Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka Wykłady 1Zarządzanie logistyczne 2 Literatura: Council of Logistics Management, 1992 Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka Wykłady 1Zarządzanie logistyczne 2 Literatura: Council of Logistics Management, 1992 Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Logistyka Wykłady 1Zarządzanie logistyczne

3 2 Literatura: Council of Logistics Management, 1992 Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWN 2002 Czerska Joanna: Doskonalenie strumienia wartości. Difin Warszawa 2009 H. C. Pfohl, Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 1999 J.Witkowski: Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, AE Wrocław, 1995

4 Zarządzanie logistyczne3 3 Logistyka znana i stosowana była już w armiach świata starożytnego, gdzie kojarzono ją przede wszystkim z zaopatrzeniem oddziałów wojskowych w żywność i broń.

5 Zarządzanie logistyczne4 4  termin pochodzi od greckiego słowa logos lub logicos, które oznaczają liczenie, sztukę kalkulowania, ale także rozsądek, siłę rozumu. Do tych słów nawiązał cesarz bizantyjski Leontos VI (886-911) w swoim dziele „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”. Wyróżnił on obok strategii i taktyki trzecią naukę wojenną – logistykę.

6 Zarządzanie logistyczne5 5 Rozwój logistyki nastąpił w okresie drugiej wojny światowej za sprawą armii walczących na frontach, jednakże nadal dotyczył głównie spraw wojskowości. W tym czasie zostało rozwinięte oprzyrządowanie matematyczne, zaimplementowano badania operacyjne do rozwiązywania problemów natury logistycznej.

7 Zarządzanie logistyczne6 6 Lata powojenne to okres gwałtownego rozwoju gospodarki światowej, jej modernizacji, ale z drugiej strony także pojawienia się naturalnych barier wzrostu takich jak np. wyczerpywanie się surowców lub zanieczyszczenie środowiska. To czas, w którym koncepcje logistyczne z wojskowości przeniknęły do praktyk cywilnych.

8 Zarządzanie logistyczne7 7 1. Faza startu i budzenia się logistyki – II połowa lat 50-tych XX wieku – Początki budowy koncepcji logistyki w USA, jako funkcji podrzędnej wobec produkcji, zorientowanej na fizyczną dystrybucję towarów. Poszczególne elementy takie jak: magazynowanie, transport, czy zapasy lub pakowanie były rozpatrywane cząstkowo, odrębnie w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa.

9 Zarządzanie logistyczne8 8 2. Faza definiowania i konceptualizacji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce – lata 60 w USA i 70 w Europie Zachodniej. Okres, w którym elementy fizycznej dystrybucji towarów zaczęto traktować jako zintegrowaną całość. Rozwojowi sprzyjał postęp w sferze technologii, w zakresie technik gromadzenia i przetwarzania danych, nasilający się zakres zmian strukturalnych w transporcie.

10 Zarządzanie logistyczne9 9 3. Faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli logistyki) – II połowa lat 70-tych i I połowa lat 80-tych. Stałe rozszerzanie zakresu przedmiotowo- strukturalnego i instytucjonalnego logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwa, instrument planowania oraz strategicznego działania na rynku.

11 Zarządzanie logistyczne10 4. Faza dynamicznego rozwoju logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i układu powiązań rynkowych (powszechne wykorzystywanie walorów logistyki w praktyce) – od II połowy lat 80-tych XX wieku – Logistyka okazała się instrumentem racjonalizacji i obniżki kosztów w skali przedsiębiorstwa oraz makroekonomicznej. Okres globalizacji struktur i działań logistycznych oraz integracji poprzez systemy informatyczne.

12 Zarządzanie logistyczne11

13 Zarządzanie logistyczne12 Definicję logistyki biznesu zaproponował w 1992 roku CEN (Comitet Europen de Normalisation): Logistyka to planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływów dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach, minimalnym zaangażowaniu kapitału.

14 Zarządzanie logistyczne13 Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): - obsługę klienta, - prognozowanie popytu, - przepływ informacji, - kontrolę zapasów, - czynności manipulacyjne, - realizowanie zamówień, - czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części,

15 Zarządzanie logistyczne14 -lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, -procesy zaopatrzeniowe, - pakowanie, - obsługę zwrotów, - gospodarowanie odpadami, - czynności transportowe i składowanie. (Council of Logistics Management, 1992).

16 Zarządzanie logistyczne15 Dostawcy materiałów Wytwórca Dystrybucja Magazyny Detalista Dostawcy surowców

17 Zarządzanie logistyczne16 Logistyka jako metoda działania: to system, proces, sposób działania, którego celem jest: - wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, - dostarczenie odpowiednich towarów do odpowiedniego miejsca w określonym czasie, przy optymalnym poziomie kosztów

18 Zarządzanie logistyczne17 Rys.......Przepływ materiałów w przedsiębiorstwie Źródło: Skowronek, 1999 CENTRUM STEROWANIA PRZEPŁYWEM- KIEROWNICTWO Sfera zaopatrzenia Sfera produkcji Sfera zbytu Przepływ dyspozycji sterujących Przepływ informacji Fizyczny przepływ materiałów Strumienie dostaw zewnętrznych

19 Zarządzanie logistyczne18 System zarządzania, w definicjach nie wymienia się wszystkich funkcji lecz tylko niektóre na przykład:  planowanie,  organizowanie,  controlling przy czym podkreślane są planowanie i kontrola, brakuje w nich funkcji motywacyjnych, z uwypukleniem instrumentów ekonomiczno - finansowych

20 Zarządzanie logistyczne19 W modelu logistycznym produkcji wyróżnia się następujące przepływy dóbr fizycznych : “łańcuch dostaw” - dotyczy procesu zaopatrzenia w media i materiały, zatrudnienia pracowników, organizacji stanowiska pracy (wytwarzanie) oraz dystrybucji wytworzonych produktów (przemieszczanie),

21 Zarządzanie logistyczne20 “łańcuch konwersji” - dotyczy utrzymania dóbr (środków trwałych - aktywów) we właściwym produkcyjnym stanie, na odpowiednim poziomie pracy bezawaryjnej,

22 Zarządzanie logistyczne21 “łańcuch usuwania” - obejmuje: * usuwanie odpadów, * ich recyrkulację w celu odzyskania części nadającej się do ponownej produkcji, * likwidację pozostałych odpadów.

23 Zarządzanie logistyczne22 Logistyka w obrębie przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Surowce, półprodukty, materiały pomocnicze Surowce, półprodukty, materiały pomocnicze, wyroby gotowe Wyroby gotowe, półprodukty, wyprodukowane części Magazyn dostaw- ców Magazyn wyrobów gotowych Magazyn zaopatrze- niowy Magazyn zbytu Proces produkcji Magazyn przejściowy Rynek zaopatrze -niowy Rynek zbytu Materiały zbędne, opakowania zwrotne, odpady Logistyka procesów utylizacyjnych Logistyka materiałowa Przepływ dóbr rzeczowych

24 Zarządzanie logistyczne23 By odpowiedzieć na pytanie czy logistykę można uznać za dziedzinę nauki, trzeba znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy logistyka ma własny przedmiot ? Przedmiotami logistyki są strumienie zasilania w łańcuchu logistycznym (materiały, towary, produkty). Do łańcuchów logistycznych zalicza się:  strumienie przepływów fizycznych  usługi  informację i informatykę, zasilanie pieniężne  zasilanie osobowe.

25 Zarządzanie logistyczne24 2 Czy ma podmiot ? Podmioty logistyczne w gospodarce to: * kierownictwo zakładu (firmy), w której występuje logistyka * kierownictwo komórek logistycznych oraz bazy logistycznej * kierownictwo komórek funkcjonalnych * społeczność zakładu (firmy) uczestnicząca w realizacji procesów logistycznych * inne podmioty gospodarki cywilnej

26 Zarządzanie logistyczne25 Rys. 17 Przepływ informacji logistycznych Źródło: Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWN 2002. Planowanie strategiczne Planowanie zdolności produkcyjnych Planowanie logistyki Planowanie produkcji Planowanie zaopatrzenia Zarządzanie zapasami Zarządzanie zamówieniami Przetwarzanie zamówień Dystrybucja Transport i dostawa Zaopatrzenie

27 Zarządzanie logistyczne26 Od logistycznej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem wymaga się zintegrowania i skoordynowania przepływu: * materiałów, * informacji * pieniędzy.

28 Zarządzanie logistyczne27 Z czynników tych na naczelnym miejscu jest informacja. Jej celem jest zapewnienie jak najszybszej i najlepszej odpowiedzi na potrzeby odbiorców, dzięki szybkiemu przepływowi danych z rynku do producenta.

29 Zarządzanie logistyczne28 Co kupić? Ile kupić? Gdzie kupić? Kiedy kupić? Kiedy kupić? Co kupić? Gdzie kupić? Ile kupić? Problemy decyzyjne zaopatrze nia Rys......... Główne problemy decyzyjne dotyczące logistyki zaopatrzenia

30 Zarządzanie logistyczne29 Przepływ materiałów związany jest z całym procesem transportowo ‑ magazynowym, ukierunkowanym na budowanie najefektywniejszych łańcuchów dostaw dóbr do klienta.

31 Zarządzanie logistyczne30 Przepływ pieniędzy dotyczy optymalizacji warunków handlu z dostawcami i odbiorcami tak, aby obrót kapitału stał się jak najkrótszy.

32 Wykłady - Logistyka31 Wdrażanie strategii logistycznej w przedsiębiorstwie związane jest ze spełnieniem określonych wymagań dotyczących w szczególności:

33 Wykłady - Logistyka32  1 1 opracowania odpowiedniej struktury organizacyjnej, aby zarządzanie przedsiębiorstwem dostosowane było do koncepcji logistycznej, tzn. aby możliwa była ciągła kontrola zakresu obowiązków nadanych poszczególnych komórkom przy zmianie charakteru produkcji;

34 Wykłady - Logistyka33 2 elastyczności produkcji w celu szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku;

35 Wykłady - Logistyka34 3 marketingu jako sprawnego narzędzia badania potrzeb i preferencji odbiorców;

36 Wykłady - Logistyka35 4 technologii informacyjnej jako efektywnego narzędzia zbierania, zapisywania oraz przetwarzania danych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji przy użyciu między innymi kodów kreskowych;

37 Wykłady - Logistyka36 5 zmian w sposobie myślenia zarządu oraz innych osób, szczególnie osób kierownictwa, zorientowanych na potrzeby gospodarki rynkowej,

38 Wykłady - Logistyka37 6 ścisłej kooperacji z dostawcami i odbiorcami jako drogi do stosowania koncepcji dostaw na określony termin;

39 Wykłady - Logistyka38 7 obsługi sprzedażnej i posprzedażnej klienta, zapewniającej sprawny serwis;

40 Wykłady - Logistyka39 8 uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych, tzn. minimalizacja kosztów składowania odpadów lub ich całkowite eliminowanie,

41 Wykłady - Logistyka40 9 wydajnego wyposażenia technicznego produkcji i łańcucha transportowo ‑ magazynowego;

42 Wykłady - Logistyka41 10 gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstwa do rozszerzenia profilu produkcji lub jej zmiany;

43 Wykłady - Logistyka42 11 rozbudowy infrastruktury gospodarczej wspomagającej przepływ dóbr: - drogi kołowe (autostrady); - drogi wodne (hydrotransport); - lotniska (cargo); - telekomunikacja.

44 Wykłady - Logistyka43 ● 12 rozbudowy magazynów centralnych i pośrednich wraz ze środkami transportowymi.

45 Wykłady - Logistyka44 Przedstawione powyżej wymagania nie obejmują wszystkich uwarunkowań i wymagań mieszczących się w systemie logistycznym, jaki powinien być wdrażany w przedsiębiorstwie, ukazują jednak kompleksowość i złożoność tej koncepcji zarządzania.

46 Wykłady - Logistyka45 Efektami kompleksowego wdrażania zintegrowanej strategii logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem są: 1) lepszy poziom obsługi klienta mierzony: a/ poziomem cen akceptowanych przez klienta, b/ jakością dostarczanych produktów, c/ czasem dostawy,

47 Wykłady - Logistyka46 d/ terminowością dostaw (dostawy na określony dzień i godzinę), e/ elastycznością dostawy (specjalne życzenia kontrahentów), f/ sprawnością obsługi serwisowej.

48 Wykłady - Logistyka47 2) skracanie czasu przepływu materiałów, począwszy od dostawców poprzez produkcję i dystrybucję do końcowego odbiorcy, między innymi przez: a/ skracanie czasów międzyoperacyjnych,

49 Wykłady - Logistyka48 b/ redukcję poziomu zapasów magazynowych, c/ usprawnienie łańcucha transportowo ‑ magazynowego, d/ zwiększenie elastyczności produkcji, e/ optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych;

50 Wykłady - Logistyka49 3) właściwa technologia informacyjna w przedsiębiorstwie, przejawiająca się w szybkim obiegu pewnej (prawdziwej) informacji i sprawnym systemie wewnętrznej kontroli, przez: a/ optymalne zaprojektowanie przepływu informacji, b/ właściwe przetwarzanie informacji na drodze doboru poprawnego oprogramowania,

51 Wykłady - Logistyka50 c/ szybkie zbieranie danych z zastosowaniem techniki automatycznej identyfikacji, d/ usprawnienie transmisji informacji z użyciem elektronicznych nośników informacji;

52 Wykłady - Logistyka51 4) minimalizacja kosztów własnych, szczególnie w fazie zaopatrzenia i zbytu, poprzez: a/ zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum, b/ podniesienie jakości wyrobów, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi serwisowej.

53 Wykłady - Logistyka52 Efektem końcowym strategii logistycznego podejścia powinien być: wzrost produktywności, uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku.

54 Wykłady - Logistyka53 Logistyka dostaw Zaopatrzenie

55 Wykłady - Logistyka54 Uwzględniając fazy przepływu materiałów (strumieni rzeczowych) opartych na decyzjach podejmowanych w wyniku przetwarzania strumieni informacyjnych przebiegających w przeciwnym kierunku, system logistyczny można przedstawić jako układ czterech podsystemów (rys.4.):

56 Wykłady - Logistyka55 Logistyka zaopatrzenia: – dostarczanie dóbr od dostawców na rynku zaopatrzeniowym do magazynu zaopatrzenia przedsiębiorstwa; - możliwy jest także bezpośredni przepływ dóbr z rynku zaopatrzenia do miejsc przetwarzania materiałów w przedsiębiorstwie.

57 Wykłady - Logistyka56 DOSTAWCY MATERIAŁÓW Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca i Dostawca n uzupełnianie zapasów, transport materiałów żądania dostaw, stan zapasów, modyfikacje Realizacja zadań (Procesy fizyczne) Zaopatrzenie (procesy administracyjne)  przyjęcie zamówienia i magazynowanie,  fizyczne sortowanie (kompletacja),  pakowanie,  znakowanie (kody),  wysyłka.  wybór dostawcy,  rejestracja zamówienia,  zarządzanie zapasami,  zarządzanie składowaniem,  sortowanie zamówień,  prawne warunki dostaw. Magazyny i spedycja dostawy dokładnie na czas (transport wahadłowy) żądania dostaw zgodnie z rytmem produkcji Wytwarzanie (produkcja) Pozyskiwanie materiałów (zaopatrywanie) KLIENCI (odbiorcy produktów)

58 Wykłady - Logistyka57 Logistykę zaopatrzenia można zdefiniować jako logistyczny system celowy, który: - bazuje na zintegrowanej koncepcji pozyskiwania potrzebnych materiałów: we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie, we właściwym miejscu i czasie dla zagwarantowania możliwości realizacji celów przedsiębiorstwa, - działa w szerokim obszarze: od rynku dostawców do rynku zbytu.

