Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2016 roku SZCZECIN, styczeń 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2016 roku SZCZECIN, styczeń 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2016 roku SZCZECIN, styczeń 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Aleksander Ogonowski ogonowski@szczecin.uw.gov.pl aogonowski@szczecin.uw.gov.pl Tel. (91)43 03 638

2 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

3 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735); rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 51); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

4 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

5 KIEDY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2016 ROKU? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1585) Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia: od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. NA KIEDY WYZNACZONO TERMIN OGŁOSZENIA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 ROKU? Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia: na dzień 15 stycznia 2016 r. Obwieszczenia w formie elektronicznej przesłano do starostw oraz miast i gmin

6 OBWIESZCZENIE WOJEWODY O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

7 W obwieszczeniu zamieszcza się: 1)Podstawę prawną przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej; 2)Kategorie osób podlegających kwalifikacji wojskowej; 3)Informację o miejscach i terminach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa; 4)Informację o dokumentach, w tym fotografiach, które powinny być przedstawione komisji lekarskiej oraz będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej; 5)Pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w razie zmiany miejsca zamieszkania; 6)Informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub nieprzedstawienia wymaganych dokumentów oraz za odmowę poddania się badaniom lekarskim; 7)Informację o możliwości stawienia się osób, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy, do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

8

9

10 Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ? Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta) Zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym także kontrole, sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

11 KOGO WZYWA SIĘ DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU? 1) mężczyzn urodzonych w 1997 roku, 2) mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3) osoby urodzone w latach 1995-1996, które: a) zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez PKLek za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w odpowiednim trybie wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 4) kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/16 kończą naukę w szkołach lub uczelniach (kierunki : medyczne, weterynaryjne i psychologiczne), 5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

12 Wójt, burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony pracownik urzędu gminy (miasta) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, Powiatowa Komisja Lekarska ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, Wojskowy komendant uzupełnień lub jego upoważniony przedstawiciel wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji, wydanie wojskowych dokumentów osobistych. CZYNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

13 Wójt lub burmistrz (prezydent miasta – upoważniony przedstawiciel: - Sprawdza tożsamość stawiających się do kwalifikacji wojskowej. -Odnotowuje ich stawiennictwo. -Wypłaca im należne świadczenia. Prowadzący zajęcia: -Informuje o przebiegu kwalifikacji. -Zapoznaje z zasadami rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. Wprowadzający dane do ewidencji wojskowej: -Zakładają lub aktualizują ewidencję wojskową oraz przetwarzają dane gromadzone w tej ewidencji. -Wydają wojskowe dokumenty osobiste. -Wydają na wniosek zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Powiatowa komisja lekarska: -Ustala zdolność do czynnej służby wojskowej i nadaje odpowiednią kategorię zdrowia. -Kieruje na badania specjalistyczne w uzasadnionych przypadkach. -Wydaje orzeczenia na piśmie. Wojskowy komendant uzupełnień – upoważniony przedstawiciel: -Wstępnie przeznacza do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP. -Przenosi do rezerwy osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. -Przygotowuje rekrutację do ochotniczych form służby wojskowej. SCHEMAT PRZEBIEGU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POCZEKALNIAŚWIETLICA ZAKŁADANIE EWIDENCJI KOMISJA LEKARSKA (PKLek) PRZEDSTAWICI EL WKU

14 WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

15 Kwalifikację wojskową przeprowadza się według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej ustalonego przez wojewodę przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych komendantów uzupełnień. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą ilości osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień dotyczą liczby osób, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz liczby ochotników (w tym kobiet), a także liczby osób do zatrudnienia do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Wnioski te przekazywane są wojewodzie za pośrednictwem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

16 WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ, OBEJMUJE: Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej sporządza się na podstawie pisemnych wniosków wójtów oraz pisemnych wniosków WKU, przekazanych wojewodzie za pośrednictwem starostów. Kopię wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej przekazuje się szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego 1.liczbę osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin województwa; 2.terminarz i liczbę osób zobowiązanych do stawienia się w każdym dniu przed wójtem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Zasadą jest planowania wzywania do kwalifikacji wojskowej od 30 do 45 osób dziennie. Wzywanie winno być rozłożone w czasie, uwzględniać miejscowe uwarunkowania komunikacyjne oraz równomiernie obciążać wszystkie godziny pracy PKLek w danym dniu. Za określaniem w wezwaniach różnych godzin stawiennictwa przemawiają także względy organizacyjne i porządkowe; 3.wydzielone dni dla przeprowadzenia badań lekarskich wyłącznie kobiet. W dniach tych nie mogą być przeprowadzane badania lekarskie mężczyzn; 4.liczbę osób do zatrudnienia w poszczególnych PKLek, w celu zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania danych do tej ewidencji.

