Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyczne
Logistyka Wykłady Zarządzanie logistyczne

2 Zarządzanie logistyczne
Literatura: Council of Logistics Management, 1992 Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWN 2002 Czerska Joanna: Doskonalenie strumienia wartości. Difin Warszawa 2009 H. C. Pfohl, Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 1999 J.Witkowski: Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych, AE Wrocław, 1995 Zarządzanie logistyczne

3 Zarządzanie logistyczne
Logistyka znana i stosowana była już w armiach świata starożytnego, gdzie kojarzono ją przede wszystkim z zaopatrzeniem oddziałów wojskowych w żywność i broń. 3 Zarządzanie logistyczne

4 Zarządzanie logistyczne
-        termin pochodzi od greckiego słowa logos lub logicos, które oznaczają liczenie, sztukę kalkulowania, ale także rozsądek, siłę rozumu. Do tych słów nawiązał cesarz bizantyjski Leontos VI ( ) w swoim dziele „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”. Wyróżnił on obok strategii i taktyki trzecią naukę wojenną – logistykę. 4 Zarządzanie logistyczne

5 Zarządzanie logistyczne
Rozwój logistyki nastąpił w okresie drugiej wojny światowej za sprawą armii walczących na frontach, jednakże nadal dotyczył głównie spraw wojskowości. W tym czasie zostało rozwinięte oprzyrządowanie matematyczne, zaimplementowano badania operacyjne do rozwiązywania problemów natury logistycznej. 5 Zarządzanie logistyczne

6 wyczerpywanie się surowców lub zanieczyszczenie środowiska.
Lata powojenne to okres gwałtownego rozwoju gospodarki światowej, jej modernizacji, ale z drugiej strony także pojawienia się naturalnych barier wzrostu takich jak np. wyczerpywanie się surowców lub zanieczyszczenie środowiska. To czas, w którym koncepcje logistyczne z wojskowości przeniknęły do praktyk cywilnych. 6 Zarządzanie logistyczne

7 Zarządzanie logistyczne
1. Faza startu i budzenia się logistyki – II połowa lat 50-tych XX wieku – Początki budowy koncepcji logistyki w USA, jako funkcji podrzędnej wobec produkcji, zorientowanej na fizyczną dystrybucję towarów. Poszczególne elementy takie jak: magazynowanie, transport, czy zapasy lub pakowanie były rozpatrywane cząstkowo, odrębnie w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. 7 Zarządzanie logistyczne

8 Zarządzanie logistyczne
2. Faza definiowania i konceptualizacji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce – lata 60 w USA i 70 w Europie Zachodniej . Okres, w którym elementy fizycznej dystrybucji towarów zaczęto traktować jako zintegrowaną całość. Rozwojowi sprzyjał postęp w sferze technologii, w zakresie technik gromadzenia i przetwarzania danych, nasilający się zakres zmian strukturalnych w transporcie. 8 Zarządzanie logistyczne

9 Zarządzanie logistyczne
3. Faza zmian priorytetów i kreowania podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki (rozszerzenie roli logistyki) – II połowa lat 70-tych i I połowa lat 80-tych. Stałe rozszerzanie zakresu przedmiotowo-strukturalnego i instytucjonalnego logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwa, instrument planowania oraz strategicznego działania na rynku. 9 Zarządzanie logistyczne

10 Zarządzanie logistyczne
4. Faza dynamicznego rozwoju logistyki jako zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i układu powiązań rynkowych (powszechne wykorzystywanie walorów logistyki w praktyce) – od II połowy lat 80-tych XX wieku – Logistyka okazała się instrumentem racjonalizacji i obniżki kosztów w skali przedsiębiorstwa oraz makroekonomicznej. Okres globalizacji struktur i działań logistycznych oraz integracji poprzez systemy informatyczne. 10 Zarządzanie logistyczne

11 Zarządzanie logistyczne
11 Zarządzanie logistyczne

12 Zarządzanie logistyczne
Definicję logistyki biznesu zaproponował w 1992 roku CEN (Comitet Europen de Normalisation): Logistyka to planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływów dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach, minimalnym zaangażowaniu kapitału. 12 Zarządzanie logistyczne

13 - obsługę klienta, - prognozowanie popytu,
Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): - obsługę klienta, prognozowanie popytu, - przepływ informacji, kontrolę zapasów, - czynności manipulacyjne, - realizowanie zamówień, - czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, 13 Zarządzanie logistyczne

14 -lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, -procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, - obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, - czynności transportowe i składowanie. (Council of Logistics Management, 1992). 14 Zarządzanie logistyczne

15 Zarządzanie logistyczne
Dostawcy surowców Dostawcy materiałów Wytwórca Dystrybucja Magazyny Detalista 15 Zarządzanie logistyczne

16 Logistyka jako metoda działania:
to system, proces, sposób działania, którego celem jest: - wzrost wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, - dostarczenie odpowiednich towarów do odpowiedniego miejsca w określonym czasie, przy optymalnym poziomie kosztów Zarządzanie logistyczne

17 CENTRUM STEROWANIA PRZEPŁYWEM-KIEROWNICTWO
Rys Przepływ materiałów w przedsiębiorstwie Źródło: Skowronek, 1999 CENTRUM STEROWANIA PRZEPŁYWEM-KIEROWNICTWO Sfera zaopatrzenia Sfera produkcji Sfera zbytu Przepływ dyspozycji sterujących Przepływ informacji Fizyczny przepływ materiałów Strumienie dostaw zewnętrznych Zarządzanie logistyczne

18 System zarządzania, w definicjach nie wymienia się wszystkich funkcji lecz tylko niektóre na przykład: planowanie, organizowanie, controlling przy czym podkreślane są planowanie i kontrola, brakuje w nich funkcji motywacyjnych, z uwypukleniem instrumentów ekonomiczno - finansowych Zarządzanie logistyczne

19 Zarządzanie logistyczne
W modelu logistycznym produkcji wyróżnia się następujące przepływy dóbr fizycznych : “łańcuch dostaw” - dotyczy procesu zaopatrzenia w media i materiały, zatrudnienia pracowników, organizacji stanowiska pracy (wytwarzanie) oraz dystrybucji wytworzonych produktów (przemieszczanie), 19 Zarządzanie logistyczne

20 Zarządzanie logistyczne
“łańcuch konwersji” - dotyczy utrzymania dóbr (środków trwałych - aktywów) we właściwym produkcyjnym stanie, na odpowiednim poziomie pracy bezawaryjnej, 20 Zarządzanie logistyczne

21 “łańcuch usuwania” - obejmuje:
* usuwanie odpadów, * ich recyrkulację w celu odzyskania części nadającej się do ponownej produkcji, * likwidację pozostałych odpadów. 21 Zarządzanie logistyczne

22 22 Logistyka w obrębie przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa
Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Surowce, półprodukty, materiały pomocnicze Surowce, półprodukty, materiały pomocnicze, wyroby gotowe Wyroby gotowe, półprodukty, wyprodukowane części Magazyn dostaw-ców Magazyn wyrobów gotowych Magazyn zaopatrze-niowy Magazyn zbytu Proces produkcji Magazyn przejściowy Rynek zaopatrze-niowy Rynek zbytu Materiały zbędne, opakowania zwrotne, odpady Logistyka procesów utylizacyjnych Logistyka materiałowa Przepływ dóbr rzeczowych 22 Zarządzanie logistyczne

23 1. Czy logistyka ma własny przedmiot ?
By odpowiedzieć na pytanie czy logistykę można uznać za dziedzinę nauki, trzeba znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy logistyka ma własny przedmiot ? Przedmiotami logistyki są strumienie zasilania w łańcuchu logistycznym (materiały, towary, produkty). Do łańcuchów logistycznych zalicza się: · strumienie przepływów fizycznych · usługi · informację i informatykę, zasilanie pieniężne · zasilanie osobowe. 23 Zarządzanie logistyczne

24 2 Czy ma podmiot ? Podmioty logistyczne w gospodarce to:
* kierownictwo zakładu (firmy), w której występuje logistyka * kierownictwo komórek logistycznych oraz bazy logistycznej * kierownictwo komórek funkcjonalnych * społeczność zakładu (firmy) uczestnicząca w realizacji procesów logistycznych * inne podmioty gospodarki cywilnej 24 Zarządzanie logistyczne

25 Planowanie zdolności produkcyjnych
Planowanie strategiczne Planowanie zdolności produkcyjnych Planowanie logistyki Planowanie produkcji zaopatrzenia Zarządzanie zapasami Zarządzanie zamówieniami Przetwarzanie zamówień Dystrybucja Transport i dostawa Zaopatrzenie Rys. 17 Przepływ informacji logistycznych Źródło: Cole J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWN 2002. 25 Zarządzanie logistyczne

26 Zarządzanie logistyczne
Od logistycznej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem wymaga się zintegrowania i skoordynowania przepływu: * materiałów, * informacji * pieniędzy. 26 Zarządzanie logistyczne

27 Z czynników tych na naczelnym miejscu jest informacja.
Jej celem jest zapewnienie jak najszybszej i najlepszej odpowiedzi na potrzeby odbiorców, dzięki szybkiemu przepływowi danych z rynku do producenta. 27 Zarządzanie logistyczne

28 Problemy decyzyjne zaopatrzenia
Co kupić? Ile kupić? Gdzie kupić? Kiedy kupić? Co kupić? Ile kupić? Problemy decyzyjne zaopatrzenia Kiedy kupić? Gdzie kupić? Rys Główne problemy decyzyjne dotyczące logistyki zaopatrzenia 28 Zarządzanie logistyczne

29 Zarządzanie logistyczne
Przepływ materiałów związany jest z całym procesem transportowo ‑ magazynowym, ukierunkowanym na budowanie najefektywniejszych łańcuchów dostaw dóbr do klienta. 29 Zarządzanie logistyczne

30 Zarządzanie logistyczne
Przepływ pieniędzy dotyczy optymalizacji warunków handlu z dostawcami i odbiorcami tak, aby obrót kapitału stał się jak najkrótszy. 30 Zarządzanie logistyczne

31 Wdrażanie strategii logistycznej w przedsiębiorstwie związane jest ze spełnieniem określonych wymagań dotyczących w szczególności: 31 Wykłady - Logistyka

32 1 opracowania odpowiedniej struktury organizacyjnej, aby zarządzanie przedsiębiorstwem dostosowane było do koncepcji logistycznej, tzn. aby możliwa była ciągła kontrola zakresu obowiązków nadanych poszczególnych komórkom przy zmianie charakteru produkcji; 32 Wykłady - Logistyka

33 2 elastyczności produkcji w celu szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku; 33 Wykłady - Logistyka

34 3 marketingu jako sprawnego narzędzia badania potrzeb i preferencji odbiorców; 34 Wykłady - Logistyka

35 4 technologii informacyjnej jako efektywnego narzędzia zbierania, zapisywania oraz przetwarzania danych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji przy użyciu między innymi kodów kreskowych; 35 Wykłady - Logistyka

36 5 zmian w sposobie myślenia zarządu oraz innych osób, szczególnie osób kierownictwa, zorientowanych na potrzeby gospodarki rynkowej, 36 Wykłady - Logistyka

37 6 ścisłej kooperacji z dostawcami i odbiorcami jako drogi do stosowania koncepcji dostaw na określony termin; 37 Wykłady - Logistyka

38 7 obsługi sprzedażnej i posprzedażnej klienta, zapewniającej sprawny serwis; 38 Wykłady - Logistyka

39 uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych, tzn.
8 uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych, tzn. minimalizacja kosztów składowania odpadów lub ich całkowite eliminowanie, 39 Wykłady - Logistyka

40 9 wydajnego wyposażenia technicznego produkcji i łańcucha transportowo ‑ magazynowego; 40 Wykłady - Logistyka

41 10 gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstwa do rozszerzenia profilu produkcji lub jej zmiany; 41 Wykłady - Logistyka

42 rozbudowy infrastruktury gospodarczej wspomagającej przepływ dóbr:
11 rozbudowy infrastruktury gospodarczej wspomagającej przepływ dóbr: - drogi kołowe (autostrady); - drogi wodne (hydrotransport); - lotniska (cargo); - telekomunikacja. 42 Wykłady - Logistyka

43 ● 12 rozbudowy magazynów centralnych i pośrednich wraz ze środkami transportowymi. Wykłady - Logistyka

44   Przedstawione powyżej wymagania nie obejmują wszystkich uwarunkowań i wymagań mieszczących się w systemie logistycznym, jaki powinien być wdrażany w przedsiębiorstwie, ukazują jednak kompleksowość i złożoność tej koncepcji zarządzania. 44 Wykłady - Logistyka

45 1) lepszy poziom obsługi klienta mierzony:
Efektami kompleksowego wdrażania zintegrowanej strategii logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem są: 1) lepszy poziom obsługi klienta mierzony: a/ poziomem cen akceptowanych przez klienta, b/ jakością dostarczanych produktów, c/ czasem dostawy, 45 Wykłady - Logistyka

46 d/ terminowością dostaw (dostawy na określony dzień i godzinę),
e/ elastycznością dostawy (specjalne życzenia kontrahentów), f/ sprawnością obsługi serwisowej. 46 Wykłady - Logistyka

47 a/ skracanie czasów międzyoperacyjnych,
2) skracanie czasu przepływu materiałów, począwszy od dostawców poprzez produkcję i dystrybucję do końcowego odbiorcy, między innymi przez: a/ skracanie czasów międzyoperacyjnych, 47 Wykłady - Logistyka

48 b/ redukcję poziomu zapasów magazynowych,
c/ usprawnienie łańcucha transportowo ‑ magazynowego, d/ zwiększenie elastyczności produkcji, e/ optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych;  48 Wykłady - Logistyka

49 a/ optymalne zaprojektowanie przepływu informacji,
3) właściwa technologia informacyjna w przedsiębiorstwie, przejawiająca się w szybkim obiegu pewnej (prawdziwej) informacji i sprawnym systemie wewnętrznej kontroli, przez:   a/ optymalne zaprojektowanie przepływu informacji,   b/ właściwe przetwarzanie informacji na drodze doboru poprawnego oprogramowania,   49 Wykłady - Logistyka

50 c/ szybkie zbieranie danych z zastosowaniem techniki automatycznej identyfikacji,
d/ usprawnienie transmisji informacji z użyciem elektronicznych nośników informacji; 50 Wykłady - Logistyka

51 a/ zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum,
4) minimalizacja kosztów własnych, szczególnie w fazie zaopatrzenia i zbytu, poprzez: a/ zmniejszenie zapasów do niezbędnego minimum, b/ podniesienie jakości wyrobów, co powoduje zmniejszenie kosztów obsługi serwisowej. 51 Wykłady - Logistyka

52 Efektem końcowym strategii logistycznego podejścia powinien być:
n   wzrost produktywności, n   uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku. 52 Wykłady - Logistyka

53 Logistyka dostaw Zaopatrzenie 53 Wykłady - Logistyka

54 Uwzględniając fazy przepływu materiałów (strumieni rzeczowych) opartych na decyzjach podejmowanych w wyniku przetwarzania strumieni informacyjnych przebiegających w przeciwnym kierunku, system logistyczny można przedstawić jako układ czterech podsystemów (rys.4.): 54 Wykłady - Logistyka

55 Logistyka zaopatrzenia:
– dostarczanie dóbr od dostawców na rynku zaopatrzeniowym do magazynu zaopatrzenia przedsiębiorstwa; - możliwy jest także bezpośredni przepływ dóbr z rynku zaopatrzenia do miejsc przetwarzania materiałów w przedsiębiorstwie. 55 Wykłady - Logistyka

