacja spośród dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.  rekrutacja zgodnie z przyjętymi kryteriami

14 HARMONOGRAM NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2015/2016

15 02.03.2015r. – 31.03.2015r. Rodzice składają dokumenty dot. przyjęcia dzieci 6 i 7-letnich do szkoły w sekretariacie:  zgłoszenia (dzieci z obwodu)  wnioski wraz z załącznikami (dzieci spoza obwodu) Dodatkowo w SP7: karta wyboru klasy dot. j. obcych, religii/etyki, zmodyfikowanego programu wych. fizycznego, zaj. komputerowych, edukacji matematycznej.

16 WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA potwierdzające spełnianie kryteriów PRZEDSTAWIANE SĄ PRZEZ RODZICÓW POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

17 02.04.2015r. – 10.04.2015r. SZKOŁA: Posiedzenia komisji rekrutacyjnej (weryfikacja zgłoszeń i wniosków).

18 13 kwietnia 2015r. SZKOŁA: Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - pierwszy etap rekrutacji dzieci. Zaznaczenie w systemie elektronicznym dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji.

19 15 kwietnia 2015r. SZKOŁA: Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie elektronicznym dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie rekrutacji.

20 20 kwietnia 2015r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 21.04.2015r. - 24.04.2015r. Składanie przez rodziców rezygnacji z nauki w SP 7 Brak rezygnacji oznacza wolę nauki w naszej szkole.

22 27 kwietnia 2015r. do godz. 12.00 SZKOŁA: Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23 28.04.2015r. - 05.05.2015r. RODZICE: Składanie wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

24 do 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców do komisji rekrutacyjnej SZKOŁA: Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

25 do 7 dni od terminu otrzymania od komisji rekrutacyjnej pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia RODZICE: Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu przyjęcia.

26 W TERMINIE DO 7 DNI ROZPATRZENIE PRZEZ DYREKTORA ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

27 KLASY PIERWSZE 2015 / 2016 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie

28 Organizacja klas pierwszych  Klasy będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów.  Przydział uczniów do klas będzie dokonywany ze względu na rok i miesiąc urodzenia poczynając od uczniów najmłodszych. Wyjątek: na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej zasady.

29 Szacowana liczba klas pierwszych w roku szkolnym 2015 / 2016 7 oddziałów maksymalnie 175 miejsc

30 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ  edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, plastyczna, społeczna, zajęcia techniczne, komputerowe, wychowanie fizyczne – 18 godz. - 1 oddział – zmodyfikowany program nauczania w zakresie wychowania fizycznego (zaj. taneczne lub ogólnorozwojowe) - 1 oddział – zmodyfikowany program nauczania w zakresie zaj. komputerowych - 1 oddział – zmodyfikowany program nauczania w zakresie eduk. matematycznej  język obcy nowożytny: - 1 oddział - j. niemiecki - 2 godz. (zmodyfikowany program nauczania j. niemieckiego) - pozostałe oddziały – j. angielski – 2 godz.  religia / etyka – 2 godz. (na wniosek rodziców)

31

32

33 DWUZMIANOWOŚĆ ZAJĘĆ Lekcje w godzinach 8.00 – 16.25 Maksymalnie - 5 godzin lekcyjnych dziennie w klasach I-III

34 POMIESZCZENIA SZKOLNE Do dyspozycji klas pierwszych są:  sale dydaktyczne w budynku głównym i zabudowie modułowej  sale gimnastyczne (duża i taneczna w budynku głównym oraz mała sala w modułach)  sala komputerowa  biblioteka z czytelnią multimedialną  świetlica (oddzielnie kl. 0-I oraz II-IV)  stołówka

35 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: (plastyczne, językowe, matematyczno- przyrodnicze, sportowe, krajoznawczo- turystyczne, żeglarskie, taneczne)  WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE: (dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna)  ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA (matematyczno-przyrodnicze, językowe, humanistyczne, sportowe)

36 ŚWIETLICA  Przyjęcia na podstawie kart zgłoszenia dostarczonych przez rodziców do sekretariatu do dnia 31.03.2015r. (z dokumentami naboru)  Załącznikami do kart zgłoszenia są zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (w przypadku prowadzenia działalności gosp. aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych). Lista dzieci przyjętych do świetlicy - 27.04.15r. (Regulamin świetlicy wraz z wzorami w/w dokumentów na stronie internetowej szkoły.)

37 POSIŁKI W szkole funkcjonuje stołówka, gdzie dzieci mogą spożywać odpłatne obiady przygotowane na miejscu w prowadzonej przez firmę zewnętrzną kuchni.

38 Szkoła uczy przez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych. Pozwala w klasie zdobywać wiedzę według podstawy programowej dla zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej pod opieką życzliwej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

39 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Heleny Raszki W SZCZECINIE

40 Planowana liczba oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015 / 2016 3 oddziały do 25 dzieci w grupie maksymalnie 75 miejsc

41 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ:  wychowanie przedszkolne – 22 godz.  zaj. muzyczne - 2 x 0,5 godz.  zaj. logopedyczne - 2 x 0,5 godz.  j. obcy - 2 x 0,5 godz. (w 2 gr. j. ang. i w 1gr. j. niem.)-  religia – 2 x 0,5 godz. (na wniosek rodziców)

42

43

44 Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami

45 USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA w I etapie naboru 1. Wielodzietność rodziny kandydata; 2. Niepełnosprawność kandydata; 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców; kandydata; 4. Niepełnosprawność obojga rodziców; kandydata; 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

46 Jeżeli w I etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w II etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria.

47 DODATKOWE KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA SZCZECIN Zamieszczono na stronie internetowej SP7

48 SKŁADANIE PRZEZ RODZICÓW DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W DOTYCHCZASOWEJ PLACÓWCE do 11 marca 2015r. W SP7 dot. rodziców, którzy do 11.03.15r. przedstawią wraz z deklaracją decyzję dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka (na podstawie opinii PPP).

49 Życzliwa i wykwalifikowana kadra umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły. Poprzez atrakcyjne, aktywne metody i formy pracy wspomaga rozwój intelektualny i motoryczny dzieci oraz rozwija ich naturalne talenty twórcze.

50 DODATKOWE DOKUMENTY: Wszyscy kandydaci:  OPINIE I ORZECZENIA z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych  Zaświadczenia lekarskie  Akt urodzenia do wglądu Kandydaci do klas I:  Informacje o gotowości szkolnej dziecka z przedszkola

51 Wszystkie informacje i aktualności dotyczące naboru www.sp7.szczecin.pl


Pobierz ppt "NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google