Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe uczniów Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe uczniów Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe uczniów Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2 Zrealizowane konkursy w ramach działania 9.2 2008 r2009 r 9.2 Alokacja 10 100 00011 000 000 Liczba wniosków złożonych w ramach konkursu 2954 Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej 1647 Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania 1220 Kwota przyznanego dofinansowania 7 210 754,915 834 214,12 % wykorzystania alokacji 71,3953,04

3 Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MrMp% 9.2 Liczba szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe. 12490 72,58 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami, w zakresie wdrażania programów rozwojowych. 93 44 4,31 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu - 417 - Osiągnięte wskaźniki w ramach działania 9.2 od początku realizacji Mr – Wartość wskaźnika osiągnięta w ostatnim roku 2009 Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji działania

4 Typy projektów realizowanych w ramach działania 9.2 w odniesieniu do kwoty dofinansowania

5 Rodzaje działań w realizowanych projektach – działanie 9.2

6 Problemy we wdrażaniu projektów dotyczących kształcenia zawodowego  nieskuteczne aplikowanie przez beneficjentów – projekty nie spełniające wymogów merytorycznych – niewykorzystana alokacja na konkursy  brak postawienia akcentu na rozwój kompetencji kluczowych  projekty nie są kompleksowe – nie spełniają definicji programu rozwojowego  znikomy udział praktyk w realizowanych projektach  brak włączania pracodawców do procesu kształcenia  brak wdrażania modułowego systemu kształcenia w realizowanych projektach

7 Planowany termin ogłoszenia konkursu marzec 2010 roku Typ konkursu konkurs zamknięty Alokacja 12 000 000,00 PLN 7

8 Typ beneficjentów  organy prowadzące szkoły zawodowe – jednostki samorządu terytorialnego i inne organy prowadzące  szkoły zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych – dz. 9.3 pokl), tj. zasadnicze szkoły zawodowe, technika  inne podmioty – realizacja projektu na rzecz różnych szkół lub uczniów.

9 Grupy docelowe  uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych)  szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)  pracodawcy  partnerzy społeczno-gospodarczy

10 Wybór projektów w ramach działania 9.2 – założenia na 2010 rok KRYTERIA DOSTĘPU 1.Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego. 2.Beneficjent posiada siedzibę na obszarze województwa podlaskiego. 3.W przypadku projektów obejmujących tylko 1 szkołę maksymalna wartość projektu wynosi 200 000,00. 4.W przypadku projektów obejmujących więcej niż 1 szkołę, maksymalna wartość projektu stanowi odpowiednią wielokrotność kwoty 200 000,00 i jednocześnie wynosi nie więcej niż 2 000 000,00. 5.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 6.W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła, placówka oświatowa prowadząca kształcenie zawodowe) może być objęty tylko jednym projektem. 7.Programy rozwojowe szkół zakładają współpracę z przedsiębiorstwami w formie praktyk lub staży dla co najmniej 50% grupy docelowej.

11 Wybór projektów w ramach działania 9.2 – założenia na 2010 rok c.d. KRYTERIA STATEGICZNE 1.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi, finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. 2.Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią uczniowie pochodzący z obszarów wiejskich. 3.Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006.

12 Typy projektów 1. Programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości nauczania procesu w szczególności obejmujące:  dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia;  doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym;  dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne, pozaszkolne)ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych;  efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego;  modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach obowiązujących);

13 Typy projektów  współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza staże i praktyki);  wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;  wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;  wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

14 Definicja programu rozwojowego Według zapisów Szczegółowego Odpisu Priorytetów PO KL programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w Priorytecie IX spełniają łącznie następujące cechy: 1.Kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów; 2.Kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej; 3.Zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; 4.Działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE); 5.Zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa.