59 Wykłady - Logistyka58 W logistyce zaopatrzenia wyróżnia się trzy podstawowe zasady: 1. indywidualne zaopatrzenie w razie zapotrzebowania, 2. zaopatrzenie z utrzymaniem zapasów, 3. dostawa zsynchronizowana z produkcją lub zużyciem.

60 Wykłady - Logistyka59 Planowanie potrzeb materiałowych jest podstawą organizowania całego procesu zaopatrzenia i sterownia zapasami. Tworzenie zapasów magazynowych służy do wyrównania struktur czasowych i ilościowych w przepływach materiałowych dóbr fizycznych dostarczanych do przedsiębiorstwa. Zapasy materiałowe stanowią bufor pomiędzy przepływami towarów na wejściu i wyjściu przedsiębiorstwa.

61 Wykłady - Logistyka60 Zaopatrzenie Zam ó wienia

62 Wykłady - Logistyka61 Opracowanie zam ó wień - Zam ó wienie jest podstawą przepływu informacji w systemie logistycznym. Kompletność i prawidłowość informacji ma istotne znaczenie z tego względu, iż stanowi wejście do systemu logistycznego.

63 Tabela 3-01. Materiały potrzebne do produkcji 62 Rodzaj materiału Odległość km Ilość m 2 Cena jedn. zł/m 2 Koszty zakupu zł Skóra z kozy (naturalna, licowa) 150 377 95 35 815 Skóra ze świni (naturalna, licowa) 78 262 80 20 960 Imitacja skóry z węża54 120 60 7 200 Płótno usztywniające (s. zimowy) 103000/ 8000 Spody23018 700 Futra, kożuchy (sezonowo) 22500 Obcasy, fleki9300 Zamki(sezonowo)7500 Sprzączki700 Ozdoby1800 Sznurówki50 Materiały wykończeniowe (kleje, pasty, utwardzacze) s. letni s. zimowy: Razem: 4000 101 525 136 525

64 Wykłady - Logistyka63 Błędy w tych informacjach zazwyczaj nie są wykrywane przez kontrolę w systemie, zostają zauważone dopiero wtedy, gdy towary dotrą do punktu odbioru.

65 Wykłady - Logistyka64 Poza tym zam ó wienie jest ważnym źr ó dłem informacji dla innych dział ó w przedsiębiorstwa. Zam ó wienie zewnętrzne (zam ó wienie klienta) jest ważnym ogniwem łączącym logistykę dystrybucji dostawc ó w i logistykę zaopatrzenia klienta.

66 Wykłady - Logistyka65 Logistyka dostaw Zapasy

67 Wykłady - Logistyka66 W zarządzaniu zapasami podejmuje się szereg decyzji. Między innymi decyduje się o: -terminach, - wielkości dostaw określonych rodzajów zapasów, - formach ich kontroli. Wyodrębnić można trzy systemy decyzyjne:

68 Wykłady - Logistyka67 - system punktowy składania zamówień ( reorder point system ) osiągnięcie ustalonego poziomu zapasów jest sygnałem do przygotowania i wysyłania zamówienia; * poziom ten jest tak wyznaczony, aby istniejące zapasy wystarczyły w okresie kiedy nie nadejdzie nowa dostawa; * wielkość zamawianych partii materiałów wynika z przyjęcia koncepcji tzw.: „ekonomicznej wielkości zamówień (EWZ)”;

69 Logistyka.....nr68  system okresowy (periodic review system) – przegląd poziomu zapasów dokonywany jest w równych odstępach czasu, i po każdym przeglądzie dokonuje się zamówienia w taki sposób, aby osiągnąć wcześniej określoną pożądaną wielkość; - poziom zamówienia wynika z maksymalnej wielkości wyznaczonej dla każdego rodzaju zapasów;

70 Logistyka.....nr69 - system ciągłej obserwacji (continuous review system) Stan zapasów podlega ciągłej obserwacji a zamówienia składa się wg stałej wielkości partii, kiedy obserwowane zapasy osiągną określony poziom R. System ten determinowany jest dwoma parametrami: - wielkością zamawianych partii, - wielkością określonego parametru R.

71 Wykłady - Logistyka70 Aby obliczyć optymalne Q (EWZ) należy obliczyć koszty: D - wielkość popytu (zużycia) w roku, S - koszt zamówienia (przestawienia produkcji), C - koszt jednostki towaru (produktu), i - stopa określająca relację między kosztami utrzymania zapasów, a ich wartością, TC - łączne koszty składania zamówień oraz utrzymania zapasów.

72 Wykłady - Logistyka71 Rys. 3-1-1. Koszty składania zamówień i koszty utrzymania zapasów

73 Wykłady - Logistyka72 ______________ Wartość: Q =  2*S*D / i*C S - koszt zamówienia (przestawienia produkcji), D - wielkość popytu (zużycia) w roku, C - koszt jednostki towaru (produktu), i - stopa określająca relację między kosztami utrzymania zapasów, a ich wartością, Roczne koszty utrzymania zapasów [K uz ] wyniosą: K uz = i * C * Q / 2 Roczne koszty składania zamówień: K sz = S*D / Q

74 Wykłady - Logistyka73 Zatem: TC = (S*D / Q) + (i * C*Q/2) Wyliczyć należy dla min trzech wartości. Funkcja TC osiągnie minimum, gdy: ____________ Q =  2*S*D/ i*C

75 Wykłady - Logistyka74 Popyt zależny można obliczyć na podstawie: - wcześniejszych zamówień (uwzględnionych w planach produkcji), - prognoz popytu niezależnego, - norm zużycia, - posiadanych zapasów. Natomiast popyt niezależny to popyt na wyroby gotowe, ujawniający się na rynku.

76 Wykłady - Logistyka75 Model stałego punktu zamawiania polega na tym, iż zawsze składa się zamówienie o wielkości Q = EWZ gdy poziom zapasów spadnie do ustalonej wcześniej wielkości R. System ten ma dwa parametry: Q i R

77 Wykłady - Logistyka76 Poziom zapasu Czas zapas bezpieczeństwa czas trwania zamówienia cykl zamówień średni zapas magazynowy Q/2 wielkość zamówienia Q przebieg popytu zapas przeciętny zapas krytyczny –złożenie zamówienia Rys. 3-1-2. Poziom zapasów materiałowych

78 Wykłady - Logistyka77 Stałymi parametrami są tu: P - odstęp między kolejnymi zamówieniami, S - maksymalny poziom sumy zapasów bezpieczeństwa, cyklicznych i zapasów w drodze. W czasie przeglądu zapasów ustala się: - istniejący w firmie zapas bezpieczeństwa (B), - zapas cykliczny (M), - zamawia różnicę między S, a tymi zapasami (Q = S - M - B). Parametr S musi równać się zapasowi bezpieczeństwa i przewidywanemu średniemu popytowi w okresie P + L.

79 Tabela 3-1. Dostawcy materiałów potrzebnych do produkcji ćwiczenia78 Rodzaj materiałuNazwa i adres dostawcy Odległość km Ilość na rok m 2 Ilość palet szt. Cena jedn. zł/m 2 Koszty zakupu zł Skóra z kozy (naturalna, licowa) Konfekcjoner Sp. z o.o. 150 37740 95 35 815 Skóra ze świni (naturalna, licowa) Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy - Siedziba 78 26226 80 20 960 Imitacja skóry z węża Przedsiębiorstwo Usługowe MASTERS 54 12012 60 7 200 Płótno usztywniające (s. zimowy) 10100103000/ 8000 Spody23018 700 Futra, kożuchy (sezonowo) 22500 Obcasy, fleki9300 Zamki (sezonowo)7500 Sprzączki700 Ozdoby1800 Sznurówki50 Materiały wykończeniowe (kleje, pasty, utwardzacze) xx.yyyyyyy s. letni s. zimowy: Razem: 4000 101 525 136 525

80 Wykład -879 Operatywny plan produkcji jest tłumaczony na potrzeby netto w przyjętym przedziale czasowym. W ustalonej jednostce czasu posługujemy się równaniem stanu zapasów: A + B - C = X A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień, C - wielkość potrzeb, X - zapas dyspozycyjny (na przyszłe potrzeby).

81 Dostawcy Zarządzanie logistyczne80

82 Wykłady - Logistyka81 Kryteria oceny dostawców: Dostawców ocenia się pod względem spełnienia następujących kryteriów:  jakość wyrobu lub usługi, spełnienie wymagań przyszłego użytkownika,  posiadanie obowiązujących i dobrowolnych świadectw, certyfikatów na wyrób, aprobat, uznań, dopuszczeń,  szybkość i terminowość dostawy,

83 Zarządzanie logistyczne82 N T Opracowanie zapytania ofertowego Dział Handlowy Cena, warunki płatności, warunki dostawy Dostawca kwalifikowan y Ankietowanie dostawcy Weryfikacja i zatwierdzenie Akceptacj a N Wstępna ocena pod względem kryteriów krytycznych K Spełnienie wymagań Wprowadzenie poprawek Weryfikacja wniosku Przygotowanie wniosku o umieszczeniu na liście Dalsza ocena Odrzucenie kandydatury Spełnienie wymagań Analiza wniosku Zatwierdzenie wniosku o zakwalifikowaniu dostawcy Spełnienie kryteriów krytycznych W Wpis do rejestru listy kwalifikowanych dostawców N T N T N T Dokumentacja (informacje dotyczące kryteriów oceny) Następna Rys. 4.3-a. Schemat blokowy podsystemu analiz dostawców, zamawiania i zakupu surowców i części

84 Wykłady - Logistyka83  stosowany system jakości,  system zarządzania środowiskowego,  sposób i termin zapłaty,  cena,  okres współpracy,  sposób dostawy,  inne mające wpływ na jakość.

85 Wykłady - Logistyka84 Potrzeba zakupu wynika ze:  stanu zapasów (kartoteki, raporty magazynowe),  limitu zapasów,  planu produkcji,  planowanych wskaźników zużycia surowców,  potrzeb rozruchu technologicznego,  planu zakupów.

86 Wykłady - Logistyka85 W zapotrzebowaniu określa się :  nazwę surowca, materiału pomocniczego, opakowania,  wymagania – nr WTS (wymagania techniczne dla surowców i materiałów pomocniczych – dokument określający parametry jakościowe, metody badań surowców i materiałów pomocniczych) lub specyfikację (jeśli nie opracowano WTS),

87 Wykłady - Logistyka86 - termin dostawy (w przypadku zapotrzebowań rocznych z rozbiciem na kwartały, miesiące lub harmonogram dostaw),  ilość,  inne niezbędne informacje jak: · żądanie przysłania atestu / świadectwa jakości, deklaracji zgodności,

88 Wykłady - Logistyka87 · posiadany certyfikat na wyrób, · określone gwarancje, · ewentualne wskazania dostawcy, · rodzaju opakowania i środka transportu, · żądanie Karty Charakterystyki.

89 Wykłady - Logistyka88 Informacje dotyczące kryteriów oceny uzyskiwane są poprzez:  dokumentacje projektową i wytyczne know-how,  zgłoszenia wniosków i zapotrzebowań od przyszłych użytkowników wyrobu lub usługi, zawierające: * wymagania techniczne, * zalecenia dotyczące wyboru dostawcy,  oferty dostawców,  korespondencję z dostawcą wyniki negocjacji,

90 Wykłady - Logistyka89 - ankiety dostawców, raporty z audytu u dostawcy, sprawozdania z wizyt,  analizę dotychczas posiadanych informacji o dostawcy (doświadczenia ze współpracy),  katalogi i cenniki,  konsultacje ze specjalistami danej branży i pełnomocnikami,  raporty marketingowe.

91 Wykłady - Logistyka90 Zakupy realizowane przez Działy Handlowe Centrów Produkcyjnych a) Zapotrzebowanie - na surowce, materiały pomocnicze i opakowania otrzymuje referent ds. Zaopatrzenia Działu Handlowego Centrum. Zapotrzebowania są sprawdzane pod względem prawidłowości i kompletności danych w odniesieniu do wymagań procedury dotyczącej opracowywania i zgłaszania zapotrzebowań na surowce, materiały pomocnicze i opakowania oraz arkuszy WTS będących w posiadaniu Zespołów Zaopatrzenia.

92 Zarządzanie logistyczne91 N T N T N N T T N Opracowanie zamówienia – wywołanie partii dostawy Akceptacja Zatwierdzenie zamówienia Potwierdzeni e zamówienia przez dostawcę Zerwanie umowy Monitorowanie dostawy Przekazanie do Dyspozytora i Kierownika Wydziału Gospodarki Magazynowej wykazów surowców i materiałów ze wskazaniem odbiorcy wewnętrznego oraz kopii zamówień lub fragmentów umowy Ustalenie warunków transportu Wystąpienie niezgodnośc i Uzgodnienie z dostawcą Porozumieni e Wybór spedytora Przyjęcie dostawy do przedsiębiorstwa Zerwanie umowy T T N Skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej 2 dostawców Analizowanie ofert dostawców Negocjacje i wybór oferty dostawcy Opracowanie projektu umowy - sekcja zakupów dostawca Przedmiot dostawy Cena i ogólna wartość dostawy Ilość i jakość Warunki i terminy dostawy Warunki płatności Arbitraż Zatwierdzenie (podpisanie umowy) Akceptacj a Umowa długo terminowa Coroczny przegląd aktualności umowy 1 Początek Rozpoczęcie realizacji dostawy

93 Wykłady - Logistyka92 Transport

94 Wykłady - Logistyka93 Transport Pod pojęciem transportu rozumie się pokonywanie przestrzeni lub zmianę miejsca transportowanych towar ó w przy użyciu środk ó w transportu.

95 Zarządzanie logistyczne94

96 Wykłady - Logistyka95 Wśr ó d element ó w systemu transportowego wymienia się:  transportowany materiał;  środek transportu;  proces transportu.

97 Zarządzanie logistyczne96 Rys. 5.02. Podzia ł systemów transportowych

98 Wykłady - Logistyka97 Pod pojęciem transportu wewnątrzzakładowego rozumie się: – transport w zakładzie, z jednego miejsca produkcji do innego, albo transport w jednym sektorze, – między r ó żnymi sektorami magazynu.

99 Zarządzanie logistyczne98 Rys. 4.28. Wózki magazynowe Rys. 4.29. Podnośniki magazynowe bez napędu

100 Zarządzanie logistyczne99 Rys. 4.30. Przenośniki do transportu Rys. 4.31. Przenośniki do transportu pionowego ciągłego (bez końca)

101 Zarządzanie logistyczne100 Rys. 5.18. Przykład magazynu sprzężonego z działem montażu

102 Zarządzanie logistyczne101 SUWNICE PODWIESZANE

103 Wykłady - Logistyka102 Transport zewnętrzny to: - transport od dostawc ó w do nabywc ó w, - transport między r ó żnymi zakładami lub między r ó żnymi magazynami tego samego przedsiębiorstwa oraz między tymi zakładami i magazynami.