17

18 PowiatTermin posiedzeń PKLek Rocznik podstawowy Roczniki starsze KobietyRazem Miasto Koszalin 29.03 – 29.04.2016 44516715627 Miasto Szczecin 19.02 – 29.04.2016 / 19.02 – 04.04.2016 1867683482598 Miasto Świnoujście 05.04 – 15.04.2016 17550 6 231 Białogard 07.03 – 23.03.2016 31 4 90 3407 Choszczno 07.03 – 22.03.2016 29244 2338 Drawsko 04.04 – 22.04.2016 38565 450 Goleniów 29.02 – 18.03. 2016 4639913575 Gryfice 15.03 – 01.04.2016 31452 6372 Gryfino 01.03 – 30.03.2016 511935609 Kamień Pomorski 22.02 – 08.03.2016 26783 21371 Kołobrzeg 22.02 – 18.03.2016 43467 6 507 Koszalin 01.02 – 24.02.2016 44077 652 3 Łobez 04.04 – 15.04.2016 23465 3302 Myślibórz 05.04 – 21.04.2016 361106 467 Police 05.04 – 28.04.2016 41382 9 504 Pyrzyce 15.02 – 25.02.2016 22860 288 Sławno 01.03 – 22.03.2016 36777 444 Stargard 01.02 – 07.03.2016 67518635896 Szczecinek 03.02 – 02.03.2016 523136 659 Świdwin 01.02 – 18.02.2016 3001003403 Wałcz 07.03 – 25.03.2016 34067 407 Województwo zachodniopomorskie 01.02 – 29.04.2016 9348244918111978

19 ZADANIA STAROSTY W RAMACH PRZYGOTOWANIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

20 1. Propozycje do planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - liczbę Powiatowych Komisji Lekarskich do powołania na obszarze powiatu/miasta oraz terytorialny zasięg ich działania - kandydatów do powołania do składu PKLek oraz zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach - liczbę mężczyzn i kobiet z poszczególnych gmin podlegających w danym roku kwalifikacji wojskowej - liczbę osób wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej - liczbę dni i terminy kwalifikacji wojskowej kobiet - terminy oraz godziny urzędowania PKLek - ustalenia możliwości i kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych - nazwy i adresy lokali dla potrzeb kwalifikacji wojskowej. 2. Wnioski wojskowych komendantów uzupełnień - zmiana kategorii, ochotnicy (także kobiety), zatrudnienie pisarzy i świetlicowego 3. Liczbę osób planowanych do zatrudnienia - do prowadzenia ewidencji wojskowej - do prowadzenia zajęć świetlicowych 4. Sposób: - zapewnienia lokalu i pomieszczeń dla organów do KW - wyposażenia lokalu w przedmioty niezbędne do pracy - zapewnienia porządku w lokalu - zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w KW - zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania ww. organów. Przedstawia Wojewodzie:

21 5. Przewidywany ogólny koszt KW z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia 6. Inne istotne informacje - współpraca z WKU - współpraca z Policją i Strażą Miejską Starosta jest organem wyłącznie decydującym w sprawach zatrudniania osób do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej (nie może być ich więcej niż 4). Może on, w ramach współpracy pomiędzy organami, uwzględniać w sprawie ich zatrudnienia sugestie komendanta WKU, w szczególności odnośnie imiennie wskazanych osób, które dysponują wystarczającą wiedzą teoretyczną i doświadczeniem z tego zakresu.

22

23 ZADANIA WÓJTA LUB BURMISTRZA (PREZYDENTA MIASTA) W RAMACH PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

24 1. Sporządza w dwóch egzemplarzach listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej na podstawie: rejestru osób objętych rejestracją, wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony imiennego zestawienia osób otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień 2.Wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań 3.Prowadzi listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 4.Sprawdza tożsamość osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej 5.Ustala przyczyny niestawienia się osób i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień 6.Prowadzi wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w którym ujmuje osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym miejscu i terminie 7. Udostępnia dokumentację kwalifikacji wojskowej osobom upoważnionym i działającym w imieniu Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, wojewody lub szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego

25 8. Przekazuje właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień: imienne zestawienie osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 24 lata życia imienne zestawienie osób, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz nie zgłosiły się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej 9.Wypłaca osobom wzywanym do kwalifikacji wojskowej na podstawie zaświadczeń wydanych przez pracodawców zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki lub na żądanie osób wzywanych zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia i z powrotem do miejsca zamieszkania 10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej z urzędu albo na wniosek przewodniczącego PKLek lub WKU nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26

27

28

29 SPRAWY FINANSOWE

30 Budżet kwalifikacji wojskowej (część 85, dział 750, rozdział 75045 ustawy budżetowej) jest przeznaczony wyłącznie na cele bezpośrednio związane z tym przedsięwzięciem

31 1.opłaty związane z wynagrodzeniem członków powiatowej komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenie plus opłaty), 2.koszty zapewnienia lokalu dla organów uczestniczących w kwalifikacji wojskowej (czynsz za wynajem lub koszty przystosowania lokalu własnego), 3.koszty wyposażenia ww. lokalu w sprzęt i przedmioty niezbędne do pracy tych organów (zakup lub opłaty za wypożyczenie), 4.koszty utrzymania porządku w lokalu (koszty zakupu środków czystości, prania, sprzątania), 5.inne (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne).

