Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska. NADLEŚNICTWO KOZIENICE Pionki, dnia 27.04.2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska. NADLEŚNICTWO KOZIENICE Pionki, dnia 27.04.2016r."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska. NADLEŚNICTWO KOZIENICE Pionki, dnia 27.04.2016r.

2 2 Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska Do takiego tematu przewodniego zainspirował nas artykuł z „Głosu Lasu” pt. „Toczące się kamienie edukacji leśnej”, a także własne obserwacje prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych, z których wynika, że wiedza wśród społeczeństwa odnośnie wielu zasadniczych zagadnień dotyczących gospodarki leśnej, jest wciąż niewystarczająca.

3 3 Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska

4 4 Zdajemy sobie sprawę, że rozpowszechnianie różnego rodzaju nieprawdziwych informacji przyczynia się do ugruntowywania w społeczeństwie negatywnych odczuć w stosunku do leśnictwa, na co w ostatnich latach miała zasadniczy wpływ „przepychanka” polityczna związana z nałożeniem przez rząd na Lasy Państwowe dodatkowej dywidendy i podatku. Polityczne spory przełożyły się wówczas na „nagonki” medialne w stosunku do organizacji Lasy Państwowe, co przyczyniło się do rozpowszechniania różnych nieprawdziwych informacji, a także podważało społeczne zaufanie dla organizacji. Sprawa ta została szerzej opisana w poniższym artykule „Głosu lasu”;

5 5 Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska

6 6 Z powyższych względów pragniemy przedstawić garść rzetelnych informacji na temat rzeczywistego znaczenia gospodarki leśnej, w szczególności w aspektach ekologicznych, kierując się sentencją: „Będziemy chronić tylko to co kochamy; Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy; Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy”

7 7 Czym jest las ? Wg Ustawy o lasach, lasem jest teren:

8 8 Czym jest las ? Wg definicji FAO Lasem jest pokryty drzewami grunt nie mniejszy 0,5 ha, na którym drzewa zajmują przynajmniej 10 % tej powierzchni i są wyższe niż 5 m. Lasem nie jest więc teren rolniczy z drzewami na miedzach, plantacje czy sady drzew owocowych, jak i teren miejski na którym rosną drzewa (parki, ogrody), ale zajmują niewielką powierzchnię. Lasem jest także grunt czasowo pozbawiony pokrywy leśnej, np. po pożarze lub na skutek działalności gospodarczej, ale przeznaczony jest do odnowienia, odtworzenia.

9 9 Czym jest las ? ( w rozumieniu ekologicznym) (Ekologia lasu, ekosystem leśny), najpotężniejszy i najbardziej złożony ekosystem lądowy, występujący pod różnymi postaciami, wchodzącymi w skład biomów leśnych zajmujących około 30% powierzchni lądów i stanowiących niezwykle istotną część biosfery. Biomasa (sucha masa) ekosystemów leśnych na kuli ziemskiej jest ponad dwanaście razy większa od biomasy wszystkich pozostałych ekosystemów lądowych. Produkcja pierwotna netto (sucha masa) dla tajgi wynosi około 10, dla lasów strefy umiarkowanej - około 15, a dla równikowych lasów deszczowych - około 40 miliardów ton/rok. Ekosystem leśny jest układem bardzo złożonym i dynamicznym, wykazującym jednocześnie dużą stabilność dzięki znacznemu potencjałowi samoregulacyjnemu, objawiającemu się na wszystkich poziomach jego organizacji - od pojedynczej komórki, poprzez osobniki i populacje poszczególnych gatunków, po ekosystem jako całość. Dynamika ekosystemów leśnych związana jest silnie z dynamiką ich biocenoz. Pojęcie ekosystemu leśnego dotyczy przy tym układów o różnej skali. Podstawowym układem ekologicznym jest roślina (kępa trawy, krzew, drzewo) wraz z całą przenikaną jej nadziemnymi i podziemnymi organami przestrzenią, w której panują swoiste warunki mikrośrodowiskowe (klimatyczne i glebowe) i którą zamieszkują inne organizmy (bakterie, grzyby, owady, ptaki, ssaki).