104 Wykłady - Logistyka103 System logistyki zaopatrzenia Dostawca Magazyn Zakład Produ- kcyjny Ładunek Skonsoli- dowany

105 104 Funkcje - Rozr ó żnia się pierwotne i wt ó rne funkcje transportu. Do pierwotnych należą funkcje przewozowe oraz związane z nimi nierozerwalnie funkcje przeładunkowe. Do funkcji wt ó rnych w pierwszym rzędzie zaliczyć należy funkcję zabezpieczenia dr ó g, tzn. budowy i ich utrzymania. H. C. Pfohl, Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 1999, str.160-161

106 Wykłady - Logistyka105 Zadania transportu Problem transportu w logistycznej sieci zależności jest charakteryzowany przez: - transportowany towar; -strukturę i cechy zaopatrywanego regionu; - lokalizację punkt ó w dostaw i punkt ó w odbiorc ó w; - rodzaj oferty i popyt.

107 Wykłady - Logistyka106 Bezpośredni i pośredni przepływ towarów Dostawca Magazyn Odbiorca Magazyn Dostawca

108 Wykłady - Logistyka107 W istniejącym problemie transportu trzeba odpowiedzieć na dwa pytania: 1- Jaki środek transportu jest najkorzystniejszy? - tu trzeba rozstrzygnąć, jakimi środkami transportu maja być przewiezione towary; - w przypadku rozbudowanego taboru transportowego powstaje problem optymalnego wykorzystania środk ó w transportu, w celu osiągnięcia maksymalnej ich wydajności.

109 Wykłady - Logistyka108 2 -Jaki proces transportu jest najkorzystniejszy? W tym przypadku chodzi o organizację transportu. a)organizowanie dotyczy uregulowań co do przebiegu transportu i jest związana ze sterowaniem tym procesem. b)pod pojęciem problemu transportu w badaniach operacyjnych rozumie się ściśle określony problem organizacyjny.

110 Wykłady - Logistyka109 c)Jeżeli towar występuje w określonych ilościach w r ó żnych punktach dostaw, w ó wczas problem transportu polega na: - ustaleniu kolejności punkt ó w dostaw; - ilości towar ó w dostarczanych z tych punkt ó w, - zminimalizowaniu og ó lnym koszt ó w transportu związanych z dostarczaniem do punkt ó w odbioru zam ó wionych przez nie ilości towar ó w.

111 Wykłady - Logistyka110 Transport intermodalny Transport kolejowy Transport kolejowy Transport wodny Transport wodny Transport rurociągowy Transport rurociągowy Transport lotniczy Transport lotniczy piggyback (TOFC) Transport samochodowy Transport samochodowy birdyback fishyback

112 Wykłady - Logistyka111 Rodzaje transportu intermodalnego: · birdyback – połączenie dostępności transportu samochodowego z szybkością transportu lotniczego, · fishback – dostępność transportu samochodowego i niskie koszty przewozu drogą wodną, · piggyback – wykorzystanie zarówno dostępności transportu samochodowego jak i niski koszt transportu szynowego.

113 Wykłady - Logistyka112 Innymi problemami w procesie transportu są: - optymalny ładunek środka transportowego, - wyb ó r najkr ó tszej drogi z punktu załadunku do punktu odbioru lub określenie optymalnej całej trasy przy zaopatrywaniu wielu punkt ó w odbioru z jednego punktu dostaw;

114 Zarządzanie logistyczne113

115 Zarządzanie logistyczne114 Rys. 5.06. Przewozy ładunków według grup towarowych w procentach

116 Wykłady - Logistyka115 OPAKOWANIE

117 Wykłady - Logistyka116 Pod pojęciem opakowanie rozumie się dającą się rozdzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić bądź spełniającą inne funkcje.

118 Wykłady - Logistyka117

119 Wykłady - Logistyka118

120 Wykłady - Logistyka119 Samo opakowanie jest realizowane według normy DIN 55 405 jednostką składającą się ze: - środka opakowaniowego, - materiału opakowania -pomocniczych środk ó w opakowaniowych. Właściwości, jakie powinno posiadać opakowanie, zależą od spełnianych przez nie funkcji.

121 Wykłady - Logistyka120 Zasadniczo można wyr ó żnić trzy zakresy funkcji:  Produkcyjne – opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towar ó w i pobranie odpowiedniej ich ilości na wejściu do produkcji

122 Wykłady - Logistyka121  Marketingowe – opakowanie wielu wyrob ó w stanowi istotny element strategii marketingowej wyrobu, kt ó ra sprawia, iż towar staje się możliwy do odr ó żnienia od towar ó w konkurencji. R ó wnież w dziedzinie komunikacji opakowanie, jako nośnik reklamy, może spełniać ważne funkcje, podobnie, jak przy promocji sprzedaży.

123 Wykłady - Logistyka122  Logistyczne - opakowanie powinno ułatwiać wykonywanie innych proces ó w logistycznych lub w og ó le je umożliwiać. Do logistycznych funkcji opakowania zalicza się: -ochronne; -magazynowe; -transportowe ; -manipulacyjne; - informacyjne.

124 Wykłady - Logistyka123 Opakowanie – jako ważny komponent obsługi – ma nie tylko wpływ na stan wysyłanych towar ó w. Może ono także:  umożliwiać bardziej racjonalną, szybszą wysyłkę towaru,  przez skr ó cenie czasu dostawy wywierać wpływ na obsługę.

125 Wykłady - Logistyka124 Nabywca ocenia poziom obsługi swoich dostawc ó w także po tym, jak dalece kierują się oni jego potrzebami przy zestawieniu towar ó w w czasie pakowania w jednostki dostawcze.

126 Wykłady - Logistyka125 Og ó lne koszty magazynowania znacznie się zwiększają, poprzez koszty:  pomieszczenia;  wyposażenia;  sprzętu i środk ó w pomocniczych;  kierownictwa;  ochrony obiekt ó w;  systemu komputerowego.

127 Wykłady - Logistyka126 Konfekcjonowanie wyrobów gotowych polega na rozładowaniu towarów z dużych pojemników (np. wagonów towarowych) do mniejszych pojemników np. torebki 1-kg.

128 Wykłady - Logistyka127 Konfekcjonowanie wyrobów gotowych Zakład Produkcyjny Produkty A, B Zakład Produkcyjny Produkty C, D Magazyn Klient X Klient Y Klient Z A,C,D B,C,D A,D

129 Wykład -8128 Logistyka produkcji

130 Wykład -8129 Wykład -8129 Logistyka produkcji – to przepływ surowców, materiałów pomocniczych, części z magazynu zaopatrzenia do miejsc przetwarzania, przepływ wyrobów gotowych do magazynów zbytu.

131 Wykład - 1 Inform. ogólne130

132 Wykład -8131 Wykład -8131 Według I. Durlika: „System produkcyjny jest celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka i służącym do wytwarzania określonych wyrobów lub usług w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów”.

133 Wykład -8132 Wykład -8132

134 Wykład -8133 Wykład -8133 Pojęcie systemu produkcyjnego System produkcyjny można określić ogólnie jako układ elementów składowych i relacji pomiędzy tymi elementami oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki wyjścia z systemu.

135 Wykład -8134 Wykład -8134 W proces produkcyjny angażuje się najwięcej kapitału i on decyduje o sukcesie. To wytwarzanie sprawia, że główny strumień materiałów i części przepływa przez wydziały produkcyjne. Przepływ ten zależy od wielu czynników, z których struktura systemu produkcyjnego zdecydowanie najbardziej wpływa na procesy przepływu.

136 Wykład -8135 Wykład -8135 Powiązania materiałowe, energetyczne i informacyjne jako elementy systemu produkcyjnego W systemie produkcyjnym znaczącą rolę odgrywają sprawnie zorganizowane powiązania, umożliwiające efektywny przepływ: materiałów i półwyrobów od magazynów wejściowych do magazynu wyrobów gotowych, do użytkownika produkowanych wyrobów.

137 Wykład -8136 Wykład -8136

138 Wykład -8137 Wykład -8137 W logistyce produkcji występują: - procesy rzeczowe (materialne) - procesy informacyjne. Procesy rzeczowe obejmują przede wszystkim transport wewnętrzny surowców, materiałów, półfabrykatów itp., czynności manipulacyjne i tworzenie zapasów produkcji w toku. W procesach informacyjnych do najważniejszych natomiast należą planowanie, sterowanie, i regulowanie przepływów produkcji.

139 Wykład -8138 Wykład -8138 Rys. 8.1. Schemat struktury logistycznego systemu produkcji PODSYSTEMSTEROWANIAPODSYSTEMSTEROWANIA PODSYSTEMZARZĄDZANIAPODSYSTEMZARZĄDZANIA Podsystem usuwania odpadów Podsystem przepływu narzędzi Podsystem transportu i manipulacji Podsystem przepływu materiałów Podsystem magazynowania Podsystem zasilania Podsystem wytwarzania Podsystem kontroli i diagnostyki

140 Wykład -8139 Wykład -8139 Funkcjonowanie systemu produkcyjnego umożliwiają więc relacje, sprzężenia, powiązania materiałowe, energetyczne, i informacyjne w odniesieniu do: a  fizycznego przepływu materiałów i części do magazynów wejściowych (logistyka zaopatrzenia) do magazynu wyrobów gotowych (logistyka dystrybucji):

141 Wykład -8140 Wykład -8140  zsynchronizowanie w czasie wszelkich dostaw, aby skrócić do minimum czas oczekiwania materiału na dalsze przetwarzanie lub montaż,

142 Wykład -8141 Wykład -8141  zapewnienie właściwych środków transportu i innych ułatwiających magazynowanie oraz wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili materiałów, czy półwyrobów,

143 Wykład -8142 Wykład -8142  obniżenie do minimum strat transportowych i magazynowych, tj. zaprojektowanie takiej struktury przepływu, która minimalizuje: - długość dróg transportowych, --przeładunki i pracochłonność przeładunków;

144 Wykład -8143 Wykład -8143 B  instalacji energetycznych i innych instalacji przemysłowych:  zapewnienie dostawy czynników (mediów) zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego, poprzez właściwe sieci i instalacje,

145 Wykład -8144 Wykład -8144  zneutralizowanie i utylizacja odpadów ciekłych, gazowych i stałych, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska,  zapewnienie stałego pomiaru zużycia i automatycznego sterowania natężenia strumienia czynników energetycznych;

146 Wykład -8145 Wykład -8145 C  systemu informatycznego:  selekcja informacji i wyodrębnienie informacji istotnych z punktu widzenia podstawowych celów zarządzania,  dobór sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software)

147 Wykład -8146 Wykład -8146  zaprojektowanie powiązań informacyjnych (kanałów przepływu informacji) właściwych dla wymagań logistyki procesu produkcyjnego i procesu podejmowania decyzji w obrębie wszystkich poziomów i funkcji zarządzania we właściwym czasie,

148 Wykład -8147 Wykład -8147

149 Wykład -8148 Wykład -8148 Operatywny plan produkcji jest tłumaczony na potrzeby netto w przyjętym przedziale czasowym. W ustalonej jednostce czasu posługujemy się równaniem stanu zapasów: A + B - C = X A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień, C - wielkość potrzeb, X - zapas dyspozycyjny (na przyszłe potrzeby).

150 Wykład -8149 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH w produkcji

151 Wykład -8150 Odchudzanie Lean Manufacturing

152 Wykład -8151 Wykład- 11151 Koncepcja ta polega na eliminacji czynności nie dających dodatkowych wartości produktowi, chodzi tu o czynności za które klient nie ma ochoty płacić. Takie postępowanie zgodne z koncepcją Lean opiera się więc na pięciu podstawowych zasadach.

153 Wykład -8152 Wykład- 11152 1. Wartość wyrobu jest określana oczami klienta. 2. Zidentyfikować łańcuch wartości, wyeliminować odpady i zmienność. 3. Stworzyć wartościowy przepływ ciągniony przez klienta. 4. Zaangażować, zorientować i rozszerzyć prawa pracowników. 5. Ciągle usprawniać.

154 Wykład -8153 Wykład- 11153 a)koncepcja Lean- Lean dotyczy działań wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa zmierzających do jego wyszczuplenia tj. osiągnięcia stanu o największej zgodności pomiędzy potrzebami klienta i możliwościami przedsiębiorstwa.

155 Wykład -8154 Wykład- 11154 Lean Management - odnosi się do działań kadry zarządzającej przedsiębiorstwa i pełni rolę nadrzędną w stosunku do pozostałych odmian koncepcji Lean. Wytycza drogę i wspiera działania z zakresu Lean Production, a jednocześnie służy do stymulacji i umacniania procesu zmian Lean. Lean Production oraz Lean Manufacturing, można przyjąć za równoznaczne. Oba odnoszą się do procesu wytwarzania.

156 Wykład -8155 Wykład- 11155

157 Wykład -8156 Wykład- 11156

158 Wykład -8157 Wykład- 11157 Etap 1: Planowanie (porządkowanie) W etapie tym dokonuje się stworzenia wizji czynności wdrożeniowych i ich przebiegu. Następuje wybranie kluczowych pracowników, odpowiedzialnych za realizację postawionych celów.

159 Wykład -8158 Wykład- 11158 Podstawową metodą jest stworzenie mapy procesu przy wykorzystaniu tzw. fotoanalizy z zastosowaniem poniżej opisanych narzędzi : 1  analiza popytu, 2  analiza taktu produkcji, 3  obserwacja przepływów fizycznych i informacyjnych,

160 Wykład -8159 Wykład- 11159 4  obserwacja czynności realizowanych przez operatorów, 5  obserwacja zadań realizowanych na stanowisku, 6  ocena efektywności wyposażenia OEE, 7  obserwacja wydajności procesu,

161 Wykład -8160 Wykład- 11160 8  diagram relacji czynności procesowych (analiza przestrzeni produkcyjnej), 9  ocena systemu kontroli, 10  ocena warunków pracy.

162 Wykład -8161 Wykład- 11161 Metodami uzupełniającymi będą: a  matryca łańcucha dostaw - graficzne odzwierciedlenie miejsc gromadzenia zapasów, b  lej zróżnicowania produkcji - określenie miejsc różnicowania produktu wzdłuż całego procesu wytwórczego (wykres w formie leja),

163 Wykład -8162 Wykład- 11162 C  analiza filtrów jakości - określenie stosowanych elementów kontroli jakości, D  analiza zmian popytu, E  analiza czasu wartości dodanej - analiza procesu wytwórczego pod kątem oceny wartości danej czynności dodaje koszty czy dodaje wartość.

164 163 Wykład -8163Wykład- 11163 W drugiej fazie na podstawie dokonanej analizy generowane są przykłady projektów zmian wykorzystujących takie techniki, narzędzia czy metody jak: 1  zasada 5S: - selekcja, - systematyka, - sprzątanie, - schludność, - samodyscyplina,

165 164 Wykład -8164Wykład- 11164 2  standaryzacja pracy, 3  skrócenie czasów przezbrojeń - SMED, 4  TPM właściwa konserwacja i remonty ( z ang. Total Productive Maintenance ), 5  kontrola wizualna, 6  metody korekty błędów.

