Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technik informatyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technik informatyk."— Zapis prezentacji:

1

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technik informatyk

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w których kształcenie odbywa się technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5 Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej podanej w standardzie wymagań egzaminacyjnych Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 180 – 240 min (+ 30 min) Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

6 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej podanej w standardzie wymagań egzaminacyjnych zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

7 6 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ?  Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez OKE.  Etap praktyczny odbywa się w upoważnionej: - szkole - placówce kształcenia praktycznego - placówce kształcenia ustawicznego - lub u upoważnionego pracodawcy

8 Etap pisemny Standard wymagań egzaminacyjnych

9 Struktura standardu CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

10 Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności: 1.1. rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, parametrów i wyglądu; 1.1. rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, parametrów i wyglądu; 1.2. rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych; 1.2. rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych; 1.3. rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego; 1.3. rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego; 1.4. określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych; 1.4. określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych; 1.5. stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe; 1.5. stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe; 1.6. rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych; 1.6. rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych; 1.7. interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej. 1.7. interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej.

11 Absolwent powinien umieć: 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 2.1. analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; 2.1. analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych; 2.2. analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy); 2.2. analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy); 2.3. stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych; 2.3. stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych; 2.4. stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego; 2.4. stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego; 2.5. zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie; 2.5. zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie; 2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów; 2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów; 2.7. dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych; 2.7. dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych; 2.8. stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych; 2.8. stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych; 2.9. stosować zasady administrowania siecią lokalną; 2.9. stosować zasady administrowania siecią lokalną; 2.10. stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu; 2.10. stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu; 2.11. stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych. 2.11. stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych.

12 Absolwent powinien umieć: 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności: 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności: 3.1. dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją urządzeń komputerowych; 3.1. dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją urządzeń komputerowych; 3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych; 3.3. wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych; 3.3. wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych; 3.4. rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; 3.4. rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną; 3.5. określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem elektrycznym. 3.5. określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem elektrycznym.

13 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Struktura standardu ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBEJMUJE:

14 Etap pisemny Przykłady zadań

15 14 Przykłady zadań sprawdzających umiejętności zdających w etapie pisemnym egzaminu Czytanie ze zrozumieniemObszar: Umiejętność: Czynność: 1.4. określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych 1.4.1. określanie funkcji DSP na podstawie schematu blokowego urządzenia Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to A.bufor RAM. B.mikroprocesor karty dźwiękowej. C.przetwornik cyfrowo- analogowy z pamięcią RAM. D.przetwornik analogowo- cyfrowy z pamięcią RAM.

16 15 Przykłady zadań sprawdzających umiejętności zdających w etapie pisemnym egzaminu Czytanie ze zrozumieniemObszar: Umiejętność: Czynność: 1.1 rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli, oznaczeń, parametrów i wyglądu 1.1.1. rozpoznawanie symboli układów funkcyjnych Zamieszczony symbol graficzny przedstawia mieszacz. konwerter. demultiplekser. multiplekser.

17 16 Przykłady zadań sprawdzających umiejętności zdających w etapie pisemnym egzaminu Przetwarzanie danychObszar: Umiejętność: Czynność: 2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów 2.6.1. analizowanie pracy systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych z testów W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku? A. 1 972 kB B. 2 140 kB C. 4 kB D. 8 kB

18 17 Przykłady zadań sprawdzających umiejętności zdających w etapie pisemnym egzaminu Przetwarzanie danychObszar: Umiejętność: Czynność: 2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów 2.6.1. analizowanie pracy systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych z testów Zrzut ekranu przedstawia efekt polecenia arp –a. Jak należy zinterpretować tę informację? A.Adres fizyczny hosta jest błędny. B.Komputerowi przypisano błędny adres IP. C.Brak bieżących wpisów protokołu ARP. D.Host nie ma połączenia z Internetem.

