Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanych przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanych przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanych przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wisła-Jawornik, 20-22 kwietnia 2016r.

2 Problemy korelacji zadań administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządów zawodowych. Inwestycje drogowe – zmiany w przepisach. Rewitalizacja a planowanie miejscowe. Ochrona krajobrazu. Wpływ znowelizowanych przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów wykonawczych na zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i formę opracowań geodezyjno-kartograficznych sporządzanych na potrzeby budownictwa. Omówienie bieżących problemów związanych z prowadzeniem przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego i specustawy drogowej

3  Obszar oddziaływania – pozwolenia, zgłoszenia.  Dojazd do działki budowlanej  Stwierdzenie nieważności planu miejscowego  Decyzja o warunkach w zgłoszeniach  Aneks, czy projekt zamienny?  Zaświadczenia - dzień opracowania projektu, czy złożenia wniosku?  Stanowiska GINB  Orzecznictwo – wybrane wyroki WSA Gliwice

4 * Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydano pozwolenie na budowę I-szego etapu inwestycji. Roboty są realizowane. Na terenie, obejmującym także działkę inwestycji, wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor występuje o wydanie pozwolenia na budowę II-giego etapu inwestycji. Czy wydając pozwolenie sprawdzamy zgodność z obowiązującym planem, czy z decyzją o warunkach zabudowy, która nie została wygaszona w części, dla której nie wydano pozwolenia na budowę?

5 * Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554) zmienia zapis § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia dotyczący zamieszczenia na stronie tytułowej projektu budowlanego danych projektantów na zapis mówiący o zamieszczeniu danych projektanta oraz danych osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności. Czy oznacza to, że wymagać należy, aby w każdym projekcie budowlanym ustanowiony był jeden główny projektant, którego dane zamieszczone będą w treści decyzji o pozwoleniu na budowę? * Czy projektant, jeśli projekt stanowi jedną całość niepodzieloną na poszczególne tomy, ma obowiązek podpisywać osobno opis techniczny informację bioz, charakterystykę, analizę itd. Czy wystarczają podpisy na stronach tytułowych oraz na rysunkach?

6 Czy intencją rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w § 3 ust. 1 pkt 4 było ograniczenie autorów projektu do jednego projektanta, który jako jedyny składa oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej? Idąc dalej, czy organ sprawdzając kompletność wniosku o pozwolenie na budowę ma podstawę prawną żądania przedłożenia zaświadczeń o przynależności do właściwej izby zawodowej w stosunku do wszystkich osób biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego (branżowców) czy tylko w stosunku do projektanta i sprawdzającego? * Czy jako autora projektu np. budynku mieszkalnego można wpisać w decyzji o pozwoleniu na budowę osobę, która posiada wyłącznie uprawnienia konstrukcyjno -budowlane? Zaznaczam, że projekt jest również podpisany przez projektanta w zakresie architektury.

7 Inwestor dołączył do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę projekt budowlany sporządzony kilka lat wcześniej ( np.2-3 lata). Do projektu dołączono zaświadczenia projektantów (sprawdzających) potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenia o sporządzeniu (sprawdzeniu) projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej aktualne w dacie opracowania projektu. Czy organ powinien w postanowieniu wydanym na podstawie art.35 ust 3 ustawy Prawo budowlane wezwać do uzupełnienia projektu budowlanego o aktualne oświadczenie (na dzień złożenia wniosku) potwierdzające sporządzenie (sprawdzenie) projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami?

8 * Jaką formę (postać) powinna posiadać kopia mapy do celów projektowych poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, na której sporządzana jest część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu? Czy na kopii mapy do celów projektowych powinny być uwidocznione wszystkie elementy identyfikujące mapę do celów projektowych, np. pieczęci Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy też opis mapy? Czy wydruk lub wyplot mapy do celów projektowych wykonany przez projektanta jest kopią mapy do celów projektowych w rozumieniu ww. rozporządzenia? Czy kserograficzna kopia lub wydruk fragmentu oryginalnej mapy do celów projektowych - np. w przypadku projektu dotyczącego niewielkiego zakresu dużej inwestycji - może stanowić kopię mapy do celów projektowych?

