Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Efektywność energetyczna w budownictwie Podwyższone standardy dla budownictwa mieszkaniowego na przykładach programów realizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Efektywność energetyczna w budownictwie Podwyższone standardy dla budownictwa mieszkaniowego na przykładach programów realizowanych."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Efektywność energetyczna w budownictwie Podwyższone standardy dla budownictwa mieszkaniowego na przykładach programów realizowanych przez NFOŚiGW : dla nowych budynków: Dopłaty do domów energooszczędnych. : dla budynków termomodernizowanych: Program priorytetowy Ryś. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, marzec 2016

2 Zainwestujmy razem w środowisko Legislacja UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Artykuł 9 Budynki o niemal zerowym zużyciu energii 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby: a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie opracowują krajowe plany mające na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Te krajowe plany mogą zawierać założenia zróżnicowane w zależności od kategorii budynku.

3 Zainwestujmy razem w środowisko Legislacja UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków To państwo członkowskie określa definicję budynków o niemal zerowym zużyciu energii odzwierciedlającą ich krajowe, regionalne lub lokalne warunki i obejmującą liczbowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej wyrażony w kWh/m2 na rok; Wskaźniki energii pierwotnej stosowane do określenia pierwotnego zużycia energii mogą opierać się na krajowych lub regionalnych uśrednionych wartościach rocznych i mogą uwzględniać odpowiednie normy europejskie;

4 Zainwestujmy razem w środowisko Legislacja krajowa Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926) W dniu 5 lipca 2013 r., zostało podpisane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).

5 Zainwestujmy razem w środowisko WT 2014 Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych: wartość wskaźnika EP [kWh/(m 2 ·rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3, przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust. 2; przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

6 Zainwestujmy razem w środowisko WT 2014 Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: EP = EP H+W + ΔEP C + ΔEP L ; [kWh/(m 2 · rok)] gdzie: EP H+W - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, ΔEP C - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, ΔEP L - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

7 Zainwestujmy razem w środowisko WT 2014 - EP H+W Lp Rodzaj budynkuCząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP H+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m 2 rok)] od 1.01.2014 r.od 1.01.2017 r.od 1.01.2021 r.*) 1Budynek mieszkalny: a) jednorodzinny1209570 b) wielorodzinny1058565 2Budynek zamieszkania zbiorowego 958575 3Budynek użyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej390290190 b) pozostałe656045 4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 1109070 * ) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

8 Zainwestujmy razem w środowisko WT 2014 - ΔEP C LpRodzaj budynkuCząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEP C na potrzeby chłodzenia [kWh/(m 2 rok)]*) od 1 stycznia 2014 r.od 1 stycznia 2017 r.od 1 stycznia 2021 r.**) 1Budynek mieszkalny:ΔEP C = 10 A f,C /A f ΔEP C = 5 A f,C /A f a) jednorodzinny b) wielorodzinny 2Budynek zamieszkania zbiorowegoΔEP C = 25 A f,C /A f 3Budynek użyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej b) pozostałe 4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny gdzie: A f - powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m 2 ], A f,C - powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m 2 ]. * ) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEP C = 0 kWh/(m 2 rok). ** ) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

9 Zainwestujmy razem w środowisko WT 2014 - ΔEP L LpRodzaj budynkuCząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEP L na potrzeby oświetlenia [kWh/(m 2 rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t 0 [h/rok]* ) od 1.01.2014 r.od 1.01.2017 r.od 1.01.2021 r.**) 1Budynek mieszkalny:ΔEP L = 0 a) jednorodzinny b) wielorodzinny 2Budynek zamieszkania zbiorowegodla t 0 < 2500 ΔEP L = 50 dla t 0 ≥ 2500 ΔEP L = 100 3Budynek użyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej b) pozostałe 4Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny * ) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEP L = 0 kWh/(m 2 rok). ** ) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