56 56 Dostawca 1 Dostawca 2 Dostawca n Dostawca i Wytwarzanie (produkcja)
DOSTAWCY MATERIAŁÓW uzupełnianie zapasów, transport materiałów żądania dostaw, stan zapasów, modyfikacje Realizacja zadań (Procesy fizyczne) Zaopatrzenie (procesy administracyjne) przyjęcie zamówienia i magazynowanie, fizyczne sortowanie (kompletacja), pakowanie, znakowanie (kody), wysyłka. wybór dostawcy, rejestracja zamówienia, zarządzanie zapasami, zarządzanie składowaniem, sortowanie zamówień, prawne warunki dostaw. Magazyny i spedycja dostawy dokładnie na czas (transport wahadłowy) żądania dostaw zgodnie z rytmem produkcji Wytwarzanie (produkcja) Pozyskiwanie materiałów (zaopatrywanie) 56 Wykłady - Logistyka KLIENCI (odbiorcy produktów)

57 we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie,
Logistykę zaopatrzenia można zdefiniować jako logistyczny system celowy, który: - bazuje na zintegrowanej koncepcji pozyskiwania potrzebnych materiałów: we właściwej ilości i asortymencie, o właściwej jakości i cenie, we właściwym miejscu i czasie dla zagwarantowania możliwości realizacji celów przedsiębiorstwa, - działa w szerokim obszarze: od rynku dostawców do rynku zbytu. 57 Wykłady - Logistyka

58 W logistyce zaopatrzenia wyróżnia się trzy podstawowe zasady:
1. indywidualne zaopatrzenie w razie zapotrzebowania, 2. zaopatrzenie z utrzymaniem zapasów, 3. dostawa zsynchronizowana z produkcją lub zużyciem. 58 Wykłady - Logistyka

59 Planowanie potrzeb materiałowych jest podstawą organizowania całego procesu zaopatrzenia i sterownia zapasami. Tworzenie zapasów magazynowych służy do wyrównania struktur czasowych i ilościowych w przepływach materiałowych dóbr fizycznych dostarczanych do przedsiębiorstwa. Zapasy materiałowe stanowią bufor pomiędzy przepływami towarów na wejściu i wyjściu przedsiębiorstwa. 59 Wykłady - Logistyka

60 Zaopatrzenie Zamówienia Wykłady - Logistyka

61 iż stanowi wejście do systemu logistycznego.
Opracowanie zamówień - Zamówienie jest podstawą przepływu informacji w systemie logistycznym. Kompletność i prawidłowość informacji ma istotne znaczenie z tego względu, iż stanowi wejście do systemu logistycznego. Wykłady - Logistyka

62 Tabela 3-01. Materiały potrzebne do produkcji
Rodzaj materiału Odległość km Ilość m2 Cena jedn. zł/m2 Koszty zakupu Skóra z kozy (naturalna, licowa) 150 377 95 35 815 Skóra ze świni (naturalna, licowa) 78 262 80 20 960 Imitacja skóry z węża 54 120 60 7 200 Płótno usztywniające (s. zimowy) 10 3000/ 8000 Spody 230 18 700 Futra, kożuchy (sezonowo) 22500 Obcasy, fleki 9300 Zamki (sezonowo) 7500 Sprzączki 700 Ozdoby 1800 Sznurówki 50 Materiały wykończeniowe (kleje, pasty, utwardzacze) s. letni s. zimowy: Razem: 4000

63 Błędy w tych informacjach
zazwyczaj nie są wykrywane przez kontrolę w systemie, zostają zauważone dopiero wtedy, gdy towary dotrą do punktu odbioru. Wykłady - Logistyka

64 Zamówienie zewnętrzne
Poza tym zamówienie jest ważnym źródłem informacji dla innych działów przedsiębiorstwa. Zamówienie zewnętrzne (zamówienie klienta) jest ważnym ogniwem łączącym logistykę dystrybucji dostawców i logistykę zaopatrzenia klienta. Wykłady - Logistyka

65 Logistyka dostaw Zapasy Wykłady - Logistyka

66 Między innymi decyduje się o:
W zarządzaniu zapasami podejmuje się szereg decyzji. Między innymi decyduje się o: terminach, - wielkości dostaw określonych rodzajów zapasów, formach ich kontroli. Wyodrębnić można trzy systemy decyzyjne:     66 Wykłady - Logistyka

67 (reorder point system)
- system punktowy składania zamówień (reorder point system) osiągnięcie ustalonego poziomu zapasów jest sygnałem do przygotowania i wysyłania zamówienia; * poziom ten jest tak wyznaczony, aby istniejące zapasy wystarczyły w okresie kiedy nie nadejdzie nowa dostawa; * wielkość zamawianych partii materiałów wynika z przyjęcia koncepcji tzw.: „ekonomicznej wielkości zamówień (EWZ)”; 67 Wykłady - Logistyka

68 (periodic review system)
-       system okresowy (periodic review system) – przegląd poziomu zapasów dokonywany jest w równych odstępach czasu, i po każdym przeglądzie dokonuje się zamówienia w taki sposób, aby osiągnąć wcześniej określoną pożądaną wielkość; - poziom zamówienia wynika z maksymalnej wielkości wyznaczonej dla każdego rodzaju zapasów;      Logistyka.....nr

69 - system ciągłej obserwacji (continuous review system)
Stan zapasów podlega ciągłej obserwacji a zamówienia składa się wg stałej wielkości partii, kiedy obserwowane zapasy osiągną określony poziom R. System ten determinowany jest dwoma parametrami: - wielkością zamawianych partii , - wielkością określonego parametru R. Logistyka.....nr

70 Aby obliczyć optymalne Q (EWZ) należy obliczyć koszty:
D - wielkość popytu (zużycia) w roku, S - koszt zamówienia (przestawienia produkcji), C - koszt jednostki towaru (produktu), i - stopa określająca relację między kosztami utrzymania zapasów, a ich wartością, TC - łączne koszty składania zamówień oraz utrzymania zapasów. Wykłady - Logistyka

71 Rys. 3-1-1. Koszty składania zamówień i koszty utrzymania zapasów
Wykłady - Logistyka

72 Roczne koszty składania zamówień: K sz = S*D / Q
______________ Wartość: Q =  2*S*D / i*C S - koszt zamówienia (przestawienia produkcji), D - wielkość popytu (zużycia) w roku, C - koszt jednostki towaru (produktu), i - stopa określająca relację między kosztami utrzymania zapasów, a ich wartością, Roczne koszty utrzymania zapasów [Kuz ] wyniosą: K uz = i * C * Q / 2 Roczne koszty składania zamówień: K sz = S*D / Q Wykłady - Logistyka

73 Wyliczyć należy dla min trzech wartości.
Zatem: TC = (S*D / Q) + (i * C*Q/2) Wyliczyć należy dla min trzech wartości. Funkcja TC osiągnie minimum, gdy: ____________ Q =  2*S*D/ i*C Wykłady - Logistyka

74 Popyt zależny można obliczyć na podstawie:
-   wcześniejszych zamówień (uwzględnionych w planach produkcji), - prognoz popytu niezależnego, - norm zużycia, - posiadanych zapasów.  Natomiast popyt niezależny to popyt na wyroby gotowe, ujawniający się na rynku. 74 Wykłady - Logistyka

75 gdy poziom zapasów spadnie do ustalonej wcześniej wielkości R.
Model stałego punktu zamawiania polega na tym, iż zawsze składa się zamówienie o wielkości Q = EWZ gdy poziom zapasów spadnie do ustalonej wcześniej wielkości R. System ten ma dwa parametry: Q i R Wykłady - Logistyka

76 Rys. 3-1-2. Poziom zapasów materiałowych
Poziom zapasu Czas zapas bezpieczeństwa czas trwania zamówienia cykl zamówień średni zapas magazynowy Q/2 wielkość zamówienia Q przebieg popytu zapas przeciętny zapas krytyczny –złożenie zamówienia Rys Poziom zapasów materiałowych 76 Wykłady - Logistyka

77 Stałymi parametrami są tu: P - odstęp między kolejnymi zamówieniami,
S - maksymalny poziom sumy zapasów bezpieczeństwa, cyklicznych i zapasów w drodze.  W czasie przeglądu zapasów ustala się: - istniejący w firmie zapas bezpieczeństwa (B), - zapas cykliczny (M), - zamawia różnicę między S, a tymi zapasami (Q = S - M - B).  Parametr S musi równać się zapasowi bezpieczeństwa i przewidywanemu średniemu popytowi w okresie P + L. 77 Wykłady - Logistyka

78 Tabela 3-1. Dostawcy materiałów potrzebnych do produkcji
Rodzaj materiału Nazwa i adres dostawcy Odległość km Ilość na rok m2 palet szt. Cena jedn. zł/m2 Koszty zakupu Skóra z kozy (naturalna, licowa) Konfekcjoner Sp. z o.o. 150 377 40 95 35 815 Skóra ze świni (naturalna, licowa) Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy - Siedziba 78 262 26 80 20 960 Imitacja skóry z węża Przedsiębiorstwo Usługowe MASTERS 54 120 12 60 7 200 Płótno usztywniające (s. zimowy) 10 100 3000/ 8000 Spody 230 18 700 Futra, kożuchy (sezonowo) 22500 Obcasy, fleki 9300 Zamki (sezonowo) 7500 Sprzączki 700 Ozdoby 1800 Sznurówki 50 Materiały wykończeniowe (kleje, pasty, utwardzacze) xx.yyyyyyy s. letni s. zimowy: Razem: 4000 ćwiczenia

79 A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień,
Operatywny plan produkcji jest tłumaczony na potrzeby netto w przyjętym przedziale czasowym. W ustalonej jednostce czasu posługujemy się równaniem stanu zapasów: A + B - C = X A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień, C - wielkość potrzeb, X - zapas dyspozycyjny (na przyszłe potrzeby). Wykład -8

80 Zarządzanie logistyczne
Dostawcy Zarządzanie logistyczne

81 - jakość wyrobu lub usługi, spełnienie wymagań przyszłego użytkownika,
Kryteria oceny dostawców: Dostawców ocenia się pod względem spełnienia następujących kryteriów: -  jakość wyrobu lub usługi, spełnienie wymagań przyszłego użytkownika, -  posiadanie obowiązujących i dobrowolnych świadectw, certyfikatów na wyrób, aprobat, uznań, dopuszczeń, -       szybkość i terminowość dostawy, Wykłady - Logistyka

82 Odrzucenie kandydatury Spełnienie kryteriów krytycznych
Wstępna ocena pod względem kryteriów krytycznych K Spełnienie wymagań Wprowadzenie poprawek Weryfikacja wniosku Przygotowanie wniosku o umieszczeniu na liście Dalsza ocena Odrzucenie kandydatury Analiza wniosku Zatwierdzenie wniosku o zakwalifikowaniu dostawcy Spełnienie kryteriów krytycznych W Wpis do rejestru listy kwalifikowanych dostawców N T Dokumentacja (informacje dotyczące kryteriów oceny) Rys. 4.3-a. Schemat blokowy podsystemu analiz dostawców, zamawiania i zakupu surowców i części Opracowanie zapytania ofertowego Dział Handlowy Ankietowanie dostawcy Dostawca kwalifikowany N Cena , warunki płatności, warunki dostawy T Weryfikacja i zatwierdzenie Akceptacja Zarządzanie logistyczne N Następna

83 - stosowany system jakości, - system zarządzania środowiskowego,
- sposób i termin zapłaty, - cena, - okres współpracy, - sposób dostawy, - inne mające wpływ na jakość. Wykłady - Logistyka

84 Potrzeba zakupu wynika ze: - stanu zapasów
(kartoteki, raporty magazynowe), - limitu zapasów, - planu produkcji, - planowanych wskaźników zużycia surowców, - potrzeb rozruchu technologicznego, - planu zakupów. Wykłady - Logistyka

85 W zapotrzebowaniu określa się :
-  nazwę surowca, materiału pomocniczego, opakowania, -  wymagania – nr WTS (wymagania techniczne dla surowców i materiałów pomocniczych – dokument określający parametry jakościowe, metody badań surowców i materiałów pomocniczych) lub specyfikację (jeśli nie opracowano WTS),               Wykłady - Logistyka

86 - inne niezbędne informacje jak:
- termin dostawy (w przypadku zapotrzebowań rocznych z rozbiciem na kwartały, miesiące lub harmonogram dostaw), -  ilość, -       inne niezbędne informacje jak: · żądanie przysłania atestu / świadectwa jakości, deklaracji zgodności, Wykłady - Logistyka

87 · posiadany certyfikat na wyrób, · określone gwarancje,
· ewentualne wskazania dostawcy, · rodzaju opakowania i środka transportu, · żądanie Karty Charakterystyki. Wykłady - Logistyka

88 * wymagania techniczne, * zalecenia dotyczące wyboru dostawcy,
Informacje dotyczące kryteriów oceny uzyskiwane są poprzez: -  dokumentacje projektową i wytyczne know-how, -  zgłoszenia wniosków i zapotrzebowań od przyszłych użytkowników wyrobu lub usługi, zawierające: * wymagania techniczne, * zalecenia dotyczące wyboru dostawcy, -       oferty dostawców, -       korespondencję z dostawcą wyniki negocjacji, Wykłady - Logistyka

89 - konsultacje ze specjalistami danej branży i pełnomocnikami,
- ankiety dostawców, raporty z audytu u dostawcy, sprawozdania z wizyt, -  analizę dotychczas posiadanych informacji o dostawcy (doświadczenia ze współpracy), -  katalogi i cenniki, -  konsultacje ze specjalistami danej branży i pełnomocnikami, -  raporty marketingowe. Wykłady - Logistyka

90 Zakupy realizowane przez
Działy Handlowe Centrów Produkcyjnych a) Zapotrzebowanie - na surowce, materiały pomocnicze i opakowania otrzymuje referent ds. Zaopatrzenia Działu Handlowego Centrum. Zapotrzebowania są sprawdzane pod względem prawidłowości i kompletności danych w odniesieniu do wymagań procedury dotyczącej opracowywania i zgłaszania zapotrzebowań na surowce, materiały pomocnicze i opakowania oraz arkuszy WTS będących w posiadaniu Zespołów Zaopatrzenia. Wykłady - Logistyka

91 Zarządzanie logistyczne
Przedmiot dostawy Cena i ogólna wartość dostawy Ilość i jakość Warunki i terminy dostawy Warunki płatności Arbitraż Skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej 2 dostawców Analizowanie ofert dostawców Negocjacje i wybór oferty dostawcy Opracowanie projektu umowy - sekcja zakupów dostawca Akceptacja N T Umowa długo terminowa Zatwierdzenie (podpisanie umowy) T Coroczny przegląd aktualności umowy N N Akceptacja Opracowanie zamówienia – wywołanie partii dostawy T Potwierdzenie zamówienia przez dostawcę Zatwierdzenie zamówienia Zerwanie umowy N Początek T Rozpoczęcie realizacji dostawy 1 Przekazanie do Dyspozytora i Kierownika Wydziału Gospodarki Magazynowej wykazów surowców i materiałów ze wskazaniem odbiorcy wewnętrznego oraz kopii zamówień lub fragmentów umowy Ustalenie warunków transportu Wybór spedytora Zarządzanie logistyczne Monitorowanie dostawy Uzgodnienie z dostawcą Wystąpienie niezgodności T T Porozumienie N N Przyjęcie dostawy do przedsiębiorstwa Zerwanie umowy