9 * Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dołączając projekt zagospodarowania sporządzony na mapie do celów projektowych. W trakcie procesu projektowania, działki, na których planuje się budowę, uległy podziałowi i mapa nie obrazuje aktualnego stanu. Czy w takim przypadku należy kwestionować aktualność mapy a przez to projekt zagospodarowania terenu? * Jaką mapę do celów projektowych można uznać za aktualną? Czy mapa sporządzona i podpisana przez geodetę, ale bez podpisów i pieczęci wydziału geodezji, urzędu można uznać za właściwy dokument? (pojawiły się interpretacje, że wystarczą podpisy geodety o prawidłowości mapy, a wydział budownictwa nie ma prawa żądać czerwonych pieczęci starostwa z wydziału geodezji. Wiadomo natomiast, że geodezja czasami zwraca mapy geodetom do korekty błędów)

10 * Czy i w jaki sposób organy aab (lub PINB ) mają badać legalność obiektu, którego dotyczy procedura odstępstwa od warunków technicznych? (cytat z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa: Niniejsze upoważnienie może zostać wykorzystane jedynie w przypadku, gdy istniejący budynek został wybudowany na podstawie przepisów obowiązujących w dacie jego powstania… ). Czy w przypadku nieudokumentowania faktu wybudowania obiektu zgodnie z przepisami w dacie jego powstania, należy wydać postanowienie, czy odpowiedzieć zwykłym pismem, że brak jest podstaw do prowadzenia postępowania wobec niespełnienia warunku podstawowego dotyczącego możliwości korzystania z udzielonego upoważnienia ? A co zrobić, gdy postępowanie dotyczy zalegalizowanej samowoli budowlanej?

11 * Czy można wykorzystać „powtórnie” udzielone odstępstwo od warunków technicznych, jeśli pozwolenie na budowę wydane w oparciu o to odstępstwo nie zostało „skonsumowane”- nie przystąpiono do budowy? * Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie postanowienia o uzgodnieniu w myśl art. 33 ust. 2 pkt 4 lit „b”, nie uzyskując wcześniej odstępstwa od ustawy o transporcie kolejowym (dla terenów zamkniętych wydaje wojewoda) oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obie procedury są w trakcie załatwiania więc nie ma możliwości wydania ww. postanowienia o uzgodnieniu. Czy organ winien zawiesić postępowanie, czy wydać odmowę?

12 * Wnioskodawca wystąpił o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie odległości śmietnika od granic działki. Śmietnik zaprojektowano na działce objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefie drogi, która nie dopuszcza realizacji tego typu projektu. Czy organ powinien mimo tego przesłać wniosek do ministra o udzielenie upoważnienia, czy wydać odmowę?

13 * Czy w myśl art. 29 ust. 1 lit. a Prawa budowlanego budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m 2, gdy liczba tych obiektów nie przekracza dwóch na działkę jest zwolniona z uzyskania pozwolenia na budowę tylko w przypadku działek o powierzchni minimum 500m 2 ? Czy przedmiotowy przepis należy rozumieć, iż na działce mniejszej budowa jednego z ww. obiektów jest również zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a budowa dopiero drugiego z nich jest obwarowana wielkością działki? Czy budowa takich obiektów w granicy działki jest dopuszczalna w trybie zgłoszenia? *

14 W jaki sposób wypisywać oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku robót budowlanych w lokalu mieszkalnym, gdy inwestor ma tylko tytuł prawny do lokalu, a nie do działki? Czy trzeba wówczas podawać nr działki, czy wystarczy w tej rubryce podać sam adres lokalu mieszkalnego? * W druku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane brak wymogu wskazania nazwy osoby prawnej jako inwestora, w imieniu której oświadczenie składa osoba fizyczna. Przykład: inwestorem jest firma „XXX Sp.z o.o.” a oświadczenie podpisuje Pan Jan Kowalski. Nie ma więc informacji kim jest Pan Jan Kowalski w powiązaniu do firmy „XXX sp z o.o.” Dodatkowo w druku oświadczenia brak wymogu podania adresu inwestycji. *