10 Zainwestujmy razem w środowisko Wymagania izolacyjności cieplnej Wartości minimalne współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2×K)] Element2013201420172021 Ściany zewnętrzne 0,300,250,230,20 Dachy0,250,200,180,15 Podłogi na gruncie 0,450,30 Okna1,71,31,10,9 Okna połaciowe 1,71,51,31,1 Drzwi i bramy2,61,71,51,3

11 Zainwestujmy razem w środowisko Podwyższone wymagania techniczne dla nowych budynków jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych na przykładzie programu: Efektywność Energetyczna w Budownictwie Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

12 Zainwestujmy razem w środowisko Główne cele programu: Oszczędność energii ok. 94 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO2 ok. 32 000 Mg/rok Ok.12 tys. domów i mieszkań Rozwój technologii energooszczędnych w Polsce Zgromadzenie kompetencji Edukacja

13 Zainwestujmy razem w środowisko Jak określić budynek pasywny? Co to jest dom energooszczędny?

14 Zainwestujmy razem w środowisko Co to jest dom pasywny, energetyczny? Przyjmuje się, iż w budynku pasywnym zapotrzebowanie na Euco ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację, wynosi: poniżej 15 kWh/(m²rok), Standard NF-15 Natomiast w budynku energooszczędnym, przyjmuje się zapotrzebowanie na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację, mieści się w przedziale: pomiędzy 15 a 50 kWh/(m²rok), Standard NF-40

15 Zainwestujmy razem w środowisko Kwoty dofinansowania  w przypadku domów jednorodzinnych: a)standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m 2 *rok) – dotacja 30 000 zł brutto; b)standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m 2 *rok) – dotacja 50 000 zł brutto;  w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: a)standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m 2 *rok) – dotacja 11 000 zł brutto; b)standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m 2 *rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

16 Zainwestujmy razem w środowisko Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla domów jednorodzinnych dla klas NF15 i NF40 Lp.Wymaganie NF15NF40 Budynek jednorodzinny 1. Bryła/konstrukcja budynku 1.1 Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród U max, W/m2K 1) * a)- ściany zewnętrzne ≤ 0,12 ≤ 0,20 b)- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ≤ 0,15 c)- stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie ≤ 0,25 d)- okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 2) ≤ 0,80≤ 1,10 e)- drzwi zewnętrzne, garażowe ≤ 1,10≤ 1,30 1.2 Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych, W/mK * a)- płyty balkonowe ≤ 0,05≤ 0,30 b)- pozostałe mostki cieplne 3) ≤ 0,05≤ 0,10 1.3Szczelność powietrzna budynku n 50, 1/h 4) ≤ 0,60≤ 1,00

17 Zainwestujmy razem w środowisko Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynków wielorodzinnych dla klas NF15 i NF40 Lp.WymaganieNF15NF40 Budynek wielorodzinny 1.Bryła/konstrukcja budynku 1.1Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród U max, W/m2K 1) * a)- ściany zewnętrzne ≤ 0,15 ≤ 0,23 b)- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ≤ 0,18 c)- stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie ≤ 0,25 d)- okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 2) ≤ 0,80≤ 1,10 e) - drzwi zewnętrzne, garażowe≤ 1,10≤ 1,50 1.2Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych, W/mK * a)- płyty balkonowe≤ 0,05≤ 0,30 b)- pozostałe mostki cieplne 3) ≤ 0,05≤ 0,10 1.3Szczelność powietrzna budynku n 50, 1/h 4) ≤ 0,60≤ 1,00