19 Wyniki Etap pisemny – sesja letnia 2007

20 W jakim stopniu zdający opanowali umiejętności w obszarach w 2007 r.

21 Opanowanie umiejętności obszaru 1 sesja letnia – 2007 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 Opanowanie umiejętności obszaru 2 sesja letnia – 2007 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Opanowanie umiejętności obszaru 3 sesja letnia – 2007 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Wyniki Etap pisemny – sesja letnia 2008

25 Rozkład wyników – etap pisemny 2008

26 Absolwenci, którzy zdali etap pisemny w sesji letniej 2007 i 2008 r.

27 W jakim stopniu zdający opanowali umiejętności w obszarach w 2008 r. (53%) (56%) (67%)

28 Opanowanie umiejętności obszaru 1 sesja letnia – 2008 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100% (+30%)

29 Opanowanie umiejętności obszaru 2 sesja letnia – 2008 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100% (+55%) (-10%) (-15%) (+10%) (+15%) (+30%)

30 Opanowanie umiejętności obszaru 3 sesja letnia – 2008 r. 0% 20% 40% 60% 80% 100% (+65%) (+10%) (+20%) (-15%)

31 Etap praktyczny Standard wymagań egzaminacyjnych

32 Etap praktyczny egzaminu obejmuje Wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego. Wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego.

33 Projekt zamierzony plan działania, postępowania; pomysł, zamiar; opracowany graficznie szkic, plan budowy; propozycja uregulowania jakiejś sprawy przedkładana jakimś instytucjom Słownik języka polskiego

34 Absolwent powinien umieć: 1. Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu, na podstawie zaobserwowanych objawów, oraz sporządzać harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usunięciem nieprawidłowości w pracy systemu. 1. Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu, na podstawie zaobserwowanych objawów, oraz sporządzać harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usunięciem nieprawidłowości w pracy systemu. 2. Wykorzystywać funkcję autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizować dokumentację sprzętową lub programową w celu zdiagnozowania usterki. 2. Wykorzystywać funkcję autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizować dokumentację sprzętową lub programową w celu zdiagnozowania usterki. 3. Dobierać i wykorzystywać oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane narzędzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustalić przyczyny powstałej nieprawidłowości. 3. Dobierać i wykorzystywać oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy wbudowane narzędzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustalić przyczyny powstałej nieprawidłowości.

35 Absolwent powinien umieć: 4. Usuwać zlokalizowaną usterkę programową lub sprzętową w sposób jak najmniej inwazyjny, bezpieczny i kompleksowy dla systemu komputerowego. 4. Usuwać zlokalizowaną usterkę programową lub sprzętową w sposób jak najmniej inwazyjny, bezpieczny i kompleksowy dla systemu komputerowego. 5. Przywracać sprawność systemu komputerowego i odzyskiwać dane użytkownika oraz zabezpieczać system przed podobnymi usterkami. 5. Przywracać sprawność systemu komputerowego i odzyskiwać dane użytkownika oraz zabezpieczać system przed podobnymi usterkami. 6. Sprawdzać poprawność działania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych oraz formułować wnioski o poprawności działania systemu komputerowego. 6. Sprawdzać poprawność działania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych oraz formułować wnioski o poprawności działania systemu komputerowego. 7. Opracowywać wskazania do użytkowania systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad. 7. Opracowywać wskazania do użytkowania systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad.

36 Stanowisko egzaminacyjne (wg standardu wymagań egzaminacyjnych) Komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety antywirusowe i diagnostyczne, pakiety z aktualizacją systemu operacyjnego. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety antywirusowe i diagnostyczne, pakiety z aktualizacją systemu operacyjnego. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem, wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Stół monterski z doprowadzonym zasilaniem, wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Niesprawny komputer podłączony do przełącznika Ethernet z zablokowanym dostępem do sieci lokalnej i Internetu z uszkodzonym podzespołem lub oprogramowaniem. Niesprawny komputer podłączony do przełącznika Ethernet z zablokowanym dostępem do sieci lokalnej i Internetu z uszkodzonym podzespołem lub oprogramowaniem. Narzędzia do demontażu i montażu komputera. Narzędzia do demontażu i montażu komputera. Środki ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. Apteczka. Środki ochrony indywidualnej. Pojemnik na odpady. Apteczka.