15 Czy decyzja o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie ustawy Prawo budowlane z 74 r. wygasa z mocy prawa po przerwaniu prac na czas dłuższy niż dwa lata? Oraz - czy mogą zaistnieć przypadki, w których należałoby stwierdzić jej wygaśniecie w formie decyzji? Np. przerwanie budowy w 1995 r. * Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Czy można dokonać przeniesienia pozwolenia na budowę w części, np.: a) pozwolenie dotyczy budowy sieci gazowej z przyłączami – wnioskodawca chce przenieść tylko sieć bez przyłączy; b) pozwolenie dotyczy budowy drogi – wnioskodawca chce przenieść część zamierzenia dotyczącą fragmentu drogi; c) pozwolenie brzmi: budowa 6 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej z wewnętrzną instalacją gazu, zewnętrznych sieci, infrastruktury towarzyszącej, dojść, dojazdów, miejsc postojowych… - wnioskodawca chce przenieść część dotyczącą infrastruktury, sieci.

16 * Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków lub usytuowanego na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, właściwy organ, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, wydaje w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Czy zatem, w związku z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane, gdzie budowa została zdefiniowana jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego, należy uznać, że pozwolenie na przebudowę i zgłoszenie remontu obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nie podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków? * Czy wykonywanie robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (np. ocieplenie budynków o wysokości do 12m ) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga tylko pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków ?

17 * Zgodnie z art.29 ust 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust 1, przy czym do wniosku należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Natomiast, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 3 zgłoszenia właściwemu organowi wymaga tylko budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m. Wobec tego budowa ogrodzeń o wysokości poniżej 2,2m na obszarze zabytkowym nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Jak powyższe zapisy mają się do treści art 39 ust 1 ww. ustawy gdzie prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków? Czy zatem należy uznać, że w przypadku budowy ogrodzenia o wysokości poniżej 2,2m, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, inwestor co prawda nie ma obowiązku zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi, to jednak niezależnie musi uzyskać na powyższe roboty pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami?

18 * Czy garaż o wymiarach 3 x 5m i wys. 2,5m zagłębiony w całości w skarpie, usytuowany w odl. 3m od granicy nieruchomości oraz innych obiektów jest budynkiem wolnostojącym i podlega zgłoszeniu, a nie pozwoleniu na budowę? * Co jest gankiem w rozumieniu przepisów art. 29 ust.1.p 2) ? * Jaka jest różnica między altaną i wiatą? Czy zadaszenie nad ogródkiem letnim (forma pergoli z dachem) przy restauracji jest altaną czy wiatą ? Pozwolenie na budowę - wiata, czy zgłoszenie - altana? * Czy miejsce w garażu można uznać jako inne miejsce postojowe, które należy zapewnić przy zagospodarowaniu działki?

19 * Zgodnie z legalną definicją budynku gospodarczego jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Czy zatem przepisy dotyczące zgłoszenia budowy budynku gospodarczego można stosować dla budynków przewidzianych do realizacji na terenie przedsiębiorstwa i dla potrzeb tego przedsiębiorstwa ?

20 Czy nadal obowiązuje zasada, że wszczęcie postępowania następuje dopiero po złożeniu kompletnego (pod względem formalnym) wniosku? Czyli termin organ zaczyna liczyć od momentu uzupełnienia braków formalnych we wniosku?Różne… Czy postanowienie przerywa bieg 30 dniowego terminu w przypadku zgłoszenia z art. 71 zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części? * Jak traktować wymóg czytelnego podpisu inwestora ( wnioskodawcy) na oświadczeniu o prawie … i wniosku o pozwolenie na budowę np. w przypadku inwestora koreańskiego? Co nam da czytelność tego podpisu i jak ją ocenić ? *

21 A) odległości określone w § 23 ust. 1 można zmniejszyć o połowę po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy. Co należy rozumieć jako przebudowa istniejącej zabudowy? B) odległość od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego itd. Nie powinna wynosić więcej niż 80m Czy to oznacza, że odległość mierzy się po dojściach? (projektanci rysują linię wymiarową przechodzącą przez budynek) Warunki techniczne… Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku w granicy na działce 16 m, jeśli takie zbliżenie nie zostało określone w decyzji o warunkach zabudowy ? * Jaki % utwardzenia należy przyjąć przy projektowaniu dojść, dojazdów z płyt ażurowych?

