Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA Wrocław 7 kwietnia 2016r. spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 1/17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA Wrocław 7 kwietnia 2016r. spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 1/17."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA Wrocław 7 kwietnia 2016r. spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 1/17

2 Rekrutacja – etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych:  Sprawdzenie ostatecznych terminów nadsyłania aplikacji na uczelnię partnerską  Złożenie dokumentów aplikacyjnych w DWM (tylko na jedną uczelnię, zgodnie z kwalifikacją koordynatora) z info o deadline na uczelni partnerskiej  Termin składania dokumentów w DWM : 30 kwietnia 2016 - studenci, którzy ubiegają się o wyjazd na semestr zimowy i cały rok 20 maja 2016 – studenci, którzy ubiegają się o wyjazd w semestrze letnim  Możliwość odwołania do Dziekana (od decyzji Koordynatora) do 8 kwietnia 2016 2/17

3 *Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce, dołączając informację o DEADLINE na wysłanie nominacji/aplikacji na uczelni zagranicznej  1 EGZEMPLARZ Application Form - formularz aplikacyjny ze zdjęciem; (wzór na stronie internetowej DWM)  1 EGZEMPLARZ Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć. Learning Agreement musi być podpisany przez Koordynatora Wydziałowego Dokumenty należy pobrać ze strony: https://dwm.pwr.edu.pl/studia/1619/nowy_nabor_wyjazdy_2016_2017.html Prosimy o dostarczanie dokumentów w formie wydruku komputerowego  Kopia podpisanej decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego na bieżący semestr (decyzje z marca 2016) – jeśli dotyczy Dokumenty aplikacyjne dla DWM 3/17

4 Dokumenty aplikacyjne dla DWM  Potwierdzenie znajomości języka obcego: a)osoby zwolnione z egzaminu językowego: kserokopia certyfikatu językowego lub wydruk strony z indeksu elektronicznego podpisanej przez Dziekanat lub zaświadczenia o zaliczeniu języka w SJO b)osoby, które zdawały egzamin językowy w SJO 19.03.2016 nie muszą składać żadnych zaświadczeń  Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów  Rejestracja on-line na stronie DWM (login i hasło po złożeniu dokumentów) 4/17

5 Dokumenty aplikacyjne dla uczelni partnerskiej UWAGA!!! Student potwierdza, że uczelnia otrzymała jego aplikację! Student sam wysyła swoje dokumenty pocztą poleconą na adres International Office uczelni partnerskiej (proszę zachować potwierdzenie nadania z nr przesyłki)! Jeżeli uczelnia nie przyjmuje oryginałów wtedy należy wysyłać skan, a oryginał aplikacji zabrać ze sobą i dopilnować podpisania LA.  1 EGZEMPLARZ Application Form - formularz aplikacyjny ze zdjęciem; (wzór ze strony uczelni partnerskiej)  2 EGZEMPLARZE Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć (wzór z PWr i jeśli wymagany dodatkowo wzór uczelni partnerskiej). Learning Agreement musi być podpisany przez Koordynatora Wydziałowego  Wszystkie dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (np. zdjęcia, ksero paszportu/dowodu osobistego, podanie o akademik)  Jeśli uczelnia partnerska wymaga student wysyła skan pełnej aplikacji na maila  Jeśli uczelnia partnerska wymaga student wypełnia aplikację on-line na stronie uczelni partnerskiej 5/17

6 STUDENCI Z LISTY REZERWOWEJ  Studenci z listy rezerwowej nie składają aplikacji do DWM i nie wysyłają aplikacji do uczelni partnerskiej  Jeśli zwolni się miejsce DWM skontaktuje się ze studentem z listy rezerwowej  Jeśli zwolni się miejsce, student z listy rezerwowej może aplikować tylko do uczelni, do której został przypisany przez koordynatora wydziałowego na liście rezerwowej  Studenci z głównej listy muszą jak najszybciej informować o rezygnacji z wymiany DWM i uczelnię partnerską 6/17

7  Na tym etapie należy kontaktować się z uczelnią partnerską (uzyskanie informacji o terminie przyjazdu, kontakt w sprawie zakwaterowania, ewentualnego uzupełnienia dokumentów itp.) sprawdzenie czy dokumenty dotarły ewentualna rejestracja on-line na stronie uczelni partnerskiej regularne sprawdzanie poczty e-mail (również skrzynki studenckiej)! akceptacja uczelni zagranicznej Co dalej dzieje się z dokumentami? 7/17

8  Zdać egzaminy w bieżącym semestrze  Dostarczyć dokumenty do umowy do DWM (około m-c przed wyjazdem): 1.Acceptance Letter- list potwierdzający przyjęcie na studia na uczelni partnerskiej + ewentualnie Learning Agreement podpisany przez obie uczelnie (jeśli został odesłany do studenta przez uczelnię zagraniczną) – równoznaczne z akceptacją 2. Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej, jeśli w liście akceptacyjnym nie ma podanej daty rozpoczęcia i zakończenia semestru/roku akademickiego 3. Zgoda dziekana na wyjazd – podpis dziekana + pieczątka dziekanatu (wzór będzie do pobrania ze strony DWM) 4. Oświadczenie (wzory będą na stronie DWM) z nr konta w EUR lub PLN – tylko studenci uprawnieni do stypendium socjalnego (bank z siedzibą w Polsce, beneficjentem konta musi być osoba wyjeżdżający na wymianę) DOKUMENTY TE SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ Z DWM Co zrobić po akceptacji uczelni zagranicznej? 8/17