37 Stanowisko komputerowe dla zdającego Komputer o parametrach minimalnych zgodnie z opisem stanowiska, nie podłączony do sieci lokalnej i Internetu z łatwo dostępnym portem USB. Komputer o parametrach minimalnych zgodnie z opisem stanowiska, nie podłączony do sieci lokalnej i Internetu z łatwo dostępnym portem USB. Zainstalowany system operacyjny Windows 2000 Professional PL lub Windows XP Professional PL Zainstalowany system operacyjny Windows 2000 Professional PL lub Windows XP Professional PL Uwaga: nie jest dozwolony system Windows Vista. Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office PL 2000 lub nowszy Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office PL 2000 lub nowszy Dokumentacja płyty głównej komputera zawierająca opis BIOS Setup, instrukcja obsługi monitora na każdym stanowisku w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej Dokumentacja płyty głównej komputera zawierająca opis BIOS Setup, instrukcja obsługi monitora na każdym stanowisku w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej

38 Oprogramowanie na nośnikach: system operacyjny, system operacyjny, program antywirusowy, z możliwością aktualizacji bazy wirusów z płyty, program antywirusowy, z możliwością aktualizacji bazy wirusów z płyty, baza aktualizacyjna wirusów przynajmniej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, baza aktualizacyjna wirusów przynajmniej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, pakiet aktualizacyjny Service Pack odpowiedni dla systemu operacyjnego aktualny na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, pakiet aktualizacyjny Service Pack odpowiedni dla systemu operacyjnego aktualny na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, program Adobe Reader, wersja aktualna przynajmniej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, program Adobe Reader, wersja aktualna przynajmniej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego egzamin, sterowniki do komputera. sterowniki do komputera.

39 Wyposażenie dodatkowe: Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego 1 stanowisko komputerowe techniczne wyposażone w nagrywarkę CD oraz z podłączoną drukarką laserową lub atramentową, pamięć USB minimum 128 MB, 1 stanowisko komputerowe techniczne wyposażone w nagrywarkę CD oraz z podłączoną drukarką laserową lub atramentową, pamięć USB minimum 128 MB, oprogramowanie ułatwiające przygotowanie stanowisk komputerowych do egzaminu (np. Symantec Ghost do tworzenia obrazu dysku na płytach CD), oprogramowanie ułatwiające przygotowanie stanowisk komputerowych do egzaminu (np. Symantec Ghost do tworzenia obrazu dysku na płytach CD), papier oraz tusz lub toner do drukarki, papier oraz tusz lub toner do drukarki, płyty CD do nagrania efektów prac zdających. płyty CD do nagrania efektów prac zdających.

40 Wyposażenie stanowiska w latach następnych Plany wprowadzenia zadań dla systemu Windows Vista Plany wprowadzenia zadań dla systemu Windows Vista Plany wprowadzenia zadań dla systemu Linux Plany wprowadzenia zadań dla systemu Linux Problem z wybór dystrybucji w aspekcie odpowiedniego wyprzedzenia czasowego i określenia sprzętu Problem z wybór dystrybucji w aspekcie odpowiedniego wyprzedzenia czasowego i określenia sprzętu Zainteresowanie szkół / ośrodków egzaminacyjnych Zainteresowanie szkół / ośrodków egzaminacyjnych Plany wprowadzenia zadań dla systemu MacOS Plany wprowadzenia zadań dla systemu MacOS Zainteresowanie szkół / ośrodków egzaminacyjnych Zainteresowanie szkół / ośrodków egzaminacyjnych

41 Zadani e egzaminacyjne Opis sytuacji zadaniowej Firma „ABC” prowadzi działalność.... Polecenia Opracuj projekt realizacji prac....[1][1] Wykonaj prace... i sporządź dokumentację z ich wykonania. Informacje o zawartości projektu realizacji prac Projekt realizacji prac powinien zawierać:.......................... Informacje o zawartości dokumentacji z wykonania prac Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:.......................... Dokumentacja niezbędna do wykonania zadania Do wykonania zadania wykorzystaj:......................... Informacja o wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego, dostępnych materiałach, itp. Do wykonania prac....... przygotowano stanowisko.... Informacja o czasie... Czas na wykonanie zadania wynosi........... [1][1] Polecenia te mogą wystąpić również w strukturze opisu sytuacji. Można je wyrazić poprzez sformułowania równoważne. Struktura zadania egzaminacyjnego