22 Czy może być zrealizowana wyłącznie w trybie pozwolenia na budowę, jako obiektów tymczasowych (barakowozy)? Czy taki dom holenderski nie jest obiektem w świetle ustawy Prawo budowlane i jego budowa nie wymaga jakichkolwiek zgód?Gołębniki Inwestor chce wybudować 2 gołębniki, każdy o powierzchni zabudowy 35m2 i wysokości 7m w ten sposób, że strop będzie na wysokości 3 m oparty na słupach, część nad stropem będzie zadaszona i obudowana ścianami. Taki budynek inwentarski służący hodowli gołębi pocztowych, czy może być uznany za gospodarczy?

23 Okapy – odległość 1,5m do granicy z sąsiednią działką budowlana (czy jako okap należy traktować także część dachu wysuniętą również poza obrys ścian szczytowych? * Czy drogę wewnętrzną (nie ulicę) o klasoużytku „dr” lub „B” można uznać za działkę budowlaną, czy też nie? * Czy można przenieść wszystkie zgłoszenia, czy tylko te dotyczące budowy budynków mieszkalnych, sieci, stacji trafo? * Czy można dzielić zamierzenie, składając odrębne wnioski o pozwoleniu na budowę czy zgłoszenia? Np.. 3 wnioski w tym samym czasie na budowę fragmentów tej samej sieci. Jest to działanie celowe, ponieważ opłata skarbowa za sieć długości do 1 kilometra wynosi 105 zł, natomiast opłata skarbowa za sieć powyżej 1 kilometra 2143?

24 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą wykonanie projektu zamiennego, która została w postępowaniu odwoławczym uchylona przez GUNB i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Czy organ aab może rozpatrzyć w tym czasie wniosek dotyczący zatwierdzenia projektu zamiennego? * Czy przepompownię należy rozumieć jako część sieci? (nie wymagana jest dla niej odrębna decyzja o warunkach zabudowy? * Jaką ilość miejsc postojowych należy przyjąć np. dla 1 mieszkania, budynku usługowego jeśli tego nie określa decyzja o warunkach zabudowy? * Utwardzenia – czy jakiekolwiek utwardzenia na działkach budowlanych (np. plac przy istniejącym zakładzie produkcyjnym) nie wymagają żadnych zgód? * Czy wniosek o przeniesienie może składać osoba wnioskująca, czy zawsze inwestor?

25 § 12 ust. 3 warunków technicznych dot. zmniejszenia odległości od granic z sąsiednią działką budowlaną o brzmieniu „w zabudowie jednorodzinnej uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271 – 273, dopuszcza się….” Co należy rozumieć pod pojęciem „zabudowa jednorodzinna”: - czy – „projektowany budynek”; - sąsiedztwo? - zapisy strefy planu? *Różne… Jak mierzyć odległość od granicy działki do ściany z oknami lub drzwiami ? Proszę omówić na konkretnych przykładach. Czy mierzymy najmniejszą odległość od granicy działki do ściany, czy najmniejszą odległość między granicą działki, a najbliższą krawędzią otworu okiennego? Jak traktować „cofnięte” drzwi lub okna (tj. ściana na szerokość drzwi lub okna jest cofnięta w głąb obiektu) ?

26 Jak ustalać obszar oddziaływania obiektu dla : wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłociągów, sieci telekomunikacyjnych – na podstawie jakich przepisów? * Czy inwestycje zwolnione z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia muszą być zgodne z mpzp? Wydaje się, że nie… * Czy art. 38 ust.2 dotyczy przechowywania wszystkich dokumentów „zgłoszeniowych”, czy tylko tych z projektami budowlanymi? * Budowa ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,20 m wymaga zgłoszenia. Jeśli istnieje różnica poziomów po dwóch stronach ogrodzenia (np. z jednej 2,30, z drugiej – 2,10), czy organ działa prawidłowo biorąc pod uwagę większą wysokość ?