10 10 Ekologiczna rola lasu 1.Lasy regulują stan czystości powietrza i nasycenie tlenem – pochłaniają tlenki (węgla, siarki, azotu), wbudowują węgiel w organizm rośliny, uwalniają tlen; Jeden hektar lasu (powierzchnia 100 m x 100 m): w ciągu 12 godzin pochłania z powietrza około 100 - 250 kg dwutlenku węgla; w ciągu doby oddaje do powietrza około 200 - 220 kg tlenu; w ciągu doby odparowuje do 40 tysięcy litrów wody (mniej więcej tyle, ile mieści mały basen pływacki); w ciągu roku zatrzymuje około 68 ton pyłów tj. mniej więcej 7500 worków cementu lub 300 wielkich pojemników na odpady;

11 11 Ekologiczna rola lasów 2. regulują (wyrównują) wilgotność i temperaturę powietrza (amplitudy dobową, miesięczną, roczną) – w okresie letnim (słonecznym) - niższa temperatura w dzień, wyższa w nocy (w stosunku do otoczenia) zimą wyższa temperatura;

12 12 Ekologiczne funkcje lasów 3. cechują się ogromną retencją wodną i wyrównują gospodarkę wodną w środowisku np. ściółka leśna (próchnica, grzyby, opadłe liście i igły) chłonie 3 x więcej wody niż sama waży; runo leśne (rośliny zielne, mchy, porosty, grzyby) zatrzymuje 5 x więcej wody niż samo waży; podszyt (krzewy), podrost (młode drzewa) i drzewostan – zatrzymują ok. 60 - 70% wody opadowej z małego deszczu – z tego 30% wody opadowej pozostaje na roślinach i jest odparowywana, zaś ok 38% opada z różnym opóźnieniem – po ustaniu deszczu i jedynie ok 32% dostaje się bezpośrednio do gleby, gdzie w większości jest retencjonowane – spływ powierzchniowy po terenie wody opadowej jest dość rzadkim zjawiskiem, zachodzącym niemal wyłącznie na zboczach o silnym nachyleniu);

13 13 Ekologiczna rola lasów 4. powodują zmniejszenie parowania z powierzchni ziemi i utraty wilgoci; 5. zwiększają lokalną wilgotność powietrza, a nawet opady (w warunkach niżowych zwiększenie lesistości o 1% może spowodować zwiększenie opadów o ponad 10 mm rocznie – co jest znaczącą wielkością w obszarach niedoboru wody i zagrożenia suszą); 6. łagodzą przebieg zjawisk klimatycznych i funkcjonowanie czynników abiotycznych środowiska; 7. chronią powierzchnię ziemi i gleby przed erozją, a pośrednio zmianami rzeźby terenu;

14 14 Stan lasów polskich

15 15 Stan lasów polskich Zasobność lasów, czyli przeciętne zasoby masy drzewnej obliczone na 1 ha lasu, jest porównywalnym, policzalnym parametrem, obrazującym jakość i stan lasów. Wg ostatnich wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu, przeciętna zasobność w lasach zarządzanych przez PGL LP wynosi : 275 m 3 / ha. Innym ważnym parametrem stanu lasów jest przyrost bieżący roczny, który w lasach PGL LP obecnie wynosi 9,4 m 3 / ha.

16 16 Stan lasów polskich

17 17 Stan lasów polskich

18 18 Stan lasów polskich Dwutlenek węgla ( CO2) to jeden z najważniejszych tzw. gazów cieplarnianych, których nadmiar w atmosferze odpowiada za zmiany klimatyczne, anomalia pogodowe i inne niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Węgiel ( CO2) akumulowany przez drzewa w procesie fotosyntezy jest jednym z najważniejszych ogniw obiegu tego pierwiastka w biosferze. Dojrzałe lasy mają największą zdolność retencjonowania CO2 – do średnio ok. 325 ton/ na 1 ha lasu ( łącznie drzewa i rośliny zielne, oraz gleba i ściółka leśna). Największą zdolność akumulacji CO2 poprzez wbudowywanie węgla w drewnie w trakcie procesów fotosyntezy mają lasy młodsze, znajdujące się w okresie kulminacji przyrostu, tj. w zależności od gatunków drzew w wieku ok. 40-80 lat. Lasy polskie ze względu na wysoką zasobność mają w skali Europy bardzo duże możliwości retencji i pochłaniania CO2.