42 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej .......................................................................................................................... PROJEKT REALIZACJI PRAC 2. Założenia do projektu realizacji prac …  ……………………. 3. Wykaz prac/ procesów / działań ….  ……………………. 4. Przebieg prac z uwzględnieniem ich kolejności … w formie schematu blokowego 5. Opis sposobów realizacji prac związanych z …  ……………………………… ………………….... – ……………………………………………...  …………………………………………………… – ……………………………………. 6......................................................................................  ……………………. DOKUMENTACJA Z WYKONANIA PRAC 1. …………………………..… Struktura pracy egzaminacyjnej - przykład

43 Kryteria oceniania 1 … ………. Kryteria oceniania 1… ………. 2 … ………. 1… ………... … ………. Tytuł … Założenia … Rozdział 1 … Rozdział … Praca … Kryteria oceniania 1… ………. 2. ……….. PRACA EGZAMINACYJNA Rozwiązanie zadania Kryteria oceniania 1. logika układu treści 2. poprawność merytoryczna.. ………………….. Kryterium – czynnik służący za podstawę oceny, wyboru lub kwalifikacji; probierz (miernik); (Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 2003) Budowanie kryteriów oceniania

44 Etap praktyczny Przykłady zadań

45 Zadanie egzaminacyjne Agencja reklamowa Alfa ma na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac związanych z projektowaniem i składem graficznym. Komputer używany jest przez prezesa agencji i projektanta. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego, w związku z czym prezes agencji wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia. Agencja reklamowa Alfa ma na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac związanych z projektowaniem i składem graficznym. Komputer używany jest przez prezesa agencji i projektanta. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego, w związku z czym prezes agencji wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia. Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego w zakresie: - diagnozowania wstępnego, - ustalenia przyczyn usterki, - usunięcia usterki, - sprawdzenia poprawności działania systemu po usunięciu usterki. Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterki systemu komputerowego w zakresie: - diagnozowania wstępnego, - ustalenia przyczyn usterki, - usunięcia usterki, - sprawdzenia poprawności działania systemu po usunięciu usterki. W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu Wykonaj czynności związane z opracowanym projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji. W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu Wykonaj czynności związane z opracowanym projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji.

46 Projekt realizacji prac powinien zawierać: Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania. Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania. Założenia (dane) do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załącznika. Założenia (dane) do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załącznika. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego. Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego. Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu.

47 Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać: Rejestr kolejno wykonywanych czynności w celu zdiagnozowania i usunięcia usterki systemu. Rejestr kolejno wykonywanych czynności w celu zdiagnozowania i usunięcia usterki systemu. Wnioski o poprawności działania systemu komputerowego po usunięciu usterki, na podstawie wyników diagnozowania końcowego systemu. Wnioski o poprawności działania systemu komputerowego po usunięciu usterki, na podstawie wyników diagnozowania końcowego systemu. Uwaga: - Wyniki diagnozy końcowej systemu komputerowego udokumentuj wykorzystując zrzuty obrazów ekranu monitora ilustrujących usunięcie poszczególnych przyczyn usterki systemu Uwaga: - Wyniki diagnozy końcowej systemu komputerowego udokumentuj wykorzystując zrzuty obrazów ekranu monitora ilustrujących usunięcie poszczególnych przyczyn usterki systemu (…) (…)

48 Do wykonania zadania wykorzystaj: Informacje przekazane przez prezesa agencji pracownikowi serwisu komputerowego - Załącznik 1. Informacje przekazane przez prezesa agencji pracownikowi serwisu komputerowego - Załącznik 1. Nagrane programy freeware IrfanView, PDFCreator na płycie CD – Załącznik 2. Nagrane programy freeware IrfanView, PDFCreator na płycie CD – Załącznik 2. Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano (…) Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano (…) Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