166 165 Wykład -8165Wykład- 11165 Etap 2: Pierwotne wdrożenie do wybranych obszarów (ujednolicanie). Głównym celem etapu jest przede wszystkim udowodnienie pracownikom (zwłaszcza operatorom) właściwości przeprowadzanych zmian i przekonania ich, że to właśnie na ich potrzebach będą się one skupiały.

167 166 Wykład -8166Wykład- 11166 Istotne jest jednak by pamiętać, że wszystkie zmiany mają na celu przede wszystkim eliminację czynności nie dodających wartości produktowi.

168 167 Wykład -8167Wykład- 11167 Etap 3: Wdrożenie do całego przedsiębiorstwa Wdrożenie zasad z etapu drugiego na pozostałe procesy umożliwia rozpoczęcie realizacji takich wewnętrznych narzędzi koncepcji Lean jak: -przepływ jednostrumieniowy, - równoważenie poziomu produkcji, -Kanban, - MRP II.

169 168 Wykład -8168Wykład- 11168 Etap 4: Integracja Celem tego etapu jest ugruntowanie podjętych dotychczas działań korygujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz integracja tych działań na poziomie zapewniającym standard umożliwiający swobodną konkurencję na rynku.

170 169 Wykład -8169Wykład- 11169 Działania integracyjne, z uwagi na ich złożoność, podzielono na trzy fazy: - scalenia w zakresie produkcji, - scalenia produktu, - scalenia kontrahentów. (Joanna Czerska, 2000).

171 170 Wykład -8170Wykład- 11170 Integracja produkcji Pierwszymi działaniami podejmowanymi w zakresie czynności integracyjnych jest zastosowanie systemów zapewniających: - sprawne, - ciągłe, - elastyczne, - zgodne ze standardami jakości przebiegów procesów.

172 171 Wykład -8171Wykład- 11171 Należy zatem wprowadzić: 1  system ERP ( Enterprise Resource Planning ) jako rozwinięcie systemu MRP II w celu zespolenia wszystkich procesów przez zastosowanie komputerowej kontroli i nadzoru ich przebiegu,

173 172 Wykład -8172Wykład- 11172 2  system TPM (Total Productivity Manufacturing) zapewniający optymalizację efektywności produkcji poprzez zmiany w jej strukturze i przeniesienie funkcji w zakresie: dostępności urządzeń, wydajności i jakości przeprowadzanych działań,

174 173 Wykład -8173Wykład- 11173 3  system TQM (Total Quality Management) jako rozwinięcie funkcji i znaczenia jakości w procesie realizacji zadań przedsiębiorstwa zarówno w zakresie jakości produktu jak i działań, 4  system FMS (Flexible Manufacturing System) umożliwiający płynną regulację procesu wytwórczego w zakresie liczby i kolejności realizowanych zadań produkcyjnych.

175 174 Wykład -8174Wykład- 11174 Integracja produktu która ma na celu zespolenie potrzeb reprezentowanych przez klienta z właściwościami wyrobu zależnymi nie tylko od przebiegu procesu produkcyjnego, ale także dostaw zewnętrznych materiałów, półwyrobów. W tym celu dokonuje się wdrożenia następujących podejść: 

176 175 Wykład -8175Wykład- 11175 1  CE ( Concurrent Engineering ) podejścia zmierzającego do zaangażowania zewnętrznych dostawców w analizę wszystkich elementów cyklu życia produktu ( począwszy od koncepcji, a skończywszy na utylizacji, włączając kontrolę jakości, kosztów i wymagań klienta) w celu przyspieszenia, zwiększenia efektywności i jakości rozwoju produktu,

177 176 Wykład -8176Wykład- 11176 2  QFD (Quality Function Deployment) metody polegającej na przełożeniu wymagań klienta na techniczną specyfikację wyrobu, czyli ustaleniu czynników warunkujących dopasowanie wyrobu do potrzeb klienta.

178 177 Wykład -8177Wykład- 11177 Etap 5: Doskonalenie Ostatni z etapów wyszczuplania przedsiębiorstwa to przyjęcie pozycji organizacji uczącej się poszukującej nowych rozwiązań w celu ciągłego ulepszania procesów.

179 178 Wykład -8178Wykład- 11178 Jednocześnie koncepcja Lean nakłada niejako obowiązek rozpowszechniania wyników zmian i osiągnięć oraz zaszczepianie idei na coraz szersze grono przedsiębiorstw.

180 179 Wykład -8179 Shigeo Shinto

181 180 Wykład -8180

182 181 Wykład -8181Wykład- 11181 Shigeo Shinto, w celu ułatwienia identyfikacji i źródeł czynności nie dodających wartości, podzielił je na siedem grup: 1.Nadprodukcja - produkcja realizowana jest w zbyt wielkim zakresie i zbyt szybko. W rezultacie niewłaściwy przepływ informacji lub materiałów oraz zapasy.

183 182 Wykład -8182Wykład- 11182 2. Braki. Częste błędy pracowników biurowych, problemy z jakością produktu, dostawy wadliwych materiałów. 3. Zbędne zapasy. Nadmierne zapasy i opóźnienia informacji lub produktów. W rezultacie nadmierne koszty i niewłaściwa obsługa klienta.

184 183 Wykład -8183Wykład- 11183 4.Niewłaściwe metody wytwarzania. Zastosowanie niewłaściwych narzędzi, procedur, metod, często w sytuacji gdy prostsze podejście może okazać się bardziej efektywne. 5.Nadmierny transport. Zbędny ruch ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie zmarnowany czas, wysiłek i rosnące koszty.

185 184 Wykład -8184Wykład- 11184 6. Przestoje. Długie okresy bezczynności ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie niewłaściwe przepływy i długie cykle produkcyjne. 7. Zbędny ruch. Niewłaściwa organizacja stanowisk pracy wynikająca z nie ergonomicznego zagospodarowania przestrzeni roboczej, np. nadmierne gięcie, a później rozprostowywanie.

186 185 Wykład -8185 Tabela 1.1. Wskaźniki analizy finansowej najczęściej stosowane w ocenie efektywności ekonomicznej transformacji Lean Wskaźnik NazwaBudowa efektywność kosztów pracyprzychody ze sprzedaży/koszty pracy okresu wraz z narzutami rentowność zatrudnienia zysk netto/ przeciętny stan zatrudnienia realnego wartość dodana na 1 zatrudnionego wartość dodana/liczba zatrudnionych rentowność kapitału własnegozysk w okresie/kapitał własny wskaźnik obrotu zapasówsprzedaż/zapasy wskaźnik obrotu środków trwałychsprzedaż/środki trwałe

187 186 Wykład- 11186 Just In Time (dokładnie na czas) – celem tego systemu jest realizacja życzeń klienta w zakresie: - jakości, - ilości, - terminu dostawy zamawianego materiału po możliwie optymalnym koszcie.

188 187 Obsługa JIT – oznacza “dokładnie na czas”. Istotą tej zasady jest takie sterowanie przepływami produkcji w aspekcie powiązania różnych technik produkcji i dostaw, tak aby:

189 188  obniżać zapasy magazynowe;  wytwarzać wyroby w terminie;  wytwarzać liczbę wyrobów określoną przez klienta;  zwiększyć sprawność działania;  obniżyć koszty;  zwiększyć zbyt.

190 189 U podstaw odpowiedzi na pytanie: -czy warto wykonywać pewne czynności logistyczne we własnym zakresie, -czy lepiej oddać je tym, którzy zrobią to lepiej, przy wykorzystaniu lepszych środków technicznych oraz dysponując odpowiednim know-how, leży przekonanie o celowości tego posunięcia oraz sprawdzenie jak daleko jesteśmy w stanie zaufać konkretnemu oferentowi.

191 190 Wykład- 11190 Jest to system typu ssącego, gdzie wielkości zleceń dla kolejnych faz procesu wynikają z aktualnego popytu zgłaszanego przez pozostałe komórki produkcyjne.

192 191 Wykład- 11191 Metoda ta utrzymuje ciągły, równomierny przebieg operacji produkcyjnych od: 1- momentu przyjęcia dostawy materiałów do dostarczenia gotowego wyrobu do klienta, 2- eliminuje tworzenie zapasów,

193 192 Wykład- 11192 3- redukuje odległości transportu, 4- eliminuje braki i zniszczenia materiałów, 5- wykorzystuje w maksymalnym stopniu posiadaną przestrzeń.

194 193 Wykład- 11193 Można powiedzieć, iż jest to filozofia zarządzania w aspekcie integracyjnym trzech zasadniczych procesów:  zapatrzenia;  produkcji;  zbytu.

195 194 Zwykle uczestnicy łańcucha negocjują warunki dostaw niezależnie. Jeżeli jednak skoordynują swoje działania, mogą osiągnąć wspólne korzyści w postaci: - optymalizacji rodzaju i wielkości produkcji, - wielkości i częstotliwości dostaw, - tras przewozów dzięki czemu staje się możliwa współpraca w systemie just-in-time.

196 195 W ślad za tym działaniem następuje minimalizacja zapasów i uwolnienie środków pieniężnych, które można przeznaczyć na rozwój. Tworzy się zintegrowany łańcuch dostaw. Zarządzanie takim łańcuchem określane jest z angielska skrótem SCM – Supply Chain Managment.

197 196 Przy wsparciu aplikacji informatycznych możliwe jest: - prognozowanie popytu, - wymiana dokumentów (głównie Zamówień i faktur) w postaci elektronicznej, - śledzenie ruchu dóbr, - koordynacja przepływu pieniędzy.

198 197 Ułatwione jest także zorganizowanie dostaw bezpośrednich (ang. direct delivery) polegających na pominięciu pośredniego składowania (magazynowania).ang.

199 198 Proste i sieciowe łańcuchy dostaw W prostych łańcuchach dostaw pomiędzy uczestnikami występują jedynie relacje typu jeden do jednego. Oznacza to, iż każdy uczestnik łańcucha jest powiązany logistycznie tylko z jednym dostawcą i/albo jednym odbiorcą w danym łańcuchu.

200 199 W bardziej skomplikowanych organizacjach łańcuchy takie przekształcają się w sieciowe łańcuchy dostaw (ang. supply chain networks), w których w każde ogniwo może być połączone z kilkoma dostawcami i odbiorcami.

201 200 Optymalizacji podlega (podobnie jak w prostych łańcuchach dostaw) całość przepływu materiałowego, przy czym składa się on z kilku strumieni. Przejście z prostego łańcucha dostaw do sieciowego łańcucha dostaw możliwe jest dzięki rozwojowi systemów informatycznych pozwalających na szybszą obróbkę i przesył danych.

202 201 Sieci dostaw Sieć dostaw (ang. supply networks) jest to połączona ze sobą pewna ilość łańcuchów dostaw (zarówno prostych, jak i sieciowych). W sieci dostaw dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład. Powstanie sieci dostaw związane jest z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w więcej niż jednym łańcuchu dostaw.

203 202 Ważnymi elementami sieci dostaw są jej integratorzy - ogniwa będące punktem styku więcej, niż jednego łańcucha dostaw, w których realizowana jest optymalizacja całej sieci, np. koordynacja działań oraz łączenie zasobów pojedynczych uczestników celem wykonania określonego zadania. Artur Świerczek: ''Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw'', Czasopismo Logistyka, nr 1/2007, str. 74-77, {{ISSN|1231-5478}} (02)

204 203 Wykład- 11203 Kaizen

205 204 Wykład- 11204 W procesie prób i błędów opracowano spójny model systemu produkcyjnego, który wdrożony został we wszystkich fabrykach Toyoty, także w zakładach produkujących części i materiały produkcyjne. System ten nazwano Systemem Produkcyjnym Toyoty (Toyota Production System - TPS).

206 205 Wykład- 11205 Podstawowe informacje o filozofii Kaizen Ważnym aspektem Kaizen jest akcentowanie terminu proces. Zorientowany na proces sposób myślenia Kaizen staje się bazą dla systemów zarządzania, w których za podstawę uznaje się wsparcie wysiłku pracowników związanych z tym procesem.

207 206 Wykład- 11206 Stoi to w sprzeczności z zachodnią praktyką zarządzania, surowo oceniającą osiągnięcia pracowników. Najważniejszą rolę odgrywają tu wyniki i rezultaty, a nie wkład poczyniony przy ich realizacji.

208 207 Wykład- 11207 Prawdziwą sztuką jest zwiększenie efektywności bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie - Masaaki Imai (Durlik I.,1996). Kaizen w tłumaczeniu dosłownym oznacza zmianę na lepsze, czyli w języku przedsiębiorców ciągłe doskonalenie.

209 208 Wykład- 11208

210 209 Wykład- 11209 Nauka według ideologii Kaizen wymaga spełnienia następujących warunków (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaizen): 1) Zaakceptuj, że żaden człowiek nie jest właścicielem wszystkich rozwiązań, 2) Szukaj nowych rozwiązań zamiast stosować znane koncepcje,

211 210 Wykład- 11210 3) Zawsze bądź optymistą, 4) Bądź chętnym do dzielenia się nowymi rozwiązaniami. 5) Nie szukaj wymówek, znajdź sposób aby usprawnienia zaczęły działać, 6) Powiedź nie stagnacji, 7) Nie martw się że nie będziesz doskonały, nawet jak będziesz o połowę lepszy to będzie to sukces,

212 211 Wykład- 11211 8) Zorganizowanie Kaizen kosztuje niewiele, 9) Doskonałe pomysły przychodzą gdy jest najciężej, 10) Zapytaj pięć razy dlaczego aby poznać źródło problemu, 11) Nigdy nie przerywaj Kaizen.

213 212 Wykład- 11212 Pięć kroków rozwiązywania problemu według filozofii Kaizen Krok 1 – Zespołowe opracowanie problemu Krótki i dokładny opis problemu lub zagadnienia poprzez identyfikację wszystkich aspektów. Na początek potrzebny jest kompletny i szczegółowy opis problemu.

214 213 Wykład- 11213 Opis jest zawsze na piśmie i musi dokładnie przedstawiać problem: – Jaki to problem? – Gdzie występuje? – Na jakie elementy (części) ma wpływ? – Na które narzędzia/wyposażenie ma wpływ? – Kiedy i jak często problem występuje? Prawidłowe podejście wymaga zadania następujących pytań : Jak, Co, Kiedy, Gdzie?

215 214 Wykład- 11214 Problem nie rozwiązany Rozwią zanie Dzielenie się informacjami Proces Rozwią - zywania Problemu 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Opis problemu Sprawdzenie sukcesu Identyfikacja Rozwiązań Plan implementacji Analiza przyczyn

216 215 Wykład- 11215 Krok 2 - Analiza przyczyn Spis wszystkich możliwych powodów, które przyczyniają się do problemu. Kolekcjonowanie danych, które możemy zmierzyć i zapisać podczas całego procesu rozwiązywania problemu. Celem analizy jest znalezienie przyczyn, aby zainicjować korekcyjne pomiary.