27 Co powinien zrobić inwestor w przypadku, kiedy uzyskał pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku, a w trakcie budowy postanowił zrezygnować z wykonania nadbudowy (ograniczając się tylko do rozbudowy)? Czy wystarczy w dzienniku budowy oświadczyć, że inwestor zrezygnował z części robót, czy też konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę ? * Czy konieczne jest ponowne zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy organ II instancji uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji ? Czy wystarczy po prostu informacja przed wydaniem decyzji, że organ zebrał ponownie materiał dowodowy, z którym można się zapoznać ? A może od razu możliwe jest wydanie drugiej decyzji ?

28 Organ nie wniósł sprzeciwu na zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Inwestor przed upływem trzech lat wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę budynku w miejscu, na które organ nie wniósł sprzeciwu. Czy organ może wydać pozwolenie na budowę gdy nie wniesiono sprzeciwu na zgłoszenie? Co ze zgłoszeniem jeżeli inwestor wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę w związku z istotnym odstępstwem od projektu na podstawie art.36a ust.1a ustawy Prawo budowlane ? * Czy budowa budynku mieszkalnego na zgłoszenie może być przerwana na okres do 3 lat a potem kontynuowana dalej? * (dot. budowy budynków jednorodzinnych na zgłoszenie) Czy fakt, że wnioskodawca nie jest właścicielem przedmiotowej działki (dzierżawa, współwłasność lub inne), powoduje, że obszar oddziaływania obejmuje przedmiotową działkę, właściciel nieruchomości jest stroną postępowania i należy w związku z tym stwierdzić konieczność uzyskania pozwolenia na budowę? To samo pytanie dotyczy dojazdu w przypadku współwłasności lub służebności.

29 Organ AAB wydał pozwolenie na rozbiórkę budynku. Zanim przystąpiono do rozbiórki doszło do katastrofy budowlanej i PINB po przeprowadzeniu postępowania wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku. Czy organ AAB powinien uchylić z urzędu swoją decyzję ? * Jakie jest stanowisko w sprawie zarządu budynkami przez spółdzielnie mieszkaniowe w kontekście ostatniej uchwały NSA ( II OPS 2/15 ), której teza brzmi: „ Spółdzielnia mieszkaniowa wykonująca zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni, na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013r.,poz.1222 ze zm.), posiada tytuł prawny do dysponowania ta nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r.Nr 243, poz.1623 ze zm.), w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej”.

30 Przed złożeniem wniosku do AAB inwestor uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, w której po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ” stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko”. a/ Czy taką inwestycję należy zaliczyć do przedsięwzięć, które zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo budowlane, wymagają pozwolenia na budowę ? Art.29 ust.3 stanowi, że „Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (...).” b / Czy w przypadku wydania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - decyzja podlega obowiązkowi ogłaszania ? c/ Czy decyzja o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, która była ogłaszana dla przedsięwzięcia dla którego wydano decyzję „środowiskową” też ma być ogłaszana?

31 * Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji, która nie wymaga pozwolenia na budowę oraz nie wymaga zgłoszenia. Czy organ powinien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe? * Jak należy kwalifikować remont dróg wewnętrznych ( np. osiedlowych ) np. w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni ? * Czy wymiana pokrycia dachu a/ ze zmianą rodzaju pokrycia, b/ bez zmiany rodzaju pokrycia - to remont, czy bieżąca konserwacja? a w konsekwencji: czy zgłoszenie w AAB, czy bez zgłoszenia ? * Dot. prowadzenia rejestrów RWDZ: czy w przypadku prowadzenia robót budowlanych wewnątrz budynku (przebudowa lokalu, wykonanie instalacji gazowej) należy wpisywać kategorię całego obiektu np. I, XIII?