49 Załącznik 1. Informacje przekazane pracownikowi serwisu Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie agencji, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej oraz bez reinstalacji SO. Komputer powinien zostać naprawiony i skonfigurowany w siedzibie agencji, bez zdejmowania obudowy jednostki centralnej oraz bez reinstalacji SO. Po włączeniu komputera uruchamiają się automatycznie różne niepożądane programy spowolniając znacznie pracę komputera. Po włączeniu komputera uruchamiają się automatycznie różne niepożądane programy spowolniając znacznie pracę komputera. Komputer musi być podłączony do sieci. W chwili obecnej w agencji trwają prace modernizacyjne i fizyczne połączenie z Internetem nie jest możliwe. Komputer musi być podłączony do sieci. W chwili obecnej w agencji trwają prace modernizacyjne i fizyczne połączenie z Internetem nie jest możliwe. Na dysku twardym komputera C:\ znajduje się folder o nazwie Projekty, zawierający bardzo ważne dane (pliki). Folder Projekty oraz jego zawartość nie mogą zostać utracone w wyniku prac serwisowych. Na dysku twardym komputera C:\ znajduje się folder o nazwie Projekty, zawierający bardzo ważne dane (pliki). Folder Projekty oraz jego zawartość nie mogą zostać utracone w wyniku prac serwisowych. W agencji reklamowej komputer użytkuje prezes i pracownik. Każdy z użytkowników komputera ma swój własny folder roboczy zapisany w katalogu Projekty, o nazwach odpowiednio: Prezes i Projektant. W agencji reklamowej komputer użytkuje prezes i pracownik. Każdy z użytkowników komputera ma swój własny folder roboczy zapisany w katalogu Projekty, o nazwach odpowiednio: Prezes i Projektant. Prezes i projektant agencji pracując na komputerze używają konta Administrator systemu z hasłem dostępu asdfgh. Prezes agencji oczekuje, że dla każdego użytkownika komputera zostaną utworzone konta systemowe odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone. Prezes i projektant agencji pracując na komputerze używają konta Administrator systemu z hasłem dostępu asdfgh. Prezes agencji oczekuje, że dla każdego użytkownika komputera zostaną utworzone konta systemowe odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone.

50 Załącznik 1. Informacje przekazane pracownikowi serwisu Prezes agencji życzy sobie, aby on sam miał uprawnienia administratora systemu i nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów komputera. Prezes agencji życzy sobie, aby on sam miał uprawnienia administratora systemu i nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów komputera. Projektant powinien mieć wszystkie uprawnienia systemowe we własnym folderze roboczym (Projektant) zabroniony dostęp do foldera Prezes oraz prawa jedynie do przeglądania i odczytu danych w folderze Projekty. Projektant powinien mieć wszystkie uprawnienia systemowe we własnym folderze roboczym (Projektant) zabroniony dostęp do foldera Prezes oraz prawa jedynie do przeglądania i odczytu danych w folderze Projekty. Wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość przeglądania plików graficznych przy użyciu programu IrfanView, ale program nie uruchamia się. Wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość przeglądania plików graficznych przy użyciu programu IrfanView, ale program nie uruchamia się. Prezes agencji oczekuje od pracownika serwisu przeprowadzenia konwersji pliku cennik.doc z formatu doc do formatu Portable Document Format i zapisania pliku cennik.pdf na pulpicie w celu późniejszego wykorzystania. Prezes agencji oczekuje od pracownika serwisu przeprowadzenia konwersji pliku cennik.doc z formatu doc do formatu Portable Document Format i zapisania pliku cennik.pdf na pulpicie w celu późniejszego wykorzystania. Istnieje obawa infekcji wirusowej komputera, ponieważ system często pracuje niestabilnie. Istnieje obawa infekcji wirusowej komputera, ponieważ system często pracuje niestabilnie.