19 19 Stan lasów polskich

20 20 Na czym polega gospodarka leśna gospodarka leśna to: (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu

21 21 Gospodarka leśna obejmuje : a) zasadniczą działalność administracyjną polegającą na zarządzaniu leśnymi zasobami ekonomicznymi, łącznie ze sprzedażą określonych efektów tej działalności oraz sprzedażą efektów działalności gospodarczej, o której mowa w lit. b), b) działalność gospodarczą, polegającą na: - hodowli, ochronie w toku zagospodarowania lasu oraz innej działalności w zakresie zagospodarowania lasu, - głównym oraz ubocznym użytkowaniu lasu oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego, - działalności dodatkowej w ramach gospodarki leśnej z zastrzeżeniem, że gospodarka leśna:

22 22 Gospodarka leśna : a) prowadzona jest; - w sposób oceniany w toku jej certyfikacji jako nie przynoszący określonej szkody innym ekosystemom leśnym, - przy dążeniu do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym, - z możliwie pełnym wzorowaniu się na odpowiednich zjawiskach i procesach przyrodniczych w ekosystemach leśnych, pozostających bez istotnej ingerencji z zastosowaniem metod gospodarki leśnej,

23 23 Gospodarka leśna w PGL LP Zgodnie z Ustawą o lasach oraz Polityką Leśną Państwa, trwale zrównoważona gospodarka leśna w PGL LP prowadzona jest na zasadach, trwałości, ciągłości, powszechnej ochrony bioróżnorodności oraz zrównoważenia podstawowych funkcji lasów, tj. funkcji przyrodniczych (ekologicznych), społecznych i produkcyjnych. Podstawową jednostką gospodarczą w LP są Nadleśnictwa ( 430 w kraju), które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o sporządzane w cyklu dziesięcioletnim Plany Urządzaniu Lasu ( PUL jest w przybliżeniu, dokumentem planistycznym analogicznym dla Planów Zagospodarowania przestrzennego sporządzanych dla Gmin). PUL jest dokumentem zatwierdzanym do realizacji przez Ministra Środowiska, po dokonaniu uprzednio procesu legislacyjnego ( konsultacje społeczne, Strategiczna Ocena, wymagane opinie urzędowe, itp.). Za realizację zadań zawartych w PUL Nadleśniczy ponosi jednoosobową odpowiedzialność.

24 24 Gospodarka leśna w PGL LP W dużym uproszczeniu, podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w PGL LP można wyjaśnić w poniższy sposób: 1. Zasada zrównoważonej gospodarki (zrównoważonego użytkowania), trwałości lasów i trwałego powiększania zasobów polega na nie dopuszczaniu użytkowania ( wycinania) większych ilości drewna w danym roku niż obliczony przyrost bieżący roczny. W LP stosowana jest zasada, że maksymalny rozmiar pozyskania drewna nie może przekraczać 60% przyrostu ( w praktyce wycinane jest w skali kraju ponad 50% przyrostu). Powoduje to coroczny wzrost zasobów drzewnych w lasach PGL LP – jest to też przyczyną wzrostu rozmiaru pozyskania związanego ze zwiększającym się bieżącym przyrostem rocznym.