18 Zainwestujmy razem w środowisko Zalecane wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych dla klas NF15 i NF40 Lp.WymaganieNF15NF40 Budynek jednorodzinny 1.Bryła/konstrukcja budynku 1.1Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród U max, W/m2K a)- ściany zewnętrzne ≤ 0,10 ≤ 0,15 b)- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ≤ 0,10 ≤ 0,12 c)- stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie ≤ 0,12 ≤ 0,20 d)- okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne ≤ 0,80 ≤ 1,00 e)- drzwi zewnętrzne, garażowe ≤ 0,80 ≤ 1,30 1.2Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych, W/mK a)- płyty balkonowe ≤ 0,01 ≤ 0,30 b)- pozostałe mostki cieplne ≤ 0,01 ≤ 0,10 2.Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 2.1Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, % ≥ 90 ≥ 85 3.Układy i instalacje ogrzewania 3.1Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania instalacji grzewczej, % ≥ 92 ≥ 90

19 Zainwestujmy razem w środowisko Zalecane wymagania techniczne dla budynków wielorodzinnych dla klas NF15 i NF40 Lp.WymaganieNF15NF40 Budynek wielorodzinny 1.Bryła/konstrukcja budynku 1.1Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród U max, W/m2K a)- ściany zewnętrzne ≤ 0,15 ≤ 0,20 b)- dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami ≤ 0,12 ≤ 0,15 c)- stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie ≤ 0,15 ≤ 0,20 d)- okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 2) ≤ 0,80 ≤ 1,30 e) - drzwi zewnętrzne, garażowe ≤ 1,00 ≤ 1,50 1.2Graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych, W/mK a)- płyty balkonowe ≤ 0,01 ≤ 0,30 b)- pozostałe mostki cieplne ≤ 0,01 ≤ 0,10 2.Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 2.1Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, % ≥ 80 ≥ 70 3.Układy i instalacje ogrzewania 3.1Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, akumulacji regulacji i wykorzystania instalacji grzewczej, % ≥ 90 ≥ 88

20 Zainwestujmy razem w środowisko Weryfikacja 1 – projekt Projekt budowlany i projekty wykonawcze Obliczenia zapotrzebowania na energię wg wytycznych (powołanie na normy, precyzyjne określenie zysków wewnętrznych i od słońca) Spełnienie minimalnych wymagań technicznych Wypełnienie listy sprawdzającej

21 Zainwestujmy razem w środowisko Weryfikacja 2 Obliczenie zapotrzebowania na energię wg wytycznych Aprobaty techniczne materiałów i certyfikaty na urządzenia Regulacja instalacji wentylacyjnej i grzewczej Test szczelności Dokumentacja fotograficzna Oświadczenie o zgodności z projektem Wypełnienie listy sprawdzającej

22 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 1 DOM PASYWNY 'Sky Garden' / Pierwsza Nagroda - TYTUŁ ENERGOOSZCZĘDNEGO DOMU DOSTĘPNĘGO ROKU 2013 W KONKURSIE MIESIĘCZNIKA „MURATOR” lokalizacja / Warszawa, Polska status / projekt 2013 /w trakcie realizacji projekt / Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Adam Baczewski

23 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 1 DOM PASYWNY 'Sky Garden' / Pierwsza Nagroda - TYTUŁ ENERGOOSZCZĘDNEGO DOMU DOSTĘPNĘGO ROKU 2013 W KONKURSIE MIESIĘCZNIKA „MURATOR” lokalizacja / Warszawa, Polska status / projekt 2013 /w trakcie realizacji projekt / Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Adam Baczewski

24 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 1 DOM PASYWNY 'Sky Garden' / Pierwsza Nagroda - TYTUŁ ENERGOOSZCZĘDNEGO DOMU DOSTĘPNĘGO ROKU 2013 W KONKURSIE MIESIĘCZNIKA „MURATOR” lokalizacja / Warszawa, Polska status / projekt 2013 /w trakcie realizacji projekt / Liliana Krzycka, Rafał Pieszko, Adam Baczewski

25 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 2 Budynek w standardzie NF15 Arch. Michał Pierzchalski Zielonki-Wieś (gmina Stare Babice) Źródło: internet

26 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 2 Budynek w standardzie NF15 Arch. Michał Pierzchalski Zielonki-Wieś (gmina Stare Babice) Źródło: internet