51 Elementy pracy egzaminacyjnej I.Tytuł pracy egzaminacyjnej II.Założenia do projektu III.Lista przyczyn usterki systemu komputerowego IV.Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu V.Wnioski o poprawności działania systemu komputerowego lub operacyjnego VI.Wskazania dla użytkownika komputera VII.Praca egzaminacyjna jako całość

52 Zadanie egzaminacyjne 2008 W recepcji hotelu „Zacisze znajduje się komputer, który używany jest do prac związanych z rejestracją gości hotelowych. Z komputera korzysta recepcjonistka i inspektor, który nadzoruje pracę w hotelu. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego. Inspektor kotelu wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia. Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do naprawy systemu w zakresie: W recepcji hotelu „Zacisze znajduje się komputer, który używany jest do prac związanych z rejestracją gości hotelowych. Z komputera korzysta recepcjonistka i inspektor, który nadzoruje pracę w hotelu. Stwierdzono usterkę systemu komputerowego. Inspektor kotelu wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia. Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do naprawy systemu w zakresie: diagnozowania wstępnego, diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterki, ustalenia przyczyn usterki, usunięcia usterki. usunięcia usterki.

53 Zadanie egzaminacyjne 2008 W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu przez inspektora hotelu. Wykonaj czynności związane z projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji. Potwierdzenie wykonania prac związanych z opracowaniem projektu udokumentuj wykonaniem zrzutów ekranu. Zrzuty z ekranu wydrukuj. W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane pracownikowi serwisu przez inspektora hotelu. Wykonaj czynności związane z projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji. Potwierdzenie wykonania prac związanych z opracowaniem projektu udokumentuj wykonaniem zrzutów ekranu. Zrzuty z ekranu wydrukuj.

54 Projekt realizacji prac powinien zawierać: Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania. Tytuł pracy egzaminacyjnej zgodny z treścią zadania. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i Załącznika 1. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i Załącznika 1. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterki systemu. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterki systemu. Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać: Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać: Wydruki z ekranu jako potwierdzenie wykonania prac związanych z opracowaniem projektu. Wydruki z ekranu jako potwierdzenie wykonania prac związanych z opracowaniem projektu. Wskazania dla użytkowników komputera dotyczące prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji komputera. Wskazania dla użytkowników komputera dotyczące prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji komputera. (…) (…)

55 Potwierdzenie wykonania prac udokumentuj wykorzystując zrzuty obrazów ekranu monitora ilustrujących poszczególne etapy Twojej pracy Potwierdzenie wykonania prac udokumentuj wykorzystując zrzuty obrazów ekranu monitora ilustrujących poszczególne etapy Twojej pracy Wykonane zrzuty obrazów ekranu monitora wklej do dokumentu edytora tekstów Microsoft Word (orientacja kartki: pozioma, format A4) zgodnie z przedstawionym schematem. Wykonane zrzuty obrazów ekranu monitora wklej do dokumentu edytora tekstów Microsoft Word (orientacja kartki: pozioma, format A4) zgodnie z przedstawionym schematem. (…) (…)

56 Do wykonania zadania wykorzystaj: Informacje przekazane przez inspektora hotelu pracownikowi serwisu Informacje przekazane przez inspektora hotelu pracownikowi serwisu komputerowego - Załącznik 1 komputerowego - Załącznik 1 Nagrany instalator programu freeware Kerio Personal Firewall na płycie CD - Załącznik 2 Nagrany instalator programu freeware Kerio Personal Firewall na płycie CD - Załącznik 2 Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano (…) Do opracowania projektu realizacji prac przygotowano (…) Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Czas na wykonanie zadania wynosi 240 minut.

57 Elementy pracy egzaminacyjnej I.Tytuł pracy egzaminacyjnej II.Założenia do projektu III.Lista przyczyn usterki systemu komputerowego IV.Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu V.Wydruki zrzutów ekranu jako potwierdzenie poprawności wykonania prac VI.Wskazania dla użytkownika komputera VII.Praca egzaminacyjna jako całość

58 Podstawą sukcesu jest wnikliwe przeczytanie treści zadania i zapoznanie się z załącznikami. „Rozpoczęte zadanie jest łatwe – połowa pracy już zrobiona.” Horacy