15 Cechy programu rozwojowego  wynika z indywidualnie przeprowadzonej diagnozy/odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i problemy  jest ukierunkowany na osiągnięcie trwałej zmiany jakościowej i wynika z planu rozwoju edukacyjnego danej szkoły placówki  jest kompleksowy  jest ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych  odzwierciedla logikę projektu  wynika z kierunków polityki edukacyjnej państwa – zmiany programowe, trendy zmian w kształceniu zawodowym  niesie ze sobą wartość dodaną – stanowi rozszerzenie, wyjście ponad to co szkoła i organ prowadzący mogłyby zrealizować bądź realizują

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego cel działaniarezultaty PROBLEM OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPETENCJE KLUCZOWE Projekt rozwojowy szkoły powinien zakładać rozwój kompetencji kluczowych.  Kompetencje kluczowe zostały zdefiniowane w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)  Stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych wszystkim osobom do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego KOMPETENCJE KLUCZOWE Kompetencje kluczowe Język ojczystyJęzyki obce Matematyka i kompetencje naukowo-techniczne Informatyka umiejętność uczenia się Umiejętności społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna

19 Problemy szkół zawodowych  brak specjalistów do nauczania zawodu  niewystarczające znaczenie praktycznej nauki zawodu  niewystarczający udział pracodawców w procesie kształcenia  kształcenie na poziomie odbiegającym od wymogów rynku pracy  brak oferty zajęć dodatkowych  brak nowoczesnych materiałów dydaktycznych  niewystarczające korzystanie z technologii informatycznych w procesie nauczania przedmiotów innych niż informatyka (ogólnych i zawodowych)

20 Przykłady finansowanych działań  zatrudnienie specjalisty w danej branży (przepisy oświatowe dają możliwość zatrudnienia specjalisty nie będącego nauczycielem)  zajęcia dodatkowe poprawiające jakość kształcenia  doradztwo edukacyjno-zawodowe  zakup pomocy naukowych, sprzętu ICT jeżeli szkoła nie posiada wystarczających zasobów  zakup materiałów multimedialnych – filmy, prezentacje, muzyka, zdjęcia  praktyki poza miejscem nauczania, u przedsiębiorcy spoza miasta czy regionu  -praktyki wykraczające poza wymagany programem nauczania wymiar (wartość dodana)  finansowanie instruktorów praktycznej nauki zawodu nie będących nauczycielami  finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

21 Program rozwojowy szkoły – przydatne poradniki Kształcenie zawodowe poradnik beneficjenta – MEN, maj 2009 Jak budować programy rozwojowe szkół, by edukacja była skuteczna, przyjazna i nowoczesna – MEN, październik 2009 www.men.gov.pl

22 Najczęściej popełniane błędy partnerstwo  Partnerstwem nie jest relacja organ prowadzący – szkoła  Partnerstwo to określony rodzaj współpracy pomiędzy podmiotami określony w Systemie Realizacji POKL  Udział partnera musi być uzasadniony  Partnerstwo polega na wspólnej realizacji projektu, partner realizuje określoną cześć projektu/określone zadanie, zadania  Partnerstwem nie jest zlecanie usług, partnerem nie jest wykonawca ZAKRES REALIZACJI PROJEKTÓW PARTNERSKICH OKREŚLONY PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ POKL 23 KWIETNIA 2009

23 Najczęściej popełniane błędy opis działań  Powinien być dokładny i konkretny, nie może być zbyt ogólny, nie ma też potrzeby aby był nadmiernie rozbudowany – powinien zawierać najistotniejsze, niezbędne informacje  Powinien zawierać informacje na czym polega dane działanie, kto i w jaki sposób je zrealizuje, dla kogo i po co jest dane działanie – opis grupy docelowej działania, liczba uczestników.  Struktura opisu zadań musi być identyczna ze strukturą zadań w budżecie projektu – nazwy i numeracja.  Opis zadań powinien by na tyle dokładny aby umożliwiał ocenę niezbędności zaplanowanych wydatków – powinien odzwierciedlać wydatki!!