92 Transport Wykłady - Logistyka

93 Transport Pod pojęciem transportu rozumie się pokonywanie przestrzeni lub zmianę miejsca transportowanych towarów przy użyciu środków transportu. Wykłady - Logistyka

94 Zarządzanie logistyczne

95 Wśród elementów systemu transportowego wymienia się:
transportowany materiał; środek transportu; proces transportu. Wykłady - Logistyka

96 Zarządzanie logistyczne
Rys Podział systemów transportowych Zarządzanie logistyczne

97 między różnymi sektorami magazynu.
Pod pojęciem transportu wewnątrzzakładowego rozumie się: transport w zakładzie, z jednego miejsca produkcji do innego, albo transport w jednym sektorze, między różnymi sektorami magazynu. Wykłady - Logistyka

98 Zarządzanie logistyczne
Rys Wózki magazynowe Rys Podnośniki magazynowe bez napędu Zarządzanie logistyczne

99 Zarządzanie logistyczne
Rys Przenośniki do transportu Rys Przenośniki do transportu pionowego ciągłego (bez końca) Zarządzanie logistyczne

100 Zarządzanie logistyczne
Rys Przykład magazynu sprzężonego z działem montażu Zarządzanie logistyczne

101 Zarządzanie logistyczne
SUWNICE PODWIESZANE Zarządzanie logistyczne

102 Transport zewnętrzny to: - transport od dostawców do nabywców,
- transport między różnymi zakładami lub między różnymi magazynami tego samego przedsiębiorstwa oraz między tymi zakładami i magazynami. Wykłady - Logistyka

103 System logistyki zaopatrzenia
Dostawca Magazyn Zakład Produ- kcyjny Ładunek Skonsoli- dowany Wykłady - Logistyka

104 Funkcje - Rozróżnia się pierwotne i wtórne funkcje transportu.
Do pierwotnych należą funkcje przewozowe oraz związane z nimi nierozerwalnie funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych w pierwszym rzędzie zaliczyć należy funkcję zabezpieczenia dróg, tzn. budowy i ich utrzymania. H. C. Pfohl, Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 1999, str

105 - transportowany towar; -strukturę i cechy zaopatrywanego regionu;
 Zadania transportu Problem transportu w logistycznej sieci zależności jest charakteryzowany przez: - transportowany towar; -strukturę i cechy zaopatrywanego regionu; - lokalizację punktów dostaw i punktów odbiorców; - rodzaj oferty i popyt. Wykłady - Logistyka

106 Bezpośredni i pośredni przepływ towarów
Dostawca Magazyn Odbiorca Wykłady - Logistyka

107 1- Jaki środek transportu jest najkorzystniejszy?
W istniejącym problemie transportu trzeba odpowiedzieć na dwa pytania: 1- Jaki środek transportu jest najkorzystniejszy? - tu trzeba rozstrzygnąć, jakimi środkami transportu maja być przewiezione towary; - w przypadku rozbudowanego taboru transportowego powstaje problem optymalnego wykorzystania środków transportu, w celu osiągnięcia maksymalnej ich wydajności . Wykłady - Logistyka

108 2 -Jaki proces transportu jest najkorzystniejszy?
W tym przypadku chodzi o organizację transportu. a) organizowanie dotyczy uregulowań co do przebiegu transportu i jest związana ze sterowaniem tym procesem. b) pod pojęciem problemu transportu w badaniach operacyjnych rozumie się ściśle określony problem organizacyjny. Wykłady - Logistyka

109 - ustaleniu kolejności punktów dostaw;
Jeżeli towar występuje w określonych ilościach w różnych punktach dostaw, wówczas problem transportu polega na: - ustaleniu kolejności punktów dostaw; - ilości towarów dostarczanych z tych punktów, - zminimalizowaniu ogólnym kosztów transportu związanych z dostarczaniem do punktów odbioru zamówionych przez nie ilości towarów. Wykłady - Logistyka

110 Transport intermodalny
kolejowy wodny rurociągowy lotniczy piggyback (TOFC) samochodowy birdyback fishyback Wykłady - Logistyka

111 Rodzaje transportu intermodalnego:
· birdyback – połączenie dostępności transportu samochodowego z szybkością transportu lotniczego, ·  fishback – dostępność transportu samochodowego i niskie koszty przewozu drogą wodną, ·    piggyback – wykorzystanie zarówno dostępności transportu samochodowego jak i niski koszt transportu szynowego. Wykłady - Logistyka

112 przy zaopatrywaniu wielu punktów odbioru z jednego punktu dostaw;
Innymi problemami w procesie transportu są: - optymalny ładunek środka transportowego, - wybór najkrótszej drogi z punktu załadunku do punktu odbioru lub określenie optymalnej całej trasy przy zaopatrywaniu wielu punktów odbioru z jednego punktu dostaw; Wykłady - Logistyka

113 Zarządzanie logistyczne

114 Zarządzanie logistyczne
Rys Przewozy ładunków według grup towarowych w procentach Zarządzanie logistyczne

115 OPAKOWANIE Wykłady - Logistyka

116 Pod pojęciem opakowanie rozumie się dającą się rozdzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić bądź spełniającą inne funkcje. Wykłady - Logistyka

117 Wykłady - Logistyka

118 Wykłady - Logistyka

119 Samo opakowanie jest realizowane według normy DIN 55 405
jednostką składającą się ze: - środka opakowaniowego, - materiału opakowania pomocniczych środków opakowaniowych. Właściwości, jakie powinno posiadać opakowanie, zależą od spełnianych przez nie funkcji. Wykłady - Logistyka

120 Zasadniczo można wyróżnić trzy zakresy funkcji:
· Produkcyjne – opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów i pobranie odpowiedniej ich ilości na wejściu do produkcji Wykłady - Logistyka

121 · Marketingowe – opakowanie wielu wyrobów stanowi istotny element strategii marketingowej wyrobu, która sprawia, iż towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji. Również w dziedzinie komunikacji opakowanie, jako nośnik reklamy, może spełniać ważne funkcje, podobnie, jak przy promocji sprzedaży. Wykłady - Logistyka

122 Do logistycznych funkcji opakowania zalicza się:
Logistyczne - opakowanie powinno ułatwiać wykonywanie innych procesów logistycznych lub w ogóle je umożliwiać. Do logistycznych funkcji opakowania zalicza się: ochronne; magazynowe; transportowe ; manipulacyjne; - informacyjne. Wykłady - Logistyka

123  umożliwiać bardziej racjonalną, szybszą wysyłkę towaru,
Opakowanie – jako ważny komponent obsługi – ma nie tylko wpływ na stan wysyłanych towarów. Może ono także:  umożliwiać bardziej racjonalną, szybszą wysyłkę towaru,  przez skrócenie czasu dostawy wywierać wpływ na obsługę. Wykłady - Logistyka

124 Nabywca ocenia poziom obsługi swoich dostawców także po tym, jak dalece kierują się oni jego potrzebami przy zestawieniu towarów w czasie pakowania w jednostki dostawcze. Wykłady - Logistyka

125 Ogólne koszty magazynowania znacznie się zwiększają, poprzez koszty:
· pomieszczenia; · wyposażenia; · sprzętu i środków pomocniczych; · kierownictwa; · ochrony obiektów; · systemu komputerowego. Wykłady - Logistyka 125

126 Konfekcjonowanie wyrobów gotowych
polega na rozładowaniu towarów z dużych pojemników (np. wagonów towarowych) do mniejszych pojemników np. torebki 1-kg. Wykłady - Logistyka 126

127 Konfekcjonowanie wyrobów gotowych
Zakład Produkcyjny Produkty A, B Produkty C, D Magazyn Klient X Klient Y Klient Z A,C,D B,C,D A,D Wykłady - Logistyka 127

128 Logistyka produkcji Wykład -8

129 to przepływ surowców, materiałów pomocniczych, części
Logistyka produkcji – to przepływ surowców, materiałów pomocniczych, części z magazynu zaopatrzenia do miejsc przetwarzania, przepływ wyrobów gotowych do magazynów zbytu. Wykład -8 129 Wykład -8

130 Wykład - 1 Inform. ogólne 130

131 Według I. Durlika: „System produkcyjny jest celowo zaprojektowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka i służącym do wytwarzania określonych wyrobów lub usług w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów”. Wykład -8 131 Wykład -8

132 Wykład -8 132 Wykład -8

133 Pojęcie systemu produkcyjnego
System produkcyjny można określić ogólnie jako układ elementów składowych i relacji pomiędzy tymi elementami oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki wyjścia z systemu. Wykład -8 133 Wykład -8

134 W proces produkcyjny angażuje się najwięcej kapitału i on decyduje o sukcesie.
To wytwarzanie sprawia, że główny strumień materiałów i części przepływa przez wydziały produkcyjne. Przepływ ten zależy od wielu czynników, z których struktura systemu produkcyjnego zdecydowanie najbardziej wpływa na procesy przepływu. Wykład -8 134 Wykład -8

135 n do użytkownika produkowanych wyrobów.
Powiązania materiałowe, energetyczne i informacyjne jako elementy systemu produkcyjnego W systemie produkcyjnym znaczącą rolę odgrywają sprawnie zorganizowane powiązania, umożliwiające efektywny przepływ: n    materiałów i półwyrobów od magazynów wejściowych do magazynu wyrobów gotowych, n    do użytkownika produkowanych wyrobów. Wykład -8 135 Wykład -8

136 Wykład -8 136 Wykład -8

137 W logistyce produkcji występują: - procesy rzeczowe (materialne)
- procesy informacyjne. Procesy rzeczowe obejmują przede wszystkim transport wewnętrzny surowców, materiałów, półfabrykatów itp., czynności manipulacyjne i tworzenie zapasów produkcji w toku. W procesach informacyjnych do najważniejszych natomiast należą planowanie, sterowanie, i regulowanie przepływów produkcji. Wykład -8 137 Wykład -8

138 Rys. 8.1. Schemat struktury logistycznego systemu produkcji
W A N I Z Ą Podsystem usuwania odpadów przepływu narzędzi transportu i manipulacji przepływu materiałów magazynowania Podsystem zasilania Podsystem wytwarzania kontroli i diagnostyki Wykład -8 138 Wykład -8

139 do magazynu wyrobów gotowych (logistyka dystrybucji):
Funkcjonowanie systemu produkcyjnego umożliwiają więc relacje, sprzężenia, powiązania materiałowe, energetyczne, i informacyjne w odniesieniu do: a-       fizycznego przepływu materiałów i części do magazynów wejściowych (logistyka zaopatrzenia) do magazynu wyrobów gotowych (logistyka dystrybucji):     Wykład -8 139 Wykład -8

140 ·     zsynchronizowanie w czasie wszelkich dostaw, aby skrócić do minimum czas oczekiwania materiału na dalsze przetwarzanie lub montaż, Wykład -8 140 Wykład -8

141 zapewnienie właściwych środków transportu i innych ułatwiających magazynowanie
oraz wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili materiałów, czy półwyrobów, Wykład -8 141 Wykład -8

142 · obniżenie do minimum strat transportowych i magazynowych, tj
· obniżenie do minimum strat transportowych i magazynowych, tj. zaprojektowanie takiej struktury przepływu, która minimalizuje: - długość dróg transportowych, --przeładunki i pracochłonność przeładunków; Wykład -8 142 Wykład -8

143 B - instalacji energetycznych i innych instalacji przemysłowych:
·  zapewnienie dostawy czynników (mediów) zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego, poprzez właściwe sieci i instalacje, Wykład -8 143 Wykład -8

144 ·  zneutralizowanie i utylizacja odpadów ciekłych, gazowych i stałych, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska, ·     zapewnienie stałego pomiaru zużycia i automatycznego sterowania natężenia strumienia czynników energetycznych; Wykład -8 144 Wykład -8

145 · dobór sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software)
C -       systemu informatycznego: · selekcja informacji i wyodrębnienie informacji istotnych z punktu widzenia podstawowych celów zarządzania, ·  dobór sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software) Wykład -8 145 Wykład -8

146 · zaprojektowanie powiązań informacyjnych (kanałów przepływu informacji) właściwych dla wymagań logistyki procesu produkcyjnego i procesu podejmowania decyzji w obrębie wszystkich poziomów i funkcji zarządzania we właściwym czasie, Wykład -8 146 Wykład -8

147 Wykład -8 147 Wykład -8

148 A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień,
Operatywny plan produkcji jest tłumaczony na potrzeby netto w przyjętym przedziale czasowym. W ustalonej jednostce czasu posługujemy się równaniem stanu zapasów: A + B - C = X A - wielkość zapasu w magazynie, B - wielkość otwartych zamówień, C - wielkość potrzeb, X - zapas dyspozycyjny (na przyszłe potrzeby). Wykład -8 148 Wykład -8

149 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH w produkcji
149 Wykład -8

150 Odchudzanie Lean Manufacturing 150 Wykład -8

151 Koncepcja ta polega na eliminacji czynności nie dających dodatkowych wartości produktowi, chodzi tu o czynności za które klient nie ma ochoty płacić. Takie postępowanie zgodne z koncepcją Lean opiera się więc na pięciu podstawowych zasadach. Wykład- 11 151 Wykład -8

152 1. Wartość wyrobu jest określana oczami klienta.
2. Zidentyfikować łańcuch wartości, wyeliminować odpady i zmienność. 3. Stworzyć wartościowy przepływ ciągniony przez klienta. 4. Zaangażować, zorientować i rozszerzyć prawa pracowników. 5. Ciągle usprawniać. Wykład- 11 152 Wykład -8

153 koncepcja Lean- Lean dotyczy działań wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa zmierzających do jego wyszczuplenia tj. osiągnięcia stanu o największej zgodności pomiędzy potrzebami klienta i możliwościami przedsiębiorstwa. Wykład- 11 153 Wykład -8

154 Lean Management - odnosi się do działań kadry zarządzającej przedsiębiorstwa i pełni rolę nadrzędną w stosunku do pozostałych odmian koncepcji Lean. Wytycza drogę i wspiera działania z zakresu Lean Production, a jednocześnie służy do stymulacji i umacniania procesu zmian Lean. Lean Production oraz Lean Manufacturing, można przyjąć za równoznaczne. Oba odnoszą się do procesu wytwarzania. Wykład- 11 154 Wykład -8

155 Wykład- 11 155 Wykład -8

156 Wykład- 11 156 Wykład -8

157 Etap 1: Planowanie (porządkowanie)
W etapie tym dokonuje się stworzenia wizji czynności wdrożeniowych i ich przebiegu. Następuje wybranie kluczowych pracowników, odpowiedzialnych za realizację postawionych celów. Wykład- 11 157 Wykład -8

158 2 Ø analiza taktu produkcji,
Podstawową metodą jest stworzenie mapy procesu przy wykorzystaniu tzw. fotoanalizy z zastosowaniem poniżej opisanych narzędzi : 1 Ø analiza popytu, 2 Ø analiza taktu produkcji, 3 Ø  obserwacja przepływów fizycznych i informacyjnych, Wykład- 11 158 Wykład -8

159 5 Ø obserwacja zadań realizowanych na stanowisku,
4 Ø   obserwacja czynności realizowanych przez operatorów, 5 Ø  obserwacja zadań realizowanych na stanowisku, 6 Ø  ocena efektywności wyposażenia OEE, 7 Ø  obserwacja wydajności procesu, Wykład- 11 159 Wykład -8