32 W jaki sposób należy dokonywać skreśleń w pouczeniu do decyzji o pozwoleniu na budowę, skoro konstrukcja zapisu pouczenia nie pozwala na ich dokonanie bez utraty sensu zdania? * W jaki sposób rozpatrywać należy zgłoszenie nie podlegające regulacjom Prawa budowlanego (np. zgłoszenie malowania ścian w pomieszczeniach )? * Jaki jest tryb postępowania w przypadku wymiany pieca (np. kotła gazowego jednofunkcyjnego na dwufunkcyjny)? Czy są to roboty objęte regulacjami Prawa budowlanego? * Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien stosować mapy zagrożenia powodziowego nieujęte jeszcze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego?

33 Czy w obecnym stanie prawnym należy sprawdzać służebności dojazdu do działki? * Czy w przypadku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego, dla którego należałoby ustanowić inspektora nadzoru należy dać sprzeciw? * Czy usytuowanie osadnika w odległości 2m (zabudowa jednorodzinna) od granicy sąsiedniej działki budowlanej spowoduje objęcie jej obszarem oddziaływania obiektu? (Wyrok WSA w Gliwicach sygn. II SA/Gl 250/11 z 24 sierpnia 2011 r.)

34 * Czy doręczając pismo pełnomocnikowi zgodnie z art. 40 § 2 Kpa, który reprezentuje więcej niż jednego mocodawcę mamy obowiązek doręczyć pismo osobno dla każdego mocodawcy np.; - Tomasz Kowalski (pełnomocnik Anny Nowak) - Tomasz Kowalski (pełnomocnik Jana Wiśniewskiego) itd. * Czy termomodernizacja budynków powyżej 12 m wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż? podstawa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. * Czy opinię geotechniczną do projektu może wykonać projektant czy musi geolog?

35 * Czy organ ma podstawę żądać warunków technicznych zapewnienia dostawy gazu dla projektu wewnętrznej instalacji gazu? * W druku wniosku o pozwolenie na budowę brak wymogu podania przez inwestora kodu pocztowego inwestycji (brak pola), podczas gdy zgodnie z art. 82 b ust. 3a pkt. 1 f ustawy Prawo budowlane w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać adres zamierzenia budowlanego. Zgodnie z wprowadzonym do stosowania przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego programem do rejestracji wniosków (RWDZ) pole kodu pocztowego jest polem obowiązkowym. W przypadku zmiany pozwolenia na budowę w druku wniosku o pozwolenie na budowę brak wymogu wskazania danych decyzji, której dotyczy zmiana. * W druku zgłoszenia z projektem brak wymogu podania nazwy i zakresu inwestycji. Obecnie z wniosku nie można wyczytać jaki jest zakres zgłoszenia, czy jest to budowa nowego budynku, czy może przebudowa lub nadbudowa.

36 * Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego, budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia właściwemu organowi. Czy zatem budowa tych instalacji poza budynkiem (np. pomiędzy budynkami usytuowanymi na jednej nieruchomości, na terenie zakładu przemysłowego itp.) wymaga pozwolenia budowlanego? * Czy nadal obowiązuje zasada, że wszczęcie postępowania następuje dopiero po złożeniu kompletnego (pod względem formalnym) wniosku? Czyli termin, organ zaczyna liczyć od momentu uzupełnienia braków formalnych we wniosku? *

37 Na początku 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.11.2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Rozp. MRRiB z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Po w/w zmianach nieco inaczej definiuje się powierzchnię zabudowy budynku. I tak, zgodnie z § 63 ust. 2 ww. rozporządzenia z dnia 29.03.2001 roku (po zmianach jw.): Przez pole powierzchni zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w ust. 1a oraz 1b. A ww ustępy 1a i 1b brzmią: 1a. Przez kontur budynku (…) rozumie się linię zamkniętą wyznaczoną przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą linii przecięcia się zewnętrznych ścian budynku z powierzchnią terenu. 1b. W przypadku gdy z powierzchnią terenu przecina się ściana fundamentowa budynku lub gdy budynek albo jego część posadowiona jest na filarach, konturem budynku lub częścią tego konturu jest odpowiednio linia wyznaczona przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą najniższych zewnętrznych krawędzi ścian kondygnacji budynku, które są oparte na tych ścianach fundamentowych lub na filarach, a w przypadku gdy na filarach oparty jest dach budynku – zewnętrznych krawędzi dachu.