9  Podpisanie umowy finansowej, ze studentem, który spełnia kryteria rekrutacji – umowa wysyłana na maila studenta Podpisanie umowy pomiędzy studentem a PWr (ok. 3, 4 tygodnie przed wyjazdem, na podstawie dostarczonych dokumentów) Wypłata grantu w 2 transzach; pierwsza transza przed wyjazdem (90% grantu), druga transza po powrocie i rozliczeniu (pozostałe 10%)  Ubezpieczenie-karta EKUZ – obowiązkowa (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na podstawie zaświadczenia wystawianego przez DWM przy podpisywaniu umowy).  Dodatkowo zalecane ubezpieczenie NNW, KL, opcjonalnie OC np. wykupując kartę EURO26  Kopie ubezpieczeń student dostarcza do DWM Przed wyjazdem 9/17

10  Wymóg obowiązkowego przygotowania językowego z: - języka angielskiego - języka francuskiego - języka niemieckiego - języka hiszpańskiego - języka włoskiego Studenci zakwalifikowani na wyjazd wypełniają obowiązkowy test on-line przed wyjazdem i po powrocie (wynik nie wpływa na decyzję o wyjeździe). Test jest wysyłany na maila studenta. Test językowy on-line 10/17

11 Wysokość dofinansowania (studia) Wyjazdy na studia: od 3 do 12 miesięcy Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w euro Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 Osoby uprawnione do pobierania stypendium socjalnego mogą otrzymać dodatkowo równowartość 200 euro miesięcznie 11/17

12 Dodatkowe stypendium Rady Miasta Wrocławia – dla studentów III roku i lat wyższych, informacje w Dziale Pomocy Socjalnej www.portal.pwr.wroc.pl Dofinansowanie dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Dodatkowe dofinansowanie w równowartości 200 euro na każdy miesiąc pobytu na studia, zgodnie z zasadami dofinansowania na dany rok akademicki dla studentów uprawnionych w trakcie bieżącej rekrutacji do stypendium socjalnego na PWr (na podstawie kopii podpisanej decyzji) Inne możliwości dofinansowania 12/17

13 Stypendium socjalne UWAGA! Stypendyści uprawnieni w trakcie bieżącej rekrutacji do korzystania z dodatku socjalnego będą w całości finansowani z programu PO-WER, prowadzonego w walucie PLN, czyli grant Erasmusa wraz z dodatkowym 200 EUR/miesiąc pobytu został automatycznie przeliczony na PLN. Student ma obowiązek dostarczyć kopię decyzji o uprawnieniu do stypendium socjalnego razem z aplikacją składaną w DWM! 13/17

14  W przypadku zmian w programie zajęć – Section to be completed DURING THE MOBILITY (Changes to Learning Agreement) – podpisane przez: Studenta Przedstawicieli uczelni partnerskiej oraz Osobę upoważnioną na wydziale (Koordynator Wydziałowy)  Możliwość przedłużenia pobytu – procedura przedłużania jest ogłaszana na przełomie października/listopada. Dofinansowanie na przedłużenie pobytu nie jest gwarantowane. Studenci ostatniego semestru nie mogą przedłużyć pobytu.  Możliwość skrócenia pobytu (podanie do DWM, konieczność zwrotu nienależnej części grantu)  Stały kontakt z DWM (mailowy, telefoniczny), zgłaszanie trudności, problemów, itp. W czasie pobytu 14/17

15 1.ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W DWM:  Section to be completed AFTER THE MOBILITY - RECOGNITION DOCUMENT (Transcript of Records) - wykaz zaliczeń wraz z ocenami i punktami ECTS, podpisany i opieczętowanymi przez uczelnię partnerską  Confirmation Letter - list potwierdzający pobyt na uczelni z dokładnymi datami pobytu na papierze firmowym uczelni  Learning Agreement i Changes (jeśli nie dostarczono wcześniej do DWM)  Wypełnienie ankiety stypendysty programu Erasmus – automatyczna wiadomość o ankiecie na maila na koniec pobytu  Test językowy (przed wyjazdem i po powrocie) WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE W ORYGINALE! JEST TO WARUNKIEM KONIECZNYM DLA WYPŁACENIA OSTATNIEJ TRANSZY GRANTU. 2.ROZLICZENIE NA WYDZIALE (uznanie do dorobku studenta kursów zrealizowanych na uczelni partnerskiej) – merytorycznie ze zrealizowanego programu student jest rozliczany na wydziale! Po powrocie z wymiany 15/17

16 Dział Współpracy Międzynarodowej http://dwm.pwr.edu.pl Marta Kłosowska Konsultant Programu Erasmus+ (studia) Dział Współpracy Międzynarodowej Budynek A1, pokój 144, wg godzin przyjmowania studentów tel.: 071 320-22-32 e-mail: marta.klosowska@pwr.edu.plmarta.klosowska@pwr.edu.pl 16/17

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 17/17


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2016/2017 ERASMUS+ STUDIA Wrocław 7 kwietnia 2016r. spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych 1/17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google