160 9 Ø ocena systemu kontroli,
8 Ø  diagram relacji czynności procesowych (analiza przestrzeni produkcyjnej), 9 Ø ocena systemu kontroli, 10 Ø ocena warunków pracy. Wykład- 11 160 Wykład -8

161 Metodami uzupełniającymi będą:
a Ø      matryca łańcucha dostaw - graficzne odzwierciedlenie miejsc gromadzenia zapasów, bØ   lej zróżnicowania produkcji - określenie miejsc różnicowania produktu wzdłuż całego procesu wytwórczego (wykres w formie leja), Wykład- 11 161 Wykład -8

162 D Ø analiza zmian popytu,
C Ø  analiza filtrów jakości - określenie stosowanych elementów kontroli jakości, D Ø  analiza zmian popytu, E Ø  analiza czasu wartości dodanej - analiza procesu wytwórczego pod kątem oceny wartości danej czynności dodaje koszty czy dodaje wartość. Wykład- 11 162 Wykład -8

163 W drugiej fazie na podstawie dokonanej analizy generowane są przykłady projektów zmian wykorzystujących takie techniki, narzędzia czy metody jak: 1Ø zasada 5S: - selekcja, - systematyka, - sprzątanie, - schludność, - samodyscyplina, Wykład -8 Wykład- 11 163 163

164 3Ø skrócenie czasów przezbrojeń - SMED,
2 Ø      standaryzacja pracy, 3Ø skrócenie czasów przezbrojeń - SMED, 4Ø TPM właściwa konserwacja i remonty (z ang. Total Productive Maintenance), 5Ø      kontrola wizualna, 6Ø      metody korekty błędów. Wykład -8 Wykład- 11 164 164

165 Etap 2: Pierwotne wdrożenie do wybranych obszarów (ujednolicanie).
Głównym celem etapu jest przede wszystkim udowodnienie pracownikom (zwłaszcza operatorom) właściwości przeprowadzanych zmian i przekonania ich, że to właśnie na ich potrzebach będą się one skupiały. Wykład -8 Wykład- 11 165 165

166 Istotne jest jednak by pamiętać, że wszystkie zmiany mają na celu przede wszystkim eliminację czynności nie dodających wartości produktowi. Wykład -8 Wykład- 11 166 166

167 Etap 3: Wdrożenie do całego przedsiębiorstwa
Wdrożenie zasad z etapu drugiego na pozostałe procesy umożliwia rozpoczęcie realizacji takich wewnętrznych narzędzi koncepcji Lean jak: przepływ jednostrumieniowy, równoważenie poziomu produkcji, Kanban, - MRP II. Wykład -8 Wykład- 11 167 167

168 Etap 4: Integracja Celem tego etapu jest ugruntowanie podjętych dotychczas działań korygujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz integracja tych działań na poziomie zapewniającym standard umożliwiający swobodną konkurencję na rynku. Wykład -8 Wykład- 11 168 168

169 - scalenia w zakresie produkcji, - scalenia kontrahentów.
Działania integracyjne, z uwagi na ich złożoność, podzielono na trzy fazy: - scalenia w zakresie produkcji, - scalenia produktu, - scalenia kontrahentów. (Joanna Czerska, 2000). Wykład -8 Wykład- 11 169 169

170 ze standardami jakości przebiegów procesów.
Integracja produkcji  Pierwszymi działaniami podejmowanymi w zakresie czynności integracyjnych jest zastosowanie systemów zapewniających: - sprawne, - ciągłe, - elastyczne, - zgodne ze standardami jakości przebiegów procesów. Wykład -8 Wykład- 11 170 170

171 Należy zatem wprowadzić:
1 Ø  system ERP (Enterprise Resource Planning) jako rozwinięcie systemu MRP II w celu zespolenia wszystkich procesów przez zastosowanie komputerowej kontroli i nadzoru ich przebiegu, Wykład -8 Wykład- 11 171 171

172 wydajności i jakości przeprowadzanych działań,
2 Ø system TPM (Total Productivity Manufacturing) zapewniający optymalizację efektywności produkcji poprzez zmiany w jej strukturze i przeniesienie funkcji w zakresie: dostępności urządzeń, wydajności i jakości przeprowadzanych działań, Wykład -8 Wykład- 11 172 172

173 (Total Quality Management)
3 Ø  system TQM (Total Quality Management) jako rozwinięcie funkcji i znaczenia jakości w procesie realizacji zadań przedsiębiorstwa zarówno w zakresie jakości produktu jak i działań, 4 Ø system FMS (Flexible Manufacturing System) umożliwiający płynną regulację procesu wytwórczego w zakresie liczby i kolejności realizowanych zadań produkcyjnych. Wykład -8 Wykład- 11 173 173

174 W tym celu dokonuje się wdrożenia następujących podejść:
Integracja produktu która ma na celu zespolenie potrzeb reprezentowanych przez klienta z właściwościami wyrobu zależnymi nie tylko od przebiegu procesu produkcyjnego, ale także dostaw zewnętrznych materiałów, półwyrobów. W tym celu dokonuje się wdrożenia następujących podejść: Ø     Wykład -8 Wykład- 11 174 174

175 1Ø CE (Concurrent Engineering) podejścia zmierzającego do zaangażowania zewnętrznych dostawców w analizę wszystkich elementów cyklu życia produktu (począwszy od koncepcji, a skończywszy na utylizacji, włączając kontrolę jakości, kosztów i wymagań klienta) w celu przyspieszenia, zwiększenia efektywności i jakości rozwoju produktu, Wykład -8 Wykład- 11 175 175

176 2Ø  QFD (Quality Function Deployment) metody polegającej na przełożeniu wymagań klienta na techniczną specyfikację wyrobu, czyli ustaleniu czynników warunkujących dopasowanie wyrobu do potrzeb klienta. Wykład -8 Wykład- 11 176 176

177 Etap 5: Doskonalenie Ostatni z etapów wyszczuplania przedsiębiorstwa to przyjęcie pozycji organizacji uczącej się poszukującej nowych rozwiązań w celu ciągłego ulepszania procesów. Wykład -8 Wykład- 11 177 177

178 oraz zaszczepianie idei na coraz szersze grono przedsiębiorstw.
Jednocześnie koncepcja Lean nakłada niejako obowiązek rozpowszechniania wyników zmian i osiągnięć oraz zaszczepianie idei na coraz szersze grono przedsiębiorstw. Wykład -8 Wykład- 11 178 178

179 Shigeo Shinto Wykład -8 179

180 Wykład -8 180 180

181 Shigeo Shinto, w celu ułatwienia identyfikacji i źródeł czynności nie dodających wartości, podzielił je na siedem grup: Nadprodukcja - produkcja realizowana jest w zbyt wielkim zakresie i zbyt szybko. W rezultacie niewłaściwy przepływ informacji lub materiałów oraz zapasy. Wykład -8 Wykład- 11 181 181

182 2. Braki. Częste błędy pracowników biurowych, problemy z jakością produktu, dostawy wadliwych materiałów. 3. Zbędne zapasy. Nadmierne zapasy i opóźnienia informacji lub produktów. W rezultacie nadmierne koszty i niewłaściwa obsługa klienta. Wykład -8 Wykład- 11 182 182

183 Niewłaściwe metody wytwarzania
Niewłaściwe metody wytwarzania. Zastosowanie niewłaściwych narzędzi, procedur, metod, często w sytuacji gdy prostsze podejście może okazać się bardziej efektywne. Nadmierny transport. Zbędny ruch ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie zmarnowany czas, wysiłek i rosnące koszty. Wykład -8 Wykład- 11 183 183

184 6. Przestoje. Długie okresy bezczynności ludzi, informacji lub materiałów. W rezultacie niewłaściwe przepływy i długie cykle produkcyjne. 7. Zbędny ruch. Niewłaściwa organizacja stanowisk pracy wynikająca z nie ergonomicznego zagospodarowania przestrzeni roboczej, np. nadmierne gięcie, a później rozprostowywanie. Wykład -8 Wykład- 11 184 184

185 w ocenie efektywności ekonomicznej transformacji Lean
Tabela 1.1. Wskaźniki analizy finansowej najczęściej stosowane w ocenie efektywności ekonomicznej transformacji Lean Wskaźnik Nazwa Budowa efektywność kosztów pracy przychody ze sprzedaży/koszty pracy okresu wraz z narzutami rentowność zatrudnienia zysk netto/ przeciętny stan zatrudnienia realnego wartość dodana na 1 zatrudnionego wartość dodana/liczba zatrudnionych rentowność kapitału własnego zysk w okresie/kapitał własny wskaźnik obrotu zapasów sprzedaż/zapasy wskaźnik obrotu środków trwałych sprzedaż/środki trwałe Wykład -8 185 185

186 - terminu dostawy zamawianego materiału
       Just In Time (dokładnie na czas) – celem tego systemu jest realizacja życzeń klienta w zakresie: - jakości, - ilości, - terminu dostawy zamawianego materiału po możliwie optymalnym koszcie. Wykład- 11 186

187 oznacza “dokładnie na czas”.
Obsługa JIT – oznacza “dokładnie na czas”. Istotą tej zasady jest takie sterowanie przepływami produkcji w aspekcie powiązania różnych technik produkcji i dostaw, tak aby: 187

188 · obniżać zapasy magazynowe; · wytwarzać wyroby w terminie;
· wytwarzać liczbę wyrobów określoną przez klienta; · zwiększyć sprawność działania; · obniżyć koszty; · zwiększyć zbyt. 188

189 U podstaw odpowiedzi na pytanie:
czy warto wykonywać pewne czynności logistyczne we własnym zakresie, czy lepiej oddać je tym, którzy zrobią to lepiej, przy wykorzystaniu lepszych środków technicznych oraz dysponując odpowiednim know-how, leży przekonanie o celowości tego posunięcia oraz sprawdzenie jak daleko jesteśmy w stanie zaufać konkretnemu oferentowi. 189

190 Jest to system typu ssącego, gdzie wielkości zleceń dla kolejnych faz procesu wynikają z aktualnego popytu zgłaszanego przez pozostałe komórki produkcyjne. Wykład- 11 190

191 2- eliminuje tworzenie zapasów,
Metoda ta utrzymuje ciągły, równomierny przebieg operacji produkcyjnych od: 1- momentu przyjęcia dostawy materiałów do dostarczenia gotowego wyrobu do klienta, 2- eliminuje tworzenie zapasów, Wykład- 11 191

192 3- redukuje odległości transportu,
4- eliminuje braki i zniszczenia materiałów, 5- wykorzystuje w maksymalnym stopniu posiadaną przestrzeń. Wykład- 11 192

193 zapatrzenia; produkcji; zbytu.
Można powiedzieć, iż jest to filozofia zarządzania w aspekcie integracyjnym trzech zasadniczych procesów: zapatrzenia; produkcji; zbytu. Wykład- 11 193

194 Zwykle uczestnicy łańcucha negocjują warunki dostaw niezależnie
Zwykle uczestnicy łańcucha negocjują warunki dostaw niezależnie. Jeżeli jednak skoordynują swoje działania, mogą osiągnąć wspólne korzyści w postaci: - optymalizacji rodzaju i wielkości produkcji, - wielkości i częstotliwości dostaw, - tras przewozów dzięki czemu staje się możliwa współpraca w systemie just-in-time.

195 W ślad za tym działaniem następuje minimalizacja zapasów i uwolnienie środków pieniężnych, które można przeznaczyć na rozwój. Tworzy się zintegrowany łańcuch dostaw. Zarządzanie takim łańcuchem określane jest z angielska skrótem SCM – Supply Chain Managment.

196 - prognozowanie popytu,
Przy wsparciu aplikacji informatycznych możliwe jest: - prognozowanie popytu, - wymiana dokumentów (głównie Zamówień i faktur) w postaci elektronicznej, - śledzenie ruchu dóbr, - koordynacja przepływu pieniędzy.

197 Ułatwione jest także zorganizowanie dostaw bezpośrednich (ang
Ułatwione jest także zorganizowanie dostaw bezpośrednich (ang. direct delivery) polegających na pominięciu pośredniego składowania (magazynowania).

198 Proste i sieciowe łańcuchy dostaw
W prostych łańcuchach dostaw pomiędzy uczestnikami występują jedynie relacje typu jeden do jednego. Oznacza to, iż każdy uczestnik łańcucha jest powiązany logistycznie tylko z jednym dostawcą i/albo jednym odbiorcą w danym łańcuchu.

199 W bardziej skomplikowanych organizacjach łańcuchy takie przekształcają się w sieciowe łańcuchy dostaw (ang. supply chain networks), w których w każde ogniwo może być połączone z kilkoma dostawcami i odbiorcami.

200 Optymalizacji podlega (podobnie jak w prostych łańcuchach dostaw) całość przepływu materiałowego, przy czym składa się on z kilku strumieni. Przejście z prostego łańcucha dostaw do sieciowego łańcucha dostaw możliwe jest dzięki rozwojowi systemów informatycznych pozwalających na szybszą obróbkę i przesył danych.

201 Sieci dostaw Sieć dostaw (ang. supply networks) jest to połączona ze sobą pewna ilość łańcuchów dostaw (zarówno prostych, jak i sieciowych). W sieci dostaw dokonywana jest kompleksowa optymalizacja przepływu materiałowego we wszystkich łańcuchach dostaw wchodzących w jej skład. Powstanie sieci dostaw związane jest z faktem uczestnictwa części przedsiębiorstw w więcej niż jednym łańcuchu dostaw.