38 Oznacza to, że do powierzchni zabudowy zalicza się – zgodnie z w/w definicją - różne zadaszenia (np. wiatę na samochód, zadaszenie tarasu wypoczynkowego, zadaszenie schodów wejściowych do budynku, itd.). Co ciekawe, powierzchnię zabudowy liczy się po krawędzi (tj. obrysie) dachu, a nie np. po linii wyznaczonej przez elementy podpierające ten dach (np. słupki). Czy tę definicję powierzchni zabudowy, która wydaje się nielogiczna, mają stosować organy AAB w swoich postępowaniach czy opierać się w tej kwestii na polskich normach?

39 * Pozwolenie wodno-prawne a budowa budynku jednorodzinnego. Wniosek nie przewiduje załączenia pozwolenia wodno-prawnego w przypadku budynku jednorodzinnego. Jak zatem wymagać tego dokumentu, gdy takie pozwolenie jest potrzebne? * Wniosek PB-1 przewiduje jednoczesne dołączenie formularza o pozwolenie na rozbiórkę. Jak zatem wydać pozwolenie na budowę i rozbiórkę aby było to zgodne ze wzorem decyzji? * Czy do wniosku o pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazu nie można już wymagać warunków technicznych na dostawę gazu? Jeśli tak, to wówczas pozwolenie na gaz wydajemy na podstawie samego projektu bez wnikania, czy gazownia zgadza się na skrzynkę przyłączeniową w budynku lub ogrodzeniu.

40 * Jak prawidłowo kwalifikować budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej? Chodzi o określenie kategorii obiektu budowlanego, którą Inwestor winien wpisać we wniosku o pozwolenie na budowę, a projektant – w dokumentacji. Projektanci, składający projekty budowlane w rożnych starostwach, posiadający różne doświadczenia w tym zakresie, różnie określają te kategorię: - niektórzy jako budynek mieszkalny jednorodzinny – czyli kategoria I; - inni jako budynek służący gospodarce rolnej – czyli kategoria II; - jeszcze inni jako inny budynek mieszkalny – tj. kategoria XIII. * Instalacje wewnętrzne Projekty instalacji wewnętrznych - prawo budowlane art. 29, a rozporządzenie o zakresie i formie projektu Wymagać zasadniczych rozwiązań instalacji, czy nie wymagać niczego? Jak rozpatrywać wniosek o pozwolenie na budowę zawierający wyłącznie wewnętrzne instalacje? Czy wydać pozwolenie?

41 * W jaki sposób rejestrować w RWDZ (rejestr wniosków) wnioski, które dotyczą robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia? „obchodzenie” pozwolenia wodno-prawnego Projektanci często projektują zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe, a także na oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Czy urząd może przyjmować takie rozwiązania projektowe? Zdarza się, że rozwiązanie jest przedstawione tylko po to aby uniknąć pozwolenia wodno-prawnego. Następnie składany jest aneks z innym rozwiązaniem z dołączonym pozwoleniem wodno-prawnym. Wątpliwości budzą inwestycje bardzo duże. Pytanie jest czy zgadzać się na fikcyjne rozwiązania dla dużych inwestycji? *

42 Czy realizacja wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m 2 (który jest objęty obowiązkiem zgłoszenia w organie AAB) wymaga uprzedniego ustalenia warunków zabudowy? Chodzi oczywiście o tereny nie objęte planem miejscowym. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych na zasadzie tzw. zgłoszenia z projektem, ustawodawca w czerwcu 2015 roku wprowadził zmianę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą taki budynek mieszkalny jednorodzinny - w przypadku braku planu miejscowego – wymaga ustalenia warunków zabudowy. Zmiana ta nie dotyczyła jednak budynków letniskowych. Czy należy to rozumieć, że ich realizacja nie wymaga ustalenia warunków zabudowy? Po zasięgnięciu informacji w urzędach miast czy gmin, uzyskano odpowiedź, że burmistrzowie (wójtowie) nie będą wydawali warunków zabudowy dla budynków letniskowych (do 35 m 2 pow. zabudowy) tzn. będą umarzali tego typu postępowania, uzasadniając to przepisem, że nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (a tym samym decyzji o warunkach zabudowy) roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę (a do takich – zgodnie z ustawą Prawo budowlane - należy budowa budynków letniskowych do 35 m 2 pow. zabudowy.