59 Wyniki Etap pisemny – sesja letnia 2008

60 Rozkład wyników - etap praktyczny 2008 r

61 Absolwenci, którzy zdali etap praktyczny w sesji letniej 2007 i 2008 r.

62 Absolwenci, którzy uzyskali dyplom w sesji letniej 2007 i 2008 r.

63 Poziom opanowania umiejętności w etapie praktycznym

64 Platformy internetowe OKE w Krakowie Serwis zadań nauczycielskich

65 Zadania nauczycielskie Serwisy na platformie Moodle OKE w Krakowie Serwisy na platformie Moodle OKE w Krakowie Platforma Moodle Egzaminatorzy Platforma Moodle Egzaminatorzy Platforma Moodle Egzaminy Platforma Moodle Egzaminy Możliwość wznowienia serwisu zadań nauczycielskich dla wybranych zawodów Możliwość wznowienia serwisu zadań nauczycielskich dla wybranych zawodów

66 Etap praktyczny Najczęściej popełniane błędy

67 Tytuł pracy egzaminacyjnej Całkowity brak tytułu pracy egzaminacyjnej Całkowity brak tytułu pracy egzaminacyjnej Tytuł lakoniczny lub zbyt ogólny (np. „Projekt realizacji prac”) Tytuł lakoniczny lub zbyt ogólny (np. „Projekt realizacji prac”) Tytuł nie związany z zakresem pracy lub przypominający hasło reklamowe (np. „Superprojekt”) Tytuł nie związany z zakresem pracy lub przypominający hasło reklamowe (np. „Superprojekt”) Tytuł będący poleceniem (np. „Opracuj projekt…) Tytuł będący poleceniem (np. „Opracuj projekt…) Tytuł zbyt obszerny składający się z wielu zdań Tytuł zbyt obszerny składający się z wielu zdań

68 Założenia do projektu Całkowity brak założeń (egzaminator dokonując oceny nie wyszukuje założeń całej pracy) Całkowity brak założeń (egzaminator dokonując oceny nie wyszukuje założeń całej pracy) Założenia przepisane w 100% z załącznika, również z informacjami błędnymi lub nie będącymi założeniami. Założenia przepisane w 100% z załącznika, również z informacjami błędnymi lub nie będącymi założeniami. W przypadku konieczności wyboru założeń z załączników, brak tego wyboru (przepisanie załącznika) W przypadku konieczności wyboru założeń z załączników, brak tego wyboru (przepisanie załącznika) Założenia niepełne (często brak założeń, które zdający być może uznał za oczywiste) Założenia niepełne (często brak założeń, które zdający być może uznał za oczywiste)

69 Lista przyczyn usterki systemu komputerowego Lista zbyt krótka (często nie obejmuje przyczyn oczywistych, a rozbudowana jest o przyczyny bardzo mało prawdopodobne np. takie, które mogą współistnieć tylko z innymi przyczynami i jednocześnie brak tych przyczyn w wykazie) Lista zbyt krótka (często nie obejmuje przyczyn oczywistych, a rozbudowana jest o przyczyny bardzo mało prawdopodobne np. takie, które mogą współistnieć tylko z innymi przyczynami i jednocześnie brak tych przyczyn w wykazie) Lista obejmująca wielokrotnie te same przyczyny pod różnymi nazwami (np. infekcja wirusa + zawirusowanie, nieprawidłowe zarządzanie zasobami + praca użytkowników ze zbyt dużymi uprawnieniami) Lista obejmująca wielokrotnie te same przyczyny pod różnymi nazwami (np. infekcja wirusa + zawirusowanie, nieprawidłowe zarządzanie zasobami + praca użytkowników ze zbyt dużymi uprawnieniami) Sformułowania zbyt ogólne nie wskazujące na konkretne przyczyny Sformułowania zbyt ogólne nie wskazujące na konkretne przyczyny

70 Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu Wykaz nie koresponduje z lista prawdopodobnych przyczyn usterki (brak przyczyn dla danego postępowania) Wykaz nie koresponduje z lista prawdopodobnych przyczyn usterki (brak przyczyn dla danego postępowania) Wykaz nie zawiera wszystkich kluczowych prac Wykaz nie zawiera wszystkich kluczowych prac Wykaz jest nieczytelny (np. zawiera tylko szczegółowy opis „klikania” w poszczególne przyciski w oknach dialogowych bez wskazania celu, któremu to służy) Wykaz jest nieczytelny (np. zawiera tylko szczegółowy opis „klikania” w poszczególne przyciski w oknach dialogowych bez wskazania celu, któremu to służy)