202 Ważnymi elementami sieci dostaw są jej integratorzy - ogniwa będące punktem styku więcej, niż jednego łańcucha dostaw, w których realizowana jest optymalizacja całej sieci, np. koordynacja działań oraz łączenie zasobów pojedynczych uczestników celem wykonania określonego zadania. Artur Świerczek: ''Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw'', Czasopismo Logistyka, nr 1/2007, str , {{ISSN| }} (02)</ref>

203 Kaizen Wykład- 11 203

204 System ten nazwano Systemem Produkcyjnym Toyoty
W procesie prób i błędów opracowano spójny model systemu produkcyjnego, który wdrożony został we wszystkich fabrykach Toyoty, także w zakładach produkujących części i materiały produkcyjne. System ten nazwano Systemem Produkcyjnym Toyoty (Toyota Production System - TPS). Wykład- 11 204

205 Podstawowe informacje o filozofii Kaizen
Ważnym aspektem Kaizen jest akcentowanie terminu proces. Zorientowany na proces sposób myślenia Kaizen staje się bazą dla systemów zarządzania, w których za podstawę uznaje się wsparcie wysiłku pracowników związanych z tym procesem. Wykład- 11 205

206 Stoi to w sprzeczności z zachodnią praktyką zarządzania, surowo oceniającą osiągnięcia pracowników.
Najważniejszą rolę odgrywają tu wyniki i rezultaty, a nie wkład poczyniony przy ich realizacji. Wykład- 11 206

207 Prawdziwą sztuką jest zwiększenie efektywności bez dodatkowych inwestycji w nowe urządzenia i technologie - Masaaki Imai (Durlik I.,1996). Kaizen w tłumaczeniu dosłownym oznacza zmianę na lepsze, czyli w języku przedsiębiorców ciągłe doskonalenie. Wykład- 11 207

208 Wykład- 11 208

209 2) Szukaj nowych rozwiązań zamiast stosować znane koncepcje,
Nauka według ideologii Kaizen wymaga spełnienia następujących warunków ( 1) Zaakceptuj, że żaden człowiek nie jest właścicielem wszystkich rozwiązań, 2) Szukaj nowych rozwiązań zamiast stosować znane koncepcje, Wykład- 11 209

210 3) Zawsze bądź optymistą,
4) Bądź chętnym do dzielenia się nowymi rozwiązaniami. 5) Nie szukaj wymówek, znajdź sposób aby usprawnienia zaczęły działać, 6) Powiedź nie stagnacji, 7) Nie martw się że nie będziesz doskonały, nawet jak będziesz o połowę lepszy to będzie to sukces, Wykład- 11 210

211 8) Zorganizowanie Kaizen kosztuje niewiele,
9) Doskonałe pomysły przychodzą gdy jest najciężej, 10) Zapytaj pięć razy dlaczego aby poznać źródło problemu, 11) Nigdy nie przerywaj Kaizen. Wykład- 11 211

212 Pięć kroków rozwiązywania problemu według filozofii Kaizen
Krok 1 – Zespołowe opracowanie problemu  Krótki i dokładny opis problemu lub zagadnienia poprzez identyfikację wszystkich aspektów. Na początek potrzebny jest kompletny i szczegółowy opis problemu. Wykład- 11 212

213 Opis jest zawsze na piśmie i musi dokładnie przedstawiać problem:
–  Jaki to problem? –   Gdzie występuje? –  Na jakie elementy (części) ma wpływ? – Na które narzędzia/wyposażenie ma wpływ? –  Kiedy i jak często problem występuje?  Prawidłowe podejście wymaga zadania następujących pytań : Jak, Co, Kiedy, Gdzie? Wykład- 11 213

214 Proces Rozwią -zywania Problemu 1 2 3 4 5
Problem nie rozwiązany Rozwią zanie Dzielenie się informacjami Proces Rozwią -zywania Problemu 1 2 3 4 5 Opis problemu Sprawdzenie sukcesu Identyfikacja Rozwiązań Plan implementacji Analiza przyczyn Wykład- 11 214

215 Spis wszystkich możliwych powodów, które przyczyniają się do problemu.
Krok 2 - Analiza przyczyn Spis wszystkich możliwych powodów, które przyczyniają się do problemu. Kolekcjonowanie danych, które możemy zmierzyć i zapisać podczas całego procesu rozwiązywania problemu. Celem analizy jest znalezienie przyczyn, aby zainicjować korekcyjne pomiary. Wykład- 11 215

216 Postępuj wg 3 kroków: 1Ø   Najpierw wyszukaj wszystkie możliwe przyczyny (np. burza mózgów z udziałem całego zespołu), 2Ø Zidentyfikuj znaczące dane, które muszą być zbierane i śledzone, aby potwierdzać postęp i odniesiony sukces, 3Ø Następnie przeanalizuj, czy te przyczyny są aktualnie odpowiedzialne za problem. Wykład- 11 216

217 Diagram jasno wizualizuje skomplikowane korelacje przyczyna - skutek
b) Diagram przyczyn i efektów Ishikawy Diagram jasno wizualizuje skomplikowane korelacje przyczyna - skutek Diagram składa się z głównej gałęzi (linii) wskazującej problem oraz 5 linii bocznych zwykle zarezerwowanych dla ludzi, maszyn, materiałów, metod i środowiska. Wykład- 11 217

218 Czasami inne obszary są dodane w zależności od natury problemu.
Tworzenie „szkieletu ryby” rozpoczynamy od techniki „Dlaczego” do momentu aż przyczyny zostaną zidentyfikowane (Steve Smith, 2002). Wykład- 11 218

219 Narzędzia zużyte i uszkodzone Tuby złamane lub uszkodzone
Pęcherze wyrobie maszyna Orifice cooling Ładowanie szkła Oprzyrządowanie Nie ustawione Otarcia w procesie Zła zawartość O2 Narzędzia zużyte i uszkodzone Tuby złamane lub uszkodzone Ludzie Błędne operacje Materiał Metoda / technologia Środowisko sezon Brak treningu Zaparowania surowca czasu Urządzenia źle skalibrowane Wymiana nie Według harm. Brak części zamiennych kontroli Zła jakość Skład surowca Wykład- 11 219

220 Aby znaleźć przyczynę problemu dane powinny być zebrane i zredagowane.
d)      Histogram  Aby znaleźć przyczynę problemu dane powinny być zebrane i zredagowane. Histogram jest najłatwiejszym sposobem aby zebrać dane. Mogą one zostać także przedstawione w formie wykresu. Wykład- 11 220

221 Rezultaty lub dane są zapisane w przygotowanym formularzu.
Częstotliwość występowania (np. danych, niepowodzeń itp.) jest zapisana. Jest możliwe kilkukrotne zapisywanie niepowodzeń np. rodzaj niepowodzenie lub lokalizacja występowania niepowodzenia Wykład- 11 221

222 Wykład- 11 222

223 Krok 3 - Identyfikacja rozwiązań Aby usunąć znalezione w etapie
Aby usunąć znalezione w etapie drugim przyczyny, korekcyjne pomiary oraz rozwiązania muszą być znalezione i udokumentowane. Wykład- 11 223

224 Krótko i długoterminowe rozwiązania są zidentyfikowane.
Krótkoterminowe rozwiązania muszą być natychmiast wdrożone, aby zapobiec późniejszym występowaniu szkód lub niepodporządkowaniem się. Wykład- 11 224

225 Uwzględniają one tymczasowe pomiary.
Krótkoterminowe rozwiązania są zwykle podejmowane przed wypełnianiem Formularza Rozwiązywania Problemów i są dokumentowane później, ponieważ dzieje się to pod dużą presją czasu. Uwzględniają one tymczasowe pomiary. Wykład- 11 225

226 Krok 4 – Decyzja o planie implementacji
Jest to decyzja o wymaganych działaniach, które trwale mają rozwiązać problem. Działania powinny być zapisane w stosownym dokumencie. Zapisu do dokumentu dokonuje wyznaczona osoba, która odpowiada za każdy pomiar/działanie, które ma być zaimplementowane. Wykład- 11 226

227 Osoba odpowiedzialna zapewnia, że pomiary są wdrożone w zdefiniowanym wcześniej okresie. Jej zadanie jest równie z zbieranie danych i kontynuacja pomiarów w okresie późniejszym. Wykład- 11 227

228 Wykład - 12 Kanban Wykład cz.3 228

229 Ø System planowania i sterowania przepływem produkcji – KANBAN,
Systemy Just In Time uzupełnione są dziś o dodatkowe elementy, które wielokrotnie zwiększają ich funkcjonalność: Ø      System planowania i sterowania przepływem produkcji – KANBAN, Ø Racjonalizacja przezbrojeń – SMED, Ø Usuwanie przyczyn braków - POKA-YOKE, Ø      System ciągłych usprawnień – KAIZEN. Wykład cz.3 229

230 Ø współpracą długookresową,
Relacje przedsiębiorstwa klienta i dostawcy w systemie charakteryzują się: Ø współpracą długookresową, Ø zmniejszeniem ilości wymaganych dokumentów, Ø negocjacjami cen w oparciu o analizę kosztów, Ø kontrolowaniem i certyfikowaniem jakości przez dostawcę, Ø jednym źródłem dostaw dla grupy produktów i usług. Wykład cz.3 230

231 Wykład cz.3 231

232 Kanban (jap. karta, naklejka) – japońska metoda operatywnego planowania produkcji bazująca na ogólnej teorii systemów charakteryzująca się dążeniem do minimalizacji czasu trwania cyklu produkcyjnego. Wykład cz.3 232

233 i wytwarzania zespołów w odpowiedniej ilości (karta produkcji).
W systemie tym zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja realizowane są wg zasady JIT; jest to system ssący wykorzystujący dwie podstawowe karty sterujące zamawianiem części (karta przepływu) i wytwarzania zespołów w odpowiedniej ilości (karta produkcji). Wykład cz.3 233

234 System Kanban jest samoregulującym się narzędziem operacyjnego sterowania produkcją.
System ten jest sterowany zdarzeniami występującymi bezpośrednio w produkcji (a nie o plan). Wykład cz.3 234

235 terminowości realizacji,
Zorientowany jest na zapewnienie: - krótkiego czasu przetwarzania - niskich zapasów terminowości realizacji, wielkość produkcji dopasowana do liczby zamówień kontroli jakości na wszystkich etapach procesu. Wykład cz.3 235

236 Rysunek przedstawia przepływ części (strzałki niebieskie) i kart Kanban (strzałki czerwone). Koła symbolizują maszyny, a trójkąty oznaczają bufory. Ostatni bufor (WG) to bufor wyrobów gotowych. Wykład cz.3 236

237 Kanban to japoński termin oznaczający sygnał w formie karty
Do sterowania przepływem materiałów wykorzystuje się specjalny rodzaj dokumentów, są to tzw. karty Kanban. Kanban to japoński termin oznaczający sygnał w formie karty (Wojtasik P., 2000). Wykład cz.3 237

238 Karta Kanban jest informacją o potrzebie przemieszczenia materiału w systemie produkcji ssącej.
Wykład cz.3 238

239 Karta Kanban zawiera następujące informacje: - numer i nazwę części, - liczność całej partii, - liczność Kanbana (liczbę materiału dostarczanego na kartę), - typ transportera (pojemnika w jakim dostarczany jest materiał) - miejsce pobrania i dostarczenia materiału. 239

240 Wykorzystanie tych rodzajów etykiet zależy od potrzeb.
Konstrukcja karty jest dowolna. Ma ona jedyne na zadanie bezbłędne zasygnalizowanie potrzebę dostarczenia części. Wykorzystanie tych rodzajów etykiet zależy od potrzeb. Wykład cz.3 240

241 Wykład cz.3 241

242 Zazwyczaj każdy rodzaj karty posiada inny kolor.
Karty KANBAN mogą być stosowane jedynie w produkcji powtarzalnej. Liczbę pojemników (i kart KANBAN) można obliczyć wg wzoru: Wykład cz.3 242

243 n - ogólna liczba pojemników i odpowiadająca im liczba kart KANBAN
gdzie: n - ogólna liczba pojemników i odpowiadająca im liczba kart KANBAN D - popyt na wyroby [szt. /j. czasu] C - liczba wyrobów w pojemniku [szt. / poj.] T - cykl rotacji pojemnika [j. czasu] Wykład cz.3 243

244 Zatem zapas maksymalny będzie równy: (przy założeniu, że wszystkie pojemniki będą pełne).
Liczbę kart KANBAN można obliczyć także na podstawie następującego wzoru: gdzie: Wykład cz.3 244

245 245

246 Tw - czas oczekiwania na KANBAN, Tp - czas wykonania produkcji,
a - współczynnik bezpieczeństwa (poziom zapasu zabezpieczającego). Stosowanie KANBAN'u eliminuje sporą ilość pracy menedżerskiej zarówno przy sterowaniu przepływem materiału, jak i kontroli. Wykład cz.3 246

247 Wykład cz.3 247

248 Zdawcza karta Kanban  Jej zadaniem jest przekazanie obsłudze transportu potrzeby przemieszczenia wyrobów gotowych z produkcji na magazyn (lub innego miejsca przeznaczonego na wyroby gotowe). Karta ta oznaczana jest innym kolorem (np. kolorem niebieskim). Jej budowa i rozmiar, podobnie jak budowa karty zamówieniowej, jest identyczna z kartą produkcyjną. Wykład cz.3 248

249 Wykład cz.3 249

250 Zamówieniowa karta Kanban
Informuje ona o potrzebie zamówienia materiału z zewnątrz. Możliwe przebiegi zamówieniowej karty Kanban przedstawia rysunek. Na poniższym rysunku zamówieniowa karta Kanban jest oznaczona kolorem żółtym. Wykład cz.3 250

251 Wykład cz.3 251

252 Tablica Kanban  Elementem odpowiedzialnym za sterowanie przepływem produkcji wykorzystywanym w systemie Kanban są tablice Kanban. Są one stosowane zazwyczaj w celu uruchamiania produkcji kolejnej partii wyrobów. Wykład cz.3 252

253 Informacje zawarte na tablicy określają sekwencję i wielkość obrabianych partii stanowią zatem harmonogram produkcji. Przykład tablicy do zarządzania produkcja z wykorzystaniem kart Kanban przedstawia Wykład cz.3 253

254 Wykład cz.3 254

255 Tablica ta jest informacją o stanie magazynu dla osoby odpowiedzialnej za produkcję (np.: dla kierownika zmiany). Przedstawia stan produktów dla każdej z referencji znajdującej się w magazynie dynamicznym. Jak widać na rysunku tablica jest podzielona na trzy części , każda z nich jest oznaczona innym kolorem. Wykład cz.3 255

256 Zielonym kolorem jest zaznaczony przedział w którym nie są podejmowane żadne akcje.
Stan magazynu jest na tyle wystarczający że partia którą należałoby wykonać jest zbyt mała, aby rozpocząć produkcję. Wykład cz.3 256

257 Drugi przedział, oznaczony kolorem żółtym to informacja o potrzebie rozpoczęcia przygotowania maszyny do produkcji – wykonanie przekładki, ustawienie stanowisk. Stan magazynu znacznie się zmniejszył, rozpoczęcie produkcji w tym etapie jest już opłacalne. Wykład cz.3 257

258 Kolor czerwony oznacza, że stan magazynu jest minimalny, a nawet może być już pusty.
Osoba odpowiedzialna za produkcje zastając taki stan na początku swojej zmiany jest zmuszona niezwłocznie uruchomić produkcje. Produkcja jest realizowana do chwili zapełnienia Kanbanu we wszystkich liniach magazynu dynamicznego (do maksymalnego stanu dla każdej referencji znajdującej się na tablicy). Wykład cz.3 258

259 Przebieg wdrożenia systemu Kanban
Przykładowy schemat wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie został przedstawione na schemacie na rysunku .... Jest to pięcioetapowy proces, a którego zadaniem jest stworzenie działającego systemu. Każdy z etapów został szczegółowy przedstawiony i opisany w dalszej części pracy. Wykład cz.3 259

260 Wykład cz.3 260

261 Szczegółowe sprawdzenie istniejącego stanu przedsiębiorstwa osiągnąć można przez:
a) kontrolę zdolności wytwórczych maszyny pod kątem czasu obsługi i różnorodności produktów, b) określenie wartości kluczowych czynników wywierających wpływ na poziom wydajności, takich jak czasy przezbrojeń i nastawianie maszyn. Dla obu czynników należy ustalić wymagane wartości i porównać je do stanu aktualnego. Wykład cz.3 261

262 Wykres porównania czasów przygotowawczo - zakończeniowych dla
poszczególnych referencji. Wykład cz.3 262

263 Planowanie zdolności systemu dla maszyn
Do planowania zdolności systemu Kanban są wykorzystywane Arkusze Planowania Zdolności Systemu (APZS).. Dane obliczeniowe Arkusza powinny posłużyć zbudowaniu cyklu obiegu kart zamówieniowych, produkcyjnych i zdawczych. Wykład cz.3 263

264 Wykład cz.3 264

265 Harmonogramowanie produkcji
Planowanie przepływów Kanban polega na graficznym określeniu pętli obiegu kart zamówieniowych. Należy określić miejsca umieszczenia tablic Kanban i odwzorowaniu przepływu materiałów. Wykład cz.3 265

266 Wykład cz.3 266

267 Cykl obiegu karty Kanban rozpoczyna się od wydaniem odbiorcy gotowego wyrobu (1).
Następnie karta jest umieszczona (2) na tablicy Kanban uruchamiając tym samym harmonogram produkcji. Kolejność i liczba kart znajdujących się na tablicy (3) kształtuje sekwencję obróbki, wielkość partii oraz termin jej uruchomienia. Wykład cz.3 267

268 Części są wytwarzane (4) zgodnie z harmonogramem z tablicy Kanban i przekazywane do magazyny wyrobów gotowych (6). Wielkość magazynu jest nominalną wielkości zapotrzebowania w wybranym okresie czasu. Wykład cz.3 268

269 Przepływ materiałów między maszyną, a magazynem surowców (5) sterowany jest odrębną kartą produkcyjną na zasadzie przedstawionej rysunkiem 3.4. Wykład cz.3 269

270 Obieg karty produkcyjnej rozpoczyna się na maszynie wraz z przekazaniem zlecenia (z tablicy) na produkcję. Wykład -8 270

271 Wkłada pudełko z częściami (a) zbiera puste pudełka (b)
Zaopatrzenie Zaopatrzeniowiec linii zgodnie z rysunkiem, dostarcza części, które zostały zamówione w jego poprzednim zamówieniu. Wkłada pudełko z częściami (a) zbiera puste pudełka (b) i bierze karty odbioru Kanban (c).