25 25 Gospodarka leśna w PGL LP

26 26 Gospodarka leśna w PGL LP 2. Zasada ciągłości polega na utrzymywaniu na terenach leśnych nie przerwanego pokrycia lasami ( tj. utrzymywaniu gruntów leśnych w ciągłej produkcji). Stosowany w leśnictwie od XIX w. tzw. model lasu normalnego, został zmodyfikowany i wzbogacony o nowoczesne, proekologiczne metody hodowli lasu ( półnaturalne). W praktyce, w dużym uproszczeniu można to wyjaśnić, że stosuje się podział drzewostanów na klasy wieku ( w odstopniowaniu, co 20-lat, gdzie I kl.w. stanowią uprawy i młodniki do wieku 20 lat, II i III kl. to drzewostany dojrzewające ( 21-60 lat), IV i V kl. wieku stanowią d-stany dojrzałe ( 61-100 – w uzależnieniu od gatunku panującego w d-stanie), VI kl. to tzw. d-stany, które osiągnęły wiek rębności ( tzn. wiek w który przyrost zostaje zahamowany i rozpoczyna się proces rozpadu d-stanu) – wiek 101-120 lat ( w zależności od gat. panującego) – w d-stanach takich rozpoczyna się procesy odnowieniowe, a także pobierany jest plon w postaci cięć rębnych, oraz d-stany VII i starszych klas wieku, czyli tzw. d-stany przeszłorębne ( inaczej starodrzewia) – to d-stany w wieku 120 lat i starsze, gdzie proces odnowieniowy prowadzony jest na specjalnych zasadach. Zasada ciągłości polega w uproszczeniu, na takim urządzeniu lasu, że zrównoważony pozostaje udział poszczególnych klas wieku ( tj. np.; udział upraw i młodników w d-stanach powinien być jednakowy jak udział d-stanów rębnych).

27 27 Gospodarka leśna w PGL LP Zasada powszechnej ochrony bioróżnorodności polega na zastosowaniu w ramach wykonywanych działań gospodarczych takich procedur, metod, technologii, itd., które zapewniają ochronę wszelkich gatunków roślin i zwierząt występujących w lasach. Przykładem tego typu działalności są np.; tzw. kępy ekologiczne (kępy starodrzewia pozostawiane w ramach cięć rębnych, które służą ochronie, zachowaniu i przyspieszeniu reintrodukcji gatunków na zakładanych uprawach leśnych).

28 28 Gospodarka leśna w PGL LP Zasada zrównoważenia poszczególnych funkcji lasów polega na takiej organizacji gospodarki leśnej, aby zapewnić możliwość równomiernej realizacji 3 podstawowych funkcji lasów, tj. zapewnienia spełniania przez lasy funkcji ekologicznych, społecznych - udostępnienia lasów społeczeństwu dla wypełniania jego potrzeb w zakresie rekreacji, turystyki (las stanowi dla lokalnych społeczności miejsce pracy, wypoczynku, zbiorów płodów runa leśnego, polowań, zakupu drewna, doznań estetycznych, źródła czystego powietrza i wody, itd.), oraz osiągania właściwych efektów produkcyjnych. Ustawowo organizacja PGL LP jest samofinansująca się – nie istnieje więc możliwość dofinansowania działalności organizacji z Budżetu Państwa ( ponadto LP odprowadzają różnego rodzaju podatki, od br. również nowy podatek „obrotowy”, a wszelkie dodatkowe zyski za lata 2000-2012 zostały odprowadzone w latach 2014/2015 do budżetu w postaci dywidendy). Pomimo tego uznaje się, że uzyskiwanie rentowności nie jest celem w gospodarce leśnej – w części państw gospodarki leśne są dotowane ( np.: w Niemczech – poniżej fragment artykułu z „Lasu Polskiego”).

29 29 Gospodarka leśna w PGL LP

30 30 Gospodarka leśna w PGL LP

31 31 Gospodarka leśna w PGL LP Główny cel proekologicznego modelu hodowli lasu: Lasy gospodarcze mają być coraz bardziej podobne do naturalnych ekosystemów leśnych. - Obecnie coraz liczniejsze stają się głosy różnych specjalistów o uznaniu gospodarki leśnej w PGL LP jako formy czynnej ochrony przyrody.