27 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 2 Budynek w standardzie NF15 Arch. Michał Pierzchalski Zielonki-Wieś (gmina Stare Babice) Źródło: internet

28 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY - 2 Budynek w standardzie NF15 Arch. Michał Pierzchalski Zielonki-Wieś (gmina Stare Babice) Źródło: internet

29 Zainwestujmy razem w środowisko PODWYŻSZONE STANDARDY TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH MIESZKALNYCH TERMOMODERNIZOWANYCH Na przykładzie programu priorytetowego: Efektywność energetyczna w budownictwie Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

30 Zainwestujmy razem w środowisko Cele główne programu: zmniejszenie zużycia energii końcowej - 300 000 GJ/rok zmniejszenie emisji CO2 ok. 25 000 Mg/rok ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 50 Mg/rok ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5): 45 Mg/rok Rozwój technologii, zgromadzenie kompetencji, edukacja, uproszczenie procedur

31 Zainwestujmy razem w środowisko Proces kształtowania kształtu programu RYŚ – dlaczego domy jednorodzinne Grupa około 5 milionów beneficjentów bez dedykowanego wsparcia Brak planów finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych z funduszy unijnych Jedynie 2% z beneficjentów Funduszu Termomodernizacyjnego to właściciele domów jednorodzinnych Bardzo wysokie wskaźniki potrzeb termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła (likwidacja niskiej emisji) w tej grupie budynków w Polsce

32 Zainwestujmy razem w środowisko Proces kształtowania kształtu programu RYŚ – wymagania techniczne Określenie minimalnego stanu technicznego budynku poddanego termomodernizacji, problemy do rozwiązania: - stan techniczny fundamentów, - izolacja przeciwwilgociowa od gruntu, zagrzybienie, - uwzględnienie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego. Pytania, problemy, bariery: -co z domami o konstrukcji drewnianej czy z budynkami o ochronie konserwatorskiej? -co w przypadku gdy ktoś już pewne elementy termomodernizacji wykonał? -jak uprościć procedury? (wymagania: audyt? certyfikat?) -czy umożliwić realizację części elementów ze wskazaniem pełnej drogi dojścia do pełnej termomodernizacji?

33 Zainwestujmy razem w środowisko Schemat prowadzący do kompleksowej termomodernizacji 1. Stan wyjściowy: 2. Ocieplenie przegród zewnętrznych: ściany, dach, stolarka okienna i drzwiowa, podłoga na gruncie 3. Instalacje wewnętrzne: sprawna wentylacja, sprawna instalacja c.o. i c.w.u. 4. Wymiana źródła ciepła, rozważenie zastosowania OZE (kolektory, pompy ciepła, biomasa itp.) Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

34 Zainwestujmy razem w środowisko Instalacje wewnętrzne: 5. Wentylacja 6. Instalacja c.o. oraz c.w.u. Prace termoizolacyjne: 1. Ściany zewnętrzne 2. Stolarka okienna, drzwiowa Wymiana źródła ciepła i OZE: 7. Wymiana źródła ciepła, 8. OZE cieplne: pompa ciepła, biomasa, kolektory Prace termoizolacyjne: 3. Dachy, stropodachy 4. Podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

35 Zainwestujmy razem w środowisko Ściany zewnętrzne. Jeśli istniejące ściany zewnętrzne spełniają warunek: U < 0.30 [W/(m 2 K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w zakresie ścian zewnętrznych (oparte na WT2021): U < 0.20 [W/(m 2 K)] Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

36 Zainwestujmy razem w środowisko Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe. Jeśli istniejąca stolarka okienna spełnia warunek: okna jednoramowe z zestawami dwuszybowymi to ze względów ekonomicznych nie wymaga się wymiany stolarki okiennej. Dla drzwi zewnętrznych i garażowych - nie ustala się warunku. Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów (oparte na WT2021): a)okna: U < 0,90 [W/(m 2 K)] b)drzwi zew. i drzwi garażowe: U < 1,3 [W/(m 2 K)] Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

