Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2011. 15 lutego 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2011. 15 lutego 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2011. 15 lutego 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2 rok20072008200920102011 stopa bezrobocia 5,33,65,35,86,6 Stopa bezrobocia w powiecie (stan na koniec grudnia)

3 Stopa bezrobocia

4 Stopa bezrobocia ( stan na 31.12.2011 r.)

5 Struktura bezrobotnych Wyszczególnianie bezrobotni zarejestrowani ogółemW tym z prawem do zasiłku Stan na 31 grudnia 2011 roku razemkobietyrazemkobiety ogółem31131493562300 z tego poprzednio pracujące 26291252562300 w tym zwolnione z przyczyn zakładu pracy 22512412164 dotychczas niepracujące 48424100

6 Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku w końcu m-ca sprawozdawczego razemkobietyrazemkobiety 0 1234 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) do 25 roku życia 3982163017 które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 271611 długotrwale bezrobotne 130859300 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X167X6 powyżej 50 roku życia 998348219107 bez kwalifikacji zawodowych 110855314484 bez doświadczenia zawodowego 63263231700 bez wykształcenia średniego 1707641259117 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 1781531816 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 64340 niepełnosprawni 703785

7

8 Bezrobotni do 25 roku życia Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna grupa osób bezrobotnych. Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często po raz pierwszy. Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku życia przypada na miesiące letnie tj. maj – sierpień, co wiążę się ze wzmożoną rejestracją w tych miesiącach absolwentów szkół ponadpodstawowych. W końcu grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 398 osób do 25 roku życia, tj. 12,7% ogółu bezrobotnych.

9 Osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych staż pracydo 1 rokuod 1 do 5od 5 do 10od10 do 20od 20 do 3030 i więcejbez stażu liczba osób 13417213118413479274

10

11 Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2011 Osoby% Ogółem3113100,0 do 24 lat39812,7 25-34 lata78925,3 35-44 lata60619,4 45-54 lata76224,4 55-59 lat40113 60 - 64 lata1575 Bezrobotni wg wieku

12 Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 998 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, które stanowiły 32% ogółu bezrobotnych. Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – (36% tej populacji bezrobotnych) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym – (33,2%).

13 Bezrobotni niepełnosprawni W końcu grudnia 2011 r. w rejestrach bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 70 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 37 kobiet. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił około 1,2%. Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 38 osób (54,3% bezrobotnych osób niepełnosprawnych) oraz lekkim stopniem niepełnosprawności – 26 osób. W ewidencji Urzędu figurowało również 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast 20 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

14 Trwałe bariery utrzymujące się na rynku pracy: – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 50 roku życia, – zły stan zdrowia, – niepełnosprawność, – odbycie kary pozbawienia wolności.

15 Cechy, które nie sprzyjają „wychodzeniu” z bezrobocia: – płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę, – brak kwalifikacji zawodowych, – niski poziom wykształcenia, – wiek powyżej 45 roku życia, – brak aktywności własnej w poszukiwaniu pracy, – brak zainteresowania programami aktywizacji zawodowej.

16 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA – udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

17 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY – polegająca na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

18 Wykonując usługę pośrednictwa pracy w 2011 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pozyskali do współpracy 262 pracodawców, przyjęli do realizacji 445 miejsc pracy – w tym: – 240 niesubsydiowanych, – 108 subsydiowanych, – zorganizowano 97 staży. Dodatkowo w ramach pośrednictwa otwartego udostępniono informację o około 350 wolnych miejscach pracy spoza powiatu warszawskiego zachodniego, przede wszystkim z terenu Warszawy, a także z Pruszkowa, Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego. Pośrednictwo pracy

19 Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy związanych z koniecznością posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Do zawodów takich należą: –główni księgowi, –specjaliści w różnych dziedzinach z wykształceniem wyższym, –informatycy, –elektronicy, –inżynierowie, –technolodzy, –pracownicy ze znajomością języków obcych.

20 Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na stanowiskach : – magazynier, – operator wózków widłowych, – pomocniczy pracownik magazynowy, – pracownik produkcyjny, – operator maszyn, – pracownik gospodarczy, – sprzątaczka, –kierowca zawodowy z prawem jazdy kat. C, C+E.

21 Na podstawie analizy ofert zgłoszonych w 2011 r. do zawodów deficytowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego należy zaliczyć: – nauczycieli, – pracowników do spraw finansowo statystycznych, – kierowców zawodowych, –wykwalifikowanych pracowników z różnego rodzaju uprawnieniami, – spawaczy, – operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, – głównych księgowych. Największą szanse na uzyskanie zatrudnienia mają osoby reprezentujące następujące specjalności: – magazynier, – operator wózka widłowego, – robotnik gospodarczy, – kierowca.