32 32 Gospodarka leśna w PGL LP Leśnictwo polskie wychodzi więc naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku przez : A. Dostosowanie lasów i leśnictwa do pełnienia różnorodnych funkcji oczekiwanych przez społeczeństwo; B. Powiększenie i ochronę zasobów leśnych oraz przyrodniczych wartości lasu; C. Powszechne, ale też kontrolowane udostępnienie lasu dla potrzeb społecznych; D. Doskonalenie rozwiązań ekonomiczno- finansowych, zapewniających trwałość ekosystemów leśnych i wielofunkcyjność gospodarki leśnej

33 33 Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kozienice Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kozienice prowadzona jest ściśle wg uprzednio przedstawionych zasad, Należy nadmienić, że lasy Nadleśnictwa położone na terenie Puszczy Kozienickiej odbiegają dość znacząco od przeciętnych parametrów w lasach polskich ; przeciętny wiek naszych d-stanów wynosi 75 lat ( przy średniej krajowej 62 lata), a przeciętna zasobność wynosi 300 m3/1ha ( przy przeciętnej w PGL LP 275m3). Należy podkreślić również ponadprzeciętne zróżnicowanie siedliskowe, gatunkowe oraz bioróżnorodność naszych d-stanów, Negatywnym zjawiskiem jest nikły przyrost bieżący tutejszych d-stanów ( 6m3 /ha rocznie, przy średniej krajowej powyżej 9m3/ha). Powyższe związane jest ze stosunkowo małym udziałem d-stanów I kl. wieku ( tj. upraw i młodników) – na początku obowiązywania bieżącego PUL udział ten wynosił jedynie 6%. Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę w oparciu o aktualny PUL opracowany na lata 2011-2020.

34 34 Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kozienice Najważniejsze zadania gospodarcze w nadleśnictwie zawarte w aktualnym PUL : Przyspieszenie przebudowy d-stanów i doprowadzenie do zgodności składów gatunkowych z potencjałem siedliskowym, Stopniowa zmiana układu klas wieku d-stanów – zwiększanie udziału d-stanów I kl. wieku. Doskonalenie infrastruktury związanej z ochroną p.poż. ( d-stany Nadleśnictwa znajdują się w I strefie zagrożenia p.poż.) w tym modernizacja dojazdów p.poż., ujęć wodnych, łączności, itp. Doskonalenie infrastruktury służącej turystyczno-rekreacyjnemu udostępnianiu tutejszych d-stanów.

35 35 Znaczenie gospodarki leśnej - podsumowanie Wyciąg najważniejszych tez wynikających z powyższego opracowania: zrównoważona gospodarka leśna: LP prowadzą gospodarkę leśną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowując różne funkcje lasów i godząc związane z lasami potrzeby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze; więcej lasów: dzięki działalności LP i pracy leśników lasów w Polsce przybywa; dobry stan lasów: lasy w Polsce są w dobrym stanie, a LP prowadzą skuteczne działania mające na celu ich ochronę przed rozmaitymi zagrożeniami; ochrona przyrody: zachowanie różnorodności biologicznej jest częścią zadań i pracy leśnika. Większość lasów w zarządzie LP jest objęta różnymi formami ochrony przyrody.; własność narodowa: Lasy Państwowe opiekują się majątkiem całego narodu, wstęp do zarządzanych przez nie lasów i korzystanie z wielu ich dóbr są bezpłatne;

36 36 Znaczenie gospodarki leśnej - podsumowanie udostępnianie lasów: przez tworzenie odpowiedniej infrastruktury leśnicy zapewniają zgodne z oczekiwaniami obywateli możliwości uprawiania bezpiecznej i aktywnej turystyki i rekreacji w lasach; edukacja leśna: LP i leśnicy inicjują liczne działania edukacyjne, zwiększając świadomość ekologiczną obywateli i kształtując postawy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi; dostawca drewna: LP to największy, odpowiedzialny i profesjonalny dostawca certyfikowanego drewna dla polskich firm i obywateli, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów; pracodawca: LP to jeden z największych pracodawców w kraju i fundament przemysłu drzewnego, będącego jednym z ważnych filarów polskiej gospodarki; LP przyczyniają się do utrzymania ponad 300 tys. miejsc pracy oraz do rozwoju lokalnego i regionalnego;

37 37 Znaczenie gospodarki leśnej - podsumowanie samofinansowanie: LP są podmiotem samofinansującym, przekazującym istotne środki do budżetu państwa i realizującym zadania na rzecz dobra wspólnego, nie obciążającym podatników; profesjonalizm i pasja: dzięki zatrudnianiu wysoko wyspecjalizowanej i wykształconej kadry oraz korzystaniu z najnowszych technologii i najlepszych praktyk zarządzania LP są dobrze zorganizowane i działają sprawnie. Leśnicy w pracy łączą profesjonalizm z pasją, dzięki czemu zawód leśnika cieszy się dużym zaufaniem społecznym; współpraca lokalna: kierując się społeczną odpowiedzialnością, LP współpracują z organizacjami zewnętrznymi oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot; kontrola społeczna: działalność LP poddana jest szerokiej kontroli wielu organów państwa, organizacji społecznych oraz zainteresowanych obywateli; formy sprawowania tej kontroli określają przepisy prawa.