37 Zainwestujmy razem w środowisko Dachy, stropodachy Jeśli istniejący standard spełnia warunek: U < 0.30 [W/(m 2 K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych dachu lub stropodachu Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach dachu lub stropodachu (WT2021): U < 0.15 [W/(m 2 K)] Jeżeli zakres prac obejmuje dodatkowo wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, co bezpośrednio wynika z wprowadzenia dodatkowych warstw izolacyjnych, należy wykonać dokumentację projektową. W Rysiu, zgodnie z WT2021 dajemy współczynnik dla dachu: 0,15 W/m2K (dziś jest 0,20 W/m2K) – należy wziąć pod uwagę że jest to ok 25-29 cm typowego, ogólnodostępnego materiału dociepleniowego. Domy istniejące które będą też podlegać termoizolacji to też domy ocieplone ok 10-15 cm wełny mineralnej. Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

38 Zainwestujmy razem w środowisko Podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą Jeśli istniejący strop nad nieogrzewaną piwnicą spełnia warunek: U < 0.60 [W/(m 2 K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się prac termomodernizacyjnych. Dla podłogi na gruncie - nie ustala się warunku. Minimalny wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów (oparte na WT2021 jak dla podłóg na gruncie): U < 0.30 [W/(m 2 K)] (Uwaga: Dopuszcza się pomniejszenie wymagań o ile wynika to z braku technicznych możliwości) Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

39 Zainwestujmy razem w środowisko Wentylacja Jeśli spełniony jest warunek: sprawna wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac. Wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów, zależny od przeprowadzonej analizy sprawności istniejącej wentylacji: - rekuperacja – wentylacja z odzyskiem ciepła (Jeżeli zakres prac obejmuje ten element, należy wykonać dokumentację projektową). Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

40 Zainwestujmy razem w środowisko Instalacja c.o. i c.w.u. Jeśli istniejące instalacje c.o. o c.w.u. spełniają warunek: izolacja odkrytych przewodów c.o. i c.w.u. termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne) to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac. Wspierany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów, zależny od analizy podstawowych elementów instalacji c.o. i c.w.u. np: wymiana instalacji c.o. i cw.u. (lub instalacja ogrzewania podłogowego) termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne) itp… Jeżeli zakres prac obejmuje powyższe elementy, należy wykonać dokumentację projektową wraz z analizą doradczo – projektową dotyczącą określenia źródła ciepła w tym OZE cieplne Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

41 Zainwestujmy razem w środowisko Źródło ciepła Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji. Zakres wsparcia z programu: analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do warunków określonych w innych programach) (ta sama dokumentacja jest wymagana o której mowa dotycząca instalacji c.o. i c.w.u.) Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

42 Zainwestujmy razem w środowisko OZE cieplne, kolektory, pompy ciepła, biomasa Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji. Zakres wsparcia z programu: analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do warunków określonych w innych programach) (ta sama dokumentacja jest wymagana o której mowa dotycząca instalacji c.o. i c.w.u.) Proces kształtowania kształtu programu Ryś – wymagania techniczne

43 Zainwestujmy razem w środowisko ElementJednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek Ocena przed i po realizacji przedsięwzięcia 1) Ocena 1. Ocena energetyczna budynku przed realizacją przedsięwzięcia.szt.500 zł Ocena 2. Ocena energetyczna budynku po realizacji przedsięwzięcia.szt.500 zł Dokumentacja projektowa 2) Projekt 1. Dokumentacja projektowa związana z dociepleniem dachu/stropodachu szt.1 000 zł Projekt 2. Dokumentacja projektowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła szt.1 000 zł Projekt 3. Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z analizą doradczo-projektową wymiany źródła ciepła i możliwości zastosowania OZE szt.1 000 zł 1) ocena energetyczna przed i po realizacji przedsięwzięcia jest warunkiem uzyskania dofinansowania i stanowi koszt kwalifikowany w przypadku realizowania zadań wymienionych w pkt. b, wynikających z przeprowadzonej oceny energetycznej; ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z załącznikiem „Wymagania techniczne” 2) stanowi koszt kwalifikowany pod warunkiem wykonania prac będących przedmiotem projektu i opisanych w pkt b. Koszty kwalifikowane wykonania usług:

44 Zainwestujmy razem w środowisko ElementJednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany Grupa I. Prace termoizolacyjne 1) Element 1. Ocieplenie ścian zewnętrznychm 2 przegrody 2) 150 zł Element 2. Ocieplenie dachu / stropodachu150 zł 300 zł 3) Element 3. Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą150 zł Element 4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowejm 2 powierzchni stolarki 2) 600 zł Grupa II. Instalacje wewnętrzne Element 5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepłazestaw20 000 zł Element 6. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestaw10 000 zł Grupa III. Wymiana źródła ciepła 4), zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej Element 7. Instalacja kotła kondensacyjnegozestaw10 000 zł Element 8. Instalacja węzła cieplnego10 000 zł Element 9. Instalacja kotła na biomasę15 000 zł Element 10. Instalacja pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 55 000 zł Element 11. Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda30 000 zł Element 12. Instalacja kolektorów słonecznych5 000 zł 1) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, azbestu i demontażu zastępowanych okien/drzwi; 2) liczone są zgodnie z załącznikiem „Wymagania techniczne” 3) jeżeli zakres prac obejmuje dodatkowo wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, co bezpośrednio wynika z wprowadzenia dodatkowych warstw izolacyjnych 4) maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt demontażu zastępowanego źródła ciepła; Koszty kwalifikowane zakupu i montażu materiałów i urządzeń :

45 Zainwestujmy razem w środowisko Koszty kwalifikowaneKredyt (% łącznego dofinansowania) Dotacja (% łącznego dofinansowania) I. Dokumentacja - koszt usług wymienionych w Tabeli 1 (ust. 6 pkt 2 lit. a) Ocena przed i po realizacji przedsięwzięcia (Ocena 1, Ocena 2) oraz dokumentacja projektowa (Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3) 0%100 II. Inwestycja - koszt zakupu i montażu materiałów i urządzeń wymienionych w Tabeli 2 (ust. 6 pkt 2 lit. b) Grupa I. Prace termoizolacyjne Ocieplenie podłogi (Element 3), Wymiana okien (Element 4) - o ile nie są wykonywane łącznie z innymi elementami Grupy I 100%0% Przedsięwzięcia zawierające co najmniej Ocieplenie ścian (Element 1) albo Ocieplenie dachu (Element 2) 80%20% Przedsięwzięcia zawierające co najmniej łącznie Ocieplenie ścian (Element 1) i Ocieplenie dachu (Element 2) 60%40% Grupa II. Instalacje wewnętrzne Instalacja wentylacji mechanicznej (Element 5), Instalacja wewnętrzna (Element 6) 80%20% Grupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej Kocioł kondensacyjny (Element 7), Węzeł cieplny (Element 8) 100%0% Kocioł na biomasę (Element 9), Pompa ciepła (Element 10, Element 11), Kolektory słoneczne (Element 12) 80% (od 2017 r.: 85%) 20% (od 2017 r.: 15%)

46 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY www.nfosigw.gov.pl „ Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego” KAPE SA Żródło: internet

47 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY l „Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego” KAPE SA Żródło: internet

48 Zainwestujmy razem w środowisko PRZYKŁADY www.nfosigw.gov.pl „Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego” KAPE SA Żródło: internet

49 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Efektywność energetyczna w budownictwie Podwyższone standardy dla budownictwa mieszkaniowego na przykładach programów realizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google