24 Najczęściej popełniane błędy opis grupy docelowej  Powinien być zrozumiały i konkretny dla osoby z zewnątrz, która nie zna uczniów ani struktury (klas, grup, kierunków, oddziałów itp.) w danej szkole  Z opisu powinno jasno wynikać dla jakich uczniów, nauczycieli są poszczególne zadania – charakterystyka, kryteria wyboru do poszczególnych form wsparcia  Każde zadanie powinno zawierać ww. informacje z osobna tak aby nie było wątpliwości do jakich zadań przypisać poszczególne osoby/grupy/klasy

25 Najczęściej popełniane błędy rezultaty i produkty  Produkty to podsumowanie realizowanych zadań np. liczba godzin zajęć łącznie, liczba uczestników poszczególnych zadań; rezultaty to efekty realizowanych zadań.  Rezultaty zarówno twarde jak i miękkie są mierzalne i powinny być udokumentowane tak więc dla jednych i drugich powinny być określone zakładane wartości do osiągnięcia oraz sposób mierzenia i dokumentowania.  Często pomijane są rezultaty w znaczeniu efektów, tj. pomijanie zmiany jakościowej: Samo zrealizowanie działań, samo uczestnictwo w zajęciach, działaniach, samo skorzystanie ze wsparcia (produkty) nie oznacza zmiany jakościowej. Zmiana jakościowa dotyczy zmian w zakresie wiedzy, kompetencji, umiejętności, postaw dla których powinny być określone: sposób mierzenia (np. test, egzamin) oraz dokumentowania (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat).

26 Najczęściej popełniane błędy rezultaty i produkty  POMIJANIE ZMIANY JAKOSCIOWEJ  BRAK OKREŚLENIA SPOSOBU MIERZENIA DLA KAŻDEGO Z REZULTATÓW OSOBNO (miękkich i twardych)  BRAK OKREŚLENIA ZAKŁADANEGO POZIOMU DO OSIĄGNIĘCIA REZULTATÓW MIĘKKICH I TWARDYCH (brak wartości określonej % lub liczbą)

27

28 REALIZACJA ZASADY WYNIKA Z:  Oprócz prawa wspólnotowego – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 w sprawie EFRR, EFS, FS oraz Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie EFS  PO KAPITAŁ LUDZKI – przyjęty przez KE, w dokumencie tym mowa jest miedzy innymi o obowiązku dokonywania w każdym projekcie analizy sytuacji kobiet i mężczyzn ANALIZA SYTUACJI KOBIET I MĘZCZYZN oznacza:  Przedstawienie danych ilościowych i jakościowych w podziale na płec oraz odniesienie się do występujących barier równości w obszarze projektu (np. Stereotypy płci, niski udział mężczyzn w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, niewidoczność kwestii płci w prowadzeniu zajęć, doborze zajęć, niewystarczający system opieki przedszkolnej). KE zdefiniowała 10 barier płci.  Pokazanie za pomocą danych liczbowych i jakościowych w jakiej sytuacji znajdują się kobiety i mężczyźni należący do grupy docelowej projektu  Dane ilościowe powinny dotyczyć obszaru problemowego projektu, zgodnie z charakterem danego działania/poddziałania oraz dotyczyć danej grupy docelowej  Dane ilościowe zgodnie z zasadą wyboru danych najbliższych projektowi Spełnianie zasady równości szans Ki M ocenia się wg standardu minimum - Każdy z realizowanych w ramach POKL projektów musi spełniać standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jego niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie horyzontalnym oceny wniosku.

29 Czym jest analiza sytuacji kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych  podanie liczby uczennic/uczniów, którzy są grupą docelową projektu – wsparcie kierowane do wszystkich uczniów lub do części uczniów danej szkoły  dokonanie analizy sytuacji i potrzeb uczennic i uczniów dane szkoły/klasy/kierunku w obszarze problemowym projektu i dobór adekwatnych działań  odniesieniu się do istniejących barier równości w edukacji w ogóle - stereotypy!.