38 38 Znaczenie drewna jako surowca odnawialnego W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna. Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych. Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna. Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

39 39 Znaczenie drewna jako surowca odnawialnego Przemysł drzewny w Polsce jest gałęzią gospodarki, która bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, stając się potentatem eksportowym konkurencyjnym w skali światowej ( 3-4 miejsca niektórych gałęzi w świecie). Należy podkreślić, że w obecnej chwili co 10-ty pracownik w Polsce zatrudniony w przemyśle, jest pracownikiem przemysłu drzewnego. Istnieją zatem stałe naciski lobby drzewnego na PGL LP, który jest głównym dostawcą surowca (drewna) dla przemysłu drzewnego w skali krajowej, na ciągłe zwiększanie podaży drewna. Jednak stopniowy wzrost rozmiaru pozyskania drewna w PGL LP, wynika jedynie z wyżej opisanych uwarunkowań przyrostowych.

40 40 Znaczenie drewna jako surowca odnawialnego Biegunowo odległe pozostają z kolei naciski na PGL LP ze strony różnych kręgów proekologicznych, w szczególności różnorakich NGO-sów, polegające na zarzutach, że LP zwiększają ciągle pozyskanie drewna celem pomnażania domniemywanych zysków organizacji. Powyższe przekłada się na różne informacje i polemiki medialne, gdzie ze szczególnym upodobaniem eksponowane są tzw. „efekty rzeźni”, tj. zamieszczanie zdjęć zrębów, pni, itp., jako dowodu na potwierdzenie prawdziwości swoich tez. Przesłania wynikające czy to z nacisków lobby drzewnego, czy lobby ekologicznego znajdujące odzwierciedlenie w przekazach medialnych przyczyniają się jedynie do dezinformacji społeczeństwa i niczym nie uzasadnionego „podkopywania” zaufania społecznego dla działalności LP. Należy bowiem podkreślić, że prowadzone cięcia rębne (odnowieniowe) służą przede wszystkim stworzeniu miejsca dla nowych pokoleń odnawianych d-stanów, a pobierany w ich trakcie plon ( czyli drewno) jest efektem wtórnym, ma jednak zasadnicze znaczenie jako wypełnianie przez PGL LP narzuconej przez Państwo funkcji produkcyjnej lasów.

41 41 Podsumowanie „Szczególną grupą, która mi dzisiaj sprawia radość swoją obecnością, jest ogólnopolska pielgrzymka leśników. Witam dyrekcje regionalne, przedstawicieli pracowników leśnictwa i duszpasterzy na czele z biskupem Edwardem Janiakiem-duszpasterzem krajowym. Cieszę się bardzo z waszej obecności. Wiele razy miałem okazję spotykać się z waszym środowiskiem. Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra naszej ojczyzny i jej mieszkańców”.

42 42 Podsumowanie Jan Paweł II - pielgrzymka leśników polskich do Rzymu, audiencja generalna na placu św. Piotra, 28.04.2004 r.

43 43 Dziękujemy za uwagę Prosimy o zadawanie pytań.

44 44 Kozienice Nad. Partyzantów nr 62 26-670 Pionki Nadleśnictwo Kozienice 26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62 tel. 48 61 23 908 fax 48 61 23 908 kozienice@radom.lasy.gov.pl fax 48 61 23 908 8 61 23 908 kozienice@radom.lasy.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Znaczenie gospodarki leśnej w aspektach bezpieczeństwa ekologicznego kraju i ochrony środowiska. NADLEŚNICTWO KOZIENICE Pionki, dnia 27.04.2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google