217 216 Wykład- 11216 Postępuj wg 3 kroków: 1  Najpierw wyszukaj wszystkie możliwe przyczyny (np. burza mózgów z udziałem całego zespołu), 2  Zidentyfikuj znaczące dane, które muszą być zbierane i śledzone, aby potwierdzać postęp i odniesiony sukces, 3  Następnie przeanalizuj, czy te przyczyny są aktualnie odpowiedzialne za problem.

218 217 Wykład- 11217 b) Diagram przyczyn i efektów Ishikawy Diagram jasno wizualizuje skomplikowane korelacje przyczyna - skutek Diagram składa się z głównej gałęzi (linii) wskazującej problem oraz 5 linii bocznych zwykle zarezerwowanych dla ludzi, maszyn, materiałów, metod i środowiska.

219 218 Wykład- 11218 Czasami inne obszary są dodane w zależności od natury problemu. Tworzenie „szkieletu ryby” rozpoczynamy od techniki „Dlaczego” do momentu aż przyczyny zostaną zidentyfikowane (Steve Smith, 2002).

220 219 Wykład- 11219 Pęcherze wyrobie maszyna Orifice cooling Ładowanie szkła Oprzyrządow anie Nie ustawione Otarcia w procesi e Zła zawartość O 2 Narzędzia zużyte i uszkodzone Tuby złamane lub uszkodzone Ludzie Błędne operacje MateriałMetoda / technologia Środowisko sezo n Brak trenin gu Zaparowa nia surowca Brak czas u Urządzenia źle skalibrowan e Wymiana nie Według harm. Brak części zamienny ch Brak kontr oli Zła jako ść Skład surowca

221 220 Wykład- 11220 d) Histogram Aby znaleźć przyczynę problemu dane powinny być zebrane i zredagowane. Histogram jest najłatwiejszym sposobem aby zebrać dane. Mogą one zostać także przedstawione w formie wykresu.

222 221 Wykład- 11221 Rezultaty lub dane są zapisane w przygotowanym formularzu. Częstotliwość występowania (np. danych, niepowodzeń itp.) jest zapisana. Jest możliwe kilkukrotne zapisywanie niepowodzeń np. rodzaj niepowodzenie lub lokalizacja występowania niepowodzenia

223 222 Wykład- 11222

224 223 Wykład- 11223 Krok 3 - Identyfikacja rozwiązań Aby usunąć znalezione w etapie drugim przyczyny, korekcyjne pomiary oraz rozwiązania muszą być znalezione i udokumentowane.

225 224 Wykład- 11224 Krótko i długoterminowe rozwiązania są zidentyfikowane. Krótkoterminowe rozwiązania muszą być natychmiast wdrożone, aby zapobiec późniejszym występowaniu szkód lub niepodporządkowaniem się.

226 225 Wykład- 11225 Krótkoterminowe rozwiązania są zwykle podejmowane przed wypełnianiem Formularza Rozwiązywania Problemów i są dokumentowane później, ponieważ dzieje się to pod dużą presją czasu. Uwzględniają one tymczasowe pomiary.

227 226 Wykład- 11226 Krok 4 – Decyzja o planie implementacji Jest to decyzja o wymaganych działaniach, które trwale mają rozwiązać problem. Działania powinny być zapisane w stosownym dokumencie. Zapisu do dokumentu dokonuje wyznaczona osoba, która odpowiada za każdy pomiar/działanie, które ma być zaimplementowane.

228 227 Wykład- 11227 Osoba odpowiedzialna zapewnia, że pomiary są wdrożone w zdefiniowanym wcześniej okresie. Jej zadanie jest równie z zbieranie danych i kontynuacja pomiarów w okresie późniejszym.

229 228 Wykład- 12 - cz.3228 Wykład - 12 Kanban

230 229 Wykład- 12 - cz.3229 Systemy Just In Time uzupełnione są dziś o dodatkowe elementy, które wielokrotnie zwiększają ich funkcjonalność:  System planowania i sterowania przepływem produkcji – KANBAN,  Racjonalizacja przezbrojeń – SMED,  Usuwanie przyczyn braków - POKA-YOKE,  System ciągłych usprawnień – KAIZEN.

231 230 Wykład- 12 - cz.3230 Relacje przedsiębiorstwa klienta i dostawcy w systemie charakteryzują się:  współpracą długookresową,  zmniejszeniem ilości wymaganych dokumentów,  negocjacjami cen w oparciu o analizę kosztów,  kontrolowaniem i certyfikowaniem jakości przez dostawcę,  jednym źródłem dostaw dla grupy produktów i usług.

232 231 Wykład- 12 - cz.3231

233 232 Wykład- 12 - cz.3232 Kanban (jap. karta, naklejka) – japońska metoda operatywnego planowania produkcji bazująca na ogólnej teorii systemów charakteryzująca się dążeniem do minimalizacji czasu trwania cyklu produkcyjnego.

234 233 Wykład- 12 - cz.3233 W systemie tym zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja realizowane są wg zasady JIT; jest to system ssący wykorzystujący dwie podstawowe karty sterujące zamawianiem części (karta przepływu) i wytwarzania zespołów w odpowiedniej ilości (karta produkcji).

235 234 Wykład- 12 - cz.3234 System Kanban jest samoregulującym się narzędziem operacyjnego sterowania produkcją. System ten jest sterowany zdarzeniami występującymi bezpośrednio w produkcji (a nie o plan).

236 235 Wykład- 12 - cz.3235 Zorientowany jest na zapewnienie: - krótkiego czasu przetwarzania - niskich zapasów -terminowości realizacji, - wielkość produkcji dopasowana do liczby zamówień - kontroli jakości na wszystkich etapach procesu.

237 236 Wykład- 12 - cz.3236 Rysunek przedstawia przepływ części (strzałki niebieskie) i kart Kanban (strzałki czerwone). Koła symbolizują maszyny, a trójkąty oznaczają bufory. Ostatni bufor (WG) to bufor wyrobów gotowych.

238 237 Wykład- 12 - cz.3237 Do sterowania przepływem materiałów wykorzystuje się specjalny rodzaj dokumentów, są to tzw. karty Kanban. Kanban to japoński termin oznaczający sygnał w formie karty (Wojtasik P., 2000).

239 238 Wykład- 12 - cz.3238 Karta Kanban jest informacją o potrzebie przemieszczenia materiału w systemie produkcji ssącej.

240 239 Karta Kanban zawiera następujące informacje: - numer i nazwę części, - liczność całej partii, - liczność Kanbana (liczbę materiału dostarczanego na kartę), - typ transportera (pojemnika w jakim dostarczany jest materiał) - miejsce pobrania i dostarczenia materiału.

241 240 Wykład- 12 - cz.3240 Konstrukcja karty jest dowolna. Ma ona jedyne na zadanie bezbłędne zasygnalizowanie potrzebę dostarczenia części. Wykorzystanie tych rodzajów etykiet zależy od potrzeb.

242 241 Wykład- 12 - cz.3241

243 242 Wykład- 12 - cz.3242 Zazwyczaj każdy rodzaj karty posiada inny kolor. Karty KANBAN mogą być stosowane jedynie w produkcji powtarzalnej. Liczbę pojemników (i kart KANBAN) można obliczyć wg wzoru:

244 243 Wykład- 12 - cz.3243 gdzie: n - ogólna liczba pojemników i odpowiadająca im liczba kart KANBAN D - popyt na wyroby [szt. /j. czasu] C - liczba wyrobów w pojemniku [szt. / poj.] T - cykl rotacji pojemnika [j. czasu]

245 244 Wykład- 12 - cz.3244 Zatem zapas maksymalny będzie równy: (przy założeniu, że wszystkie pojemniki będą pełne). Liczbę kart KANBAN można obliczyć także na podstawie następującego wzoru: gdzie:

246 245

247 246 Wykład- 12 - cz.3246 Tw - czas oczekiwania na KANBAN, Tp - czas wykonania produkcji, a - współczynnik bezpieczeństwa (poziom zapasu zabezpieczającego). Stosowanie KANBAN'u eliminuje sporą ilość pracy menedżerskiej zarówno przy sterowaniu przepływem materiału, jak i kontroli.

248 247 Wykład- 12 - cz.3247

249 248 Wykład- 12 - cz.3248 Zdawcza karta Kanban Jej zadaniem jest przekazanie obsłudze transportu potrzeby przemieszczenia wyrobów gotowych z produkcji na magazyn (lub innego miejsca przeznaczonego na wyroby gotowe). Karta ta oznaczana jest innym kolorem (np. kolorem niebieskim). Jej budowa i rozmiar, podobnie jak budowa karty zamówieniowej, jest identyczna z kartą produkcyjną.

250 249 Wykład- 12 - cz.3249

251 250 Wykład- 12 - cz.3250 Zamówieniowa karta Kanban Informuje ona o potrzebie zamówienia materiału z zewnątrz. Możliwe przebiegi zamówieniowej karty Kanban przedstawia rysunek. Na poniższym rysunku zamówieniowa karta Kanban jest oznaczona kolorem żółtym.

252 251 Wykład- 12 - cz.3251

253 252 Wykład- 12 - cz.3252 Tablica Kanban Elementem odpowiedzialnym za sterowanie przepływem produkcji wykorzystywanym w systemie Kanban są tablice Kanban. Są one stosowane zazwyczaj w celu uruchamiania produkcji kolejnej partii wyrobów.

254 253 Wykład- 12 - cz.3253 Informacje zawarte na tablicy określają sekwencję i wielkość obrabianych partii stanowią zatem harmonogram produkcji. Przykład tablicy do zarządzania produkcja z wykorzystaniem kart Kanban przedstawia

255 254 Wykład- 12 - cz.3254

256 255 Wykład- 12 - cz.3255 Tablica ta jest informacją o stanie magazynu dla osoby odpowiedzialnej za produkcję (np.: dla kierownika zmiany). Przedstawia stan produktów dla każdej z referencji znajdującej się w magazynie dynamicznym. Jak widać na rysunku 1.16. tablica jest podzielona na trzy części, każda z nich jest oznaczona innym kolorem.

257 256 Wykład- 12 - cz.3256 Zielonym kolorem jest zaznaczony przedział w którym nie są podejmowane żadne akcje. Stan magazynu jest na tyle wystarczający że partia którą należałoby wykonać jest zbyt mała, aby rozpocząć produkcję.

258 257 Wykład- 12 - cz.3257 Drugi przedział, oznaczony kolorem żółtym to informacja o potrzebie rozpoczęcia przygotowania maszyny do produkcji – wykonanie przekładki, ustawienie stanowisk. Stan magazynu znacznie się zmniejszył, rozpoczęcie produkcji w tym etapie jest już opłacalne.

259 258 Wykład- 12 - cz.3258 Kolor czerwony oznacza, że stan magazynu jest minimalny, a nawet może być już pusty. Osoba odpowiedzialna za produkcje zastając taki stan na początku swojej zmiany jest zmuszona niezwłocznie uruchomić produkcje. Produkcja jest realizowana do chwili zapełnienia Kanbanu we wszystkich liniach magazynu dynamicznego (do maksymalnego stanu dla każdej referencji znajdującej się na tablicy).

260 259 Wykład- 12 - cz.3259 Przebieg wdrożenia systemu Kanban Przykładowy schemat wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie został przedstawione na schemacie na rysunku.... Jest to pięcioetapowy proces, a którego zadaniem jest stworzenie działającego systemu. Każdy z etapów został szczegółowy przedstawiony i opisany w dalszej części pracy.

261 260 Wykład- 12 - cz.3260

262 261 Wykład- 12 - cz.3261 Szczegółowe sprawdzenie istniejącego stanu przedsiębiorstwa osiągnąć można przez: a) kontrolę zdolności wytwórczych maszyny pod kątem czasu obsługi i różnorodności produktów, b) określenie wartości kluczowych czynników wywierających wpływ na poziom wydajności, takich jak czasy przezbrojeń i nastawianie maszyn. Dla obu czynników należy ustalić wymagane wartości i porównać je do stanu aktualnego.

263 262 Wykład- 12 - cz.3262 Wykres porównania czasów przygotowawczo - zakończeniowych dla poszczególnych referencji.

264 263 Wykład- 12 - cz.3263 Planowanie zdolności systemu dla maszyn Do planowania zdolności systemu Kanban są wykorzystywane Arkusze Planowania Zdolności Systemu (APZS).. Dane obliczeniowe Arkusza powinny posłużyć zbudowaniu cyklu obiegu kart zamówieniowych, produkcyjnych i zdawczych.

265 264 Wykład- 12 - cz.3264

266 265 Wykład- 12 - cz.3265 Harmonogramowanie produkcji Planowanie przepływów Kanban polega na graficznym określeniu pętli obiegu kart zamówieniowych. Należy określić miejsca umieszczenia tablic Kanban i odwzorowaniu przepływu materiałów.

267 266 Wykład- 12 - cz.3266

268 267 Wykład- 12 - cz.3267 Cykl obiegu karty Kanban rozpoczyna się od wydaniem odbiorcy gotowego wyrobu (1). Następnie karta jest umieszczona (2) na tablicy Kanban uruchamiając tym samym harmonogram produkcji. Kolejność i liczba kart znajdujących się na tablicy (3) kształtuje sekwencję obróbki, wielkość partii oraz termin jej uruchomienia.

269 268 Wykład- 12 - cz.3268 Części są wytwarzane (4) zgodnie z harmonogramem z tablicy Kanban i przekazywane do magazyny wyrobów gotowych (6). Wielkość magazynu jest nominalną wielkości zapotrzebowania w wybranym okresie czasu.

270 269 Wykład- 12 - cz.3269 Przepływ materiałów między maszyną, a magazynem surowców (5) sterowany jest odrębną kartą produkcyjną na zasadzie przedstawionej rysunkiem 3.4.

271 270 Wykład -8270 Obieg karty produkcyjnej rozpoczyna się na maszynie wraz z przekazaniem zlecenia (z tablicy) na produkcję.

272 271 Zaopatrzenie Zaopatrzeniowiec linii zgodnie z rysunkiem, dostarcza części, kt ó re zostały zam ó wione w jego poprzednim zam ó wieniu. Wkłada pudełko z częściami (a) zbiera puste pudełka (b) i bierze karty odbioru Kanban (c).

273 272

274 273 Zużycie (konsumpcja) Jak przedstawiono na rysunku z każdym nowym wyprodukowanym pudełkiem, klient bierze kartę Kanban z pełnego pudełka (a) i umieszcza ją w szynie powrotu kart (b). Karta po pochyłej powierzchni Launchera zjeżdża w kierunku operatora (c).

275 274

276 275 Wykład -8275 Logistyka dystrybucji – przepływ dóbr od magazynów wyrobów gotowych do klientów.

277 276 Jednokierunkowemu przepływowi dóbr towarzyszy dwukierunkowy przepływ informacji. Odbiorca składa zamówienie na określone dobra w określonej ilości oraz wyznacza termin i sposób ich dostarczenia (dostawy). Dostawca określa ceny oraz termin i sposób zapłaty. Są to podstawowe warunki dostawy.

278 277 Podmioty gospodarcze biorące udział w procesie dostaw występują często w zmiennych rolach. Przykładowo, hurtownik jest odbiorcą producenta i dostawcą detalisty. W ten sposób tworzy się łańcuch dostaw (ang. supply chain).