43 Inwestor dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego wraz z projektem. Budynek jest częściowo zrealizowany. Aktualnie Inwestor zmierza zmienić rozwiązanie projektowe i – stosownie do art. 36a ust. 1a ustawy Prawo budowlane - występuję o pozwolenie na budowę całego zamierzenia. Jak ten projekt budowlany dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę ma wyglądać? Czy powinien wyraźnie rozróżniać część budynku zrealizowaną zgodnie ze zgłoszeniem i część dotychczas niezrealizowaną? Nie zawsze takie rozróżnienie jest technicznie możliwe. I w ogóle, czy można wydać pozwolenie na budowę zrealizowanej części budynku?

44 Proszę omówić temat. Nasze problemy: czy każdy „nierolnik”, który ma 1 ha, może otrzymać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z pomieszczeniem gospodarczym na terenach rolnych. czy urząd ma prawo w jakikolwiek sposób „drążyć” temat i wymagać od inwestora dokumentów dowodzących, że jest rolnikiem? czy można wydawać pozwolenia na budynki jednorodzinne, wiedząc, że jest to fikcja i z czasem powstanie osiedle domów jednorodzinnych?

45 We wniosku o pozwolenie na budowę w części D.2 (Cel zamierzenia) znajduje się punkt 6 o treści: „Dołączam wniosek o pozwolenie na rozbiórkę”. Wnioski o wydanie pozwolenia na rozbiórkę rejestruje się - co do zasady - w odrębnym rejestrze (innym niż rejestr wniosków o pozwolenie na budowę), sprawom tym nadaje się inną sygnaturę niż sprawom związanym z pozwoleniem na budowę. Ponadto, w naszym organie postępowania związane z rozbiórkami prowadzi wyznaczona tylko do tych spraw osoba. Zatem jak należy traktować taki wniosek o pozwolenie na rozbiórkę dołączony do wniosku o pozwolenia na budowę – rejestrować tak samo jak wniosek o pozwolenie na budowę, a może inaczej. Traktować to jako odrębne postępowanie? Czy (wspólna) dokumentacja ma obejmować roboty rozbiórkowe i inne związane z budową nowego obiektu czy może dokumentacje mają być dwie (odrębna dla nowego projektowanego obiektu i odrębna dla rozbieranego). Co w przypadku, gdy pozwolenie na budowę może być już wydane (bo nie ma przeciwwskazań) a pozwolenie na rozbiórkę z jakichś przyczyn (np. braków w dokumentacji rozbiórki) wydane jeszcze być nie może.

46 Wtedy pozwolenie na budowę poprzedzałoby wydanie pozwolenia na rozbiórką, co w przypadku faktycznej kolizji nowoprojektowanego budynku z obiektem przeznaczonym do rozbiórki wydaje się niedorzeczne. A może jest jeszcze jakiś inny sposób postępowania w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę z dołączonym wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. informacja publiczna informacja publiczna proszę omówić sposób udostępniania projektu wszystkim osobom, które nie są stronami, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. Kiedy można odmówić udostępniania i jakich informacji

47 Proszę omówić wydawanie pozwoleń na budowę w kontekście przepisów przeciwpożarowych. w sytuacji gdy na sąsiednich działkach są wydane pozwolenia na budowę, na mapach do celów projektowych kolejnych projektów jeszcze nie ma tych nierozpoczętych budów, czyli pozwolenia są już ostateczne, a budowy dopiero co rozpoczęto lub jeszcze nie. Proszę omówić wydawanie pozwoleń na budowę w kontekście przepisów o zacienianiu i przesłanianiu w sytuacji gdy na sąsiednich działkach są wydane pozwolenia na budowę, na mapach do celów projektowych kolejnych projektów jeszcze nie ma tych nierozpoczętych budów, czyli pozwolenia są już ostateczne, a budowy dopiero co rozpoczęto lub jeszcze nie.

48


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowanych przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google