32 Lp.Rodzaj wydatkówWartość brutto 123 1.Wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy, świetlicowego wraz z pochodnymi, zwrot utraconych zarobków oraz inne wydatki osobowe. 2.Zapewnienie pomieszczeń na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej. 3.Zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej (szczegółowo podać jakie). 4.Zakup przedmiotów i materiałów na potrzeby organów uczestniczących w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej (szczegółowo podać jakie). 5.Zakupy inne (szczegółowo podać jakie, np.: środki czystości, prasa). 6.Opłata za usługi (szczegółowo podać jakie np.: pranie, opłaty za transport, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne). 7.Inne wydatki: (szczegółowo podać jakie). 8.OGÓŁEM PRZEWIDYWANE WYDATKI § 13 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. Przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej. (§ 2110)

33 ROZLICZENIE FINANSOWE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

34 Rozliczenie finansowe kwalifikacji wojskowej: Zestawienie dokumentów (dotacja celowa - § 2110) – przesłać do WBiZK ZUW do 31.08.2016 r. Jeżeli chcemy: - dokonać przesunięcia środków między § (2110 I 2120), - dokonać uzasadnionej korekty środków (np. dodatkowe zakupy sprzętu i wyposażenia, dodatkowe dni KW lub inne wydatki dotyczące wyłącznie KW) proszę odpowiednio wcześniej uzgadniać i pisemnie informować Oddział Spraw Obronnych. Sprawy finansowe w WBiZK ZUW prowadzi Elżbieta GŁUSZCZAK TEL. 91/4303761

35

36 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

37 Opisowa analiza wyników kwalifikacji wojskowej. W ciągu 14 dni od zakończenia kwalifikacji wojskowej – starosta przekazuje wojewodzie informację o: 1. Stosowaniu środków egzekucji administracyjnej i stopnia skuteczności tych środków, w tym: - liczbie wniosków o nałożenie grzywny w celu przymuszenia, - liczbie wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję i liczbie osób doprowadzonych (ocena skuteczności Policji w tym zakresie). 2. Liczbie złożonych do prokuratury doniesień o popełnieniu czynu zabronionego, osobno z art. 224 pkt 1 i z art. 224 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Trudnościach, w tym w stosowaniu i interpretacji prawa, jakie wystąpiły w powiecie (mieście) przy organizacji i podczas trwania kwalifikacji wojskowej.

38 KONTROLA PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

39 Kontrolę prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień wykonuje Minister Obrony Narodowej i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, a przez organy samorządowe Prezes Rady Ministrów i wojewodowie. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ OBEJMIE ZAGADNIENIA: 1) zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami i innymi danymi określonymi w „Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej na 2016 rok”; 2) kompetencje osób prowadzących kwalifikację wojskową; 3) dokumenty organizacyjne i ewidencyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej;

40 4) zapewnienia lokalu i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 5) zapewnienia wyposażenia lokalu i pomieszczeń w przedmioty i materiały niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 6) zapewnienia porządku w lokalu, w którym prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa; 7) zapewnienie bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 8) zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej; 9) przewidywalny ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu), z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej oraz prawidłowość wydatków z przydzielonej na ten cel dotacji finansowej.

41 HARMONOGRAMU kontroli kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. L.pData kontr.Nazwa Starostwa, siedziba powiatowej komisji lekarskiej Dni kwalifikacji wojskowej Uwagi 102.02.2016 r. Starostwo Powiatowe w Koszalinie Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie 75-640 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204A 01.02 – 24.02.2016 r. 205.02.2016 r. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 78-300 Świdwin ul. Szczecińska 88 01.02 – 18.02.2016 r. 319.02.2016 r. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce ul. Lipiańska 4 15.02 – 25.02.2016 r. 426.02.2016 r. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu 72-400 Kołobrzeg ul. Żurawia 12b 22.02 – 18.03.2016 r. 504.03.2016 r. Urząd Miasta Szczecin Stocznia Południe s.c. Szczecin, ul. Firlika 20 19.02 – 29.04.2016 r. PKLek Nr 1 PKLek Nr 2 609.03.2016 r. Starostwo Powiatowe w Białogardzie Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Grunwaldzka 46 07.03 – 23.03.2016 r.

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2016 roku SZCZECIN, styczeń 2016 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google