279 278 Wykład -8278 Rys..... Przepływy w logistycznym łańcuchu dostaw dostawcy producenci dystrybutorzy klienci przepływ pieniędzy przepływ dóbr przepływ informacji

280 279 Wykład -8279 Zasada: „w dystrybucji produktów należy brać pod uwagę całkowity koszt przepływu, tak aby zsumować wszystkie wydatki niezbędne do spełnienia określonego zadania logistycznego”. Kisperska-Moroń D.: Elementy logistyki. Katowice 1992

281 280 Wykład -8280 Rys..... Rodzaje kanałów dystrybucji Producent Klient Magazyn centralny Magazyn centralny Detalista Hurtownia własna Hurtowni a centralna Hurtowni a centralna Pośrednik Hurtownia rejonowa Hurtownia rejonowa

282 281 Wykład -8281 Obsługę rynku można zdefiniować jako zdolność systemu logistycznego firmy do zaspokojenia potrzeb klientów pod względem: Czasu – odnosi się głównie do realizacji zamówienia, ale dotyczy też informowania potencjalnych klientów, reakcji na reklamacje, napraw itd.

283 282 Wykład -8282 Niezawodności - to sytuacja, w której dostawca zbliża się do ideału w zakresie terminów, zgodności ilości i jakości towarów z zamówieniem, dostarczania informacji oraz dokumentów itp. Komunikacji - łatwość porozumienia i pełen dostęp do informacji Wygody - odnosi się do podstawowych cech poziomu obsługi rynku, może też oznaczać, że firma dostosuje się do wymagań konkretnego klienta.

284 283 Wykład -8283 Zasadnicze znaczenie mają tu dwie relacje: 1) poziom obsługi rynku oferowany przez firmę, a poziomy obsługi przyjęte przez konkurentów, 2) poziom obsługi rynku oferowany przez firmę, a koszty systemu logistycznego.

285 284 Wykład -8284 Rola logistycznej obsługi rynku w strategii konkurencji może polegać na tym, że poziom obsługi rynku: - jest głównym elementem różnicowania, - wspomaga w istotny sposób zasadniczy element przewagi konkurencyjnej, - jest ustalany w taki sposób, by konkurenci nie zdobyli na tym polu trwałej przewagi.

286 285 Wykład -8285

287 286 Wykład -8286 O przewadze konkurencyjnej decyduje (logistyczna koncepcja Quick Response): - Perfekcja panowania nad terminami dostaw, - Szybkie odpowiadanie na sygnały rynkowe, - Szybkie wprowadzanie innowacji.

288 287 Wykład -8287 Rys..... Podstawowe zmienne decyzyjne mające wpływ na wybór dostawcy

289 288 Wykład -8288 Rodzaj transportu do obsługi powinien wynikać z: - obliczonych gabarytów dostarczanych surowców; - przyjętej marszruty przejazdu; - ceny jednostkowej transportu; - dokonywanych przeładunków na trasie; Mapa przejazdów (marszruty) z: - produktami; - surowcami i półproduktów - materiałami; - mediami

290 289 Wykład -8289 Projektując logistyczny łańcuch dostaw trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki: - lokalizacja dostawców i odbiorców, - wielkość przesyłek, - częstotliwość dostaw, - rodzaj gałęzi transportu, - wysokość stawek przewozowych, - jakość usług przewoźników.

291 290 Wykład- 10 290 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH -I -

292 291 Wykład- 10 291 Obszary zadań logistycznych Za strategiczny kierunek działania logistyki uznaje się dążenie do: 1- poprawy wydajności 2- obniżenia kosztów.

293 292 Wykład- 10 292 Wymaga to: * poprawy gospodarowania zasobami, * racjonalne wykorzystywanie zapasów, * podejmowanie działań mających na celu uproszczenie organizacji.

294 293 Wykład- 10 293 Zadania realizowane przez system logistyczny to: realizowanie zamówień, przepływ informacji, kontrola zapasów, czynności manipulacyjne, naprawy i zaopatrzenie w części, prognozowanie popytu,

295 294 Wykład- 10 294 lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, obsługa zwrotów, transport, składowanie.

296 295 Wykład- 10 295 Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe mogą:  same wykonywać czynności logistyczne,  w części lub w całości kupować na rynku.

297 296 Wykład- 10 296 Każde z tych rozwiązań może być przyjęte niezależnie od tego jaką rolę przypisuje firma logistyce w swej strategii konkurencyjnej. Różny może być zakres i charakter popytu, różne firmy mogą kolejno wchodzić na rynek usług logistycznych jako kupujący.

298 297 Wykład- 10 297 Decyzja czy: –kupować na rynku usługi logistyczne lub ich składniki, –zdecydować się na integrację pionową (utrzymywać własny system logistyczny lub jego część), zależy od cech ekonomicznych procesu produkcji w danym rodzaju działalności oraz natury jej kosztów transakcyjnych.

299 298 Wykład- 10 298 Usługi logistyczne kupowane na rynku stanowią kombinację różnych, uzupełniających się czynności. Stąd też mówi się o pakietach logistycznych. Mogą one obejmować usługi wchodzące w skład następujących grup.

300 299 Wykład- 10 299 Są to: 1)Usługi podstawowe związane z przemieszczaniem i magazynowaniem. 2) Usługi dodatkowe. 3) Usługi finansowe. 4) U sługi informatyczne. 5) Usługi inne.

301 300 Wykład- 10 300 1. Usługi podstawowe związane z przemieszczaniem i magazynowaniem: a- przewozy łącznie z przewozami specjalnymi, b- składowanie krótko i długoterminowe, c- pakowanie, d- obsługa opakowań zwrotnych, e- utylizacja odpadów,

302 301 Wykład- 10 301 f - konsolidacja i konfekcjonowanie dostaw, g- realizacja systemów “just in time” w sferze produkcji i obrotu towarowego, h- pełna obsługa zaopatrzenia, i- samodzielne prowadzenie dystrybucji na całym rynku lub jego segmencie.

303 302 Wykład- 10 302 2) Usługi dodatkowe: - realizowanie zamówień klientów, -inwentaryzacja zapasów (przeglądy zapasów w sferze dystrybucji i u klientów), - kontrola towarów,

304 303 Wykład- 10 303

305 304 Wykład- 10 304 - obsługa posprzedażna ( dostawy części zamiennych i naprawy), - promocja, badanie popytu i prognozowanie sprzedaży, – znakowanie towarów (marka, cena),

306 305 Wykład- 10 305 3) Usługi finansowe: - prowadzenie rachunkowości, - czynności ubezpieczeniowe, - finansowanie transakcji, - realizacja płatności, - sprzedaż komisowa, - ewidencja finansowa.

307 306 Wykład- 10 306 4) U sługi informatyczne: - dostarczanie informacji dotyczących rynków zaopatrzenia i zbytu, –przebiegu procesów logistycznych firmy w sposób odpowiadający potrzebom zarządzania strategicznego i operatywnego przedsiębiorstwa.

308 307 Wykład- 10 307 Firmy świadczące usługi logistyczne proponują różne ich kombinacje. Przykładowo, udział różnych usług w pakietach oferowanych przez spedytorów niemieckich przedstawia się następująco:

309 308 Wykład- 10 308 1)przewóz - 96%; składowanie - 92%; dystrybucja - 85%; obsługa JIT - 3%; zaopatrzenie - 65%; pakowanie - 65%; 2) opracowanie zamówienia - 89%; inwentaryzacja zapasów - 77%; kontrola jakości - 46%; promocja sprzedaży -12%;

310 309 Wykład- 10 309 3) zarządzanie zapasami85%; statystyka - 62%; informacja sprzedażna - 23%; 4) ubezpieczenie - 46%; księgowość - 42%; inkaso- 42%, factoring - 19%

311 310 Wykład- 10 310 Do najczęściej oferowanych usług logistycznych w należą:  transport;  składowanie wraz z zarządzaniem zapasami;  dystrybucja;  konfekcjonowanie,pakowanie,znakowanie  opracowanie zamówienia. Stale pojawia się jednak szereg dodatkowych usług, które poszerzają i uzupełniają wachlarz już istniejących.

312 311 Wykład- 10 311 Usługi świadczone przez zewnętrznych operatorów rozwijają zakres usług logistycznych. Przykładem mogą być:  outsourcing -  obsługa JIT  reklama i promocja  cross-docking  e-commerce  usługi celne

313 312 Wykład- 10 312

314 313 Wykład- 10 313  Outsourcing – lub też third party logistics, strategia logistyczna polegająca na zlecaniu części prac, niestanowiących podstawowej działalności przedsiębiorstwa, na zewnątrz innym specjalistycznym firmom.

315 314 Wykład- 10 314 Inne usługi logistyczne Zleceniodawca ma wtedy możliwość skupienia się na swojej działalności podstawowej.

316 315 Wykład- 10 315 Outsourcing (na zewnątrz) usług logistycznych, jest coraz częściej postrzegany jako środek do uzyskania przewagi taktycznej oraz strategicznej, bo pozwala na skupieniu się tylko na tym co jest dla firmy wyjątkowo ważne. Jeśli chodzi o zdobywanie przewagi strategicznej, to uwidacznia się ona najbardziej w chęci podnoszenia pozycji firmy.

317 316 Wykład- 10 316 Natomiast przyczyn taktycznych można dopatrywać się przede wszystkim w:  próbie obniżki kosztów  obniżenie poziomu kapitałochłonności inwestycji  możliwości porównania czynności wykonywanych we własnym zakresie  łatwością ewentualnych zmian.

318 317 Wykład- 10 317 U podstaw odpowiedzi na pytanie: -czy warto wykonywać pewne czynności logistyczne we własnym zakresie, -czy lepiej oddać je tym, którzy zrobią to lepiej, przy wykorzystaniu lepszych środków technicznych oraz dysponując odpowiednim know-how, leży przekonanie o celowości tego posunięcia oraz sprawdzenie jak daleko jesteśmy w stanie zaufać konkretnemu oferentowi.

319 318 Wykład- 10 318 Usługi: 1- audyty przedwdrożeniowe; 2- analiza procesów – tworzenie koncepcji 3- instalacje, konfiguracje, zmiany wersji, 4- audyty wydajności/bezpieczeństwa, 5- procedury bezpieczeństwa, 6- wdrożenia – konsultacje, 7- rozszerzenia funkcjonalności, 8- tworzenie specyficznych raportów, 9- prace programistyczne (ABAP), 10- interfejsy / integracja, 11- szkolenia / warsztaty

320 319 Wykład- 10 Outsousrcing Usługi księgowe: 1- prowadzenie ksiąg handlowych; 2- prowadzenie ksiąg podatkowych przychodów i rozchodów; 3- ryczałt ewidencyjny; 4- weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych; 5- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych;

321 320 Wykład- 10 320 6- opracowanie, wdrożenie i aktualizacja, przy współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa, odpowiedniego do prowadzonej działalności zakładowego planu kont; 7- sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej; 8- przygotowanie potwierdzeń sald, 9- przygotowanie planu inwentaryzacji, 10- sprawozdawczość statystyczna: – GUS, NBP.

322 321 Wykład- 10 321 Outsousrcing Usługi audytorskie: 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: -rocznych skonsolidowanych - za okres inny niż rok obrachunkowy; 2- przeglądy śródroczne, 3- wykonanie analiz finansowych-ekonomicznych 4- audyt postępowań likwidacyjnych i upadłościowych

323 322 Wykład- 10 322 Outsousrcing Obsługa kadrowo-płacowa: 1- prowadzenie spraw płacowych pracowników: A- przygotowanie listy płac, B- wyliczanie wynagrodzeń, C- rozliczanie zwolnień lekarskich; 2- prowadzenie spraw kadrowych: A- wyliczanie urlopów, B- prowadzenie teczek pracowniczych; 3- rozliczanie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło);

324 323 Wykład- 10 323 Outsousrcing 4- prowadzenie kartotek wynagrodzeń; 5- sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-8B 6- prowadzenie pełnej obsługi ZUS: A- rejestracje, wyrejestrowania, B- deklaracje miesięczne, C- raporty RMUA, D- bieżące kontakty z ZUS.

325 324 Wykład- 10 324 Outsousrcing Budowa sieci telefonicznych i teleinformatycznych (strukturalnych) Nadzór nad zainstalowanym oprogramowaniem biurowym Nadzór nad posiadanym sprzętem komputerowym i jego fizyczną sprawnością Nadzór nad zainstalowanym oprogramowaniem biurowym Nadzór nad bezpieczeństwem i strategią antywirusowy w firmie Nadzór nad bezpieczeństwem sieciowym systemów podłączonych do Internetu

326 325 Wykład- 10 325 Outsousrcing Nadzór nas systemami archiwizacji danych za pomocą najróżniejszych metod. Nadzór nad systemami drukowania sieciowego według różnych rozwiązań. Dostawy i instalacje central telefonicznych oraz rozwiązań VoIP

327 326 Wykład- 10 326 Outsousrcing Obsługa BHP: 1- szkolenia pracodawców i pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 2- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 3- szkolenia z zakresu prawa pracy i oceny ryzyka zawodowego; 4- stała opieka systemowa BHP 5- wykonywanie dokumentacji powypadkowej.

328 327 Wykład- 10 327 Outsousrcing Dodatkowe usługi: 1- przygotowanie biznes planów; 2- wycena przedsiębiorstw; 3- doradztwo podatkowe; 4- opracowanie wniosków unijnych.

329 328 Wykład- 10 328 Outsousrcing Usługi informatyczne: 1- pomoc i wspomaganie pracowników hot-line; 2- wspomaganie zarządzania projektem IT; 3- realizowanie bieżących prac serwisowych; 4- stałe doradztwo techniczne; 5- administracja siecią, zdalna obsługa serwisowa; 6- prowadzenie szkoleń i konsultacji;

330 329 Wykład- 10 329 Outsousrcing 7- konsultacja w zakresie rozwoju struktur informatycznych; 8- zabezpieczenie ciągłości pracy; 9- utrzymanie i realizacja serwisów internetowych; 10- konsulting w zakresie realizacji systemów informatycznych; 11- realizację nawet najbardziej zaawansowanych projektów i usług.

331 330 Wykład- 10 330 Outsousrcing Usługi audytorskie: 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: -rocznych skonsolidowanych - za okres inny niż rok obrachunkowy; 2- przeglądy śródroczne, 3- wykonanie analiz finansowych-ekonomicznych 4- audyt postępowań likwidacyjnych i upadłościowych

332 331 Wykład- 12 - cz.3 331 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH II

333 332 Wykład- 12 - cz.3 332 Co-manufacturing – proces wytwarzania produktu finalnego polegający na wytwarzaniu przez wielu dostawców części, podzespołów i modułów.

334 333 Wykład- 12 - cz.3 333 Na koniec montuje się produkty finalne, nierzadko w różnych konfiguracjach. Czynności te wykonuje montownia lub zewnętrzny operator logistyczny.

335 334 Wykład- 12 - cz.3 334 System logistyki dystrybucji Odbiorca Rynek Magazyn Zakład Produkcyjny Ładunek skonsolidowan y Magazyn Zakład Produkcyjny Zakład Produkcyjny

336 335 Wykład- 12 - cz.3 335 Co-packing – to:  przepakowanie towarów z jednostek opakowań zbiorczych w jednostkowe,  układanie displayów (do ekspozycji towarów w sklepach),  tworzenie zestawów upominkowych.