22 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zorganizował w 2011 r. Giełdy Pracy: Na pracownika ochrony dla: – Agencji Ochrony,,Skorpion’’, – Agencji Ochrony „Argus”. Na stanowisko kasjer/sprzedawca dla: – Firmy,,Marcpol’’. Uczestniczyliśmy jako wystawca w Targach Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowanych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

23 Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi wzięli udział w I Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza zorganizowanych w dniu 06.04.2011 r. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zapoznawali uczestników targów z usługami rynku pracy oraz prawami i obowiązkami osób bezrobotnych. Chętni mogli skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.

24 W 2011 r. Urząd realizował zadania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej poprzez: –udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia, –udzielanie porad indywidualnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, –organizowanie grupowych porad zawodowych. Poradnictwo zawodowe

25

26 Doradcy zawodowi prowadzili 3 grupowe porady zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza. Uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego, IV klasy Technikum Logistycznego oraz IV klasy Technikum Ekonomicznego mieli okazje określić swoje zainteresowania zawodowe za pośrednictwem Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji – WKP. W poradach uczestniczyło 48 uczniów w/w klas.

27 W 2011 roku przy wsparciu doradców zawodowych, dla bezrobotnych założono 490 Indywidualnych Planów Działania. W czasie ich realizacji, klienci mają możliwość określenia swoich mocnych i słabych stron, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobywania nowych kompetencji zawodowych. Do końca grudnia 2011 roku zostały zakończone 63 Indywidualne Plany Działania. Indywidualny Plan Działania

28 W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia indywidualne 32 osoby bezrobotne. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu: – prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej, – obsługi koparko – ładowarek, – księgowości, – specjalistycznych szkoleń komputerowych, – uprawnień na pracownika ochrony, – kosmetologii, – kucharz garmażer, – projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych. Szkolenia

29 Spośród osób, które ukończyły szkolenia indywidualne – 18 osób zostało wyrejestrowanych, z czego 10 osób podjęło zatrudnienie lub uruchomiło własną działalność gospodarczą.

30 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował także dwie osoby niepełnosprawne, zarejestrowane jako poszukujące pracy na szkolenia ze środków PFRON. Klienci uczestniczyli w następujących kursach: – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL, – masaż o profilu rozszerzonym I stopnia.

31 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu sfinansował studia podyplomowe dla 5 osób bezrobotnych. Były to studia z zakresu: –„Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, –„Logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw”, –„Zarządzania nieruchomościami”, –„Budownictwa energooszczędnego, certyfikacji energetycznej oraz audytu energetycznego i termomodernizacji budynków”, –„Zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury”. Studia podyplomowe

32 W 2011 roku zorganizowano 11 zajęć,,Moje dokumenty’’ aplikacyjne” oraz 11 zajęć „Twarzą w twarz z pracodawcą”. Skierowano na zajęcia aktywizacyjne ogółem 84 osoby bezrobotne, w tym: 59 kobiet; 40 osób poniżej 25 roku życia; 12 osób powyżej 50 roku życia, 18 osób długotrwale bezrobotnych; 45 osób zamieszkujących tereny wiejskie; 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – zajęcia aktywizacyjne

33 Podstawowe usługi rynku pracy wspierane są INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza, że pracodawca uzyskuje bezpośrednie wsparcie finansowe lub brak ponoszenia kosztów na działania związane z zatrudnieniem osób BEZROBOTNYCH.

34 INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ: Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże zawodowe Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne

35 Roboty publiczne W ramach robót publicznych w 2011 r. zatrudnienie znalazły 83 osoby bezrobotne. Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy Leszno i Stare Babice, najmniej Łomianki. Osoby bezrobotne kierowane były przeważnie do Zakładów Usług Komunalnych i Gminnych Spółek Wodnych.

36 Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku skierował na prace interwencyjne 25 osób najwięcej osób do n/w pracodawców: –Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim oraz jednostki podległe, –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice, –Urząd Miasta w Błoniu, –Urząd Gminy w Kampinosie, –PHU Piotr Jaczyński, –Firma Handlowo –Produkcyjna,,GEO –TEX’’. Prace interwencyjne

37 Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku skierował 97 osób do odbycia stażu do n/w pracodawców: –Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach – 16 osób, –Urząd Gminy Kampinos – 5 osób, –Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki oddział –Regionalny, Warszawa – 3 osoby, –Urząd Gminy Stare Babice – 3osoby, –Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki – 3 osoby, –Polbita SA – 3 osoby, –Bank PKO SA. – 3 osoby, –Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 2 osoby, –Telefonika Kable – 2 osoby. Po zakończeniu stażu zatrudnienie znalazło 38 osób bezrobotnych. Staże

38 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku przyznał 44 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

39 Rodzaj działalności prowadzonej przez osoby bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to m.in.: –wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, –działalność fotograficzna, –zakładanie stolarki budowlanej, –działalność w zakresie architektury, –wykonywani instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, –działalność zawiązana z oprogramowaniem, –działalność agenci reklamowych, –działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo, podatkowe.