71 Wydruki zrzutów ekranu jako potwierdzenie poprawności wykonania prac Wydruki przypadkowe w dużej liczbie, nie potwierdzają wykonanych czynności (np. wyłącznie okno panelu sterowania ma udokumentować zmiany w uprawnieniach użytkownika) Wydruki przypadkowe w dużej liczbie, nie potwierdzają wykonanych czynności (np. wyłącznie okno panelu sterowania ma udokumentować zmiany w uprawnieniach użytkownika) Zrzut ekranu przedstawia obraz przed, a nie po wykonanej czynności Zrzut ekranu przedstawia obraz przed, a nie po wykonanej czynności Obraz zbyt mały (np. jeżeli ma udokumentować wykonanie czynności po której zmienia się ikona w pasku zadań to powinna być ona czytelna) Obraz zbyt mały (np. jeżeli ma udokumentować wykonanie czynności po której zmienia się ikona w pasku zadań to powinna być ona czytelna) Niewłaściwe ustawienie obrazów Niewłaściwe ustawienie obrazów Brak numeru PESEL Brak numeru PESEL

72 Wskazania dla użytkownika komputera Często zbyt lakoniczne ograniczające się do banalnych stwierdzeń (np. należy z internetu korzystać ostrożnie, nie dopuszczać osób postronnych do komputera) Często zbyt lakoniczne ograniczające się do banalnych stwierdzeń (np. należy z internetu korzystać ostrożnie, nie dopuszczać osób postronnych do komputera) Nie związane z ewentualnymi przyczynami uszkodzenia Nie związane z ewentualnymi przyczynami uszkodzenia Brak zaleceń będących często dla zdających zbyt oczywistymi (np. zalecenie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, być może spowodowanego załączeniem przez nich podczas egzaminu aktualizacji automatycznej) Brak zaleceń będących często dla zdających zbyt oczywistymi (np. zalecenie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, być może spowodowanego załączeniem przez nich podczas egzaminu aktualizacji automatycznej)

73 Praca egzaminacyjna jako całość Prace często są nieczytelne Prace często są nieczytelne Język stosowany w pracach egzaminacyjnych bywa żargonowy (niekoniecznie chodzi o żargon zawodowy) Język stosowany w pracach egzaminacyjnych bywa żargonowy (niekoniecznie chodzi o żargon zawodowy) Jeżeli brak jest uporządkowania w pracy, to dany element pracy może zostać przyporządkowany przez egzaminatora do innego elementu pracy niż planował zdający Jeżeli brak jest uporządkowania w pracy, to dany element pracy może zostać przyporządkowany przez egzaminatora do innego elementu pracy niż planował zdający

74 Etap praktyczny Błędy w przygotowaniu stanowisk egzaminacyjnych

75 Przygotowanie stanowisk Przygotowanie niezgodnie z opisem (np. ukryta dodatkowa partycja) Przygotowanie niezgodnie z opisem (np. ukryta dodatkowa partycja) Przygotowanie dla kilku zmian egzaminu jednocześnie Przygotowanie dla kilku zmian egzaminu jednocześnie Pominięcie niektórych wskazań w instrukcji (np. zdaniem przygotowującego mało istotnych lub dotyczących zmiany ustawień w urządzeniach peryferyjnych) Pominięcie niektórych wskazań w instrukcji (np. zdaniem przygotowującego mało istotnych lub dotyczących zmiany ustawień w urządzeniach peryferyjnych) Zainstalowanie dodatkowych programów, które powinny być zainstalowane przez zdającego na egzaminie Zainstalowanie dodatkowych programów, które powinny być zainstalowane przez zdającego na egzaminie Udostępnienie usług sieciowych umożliwiających zdąjacym połączenie z internetem lub przesyłanie plików między komputerami Udostępnienie usług sieciowych umożliwiających zdąjacym połączenie z internetem lub przesyłanie plików między komputerami


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technik informatyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google