337 336 Wykład- 12 - cz.3 336 System logistyki zaopatrzenia Dostawca Magazyn Zakład Produ- kcyjny Ładunek Skonsoli- dowany

338 337 Wykład- 12 - cz.3 337 Eliminuje koszty magazynowania, gdyż towar przebywa w magazynie tylko na okres jego dzielenia, łączenia czy konfekcjonowania, a następnie przesyłany jest do odbiorców bez tworzenia zapasów.

339 338 Wykład- 12 - cz.3 338 Track&trace – czyli system umożliwiający klientowi śledzenie na ekranie komputera etapów opracowania jego zamówienia: –np.: monitorowanie trasy przesyłki.

340 339 Wykład- 12 - cz.3 339 Rys. Zakres usług oferowanych w zakresie doradztwa logistycznego, na podstawie:

341 340 Wykład - 13 340 Rodzaje usług - 3

342 341 Wykład - 13 341 Bezprzewodowa wolność z słuchawkami SRX Słuchawki Vocollect® SRX z rozpoznaniem mowy jako pierwsze używają bezprzewodowej technologii Bluetooth® zapewniając użytkownikom swobodę komunikacji nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

343 342 Wykład - 13 342 Terminal głosowy Talkman™ T2X Terminal Talkman™ T2X + Słuchawkowy Zestaw Rozpoznania Mowy serii SR Ładowarka do Terminala Talkman™ T2X Ładowarka z akumulatorem dla T2X

344 343 Wykład - 13 343 W centrum dystrybucji, gdzie przy transakcji liczy się każda sekunda, pracownicy nie mogą pozwolić sobie na pominięcie któregoś z kroków lub tracić czas na powtarzanie odpowiedzi.

345 344 Wykład - 13 344 Bezprzewodowa wolność to: - Zwiększona elastyczność urządzenia, do których SRX jest podłączone może być noszone na pasku użytkownika, montowane na wózkach, z zasiegiem do 10m - Lepsza ergonomia – brak kabli, spinaczy, łączników, - Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników, - Szybsze rozpoczęcie zmiany poprzez eliminację logowania.

346 345 Wykład - 13 345 Specjalny chip w SRX rozpoznaje pracownika, który rozpoczyna pracę tylko poprzez podanie hasła. Talkman T5 ma wbudowany nadajnik bezprzewodowy zgodny z Bluetooth®, zapewniający łączność z innymi urządzeniami takimi jak: -przenośna drukarka etykiet, -czytnik kodów kreskowych; -RFID.

347 346 Wykład - 13 346 System sterowania głosem: voicepicking, pick to light, P2V, Vocollect, kompletacje, system magazynowy, zarządzanie gospodarką magazynową

348 347 Wykład - 13 347 Co to jest system sterowania głosem? System sterowania głosem wykorzystuje głos, najbardziej naturalny dla człowieka sposób wymiany informacji, do komunikacji z systemem komputerowym. System sterowania głosem generuje komunikaty głosowe i rozpoznaje słowa wypowiadane przez człowieka

349 348 Wykład - 13 348 System sterowania głosem jest atrakcyjnym rozwiązaniem w gospodarce magazynowej tam, gdzie ważna jest dokładność i czas kompletacji wysyłek. Dotyczy to właściwie wszystkich towarów: żywności, leków, środków higieny osobistej, książek, używek...

350 349 Wykład - 13 349 Im większa jest ilość operacji wykonywanych w magazynie, tym większych korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu sterowania głosem. Dotychczas najwięcej systemów sterowania głosem zostało wdrożonych w firmach zajmujących się: -dystrybucją artykułów spożywczych, -centrach logistycznych obsługujących sieci sklepów i supermarketów, -hurtowniach farmaceutyków, -chłodniach i mroźniach

351 350 Wykład - 13 350 Jakie operacje magazynowe można wykonywać za pomocą terminala głosowego? Pracownicy magazynu wyposażeni w terminal głosowy mogą efektywniej i szybciej realizować operacje magazynowe takie jak: -przyjęcie, -inwentaryzację, -przesunięcia itd. Największe efekty przynosi zastosowanie terminali głosowych przy kompletacji.

352 351 Wykład - 13 351 Jakich korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu? Najczęściej wymieniane przez użytkowników korzyści z systemu głosowego to: 1 - wzrost dokładności kompletacji (nawet do 99,99%). 2- wzrost efektywności pracy (15-35%), 3- eliminacja popełnianych błędów związanych z lokalizacją palet, 4- ograniczenie spóźnień w kompletacji, 5- skrócenie czasu realizacji zamówień, 6- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników magazynu, 7- skrócenie czasu potrzebnego do przeszkolenia pracowników magazynu.

353 352 Wykład - 13 352 Jaki jest czas zwrotu z inwestycji w system sterowania głosem? W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej zwrot poniesionych nakładów następuje zwykle w ciągu 6-9 miesięcy. W Polsce, ze względu na niższe koszty pracy, czas ten będzie dłuższy, szacujemy, że będzie to 12-18 miesięcy.

354 353 Wykład - 13 353 Co to jest terminal głosowy i czym różni się od tradycyjnego terminala przenośnego? Terminal głosowy został zaprojektowany do przetwarzania głosu. Wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw słuchawkowy. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości sygnału, jaka jest wymagana w systemach rozpoznawania mowy działających w warunkach przemysłowych.

355 354 Wykład - 13 354 W przeciwieństwie do tradycyjnego terminala przenośnego, terminal głosowy nie posiada ekranu, a jego klawiatura zredukowana jest do 4 przycisków. Dzięki temu terminal głosowy jest odporniejszy mechanicznie i zużywa mniej energii niż tradycyjne terminale radiowe.

356 355 Wykład - 13 355 W jaki sposób terminal mówi? Można wyróżnić dwie metody generowania głosu. Pierwsza z nich „Record & Playback” polega na odtwarzaniu słów i komunikatów, które muszą być wcześniej nagrane.

357 356 Wykład - 13 356 Druga metoda wykorzystuje moduł TTS (Text To Speech), który zmienia dowolny tekst na mowę. Wykorzystanie TTS pozwala na generowanie mowy o wybranej przez użytkownika prędkości i niewątpliwie ułatwia wdrożenie systemu, gdyż nie trzeba nagrywać wszystkich komunikatów.

358 357 Wykład - 13 357 W jaki sposób terminal rozpoznaje słowa operatora? Na początku pracy pracownik magazynu loguje się do systemu podając określony identyfikator. Na podstawie „usłyszanej” informacji system sterowania głosem identyfikuje pracownika i do dalszego rozpoznawania wypowiadanych przez niego słów używany jest indywidualny profil głosowy.

359 358 Wykład - 13 358 Czym r ó żni się rozpoznawanie głosu zależne i niezależne od m ó wiącego? Przy rozpoznawaniu mowy niezależnym od mówiącego, wypowiadane przez człowieka słowa są porównywane są z jednym wzorcem, który jest taki sam dla wszystkich użytkowników systemu. Rozpoznawanie zależne wymaga stworzenia indywidualnego profilu głosowego dla każdego użytkownika. Profil głosowy powinien być stworzony przed pierwszym logowaniem do systemu.

360 359 Wykład - 13 359 Przygotowanie profilu zajmuje zwykle kilkanaście minut i polega na wypowiadaniu przez użytkownika słów, które będą używane przez niego w normalnej pracy. Rozpoznawanie zależne jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do pracy w warunkach przemysłowych, pozwala na precyzyjniejsze rozpoznawanie słów użytkowników i zapewnia im możliwość mówienia w różnych językach, dialektach. Ponadto metoda ta jest odporniejsza na hałas i szumy

361 360 Wykład - 13 360 Co się dzieje, gdy operator ma chrypkę? W przypadku, gdy operator zmienia sposób mówienia potrzebna jest aktualizacja jego profilu głosowego, która polega na ponownym przetrenowaniu używanych zwrotów i wyrazów.

362 361 Wykład - 13 361 Czy terminale głosowe wymagają odrębnej sieci radiowej? Terminale głosowe wyposażone są w kartę radiową zgodna z IEEE 802.11b i mogą pracować w jednej sieci radiowej z innymi terminalami i komputerami. W przypadku, gdy terminale głosowe będą pracowały w istniejącej wcześniej sieci radiowej sugerowane jest przeprowadzenie jej audytu

363 362 Wykład - 13 362 Czy terminale głosowe mogą pracować w mroźni? Terminale głosowe przystosowane są do pracy w temperaturze sięgającej nawet do -34°C oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej. Zastosowanie terminali głosowych w chłodniach i mroźniach zdecydowania usprawnia pracę, gdyż używanie kartki papieru albo tradycyjnych terminali przenośnych z czytnikiem kodów kreskowych jest w panujących tam warunkach trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

364 363 Wykład - 13 363 Jak system sterowania głosem sprawdza się w hałaśliwym środowisku? System sterowania głosem doskonale sprawdza się przy pracy w hałaśliwym środowisku, ponieważ do pracy w takich warunkach zostały zaprojektowane wszystkie jego elementy: - - algorytmy rozpoznawania mowy, - - zestawy słuchawkowe z podwójnym mikrofonem, - wszystkie układy przetwarzające dźwięk.

365 364 Wykład - 13 364 FIZYCZNEWYMIARY 165mm x 86 mm x 38 mm zaokrąglone brzegi Masa 440 g z akumulatorem standardowym, 540 g z akumulatorem wysokowydajnym Akumulator Litowo-jonowy, 1750/3500 mAh, wymienialny, można wymienić, gdy urządzenie jest podłączone do terminala Mocowanie Bezpośrednio do pasa użytkownika za pomocą spinacza. Terminal można odłączyć od spinacza. ŚRODOWISKOWE Temperatura pracy -34° do 50° C Deszcz/kurz Klasa IP67 Wilgotność 100% kondensacyjna Korozja/działanie wody Norma IEC 60529 (International Electrotechnical Commission), normy zabezpieczeń wejściowych IP Klawiatura Uszczelnione membraną przyciski pod maskownicą Testy wstrząsowe Test MIL STD 810F na wibracje i wstrząsy, Testy niezależne 25 upadków z wysokości 1,52m; 10 dodatkowych upadków z wysokości 1,82m na polerowany beton; 10 upadków pod różnym kątem z wysokości 1,52m na polerowany beton w temperaturze - 29°C OTWARTA PLATFORMA OPERACYJNA CPU Intel® 416 MHz PXA270 XScale®* System operacyjny Microsoft® Windows® CE Pamięć 64 MB RAM; 64 MB Flash ZINTEGROWANE RADIO Standardy sieciowe IEEE 802.11b (przekaźniki radiowe zgodne z Wi-Fi) Sieci radiowe Wi-Fi Vocollect Wi-FI, Cisco, Symbol Antena produkcji Vocollect; zgodna z normami narażenia na działanie fal radiowych PGP/UE (Portable General Population/Uncontrolled Exposure) CERTYFIKATY AGENCYJNE Europa CISPR 11 Klasa B URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA Zestawy słuchawkowe Słuchawkowe Zestawy Rozpoznawania Mowy Serii SR Pokrowiec terminala Czarny nylon balistyczny, 1050 den, z taftą nylonową, 80 den Pas z klipsem Zapięcie ITW Nexus 127-3200 z nylonu Ładowarka terminala 5 gniazd, do zamocowania na ścianie lub ustawienia na stole Ładowarka do akumulator. 5 gniazd, do zamocowania na ścianie lub ustawienia na stole PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA TALKMAN™ T2X *XScale i SpeedStep to znaki towarowe Intel Corporation.

366 365 Wykład - 13 365 Jak często ładuje się akumulatory? Terminal głosowy może pracować pełną zmianę bez potrzeby wymiany lub doładowywania akumulatora. W normalnych warunkach temperaturowych w pełni naładowany akumulator wystarcza, na co najmniej 12 godzin, a w ekstremalnie niskich temperaturach na 10 godzin intensywnej pracy. W razie potrzeby wymiany albo doładowania akumulatora użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem.

367 366 Wykład - 13 366 Ile waży terminal? Terminal głosowy jest lekki, waży zaledwie 343g i mieści się w dłoni. Ergonomiczne zakrzywienie obudowy dopasowuje urządzenie do ciała. Jednocześnie sposób umocowania urządzenia przypiętego do pasa lub uprzęży na ramieniu, zapewnia użytkownikowi duży komfort.

368 367 Czy terminale głosowe są odporne? Terminale głosowe przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja terminali sprawia, że są one bardzo odporne. Zwiększoną odporność zapewnia powłoka z elastomeru chroniąca terminal przed uderzeniami i zadrapaniami. Terminal głosowy jest pyłoszczelny, odporny na: - krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, korozję, wibracje, wstrząsy i upadki.

369 368 Czy głos jest transmitowany przez sieć radiową? W większości systemów, synteza oraz rozpoznawanie mowy jest wykonywane przez terminal głosowy a tylko dane są transmitowane przez sieć radiową. W systemach, które przesyłają głos przez sieć przepustowość ogranicza liczbę użytkowników, dlatego wymagana jest wysoka wydajność serwerów. Jeśli liczba użytkowników jest znacząca powinno się wybrać system bez tych ograniczeń.

370 369 Koszty logistyki

371 370 Z logistycznego punktu widzenia sprawą zasadniczą jest: - uzyskanie wyprzedzenia czasowego w oferowaniu lepszego poziomu obsługi; - może ono być punktem wyjścia dla tworzenia ścisłych związków z klientami,

372 371 - im bliższe i bardziej specyficzne są to związki, tym wyższe stają się koszty przestawienia, a więc koszty, które musiałby ponieść odbiorca, gdyby chciał zrezygnować z dotychczasowego dostawcy.

373 372 Jakość obsługi rynku a koszty W firmie osiągającej wysoki poziom efektywności technicznej w dziedzinie logistyki w miarę wzrostu poziomu obsługi koszty rosną progresywnie. Jeśli wartość jakościowych elementów obsługi rynku osiąga duże wartości, to koszty logistyczne rosną bardzo szybko.

374 373 Wykład -8 373Wykład -8373 Projektowanie organizacji w układach technologicznych Koszty produkcji 40% Koszty ogólne - 10 % Wartość pracy brygadzisty Koszty wydziałowe 15 % Materiały Marża - 35 % Robocizna Materiały Wyposażenie Robotnik 1 Robotnik 4 Wartość pracy 1 tokarza 167 - 33.4 % Wartość pracy 1 malarza Wartość pracy 1 szlifierza Robotnik 2 Robotnik 3 123 - 24.3 % 110 - 22 % 100 - 20 % Energia elektryczna. Gazy Maszyny Budowle Dzierżawa powierzchni

375 374 Dlatego też należy dokładnie analizować to zagadnienie, by uniknąć dwóch sytuacji:  ustalenia zbyt niskiego (taniego) poziomu obsługi, wpływającego negatywnie na sprzedaż,  ustalenia zbyt wysokiego (bardzo drogiego) poziomu, który nie ma większego znaczenia dla klientów firmy.