272

273 Zużycie (konsumpcja) Jak przedstawiono na rysunku z każdym nowym wyprodukowanym pudełkiem, klient bierze kartę Kanban z pełnego pudełka (a) i umieszcza ją w szynie powrotu kart (b). Karta po pochyłej powierzchni Launchera zjeżdża w kierunku operatora (c).

274

275 – przepływ dóbr od magazynów wyrobów gotowych do klientów.
Logistyka dystrybucji – przepływ dóbr od magazynów wyrobów gotowych do klientów. Wykład -8 275

276 Dostawca określa ceny oraz termin i sposób zapłaty.
Jednokierunkowemu przepływowi dóbr towarzyszy dwukierunkowy przepływ informacji. Odbiorca składa zamówienie na określone dobra w określonej ilości oraz wyznacza termin i sposób ich dostarczenia (dostawy). Dostawca określa ceny oraz termin i sposób zapłaty. Są to podstawowe warunki dostawy.

277 W ten sposób tworzy się łańcuch dostaw (ang. supply chain).
Podmioty gospodarcze biorące udział w procesie dostaw występują często w zmiennych rolach. Przykładowo, hurtownik jest odbiorcą producenta i dostawcą detalisty. W ten sposób tworzy się łańcuch dostaw (ang. supply chain).

278 Rys..... Przepływy w logistycznym łańcuchu dostaw
dostawcy producenci dystrybutorzy klienci przepływ pieniędzy przepływ dóbr przepływ informacji Rys Przepływy w logistycznym łańcuchu dostaw Wykład -8 278

279 Zasada: „w dystrybucji produktów należy brać pod uwagę całkowity koszt przepływu, tak aby zsumować wszystkie wydatki niezbędne do spełnienia określonego zadania logistycznego”. Kisperska-Moroń D.: Elementy logistyki. Katowice 1992 Wykład -8 279

280 Rys..... Rodzaje kanałów dystrybucji
Producent Pośrednik Magazyn centralny Pośrednik Hurtownia własna Hurtownia centralna Hurtownia rejonowa Detalista Detalista Detalista Detalista Klient Wykład -8 280

281 Obsługę rynku można zdefiniować jako zdolność systemu logistycznego firmy do zaspokojenia potrzeb klientów pod względem: Czasu – odnosi się głównie do realizacji zamówienia, ale dotyczy też informowania potencjalnych klientów, reakcji na reklamacje, napraw itd. Wykład -8 281

282 Komunikacji - łatwość porozumienia i pełen dostęp do informacji
Niezawodności - to sytuacja, w której dostawca zbliża się do ideału w zakresie terminów, zgodności ilości i jakości towarów z zamówieniem, dostarczania informacji oraz dokumentów itp. Komunikacji - łatwość porozumienia i pełen dostęp do informacji Wygody - odnosi się do podstawowych cech poziomu obsługi rynku, może też oznaczać, że firma dostosuje się do wymagań konkretnego klienta. Wykład -8 282

283 Zasadnicze znaczenie mają tu dwie relacje:
1) poziom obsługi rynku oferowany przez firmę, a poziomy obsługi przyjęte przez konkurentów, 2) poziom obsługi rynku oferowany przez firmę, a koszty systemu logistycznego. Wykład -8 283

284 - jest głównym elementem różnicowania,
Rola logistycznej obsługi rynku w strategii konkurencji może polegać na tym, że poziom obsługi rynku: - jest głównym elementem różnicowania, - wspomaga w istotny sposób zasadniczy element przewagi konkurencyjnej, - jest ustalany w taki sposób, by konkurenci nie zdobyli na tym polu trwałej przewagi. Wykład -8 284

285 Wykład -8 285

286 O przewadze konkurencyjnej decyduje (logistyczna koncepcja
Quick Response): - Perfekcja panowania nad terminami dostaw, - Szybkie odpowiadanie na sygnały rynkowe, - Szybkie wprowadzanie innowacji. Wykład -8 286

287 Rys..... Podstawowe zmienne decyzyjne mające wpływ na wybór dostawcy
Wykład -8 287

288 - surowcami i półproduktów - materiałami; - mediami
Rodzaj transportu do obsługi powinien wynikać z: - obliczonych gabarytów dostarczanych surowców; - przyjętej marszruty przejazdu; - ceny jednostkowej transportu; - dokonywanych przeładunków na trasie; Mapa przejazdów (marszruty) z: - produktami; - surowcami i półproduktów - materiałami; - mediami Wykład -8 288

289 - lokalizacja dostawców i odbiorców, - wielkość przesyłek,
Projektując logistyczny łańcuch dostaw trzeba wziąć pod uwagę następujące czynniki: - lokalizacja dostawców i odbiorców, - wielkość przesyłek, - częstotliwość dostaw, - rodzaj gałęzi transportu, - wysokość stawek przewozowych, -  jakość usług przewoźników. Wykład -8 289

290 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH -I -
290 Wykład- 10

291 Za strategiczny kierunek działania logistyki uznaje się dążenie do:
Obszary zadań logistycznych Za strategiczny kierunek działania logistyki uznaje się dążenie do: 1- poprawy wydajności 2- obniżenia kosztów. 291 Wykład- 10

292 * poprawy gospodarowania zasobami,
Wymaga to: * poprawy gospodarowania zasobami, * racjonalne wykorzystywanie zapasów, * podejmowanie działań mających na celu uproszczenie organizacji. 292 Wykład- 10

293 Zadania realizowane przez system logistyczny to:
realizowanie zamówień, przepływ informacji, kontrola zapasów, czynności manipulacyjne, naprawy i zaopatrzenie w części, prognozowanie popytu, 293 Wykład- 10

294 lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe,
obsługa zwrotów, transport, składowanie. 294 Wykład- 10

295 Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe mogą:
same wykonywać czynności logistyczne,  w części lub w całości kupować na rynku. 295 Wykład- 10

296 w swej strategii konkurencyjnej.
Każde z tych rozwiązań może być przyjęte niezależnie od tego jaką rolę przypisuje firma logistyce w swej strategii konkurencyjnej. Różny może być zakres i charakter popytu , różne firmy mogą kolejno wchodzić na rynek usług logistycznych jako kupujący. 296 Wykład- 10

297 kupować na rynku usługi logistyczne lub ich składniki,
Decyzja czy: kupować na rynku usługi logistyczne lub ich składniki, zdecydować się na integrację pionową (utrzymywać własny system logistyczny lub jego część), zależy od cech ekonomicznych procesu produkcji w danym rodzaju działalności oraz natury jej kosztów transakcyjnych. 297 Wykład- 10

298 Mogą one obejmować usługi wchodzące w skład następujących grup.
Usługi logistyczne kupowane na rynku stanowią kombinację różnych, uzupełniających się czynności. Stąd też mówi się o pakietach logistycznych. Mogą one obejmować usługi wchodzące w skład następujących grup. 298 Wykład- 10

299 1) Usługi podstawowe związane z przemieszczaniem i magazynowaniem.
Są to: 1) Usługi podstawowe związane z przemieszczaniem i magazynowaniem. 2) Usługi dodatkowe. 3) Usługi finansowe. 4) Usługi informatyczne. 5) Usługi inne. 299 Wykład- 10

300 1. Usługi podstawowe związane
z przemieszczaniem i magazynowaniem: a- przewozy łącznie z przewozami specjalnymi, b- składowanie krótko i długoterminowe, c- pakowanie, d- obsługa opakowań zwrotnych, e- utylizacja odpadów, 300 Wykład- 10

301 f- konsolidacja i konfekcjonowanie dostaw,
g- realizacja systemów “just in time” w sferze produkcji i obrotu towarowego, h- pełna obsługa zaopatrzenia, i- samodzielne prowadzenie dystrybucji na całym rynku lub jego segmencie. 301 Wykład- 10

302 - realizowanie zamówień klientów, inwentaryzacja zapasów
2) Usługi dodatkowe: - realizowanie zamówień klientów, inwentaryzacja zapasów (przeglądy zapasów w sferze dystrybucji i u klientów), - kontrola towarów, 302 Wykład- 10

303 303 Wykład- 10

304 - obsługa posprzedażna (dostawy części zamiennych i naprawy),
- promocja, badanie popytu i prognozowanie sprzedaży, znakowanie towarów (marka, cena), 304 Wykład- 10

305 - prowadzenie rachunkowości, - czynności ubezpieczeniowe,
3) Usługi finansowe: - prowadzenie rachunkowości, - czynności ubezpieczeniowe, - finansowanie transakcji, - realizacja płatności, - sprzedaż komisowa, - ewidencja finansowa. 305 Wykład- 10

306 - dostarczanie informacji dotyczących rynków zaopatrzenia i zbytu,
4) Usługi informatyczne: - dostarczanie informacji dotyczących rynków zaopatrzenia i zbytu, przebiegu procesów logistycznych firmy w sposób odpowiadający potrzebom zarządzania strategicznego i operatywnego przedsiębiorstwa. 306 Wykład- 10

307 Przykładowo, udział różnych usług
Firmy świadczące usługi logistyczne proponują różne ich kombinacje. Przykładowo, udział różnych usług w pakietach oferowanych przez spedytorów niemieckich przedstawia się następująco: 307 Wykład- 10

308 promocja sprzedaży -12%;
przewóz - 96%; składowanie - 92%; dystrybucja - 85%; obsługa JIT - 3%; zaopatrzenie - 65%; pakowanie - 65%; 2) opracowanie zamówienia - 89%; inwentaryzacja zapasów - 77%; kontrola jakości - 46%; promocja sprzedaży -12%; 308 Wykład- 10

309 3) zarządzanie zapasami 85%; statystyka - 62%;
informacja sprzedażna - 23%; 4) ubezpieczenie - 46%; księgowość - 42%; inkaso- 42%, factoring - 19% 309 Wykład- 10

310 Do najczęściej oferowanych usług logistycznych w należą: · transport;
· składowanie wraz z zarządzaniem zapasami; · dystrybucja; · konfekcjonowanie,pakowanie,znakowanie · opracowanie zamówienia. Stale pojawia się jednak szereg dodatkowych usług, które poszerzają i uzupełniają wachlarz już istniejących. 310 Wykład- 10

311 Usługi świadczone przez zewnętrznych operatorów rozwijają zakres usług logistycznych.
Przykładem mogą być: ·       outsourcing - ·       obsługa JIT ·       reklama i promocja ·       cross-docking ·       e-commerce ·       usługi celne 311 Wykład- 10

312 312 Wykład- 10

313 lub też third party logistics,
-   Outsourcing – lub też third party logistics, strategia logistyczna polegająca na zlecaniu części prac, niestanowiących podstawowej działalności przedsiębiorstwa, na zewnątrz innym specjalistycznym firmom. 313 Wykład- 10

314 Inne usługi logistyczne
Zleceniodawca ma wtedy możliwość skupienia się na swojej działalności podstawowej. Inne usługi logistyczne 314 Wykład- 10

315 Outsourcing (na zewnątrz) usług logistycznych, jest coraz częściej postrzegany jako środek do uzyskania przewagi taktycznej oraz strategicznej, bo pozwala na skupieniu się tylko na tym co jest dla firmy wyjątkowo ważne. Jeśli chodzi o zdobywanie przewagi strategicznej, to uwidacznia się ona najbardziej w chęci podnoszenia pozycji firmy. 315 Wykład- 10

316 · próbie obniżki kosztów
Natomiast przyczyn taktycznych można dopatrywać się przede wszystkim w: · próbie obniżki kosztów · obniżenie poziomu kapitałochłonności inwestycji · możliwości porównania czynności wykonywanych we własnym zakresie · łatwością ewentualnych zmian. 316 Wykład- 10

317 U podstaw odpowiedzi na pytanie:
czy warto wykonywać pewne czynności logistyczne we własnym zakresie, czy lepiej oddać je tym, którzy zrobią to lepiej, przy wykorzystaniu lepszych środków technicznych oraz dysponując odpowiednim know-how, leży przekonanie o celowości tego posunięcia oraz sprawdzenie jak daleko jesteśmy w stanie zaufać konkretnemu oferentowi. 317 Wykład- 10

318 1- audyty przedwdrożeniowe; 2- analiza procesów – tworzenie koncepcji
Usługi: 1- audyty przedwdrożeniowe; 2- analiza procesów – tworzenie koncepcji 3- instalacje, konfiguracje, zmiany wersji, 4- audyty wydajności/bezpieczeństwa, 5- procedury bezpieczeństwa, 6- wdrożenia – konsultacje, 7- rozszerzenia funkcjonalności, 8- tworzenie specyficznych raportów, 9- prace programistyczne (ABAP), 10- interfejsy / integracja, 11- szkolenia / warsztaty 318 Wykład- 10

319 1- prowadzenie ksiąg handlowych;
Outsousrcing Usługi księgowe: 1- prowadzenie ksiąg handlowych; 2- prowadzenie ksiąg podatkowych przychodów i rozchodów; 3- ryczałt ewidencyjny; 4- weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych; 5- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych; Wykład- 10

320 8- przygotowanie potwierdzeń sald,
6- opracowanie, wdrożenie i aktualizacja, przy współpracy z kierownictwem przedsiębiorstwa, odpowiedniego do prowadzonej działalności zakładowego planu kont; 7- sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej; 8- przygotowanie potwierdzeń sald, 9- przygotowanie planu inwentaryzacji, 10- sprawozdawczość statystyczna: – GUS, NBP. 320 Wykład- 10

321 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: rocznych skonsolidowanych
Outsousrcing Usługi audytorskie: 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: rocznych skonsolidowanych za okres inny niż rok obrachunkowy; 2- przeglądy śródroczne, 3- wykonanie analiz finansowych-ekonomicznych 4- audyt postępowań likwidacyjnych i upadłościowych 321 Wykład- 10

322 B- wyliczanie wynagrodzeń, C- rozliczanie zwolnień lekarskich;
Outsousrcing Obsługa kadrowo-płacowa: 1- prowadzenie spraw płacowych pracowników: A- przygotowanie listy płac, B- wyliczanie wynagrodzeń, C- rozliczanie zwolnień lekarskich; 2- prowadzenie spraw kadrowych: A- wyliczanie urlopów, B- prowadzenie teczek pracowniczych; 3- rozliczanie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło); 322 Wykład- 10

323 4- prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
Outsousrcing 4- prowadzenie kartotek wynagrodzeń; 5- sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-8B 6- prowadzenie pełnej obsługi ZUS: A- rejestracje, wyrejestrowania, B- deklaracje miesięczne, C- raporty RMUA, D- bieżące kontakty z ZUS. 323 Wykład- 10