40 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON W 2011 roku 2 osoby niepełnosprawne otrzymały jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Rodzaj działalności prowadzonej przez osoby otrzymujące jednorazowe środki to: –działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, –wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych.

41 Doposażenie stanowiska pracy W 2011 r. Urząd zrefundował 1 pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej na stanowisku pomocy lakiernika.

42 Inne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku.

43 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu podpisał porozumienia dotyczące zawiązania partnerstwa zadaniowego z Ośrodkami Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin naszego powiatu. Intencją porozumień jest współpraca w zakresie podejmowania działań na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem tego działania jest aktywizacja osób bezrobotnych jak również promowanie naszego Urzędu poprzez informowanie Ośrodków Pomocy Społecznej o usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleniach, robotach publicznych, pracach interwencyjnych, stażach.

44 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował w 2011 r. trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt „Bieg z przeszkodami” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt „Pomocna dłoń” i projekt „Pomocna dłoń I” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

45 W ramach projektu systemowego „Bieg z przeszkodami” Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielono wsparcia 133 osobom bezrobotnym poprzez organizację szkoleń, staży, prac interwencyjnych i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno - gospodarczej, w szczególności promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa.

46 Realizacja projektów „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwiła zatrudnienie 2 pośredników pracy - stażystów i 2 doradców zawodowych - stażystów. Wzrost zatrudnienia pozwolił podnieść jakość, zasięg i dostęp do świadczonych usług z zakresu pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.

47 Partnerstwo Lokalne w Powiecie Warszawskim Zachodnim W dniu 08 grudnia 2011 r. w Gościńcu Julinek, odbyła się konferencja pn. Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej. Na konferencji przedstawiono zagadnienia związane z ekonomią społeczną w Polsce. Omówiono rolę samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz biznesu w rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz podstawy prawne tworzenia spółdzielni socjalnych. Scharakteryzowano również kilka podmiotów ekonomii społecznej.

48 Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY na warunkach określonych w §2 pkt 27 lub 27a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.) LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2011 r. wynosiła - 3347 szt. Zgłoszenia dotyczyły głównie pracowników – obywateli Ukrainy (3228); Najczęściej powtarzające się branże : - rolnictwo, - budownictwo, - usługi domowe (opieka, prowadzenie domu).

49 W 2011 r. Urząd w toku postępowania administracyjnego wydał ogółem 10 864 decyzje, z tego zaskarżonych do II instancji – 14, z których zostały uchylone 2 decyzje administracyjne.

50 FINANSE

51 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r. PLAN na 2011 r.WYDATKI LICZBA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH KONTYNUACJA Z ROKU POPRZEDNIEGO EFEKTYWNOŚĆ OGÓŁEMFPEFSOGÓŁEMFPEFSOGÓŁEMFPEFSOGÓŁEMFP EFS STAŻE 900 324,00 497 824,00 402 500,00 881 286,00 497 632,00 383 654,00 9727706657 9 46,10% ROBOTY PUBLICZNE 682 428,00 - 677 535,00 - 83 -36 - 40,38% PRACE INTERWENCYJNE 154 720,00 132 445,00 22 275,00 153 882,00 132 144,00 21 738,00 251961716 1 47,06% SZKOLENIA 96 939,00 44 939,00 52 000,00 94 730,00 44 864,00 49 866,00 32122022 - 26,47% STUDIA PODYPLOMOWE 19 750,00 - 19 723,00 - 55 - - - - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 27 176,00 - 24 898,00 - 15 - - - - ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 817 275,00 173 699,00 643 576,00 817 077,00 173 699,00 643 378,00 44836 - - - STYPENDIUM NA KONTYNUACJĘ NAUKI 2 118,00 - - 11 - - - - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY 20 000,00 - - 15 *15 - - - - INNE WYDATKI (BADANIA BEZROBOTNYCH) 168,00 - - 11 - - - - RAZEM 2 720 898,00 1 600 547,00 1 120 351,00 2 691 417,00 1 592 781,00 1 098 636,00 * - 1 OSOBA PODJĘŁA ZATRUDNIENIE NA UTWORZONE STANOWISKO PRACY W 2011 r, 14 OSÓB ZOSTAŁO SKIEROWANYCH NA UTWORZONE STANOWISKA W 2010 r.

52 Pasywne wydatki z Funduszu Pracy w 2011 r. wybrane zadaniawydatkowana kwota zasiłki dla bezrobotnych 5 438 272,69 zł dodatki aktywizacyjne 95 969,50 zł koszty organizacji partnerstwa lokalnego 10 000,00 zł koszty wezwań, zawiadomień 102 244,09 zł koszty systemu informatycznego 124 351,63 zł koszty szkolenia kadr 32 987,00 zł razem FP 5 803 824,91 zł składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1 589 333,64 zł


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za rok 2011. 15 lutego 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google