376 375

377 376 Z zasad gospodarki magazynowej wynika, że należy znać: liczbę artykuł ó w kt ó re powinny być składowane; liczba zamawianych artykuł ó w i terminy składania zam ó wień w celu ponownego uzupełnienia stanu zapas ó w w magazynie;

378 377 wielkość zapasu bezpieczeństwa; kontrola stanu zapas ó w; kr ó tkoterminową prognozę zapotrzebowania.

379 378 Jakość obsługi rynku wiąże się z poziomem gotowości do realizacji dostaw. Zależność poziomu gotowości dostarczania od kosztów łącznych przedstawia rys.....

380 379 Rys......... Poziom gotowości dostarczania

381 380 Nieznaczny wzrost poziomu realizacji usług np. z 90% do 95%, łączy się ze znacznym wzrostem kosztów np. zapasów. Dzieje się tak gdyż wysoka gotowość dostarczania wiąże się z koniecznością utrzymania: - wysokich stanów magazynowych; - sprawnego systemu transportowego; co decyduje o poziomie kosztów.

382 381 Gotowość realizacji zleceń a koszty Stan magazynowy (gotowość realizacji zleceń) Koszty transportu i magazynowania

383 382 W kosztach magazynowania należy uwzględnić: kupno lub dzierżawa magazynu i jego wyposażenie; liczba, lokalizacja, pojemność i obszar dostaw poszczeg ó lnych magazyn ó w; zarządzanie magazynem siłami własnymi lub przez wynajęte przedsiębiorstwa; wyposażenie techniczne do magazynowania i kompletacji w magazynie;

384 383 miejsca magazynowania w budynku magazynu; technologia magazynowania; ukształtowanie rampy załadunkowej; odprawienie środk ó w transportowych; organizacja kompletacji; efektywne zatrudnienie personelu magazynu.

385 384 Natomiast w kosztach transportu: 1- rodzaj środk ó w transportowych; 2- użytkowanie własnych lub obcych środk ó w transportowych; 3- kupno lub dzierżawa własnych środk ó w transportowych; 4- uwzględnienie łączenia metod transportu (transport kombinowany); 5- organizacja transportu: -optymalne drogi transportu, - urządzania do załadunku środków transportu itd.

386 385 Koszty pakowania: - Projektowanie opakowania dla spełnienia logistycznych funkcji opakowania (ochronne, magazynowe, transportowe, reklamowe, itd.) -Opracowywanie i tworzenie jednostek logistycznych (magazynowych, ładunkowych, transportowych) -Tworzenie racjonalnych łańcuch ó w transportowych.

387 386 Podstawowe przekroje strukturalne kosztów logistycznych i ich powiązania Koszty fazy zaopatrzenia:  działu zaopatrzenia,  wydziału transportu,  wydziału magazynów, Koszty fazy produkcji:  działu sterowania produkcją,  wydziału transportu wewnętrznego, Koszty fazy dystrybucji:  działu zbytu,  wydziału magazynów,  wydziału transportu i spedycji, Koszty fizycznego przepływu materiałów Koszty zapasów Koszty procesów informacyjnych Przekrój rodzajowy kosztów Przekrój wg faz przepływu i miejsc powstawania Koszty materialne:  amortyzacja  materiały, paliwa, energia,  usługi obce Koszty niematerialne:  koszty pracy,  usługi niematerialne,  koszty zaangażowania kapitału obcego,  podatki i opłaty, Koszty pozostałe:  obciążające bezpośrednio wynik finansowy przedsiębiorstwa,

388 387 Tabela 1. Koszty logistyczne według różnych kryteriów podziału A. Podział wg podstawowych faz przepływu Koszty fazy procesów zakupu (zaopatrzenia) Koszty fazy produkcjiKoszty fazy dystrybucji (zbytu) B. Podział wg miejsc powstania kosztów Komórki zarządu funkcjonalne Wydziały ruchu Dział zaopatrzeniaDział zbytuDział transportuWydział magazynówWydział transportu C. Podział wg podstawowych składników procesów logistycznych Koszty fizycznego przepływu materiałówKoszty zapasówKoszty procesów informacyjnych D. Podział wg przekroju rodzajowego kosztów Koszty materialneKoszty niematerialne Koszty pozostałe (nadzwyczajne) obciążające bezpośrednio wynik finansowy przedsiębiorstwa Amortyzacja Zużycie materiałów paliw i energii Usługi obce materialne Koszty pracy Usługi niematerialne Koszty zaangażowania kapitału obcego Wydatki pieniężn e z tytułu podatkó w i opłat E. Podział wg treści ekonomicznej kosztów Koszty zużycia czynników produkcji Wydatki stanowiące składnik produkcji czystej Koszty bezpośrednie kształtujące wynik finansowy Utracone potencjalne przychody pieniężne F. Podział wg zmienności Koszty zmienne Koszty stałe Amortyzacja majątku trwałego zaangażowanego we wszystkich fazach przepływu Wydatki pieniężne z tytułu opłat, podatków Koszty pracy Koszty zaangażowanego kapitału Koszty wpływające bezpośrednie na wynik Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka

389 Wykład - 14388 Informatyka w logistyce

390 Wykład - 14389 Dla potrzeb logistyki produkcji powstały w krajach rozwiniętych metody (narzędzia logistyczne), umożliwiające skuteczne sterowanie produkcją i logistyczne zarządzanie w sferze produkcji.

391 Wykład - 14390 Systemy klasy MRP (powstałe w USA):  MRP I (Materials Requirement Planning – planowanie potrzeb materiałowych) – system, który steruje zapasami i przepływem produkcji na podstawie planów produkcyjnych tj. 1-ustala wielkość partii zamawianych materiałów, 2- terminy dokonywania zamówień, 3- długości cykli dostaw, 4- rejestrację i monitorowanie zapasów oraz kosztów.

392 Wykład - 14391

393 Wykład - 14392  MRP - W systemie tym określano szczegółową listę materiałów i podzespołów, jakie należy wytworzyć lub zamówić, łącznie z datą rozpoczęcia produkcji lub złożenia zamówienia. Wkrótce okazało się, że taki zakres uporządkowania problematyki zaopatrzeniowej nie wykorzystuje wszystkich możliwości i starano się go rozszerzyć na zakupy i finanse, a nawet sprzedaż.

394 Wykład - 14393 Główne typy przepływów informacji logistycznej między firmami w łańcuchu dostaw. Podsystemy planistyczno- analityczne - Prognozowani e sprzedaży - Przewozy - Pomiar obsługi Podsystemy transakcyjne -Przetwarzanie zamówień - Zapasy - Fakturowanie Podsystemy transakcyjne - Zakupy - Zapasy - W NL - W LA Podsystemy Planistyczno- analityczne - DRP Zamówienia Faktura Stan realizacji zamówienia Załadowca AZaładowca B Wewnątrz firmyMiędzy firmamiWewnątrz firmy

395 Wykład - 14394 Do poprzedniego systemu dodano nowe poziomy i otrzymano: ■ Opracowanie biznes-planu, ■ Planowanie produkcji, ■ Opracowanie wzorcowego harmonogramu produkcyjnego, ■ Planowanie zapotrzebowania materiałowego, ■ Planowanie wymagań dotyczących wydajności, ■ Zamawianie.

396 Wykład - 14395 Prowadzone w tym zakresie prace doprowadziły do powstania nowego systemu MRPII (Manufacturing Resources Planning — planowanie zasobów produkcyjnych).

397 Wykład - 14396  MRP II (Manufacturing Resources Planning – planowanie zasobów produkcyjnych) – zawiera zakres merytoryczny MRP I oraz dodatkowo planowanie zdolności produkcyjnych, co pozwala na synchronizację składanych przez klientów i odbiorców zamówień z wielkościami planu agregowanego i poziomami wynikającymi z przyjętych harmonogramów produkcji;

398 Wykład - 14397 Rys...... Schemat działania systemu MRP II

399 Wykład - 14398

400 Wykład - 14399 Rys...... Schemat funkcjonowania systemu MRP

401 Wykład - 14400 INFORMACJE ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYTWARZANIA INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJE DLA OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH INFORMACJE MARKETINGOWE Faktury Analizy sprzedaży Prognozy sprzedaży Dokumentacja techniczna Rachunki za transport Badania rynkowe Wyliczenie zapotrzebowani a na materiały dla programu produkcji Płatności klientów (wpływ gotówki) Opracowanie norm i zestawień materiałowych REJESTRY ZAPASÓW (dane dotyczące wszystkich produktów) STEROWANIE MATERIAŁAMI Harmonogramy i zapotrzebowania Dokumentacja wyposażenia w narzędzia i urządzenia Arkusze przebiegu operacji Sterowanie działalnością RACHUNKOWOŚĆ UTRZYMYWANYCH ZAPASÓW (dane dotyczące wszystkich klientów) STEROWANIE FINANSAMI INFORMACJE O ZAKUPACH Rachunkowość płatności dla dostawców Zamówienia materiałów i półfabrykatów Zestawienia płacowe Oszacowanie kosztów zapasów i/lub cen fabrycznych Zamówienia produkcyjne Sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia Sprawozdanie produkcyjne Zapotrzebowanie materiałowe dla produkcji Zlecenia produkcji

402 Wykład - 14401 I. SAP - od ponad 30 lat pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom na świecie 12 milionów użytkowników. 88.000 instalacji. 1.500 Partnerów. Ponad 25 rozwiązań branżowych SAP - system wymyślony przez pięciu pracowników firmy IBM. W tym samym roku zalożono firmę w Walldorf (Niemcy). Firma ta jest obecnie uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki.

403 Wykład - 14402 Firma SAP Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność we wrześniu 1995 roku. Obecnie zatrudnia blisko 150 pracowników w siedzibie w Warszawie oraz w dziale rozwojowym we Wrocławiu, gdzie prowadzone są prace związane z lokalizacją kolejnych produktów SAP. W roku 2000 przychody ze sprzedaży licencji oprogramowania wzrosły aż o 114%, natomiast całkowite przychody ze sprzedaży wzrosły, w porównaniu z 1999 rokiem, o 48% i wyniosły 38,403 mln euro.

404 Wykład - 14403 Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii, usług i zasobów badawczych, SAP dostarcza rozwiązania, które odkrywają nowe źródła informacji, usprawniają łańcuchy dostaw i budują silne relacje z klientami. Pozycję lidera myśli technologicznej gwarantuje firmie SAP również dział SAP Ventures, który inwestuje w nowe przedsięwzięcia, których celem jest rozwój i postęp w zakresie innowacji technologicznych.SAP Ventures A w SAP Corporate Research stale rozwija się nowe pomysły, z których powstaną przyszłe rozwiazania.SAP Corporate Research

405 Wykład - 14404 Rozwiązania branżowe SAP Branże różnią się od siebie - podobnie jak rozwiązania biznesowe Przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, media, przemysł zaawansowanych technologii, lotniczy i zbrojeniowy - różne gałęzie gospodarki wymagają odmiennych rozwiązań biznesowych. Dlatego firma SAP dostarcza rozwiązania przystosowane do specyficznych wymogów ponad 25 branż. Firma rozumie sposób działania swoich klientów oraz aspekty gwarantujące im zachowanie konkurencyjności.

406 Wykład - 14405 Rozwiązania branżowe Aerospace & Defense Przemysł lotniczy i zbrojeniowyAerospace & Defense Automotive Przemysł motoryzacyjnyAutomotive Banking BankowośćBanking Chemicals Przemysł chemicznyChemicals Consumer Products Przemysł dóbr konsumpcyjnychConsumer Products Engineering, Construction & Operations Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjneEngineering, Construction & Operations Healthcare Służba zdrowiaHealthcare High Tech Przemysł zaawansowanych technologiiHigh Tech Higher Education & Research Szkolnictwo wyższe i badania naukoweHigher Education & Research Industrial Machinery & Components Przemysł elektromaszynowyIndustrial Machinery & Components Insurance UbezpieczeniaInsurance Life Sciences Nauki biologiczneLife Sciences Logistics Service Providers Dostawcy usług logistycznychLogistics Service Providers Media Mill Products Przemysł metalowy i drzewno-papierniczyMill Products Mining Przemysł wydobywczyMining Oil & Gas Przemysł paliwowyOil & Gas Pharmaceuticals Przemysł farmaceutycznyPharmaceuticals Professional Services Usługi konsultingoweProfessional Services Public Sector Instytucje publicznePublic Sector Retail HandelRetail Service Providers Dostawcy usługService Providers Telecommunications TelekomunikacjaTelecommunications Utilities Przedsiębiorstwa użyteczności publicznejUtilities

407 Wykład - 14406 III. Rozwiązania SAP Rozwiązania SAP zapewniają klarowny i aktualny wgląd we wszystkie procesy przebiegające w firmie. Dzięki temu pozwalają usprawnić łańcuch dostaw, szybciej wprowadzić produkty na rynek, optymalnie wykorzystać nabywane zasoby oraz wyeliminować duplikację tych samych działań.

408 Wykład - 14407 mySAP Business Suite - ten zestaw łatwych do adaptacji rozwiązań biznesowych pomaga zoptymalizować najważniejsze procesy biznesowe. Oparte na platformie technologicznej SAP NetWeaver rozwiązania mySAP Business Suite można płynnie integrować z każdym systemem.mySAP Business Suite mySAP Customer Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z klientami)mySAP Customer Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z klientami) mySAP ERP mySAP ERP Financials (Finanse, dawniej mySAP Financials)mySAP ERP Financials (Finanse, dawniej mySAP Financials) mySAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie Kadrami, dawniej mySAP HR)mySAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie Kadrami, dawniej mySAP HR)

409 Wykład - 14408 mySAP ERP Operations (Działalność operacyjna) mySAP ERP Corporate Services (Obsługa organizacji) mySAP Product Lifecycle Mgmt. (Zarządzanie cyklem życia produktu)mySAP Product Lifecycle Mgmt. (Zarządzanie cyklem życia produktu) mySAP Supplier Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z dostawcami)mySAP Supplier Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z dostawcami) mySAP Supply Chain Mgmt. (Zarządzanie łańcuchem dostaw)mySAP Supply Chain Mgmt. (Zarządzanie łańcuchem dostaw)

410 Wykład - 14409 Rozwiązania dla małych i średnich firm – Te dostosowane cenowo, prekonfigurowane i łatwe do wdrożenia rozwiązania są zaprojektowane po to, aby małe i średnie przedsiębiorstwa również mogły korzystać z funkcjonalności SAP oraz najlepszych praktyk branżowych.Rozwiązania dla małych i średnich firm SAP xApps - SAP oferuje aplikacje połączone w pakiety, które można zintegrować w środowisku istniejących systemów heterogenicznych. W rezultacie powstają funkcjonalne, przekrojowe rozwiązania biznesowe umożliwiające łatwiejszą i efektywniejszą realizację strategii organizacji.SAP xApps

411 Wykład - 14410 SAP NetWeaver – Jest to platforma aplikacyjna i integracyjna SAP stanowiąca techniczny fundament mySAP Business Suite i SAP xApps.SAP NetWeaver Zapewnia ona pełną, otwartą i elastyczną infrastrukturę ułatwiającą integrację aplikacji SAP oraz aplikacji zewnętrznych.


Pobierz ppt "Logistyka Wykłady 1Zarządzanie logistyczne 2 Literatura: Council of Logistics Management, 1992 Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google