324 Budowa sieci telefonicznych i teleinformatycznych (strukturalnych)
Outsousrcing Budowa sieci telefonicznych i teleinformatycznych (strukturalnych) Nadzór nad zainstalowanym oprogramowaniem biurowym Nadzór nad posiadanym sprzętem komputerowym i jego fizyczną sprawnością Nadzór nad bezpieczeństwem i strategią antywirusowy w firmie Nadzór nad bezpieczeństwem sieciowym systemów podłączonych do Internetu 324 Wykład- 10

325 Nadzór nad systemami drukowania sieciowego według różnych rozwiązań.
Outsousrcing Nadzór nas systemami archiwizacji danych za pomocą najróżniejszych metod. Nadzór nad systemami drukowania sieciowego według różnych rozwiązań. Dostawy i instalacje central telefonicznych oraz rozwiązań VoIP 325 Wykład- 10

326 2- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
Outsousrcing Obsługa BHP: 1- szkolenia pracodawców i pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 2- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 3- szkolenia z zakresu prawa pracy i oceny ryzyka zawodowego; 4- stała opieka systemowa BHP 5- wykonywanie dokumentacji powypadkowej. 326 Wykład- 10

327 1- przygotowanie biznes planów; 2- wycena przedsiębiorstw;
Outsousrcing Dodatkowe usługi: 1- przygotowanie biznes planów; 2- wycena przedsiębiorstw; 3- doradztwo podatkowe; 4- opracowanie wniosków unijnych. 327 Wykład- 10

328 Usługi informatyczne: 1- pomoc i wspomaganie pracowników hot-line;
Outsousrcing Usługi informatyczne: 1- pomoc i wspomaganie pracowników hot-line; 2- wspomaganie zarządzania projektem IT; 3- realizowanie bieżących prac serwisowych; 4- stałe doradztwo techniczne; 5- administracja siecią, zdalna obsługa serwisowa; 6- prowadzenie szkoleń i konsultacji; 328 Wykład- 10

329 7- konsultacja w zakresie rozwoju struktur informatycznych;
Outsousrcing 7- konsultacja w zakresie rozwoju struktur informatycznych; 8- zabezpieczenie ciągłości pracy; 9- utrzymanie i realizacja serwisów internetowych; 10- konsulting w zakresie realizacji systemów informatycznych; 11- realizację nawet najbardziej zaawansowanych projektów i usług. 329 Wykład- 10

330 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: rocznych skonsolidowanych
Outsousrcing Usługi audytorskie: 1- badanie rocznych sprawozdań finansowych: rocznych skonsolidowanych za okres inny niż rok obrachunkowy; 2- przeglądy śródroczne, 3- wykonanie analiz finansowych-ekonomicznych 4- audyt postępowań likwidacyjnych i upadłościowych 330 Wykład- 10

331 RODZAJE USŁUG LOGISTYCZNYCH II
331 Wykład cz.3

332 Co-manufacturing proces wytwarzania produktu finalnego polegający na wytwarzaniu przez wielu dostawców części, podzespołów i modułów. 332 Wykład cz.3

333 Czynności te wykonuje montownia lub zewnętrzny operator logistyczny.
Na koniec montuje się produkty finalne, nierzadko w różnych konfiguracjach. Czynności te wykonuje montownia lub zewnętrzny operator logistyczny. 333 Wykład cz.3

334 System logistyki dystrybucji
Odbiorca Rynek Magazyn Zakład Produkcyjny Ładunek skonsolidowany 334 Wykład cz.3

335 przepakowanie towarów z jednostek opakowań zbiorczych w jednostkowe,
Co-packing – to: przepakowanie towarów z jednostek opakowań zbiorczych w jednostkowe, układanie displayów (do ekspozycji towarów w sklepach), tworzenie zestawów upominkowych. 335 Wykład cz.3

336 System logistyki zaopatrzenia
Dostawca Magazyn Zakład Produ- kcyjny Ładunek Skonsoli- dowany 336 Wykład cz.3

337 Eliminuje koszty magazynowania,
gdyż towar przebywa w magazynie tylko na okres jego dzielenia, łączenia czy konfekcjonowania, a następnie przesyłany jest do odbiorców bez tworzenia zapasów. 337 Wykład cz.3

338 np.: monitorowanie trasy przesyłki.
Track&trace – czyli system umożliwiający klientowi śledzenie na ekranie komputera etapów opracowania jego zamówienia: np.: monitorowanie trasy przesyłki. 338 Wykład cz.3

339 Rys. Zakres usług oferowanych w zakresie doradztwa logistycznego, na podstawie: 339 Wykład cz.3

340 Rodzaje usług - 3 340 Wykład - 13

341 Bezprzewodowa wolność z słuchawkami SRX
Słuchawki Vocollect® SRX z rozpoznaniem mowy jako pierwsze używają bezprzewodowej technologii Bluetooth® zapewniając użytkownikom swobodę komunikacji nawet w trudnych warunkach przemysłowych. 341 Wykład - 13

342 342 Wykład - 13 Terminal głosowy Talkman™ T2X
                                                         Terminal głosowy Talkman™ T2X      Terminal Talkman™ T2X + Słuchawkowy Zestaw Rozpoznania Mowy serii SR Ładowarka do Terminala Talkman™ T2X Ładowarka z akumulatorem dla T2X 342 Wykład - 13

343 W centrum dystrybucji, gdzie przy transakcji liczy się każda sekunda, pracownicy nie mogą pozwolić sobie na pominięcie któregoś z kroków lub tracić czas na powtarzanie odpowiedzi. 343 Wykład - 13

344 Bezprzewodowa wolność to:
- Zwiększona elastyczność urządzenia, do których SRX jest podłączone może być noszone na pasku użytkownika, montowane na wózkach, z zasiegiem do 10m - Lepsza ergonomia – brak kabli, spinaczy, łączników, - Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników, - Szybsze rozpoczęcie zmiany poprzez eliminację logowania. 344 Wykład - 13

345 przenośna drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych;
Specjalny chip w SRX rozpoznaje pracownika, który rozpoczyna pracę tylko poprzez podanie hasła. Talkman T5 ma wbudowany nadajnik bezprzewodowy zgodny z Bluetooth®, zapewniający łączność z innymi urządzeniami takimi jak: przenośna drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych; RFID. 345 Wykład - 13

346 System sterowania głosem:
voicepicking, pick to light, P2V, Vocollect, kompletacje, system magazynowy, zarządzanie gospodarką magazynową 346 Wykład - 13

347 Co to jest system sterowania głosem
Co to jest system sterowania głosem?   System sterowania głosem wykorzystuje głos, najbardziej naturalny dla człowieka sposób wymiany informacji, do komunikacji z systemem komputerowym. System sterowania głosem generuje komunikaty głosowe i rozpoznaje słowa wypowiadane przez człowieka 347 Wykład - 13

348 System sterowania głosem jest atrakcyjnym rozwiązaniem w gospodarce magazynowej tam, gdzie ważna jest dokładność i czas kompletacji wysyłek. Dotyczy to właściwie wszystkich towarów: żywności, leków, środków higieny osobistej, książek, używek... 348 Wykład - 13

349 Im większa jest ilość operacji wykonywanych w magazynie, tym większych korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu sterowania głosem. Dotychczas najwięcej systemów sterowania głosem zostało wdrożonych w firmach zajmujących się: dystrybucją artykułów spożywczych, centrach logistycznych obsługujących sieci sklepów i supermarketów, hurtowniach farmaceutyków, chłodniach i mroźniach 349 Wykład - 13

350 Jakie operacje magazynowe można wykonywać za pomocą terminala głosowego?
Pracownicy magazynu wyposażeni w terminal głosowy mogą efektywniej i szybciej realizować operacje magazynowe takie jak: przyjęcie, inwentaryzację, przesunięcia itd. Największe efekty przynosi zastosowanie terminali głosowych przy kompletacji. 350 Wykład - 13

351 Jakich korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu?
Najczęściej wymieniane przez użytkowników korzyści z systemu głosowego to: 1- wzrost dokładności kompletacji (nawet do 99,99%). 2- wzrost efektywności pracy (15-35%), 3- eliminacja popełnianych błędów związanych z lokalizacją palet, 4- ograniczenie spóźnień w kompletacji, 5- skrócenie czasu realizacji zamówień, 6- zwiększenie bezpieczeństwa pracowników magazynu, 7- skrócenie czasu potrzebnego do przeszkolenia pracowników magazynu. 351 Wykład - 13

352 Jaki jest czas zwrotu z inwestycji w system sterowania głosem?
W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej zwrot poniesionych nakładów następuje zwykle w ciągu 6-9 miesięcy. W Polsce, ze względu na niższe koszty pracy, czas ten będzie dłuższy, szacujemy, że będzie to miesięcy. 352 Wykład - 13

353 Terminal głosowy został zaprojektowany do przetwarzania głosu.
Co to jest terminal głosowy i czym różni się od tradycyjnego terminala przenośnego? Terminal głosowy został zaprojektowany do przetwarzania głosu. Wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw słuchawkowy. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości sygnału, jaka jest wymagana w systemach rozpoznawania mowy działających w warunkach przemysłowych. 353 Wykład - 13

354 W przeciwieństwie do tradycyjnego terminala przenośnego, terminal głosowy nie posiada ekranu, a jego klawiatura zredukowana jest do 4 przycisków. Dzięki temu terminal głosowy jest odporniejszy mechanicznie i zużywa mniej energii niż tradycyjne terminale radiowe. 354 Wykład - 13

355 Można wyróżnić dwie metody generowania głosu.
W jaki sposób terminal mówi? Można wyróżnić dwie metody generowania głosu. Pierwsza z nich „Record & Playback” polega na odtwarzaniu słów i komunikatów, które muszą być wcześniej nagrane. 355 Wykład - 13

356 Druga metoda wykorzystuje moduł TTS (Text To Speech), który zmienia dowolny tekst na mowę.
Wykorzystanie TTS pozwala na generowanie mowy o wybranej przez użytkownika prędkości i niewątpliwie ułatwia wdrożenie systemu, gdyż nie trzeba nagrywać wszystkich komunikatów. 356 Wykład - 13

357 W jaki sposób terminal rozpoznaje słowa operatora?
 Na początku pracy pracownik magazynu loguje się do systemu podając określony identyfikator. Na podstawie „usłyszanej” informacji system sterowania głosem identyfikuje pracownika i do dalszego rozpoznawania wypowiadanych przez niego słów używany jest indywidualny profil głosowy. 357 Wykład - 13

358 Czym różni się rozpoznawanie głosu zależne i niezależne od mówiącego?
Przy rozpoznawaniu mowy niezależnym od mówiącego, wypowiadane przez człowieka słowa są porównywane są z jednym wzorcem, który jest taki sam dla wszystkich użytkowników systemu. Rozpoznawanie zależne wymaga stworzenia indywidualnego profilu głosowego dla każdego użytkownika. Profil głosowy powinien być stworzony przed pierwszym logowaniem do systemu. 358 Wykład - 13

359 Ponadto metoda ta jest odporniejsza na hałas i szumy
Przygotowanie profilu zajmuje zwykle kilkanaście minut i polega na wypowiadaniu przez użytkownika słów, które będą używane przez niego w normalnej pracy. Rozpoznawanie zależne jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do pracy w warunkach przemysłowych, pozwala na precyzyjniejsze rozpoznawanie słów użytkowników i zapewnia im możliwość mówienia w różnych językach, dialektach. Ponadto metoda ta jest odporniejsza na hałas i szumy 359 Wykład - 13

360 Co się dzieje, gdy operator ma chrypkę?
W przypadku, gdy operator zmienia sposób mówienia potrzebna jest aktualizacja jego profilu głosowego, która polega na ponownym przetrenowaniu używanych zwrotów i wyrazów. 360 Wykład - 13

361 Czy terminale głosowe wymagają odrębnej sieci radiowej?
Terminale głosowe wyposażone są w kartę radiową zgodna z IEEE b i mogą pracować w jednej sieci radiowej z innymi terminalami i komputerami. W przypadku, gdy terminale głosowe będą pracowały w istniejącej wcześniej sieci radiowej sugerowane jest przeprowadzenie jej audytu 361 Wykład - 13

362 Czy terminale głosowe mogą pracować w mroźni?
Terminale głosowe przystosowane są do pracy w temperaturze sięgającej nawet do -34°C oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej. Zastosowanie terminali głosowych w chłodniach i mroźniach zdecydowania usprawnia pracę, gdyż używanie kartki papieru albo tradycyjnych terminali przenośnych z czytnikiem kodów kreskowych jest w panujących tam warunkach trudne, a czasem wręcz niemożliwe. 362 Wykład - 13

363 - wszystkie układy przetwarzające dźwięk.
Jak system sterowania głosem sprawdza się w hałaśliwym środowisku? System sterowania głosem doskonale sprawdza się przy pracy w hałaśliwym środowisku, ponieważ do pracy w takich warunkach zostały zaprojektowane wszystkie jego elementy: -         - algorytmy rozpoznawania mowy, -    - zestawy słuchawkowe z podwójnym mikrofonem, - wszystkie układy przetwarzające dźwięk. 363 Wykład - 13

364 OTWARTA PLATFORMA OPERACYJNA URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA
PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA TALKMAN™ T2X *XScale i SpeedStep to znaki towarowe Intel Corporation. FIZYCZNE WYMIARY  165mm x 86 mm x 38 mm zaokrąglone brzegi Masa  440 g z akumulatorem standardowym,   540 g z akumulatorem wysokowydajnym Akumulator  Litowo-jonowy, 1750/3500 mAh, wymienialny, można    wymienić, gdy urządzenie jest podłączone do terminala Mocowanie  Bezpośrednio do pasa użytkownika za pomocą spinacza.    Terminal można odłączyć od spinacza. ŚRODOWISKOWE Temperatura pracy  -34° do 50° C Deszcz/kurz  Klasa IP67 Wilgotność  100% kondensacyjna Korozja/działanie wody  Norma IEC (International Electrotechnical  Commission), normy zabezpieczeń wejściowych IP Klawiatura  Uszczelnione membraną przyciski pod maskownicą Testy wstrząsowe  Test MIL STD 810F na wibracje i wstrząsy, Testy niezależne  25 upadków z wysokości 1,52m; 10 dodatkowych upadków z  wysokości 1,82m na polerowany beton; 10 upadków pod różnym kątem z wysokości 1,52m na polerowany beton w temperaturze -29°C OTWARTA PLATFORMA OPERACYJNA CPU  Intel® 416 MHz PXA270 XScale®* System operacyjny  Microsoft® Windows® CE Pamięć  64 MB RAM; 64 MB Flash ZINTEGROWANE RADIO Standardy sieciowe  IEEE b (przekaźniki radiowe zgodne z Wi-Fi) Sieci radiowe  Wi-Fi  Vocollect Wi-FI, Cisco, Symbol Antena  produkcji Vocollect; zgodna z normami narażenia na działanie fal radiowych PGP/UE (Portable General Population/Uncontrolled Exposure) CERTYFIKATY AGENCYJNE Europa  CISPR 11 Klasa B URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA Zestawy słuchawkowe  Słuchawkowe Zestawy Rozpoznawania Mowy Serii SR Pokrowiec terminala  Czarny nylon balistyczny, 1050 den, z taftą nylonową, 80 den Pas z klipsem  Zapięcie ITW Nexus z nylonu Ładowarka terminala  5 gniazd, do zamocowania na ścianie lub ustawienia na stole Ładowarka do akumulator. 364 Wykład - 13

365 Jak często ładuje się akumulatory?
 Terminal głosowy może pracować pełną zmianę bez potrzeby wymiany lub doładowywania akumulatora. W normalnych warunkach temperaturowych w pełni naładowany akumulator wystarcza, na co najmniej 12 godzin, a w ekstremalnie niskich temperaturach na 10 godzin intensywnej pracy. W razie potrzeby wymiany albo doładowania akumulatora użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem. 365 Wykład - 13

366 Terminal głosowy jest lekki, waży zaledwie 343g i mieści się w dłoni.
Ile waży terminal? Terminal głosowy jest lekki, waży zaledwie 343g i mieści się w dłoni. Ergonomiczne zakrzywienie obudowy dopasowuje urządzenie do ciała. Jednocześnie sposób umocowania urządzenia przypiętego do pasa lub uprzęży na ramieniu, zapewnia użytkownikowi  duży komfort. 366 Wykład - 13

367 Czy terminale głosowe są odporne?
 Terminale głosowe przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja terminali sprawia, że są one bardzo odporne. Zwiększoną odporność zapewnia powłoka z elastomeru chroniąca terminal przed uderzeniami i zadrapaniami. Terminal głosowy jest pyłoszczelny, odporny na: - krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, korozję, wibracje, wstrząsy i upadki. 367

368 Czy głos jest transmitowany przez sieć radiową?
W większości systemów, synteza oraz rozpoznawanie mowy jest wykonywane przez terminal głosowy a tylko dane są transmitowane przez sieć radiową. W systemach, które przesyłają głos przez sieć przepustowość ogranicza liczbę użytkowników, dlatego wymagana jest wysoka wydajność serwerów. Jeśli liczba użytkowników jest znacząca powinno się wybrać system bez tych ograniczeń. 368

369 Koszty logistyki

370 Z logistycznego punktu widzenia sprawą zasadniczą jest:
- uzyskanie wyprzedzenia czasowego w oferowaniu lepszego poziomu obsługi; - może ono być punktem wyjścia dla tworzenia ścisłych związków z klientami,

371 - im bliższe i bardziej specyficzne są to związki, tym wyższe stają się koszty przestawienia,
a więc koszty, które musiałby ponieść odbiorca, gdyby chciał zrezygnować z dotychczasowego dostawcy.