30 Zróżnicowana liczba kobiet i mężczyzn uczęszczających do danej szkoły/klasy nie jest nierównością płci lecz faktem demograficznym, należy podąć te dane ale jeżeli wszyscy uczniowie otrzymują tą samą ofertę edukacyjną, to celem projektodawcy nie jest zmiana istniejących proporcji. Liczby w podziale na płeć są istotne gdy wsparcie w ramach projektu kierujemy tylko do części uczniów. W takim wypadku grupa docelowa projektu powinna być podzielona proporcjonalnie do ich udziału w grupie wszystkich uczniów w szkole/klasie.

31 Jak likwidować bariery równości w edukacji – przykłady działań równościowych  Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy - włącz a nie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć (komputery, matematyka, języki obce, prace techniczne, podstawy gotowania, przedmioty humanistyczne); brak podziału na zawody dla kobiet i mężczyzn w znaczeniu otwartego dostępu  Przekazywanie dzieciom i młodzieży niestereotypowej wiedzy oraz pokazywanie szerokiego niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych - niestereotypowy przekaz kierowany do uczennic i uczniów, dodatkowe zajęcia równościowe

32  Zapewnienie, że uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zajęciach i otrzymać wsparcie jednakowej jakości  Wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości płci, stereotypom i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy (nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami, szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami; poruszanie kwestii szacunku dla płci i kształtowania partnerskich relacji między płciami).  Zaangażowanie rodziców obu płci w życie szkoły (w szczególności ojców/opiekunów).

33 STANDARD MINIMUM - na jego podstawie sprawdza się czy zasada równości szans kobiet i mężczyzn została zachowana w projekcie. Standard składa się z 6 pytań, aby projekt otrzymał pozytywną ocenę musi uzyskać co najmniej 2 pozytywne odpowiedzi. 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? – każdy wniosek o dofinansowanie musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym. 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? - w przypadku wykazania przez analizę sytuacji kobiet i mężczyzn braku nierówności w obszarze projektowym nie oznacza to automatycznego zwolnienia z dalszego wypełniania standardu minimum. Brak nierówności musi zostać wykazany na podstawie danych ilościowych weryfikowalnych przez członków KOP. 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? - dane ilościowe w podziale na płeć powinny dotyczyć zarówno zasięgu realizacji projektu a więc np. gminy, powiatu, regionu, kraju, szkoły, jak również obszaru interwencji np. adaptacyjności, rynku pracy, edukacji, danej branży czy sektora.

34 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? - zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn i być zróżnicowane pod kątem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn (projekty, w których nie zdiagnozowano barier ze względu na płeć powinny także przewidywać działania zmierzające do przestrzegania zasady, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn. 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? - rezultaty mają być podane w podziale na płeć (w przypadku projektów kierujących wsparcie do osób). Powinna znaleźć się tu również informacja w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia istniejących nierówności ze względu na płeć w obszarze projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych wsparciem do osób, jak i instytucji). 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? - powinna znaleźć się informacja w jaki sposób projektodawca planuje przestrzegać zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania projektem.

35 RÓWNOŚC SZANS – MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY PISANIU WNIOSKU  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ – ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ  INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA  ZASADA ROWNOSCI SZANS KOBIET I MEZCZYZN – FAQ  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL poradnik - MRR www.efs.gov.pl rownoscplci@mrr.gov.pl

36 Niezbędne dokumenty przy pisaniu wniosku 1.Szczegółowy Opis Priorytetów POKL – dz. 9.1.2 2.Plan działania na rok 2010 3.Dokumentacja konkursowa na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/10 4.Wniosek o dofinansowanie projektu - Instrukcja

37 Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. F. Kleeberga 20 Tel. 085 65 48 260 Fax. 085 65 48 201

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe uczniów Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google