372 Jakość obsługi rynku a koszty
W firmie osiągającej wysoki poziom efektywności technicznej w dziedzinie logistyki w miarę wzrostu poziomu obsługi koszty rosną progresywnie. Jeśli wartość jakościowych elementów obsługi rynku osiąga duże wartości, to koszty logistyczne rosną bardzo szybko.

373 Projektowanie organizacji w układach technologicznych
Maszyny Energia elektryczna. Budowle Gazy Koszty produkcji 40% Materiały Materiały Koszty wydziałowe 15 % Wyposażenie Dzierżawa powierzchni Wartość pracy brygadzisty % Koszty ogólne - 10 % Robotnik 1 Wartość pracy 1 tokarza % Robotnik 2 Marża % Robocizna Wartość pracy 1 szlifierza Robotnik 3 % Wartość pracy 1 malarza % Robotnik 4 Wykład -8 373 373 Wykład -8

374 Dlatego też należy dokładnie analizować to zagadnienie, by uniknąć dwóch sytuacji:
- ustalenia zbyt niskiego (taniego) poziomu obsługi, wpływającego negatywnie na sprzedaż, - ustalenia zbyt wysokiego (bardzo drogiego) poziomu, który nie ma większego znaczenia dla klientów firmy.

375

376 Z zasad gospodarki magazynowej wynika, że należy znać:
liczbę artykułów które powinny być składowane; liczba zamawianych artykułów i terminy składania zamówień w celu ponownego uzupełnienia stanu zapasów w magazynie;

377 wielkość zapasu bezpieczeństwa; kontrola stanu zapasów;
krótkoterminową prognozę zapotrzebowania.

378 Jakość obsługi rynku wiąże się z poziomem gotowości do realizacji dostaw.
Zależność poziomu gotowości dostarczania od kosztów łącznych przedstawia rys.....

379 Rys......... Poziom gotowości dostarczania

380 - wysokich stanów magazynowych;
Nieznaczny wzrost poziomu realizacji usług np. z 90% do 95%, łączy się ze znacznym wzrostem kosztów np. zapasów. Dzieje się tak gdyż wysoka gotowość dostarczania wiąże się z koniecznością utrzymania: - wysokich stanów magazynowych; - sprawnego systemu transportowego; co decyduje o poziomie kosztów.

381 Gotowość realizacji zleceń a koszty
Koszty transportu i magazynowania Stan magazynowy (gotowość realizacji zleceń)

382 W kosztach magazynowania należy uwzględnić:
kupno lub dzierżawa magazynu i jego wyposażenie; liczba, lokalizacja, pojemność i obszar dostaw poszczególnych magazynów; zarządzanie magazynem siłami własnymi lub przez wynajęte przedsiębiorstwa; wyposażenie techniczne do magazynowania i kompletacji w magazynie;

383 miejsca magazynowania w budynku magazynu; technologia magazynowania;
ukształtowanie rampy załadunkowej; odprawienie środków transportowych; organizacja kompletacji; efektywne zatrudnienie personelu magazynu.

384 1- rodzaj środków transportowych;
Natomiast w kosztach transportu: 1- rodzaj środków transportowych; 2- użytkowanie własnych lub obcych środków transportowych; 3- kupno lub dzierżawa własnych środków transportowych; 4- uwzględnienie łączenia metod transportu (transport kombinowany); 5- organizacja transportu: - optymalne drogi transportu, - urządzania do załadunku środków transportu itd.

385 Tworzenie racjonalnych łańcuchów transportowych.
Koszty pakowania: - Projektowanie opakowania dla spełnienia logistycznych funkcji opakowania (ochronne, magazynowe, transportowe, reklamowe, itd.) Opracowywanie i tworzenie jednostek logistycznych (magazynowych, ładunkowych, transportowych) Tworzenie racjonalnych łańcuchów transportowych.

386 Podstawowe przekroje strukturalne kosztów logistycznych i ich powiązania
Przekrój rodzajowy kosztów Przekrój wg faz przepływu i miejsc powstawania Koszty fizycznego przepływu materiałów Koszty zapasów Koszty procesów informacyjnych Koszty materialne: amortyzacja materiały, paliwa, energia, usługi obce Koszty niematerialne: koszty pracy, usługi niematerialne, koszty zaangażowania kapitału obcego, podatki i opłaty, Koszty pozostałe: obciążające bezpośrednio wynik finansowy przedsiębiorstwa, Koszty fazy zaopatrzenia: działu zaopatrzenia, wydziału transportu, wydziału magazynów, Koszty fazy produkcji: działu sterowania produkcją, wydziału transportu wewnętrznego, Koszty fazy dystrybucji: działu zbytu, wydziału transportu i spedycji,

387 Tabela 1. Koszty logistyczne według różnych kryteriów podziału
A. Podział wg podstawowych faz przepływu Koszty fazy procesów zakupu (zaopatrzenia) Koszty fazy produkcji Koszty fazy dystrybucji (zbytu) B. Podział wg miejsc powstania kosztów Komórki zarządu funkcjonalne Wydziały ruchu Dział zaopatrzenia Dział zbytu Dział transportu Wydział magazynów Wydział transportu C. Podział wg podstawowych składników procesów logistycznych Koszty fizycznego przepływu materiałów Koszty zapasów Koszty procesów informacyjnych D. Podział wg przekroju rodzajowego kosztów Koszty materialne Koszty niematerialne Koszty pozostałe (nadzwyczajne) obciążające bezpośrednio wynik finansowy przedsiębiorstwa Amortyzacja Zużycie materiałów paliw i energii Usługi obce materialne Koszty pracy Usługi niematerialne Koszty zaangażowania kapitału obcego Wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat E. Podział wg treści ekonomicznej kosztów Koszty zużycia czynników produkcji Wydatki stanowiące składnik produkcji czystej Koszty bezpośrednie kształtujące wynik finansowy Utracone potencjalne przychody pieniężne F. Podział wg zmienności Koszty zmienne Koszty stałe Amortyzacja majątku trwałego zaangażowanego we wszystkich fazach przepływu Wydatki pieniężne z tytułu opłat, podatków Koszty zaangażowanego kapitału Koszty wpływające bezpośrednie na wynik Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka

388 Informatyka w logistyce
Wykład - 14

389 Dla potrzeb logistyki produkcji powstały w krajach rozwiniętych metody
(narzędzia logistyczne), umożliwiające skuteczne sterowanie produkcją i logistyczne zarządzanie w sferze produkcji. Wykład - 14

390 Systemy klasy MRP (powstałe w USA):
· MRP I (Materials Requirement Planning – planowanie potrzeb materiałowych) – system, który steruje zapasami i przepływem produkcji na podstawie planów produkcyjnych tj. 1-ustala wielkość partii zamawianych materiałów, 2- terminy dokonywania zamówień, 3- długości cykli dostaw, 4- rejestrację i monitorowanie zapasów oraz kosztów. Wykład - 14

391 Wykład - 14

392 · MRP - W systemie tym określano szczegółową listę materiałów i podzespołów, jakie należy wytworzyć lub zamówić, łącznie z datą rozpoczęcia produkcji lub złożenia zamówienia. Wkrótce okazało się, że taki zakres uporządkowania problematyki zaopatrzeniowej nie wykorzystuje wszystkich możliwości i starano się go rozszerzyć na zakupy i finanse, a nawet sprzedaż. Wykład - 14

393 Główne typy przepływów informacji logistycznej między firmami w łańcuchu dostaw.
Podsystemy planistyczno- analityczne - Prognozowanie sprzedaży - Przewozy - Pomiar obsługi Podsystemy transakcyjne Przetwarzanie zamówień - Zapasy - Fakturowanie - Zakupy - W NL - W LA Planistyczno- - DRP Zamówienia Faktura Stan realizacji zamówienia Załadowca A Załadowca B Wewnątrz firmy Między firmami Wykład - 14

394 Do poprzedniego systemu dodano nowe poziomy i otrzymano:
■ Opracowanie biznes-planu, ■ Planowanie produkcji, ■ Opracowanie wzorcowego harmonogramu produkcyjnego, ■ Planowanie zapotrzebowania materiałowego, ■ Planowanie wymagań dotyczących wydajności, ■ Zamawianie. Wykład - 14

395 Prowadzone w tym zakresie prace doprowadziły do powstania nowego systemu MRPII (Manufacturing Resources Planning — planowanie zasobów produkcyjnych). Wykład - 14

396 ·     MRP II (Manufacturing Resources Planning – planowanie zasobów produkcyjnych) –
zawiera zakres merytoryczny MRP I oraz dodatkowo planowanie zdolności produkcyjnych, co pozwala na synchronizację składanych przez klientów i odbiorców zamówień z wielkościami planu agregowanego i poziomami wynikającymi z przyjętych harmonogramów produkcji; Wykład - 14

397 Rys...... Schemat działania systemu MRP II
Wykład - 14

398 Wykład - 14

399 Rys...... Schemat funkcjonowania systemu MRP
Wykład - 14

400 INFORMACJE MARKETINGOWE
INFORMACJE ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ Analizy sprzedaży Faktury Prognozy sprzedaży Rachunki za transport Badania rynkowe Zlecenia produkcji Wyliczenie zapotrzebowani a na materiały dla programu produkcji Płatności klientów (wpływ gotówki) INFORMACJE DLA OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH Dokumentacja techniczna REJESTRY ZAPASÓW (dane dotyczące wszystkich produktów) RACHUNKOWOŚĆ UTRZYMYWANYCH ZAPASÓW (dane dotyczące wszystkich klientów) Opracowanie norm i zestawień materiałowych STEROWANIE MATERIAŁAMI STEROWANIE FINANSAMI Dokumentacja wyposażenia w narzędzia i urządzenia INFORMACJE FINANSOWE Sterowanie działalnością Arkusze przebiegu operacji Harmonogramy i zapotrzebowania INFORMACJE O ZAKUPACH Rachunkowość płatności dla dostawców INFORMACJE DOTYCZĄCE WYTWARZANIA Zamówienia materiałów i półfabrykatów Zamówienia produkcyjne Zestawienia płacowe Sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia Zapotrzebowanie materiałowe dla produkcji Sprawozdanie produkcyjne Wykład - 14 Oszacowanie kosztów zapasów i/lub cen fabrycznych

401 12 milionów użytkowników. Ponad 25 rozwiązań branżowych
I. SAP - od ponad 30 lat pomaga rozwijać się przedsiębiorstwom na świecie 12 milionów użytkowników. instalacji. 1.500 Partnerów. Ponad 25 rozwiązań branżowych SAP - system wymyślony przez pięciu pracowników firmy IBM. W tym samym roku zalożono firmę w Walldorf (Niemcy). Firma ta jest obecnie uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. Wykład - 14

402 Firma SAP Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność we wrześniu 1995 roku.
Obecnie zatrudnia blisko 150 pracowników w siedzibie w Warszawie oraz w dziale rozwojowym we Wrocławiu, gdzie prowadzone są prace związane z lokalizacją kolejnych produktów SAP. W roku 2000 przychody ze sprzedaży licencji oprogramowania wzrosły aż o 114%, natomiast całkowite przychody ze sprzedaży wzrosły, w porównaniu z 1999 rokiem, o 48% i wyniosły 38,403 mln euro. Wykład - 14

403 Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii, usług i zasobów badawczych, SAP dostarcza rozwiązania, które odkrywają nowe źródła informacji, usprawniają łańcuchy dostaw i budują silne relacje z klientami. Pozycję lidera myśli technologicznej gwarantuje firmie SAP również dział SAP Ventures, który inwestuje w nowe przedsięwzięcia, których celem jest rozwój i postęp w zakresie innowacji technologicznych. A w SAP Corporate Research stale rozwija się nowe pomysły, z których powstaną przyszłe rozwiazania. Wykład - 14

404 Rozwiązania branżowe SAP
Branże różnią się od siebie - podobnie jak rozwiązania biznesowe Przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, media, przemysł zaawansowanych technologii, lotniczy i zbrojeniowy - różne gałęzie gospodarki wymagają odmiennych rozwiązań biznesowych. Dlatego firma SAP dostarcza rozwiązania przystosowane do specyficznych wymogów ponad 25 branż. Firma rozumie sposób działania swoich klientów oraz aspekty gwarantujące im zachowanie konkurencyjności. Wykład - 14

405 Rozwiązania branżowe Aerospace & Defense Przemysł lotniczy i zbrojeniowy Automotive Przemysł motoryzacyjny Banking Bankowość Chemicals Przemysł chemiczny Consumer Products Przemysł dóbr konsumpcyjnych Engineering, Construction & Operations Przedsiębiorstwa projektowe, budowlane i inżynieryjne Healthcare Służba zdrowia High Tech Przemysł zaawansowanych technologii Higher Education & Research Szkolnictwo wyższe i badania naukowe Industrial Machinery & Components Przemysł elektromaszynowy Insurance Ubezpieczenia Life Sciences Nauki biologiczne Logistics Service Providers Dostawcy usług logistycznych Media Media Mill Products Przemysł metalowy i drzewno-papierniczy Mining Przemysł wydobywczy Oil & Gas Przemysł paliwowy Pharmaceuticals Przemysł farmaceutyczny Professional Services Usługi konsultingowe Public Sector Instytucje publiczne Retail Handel Service Providers Dostawcy usług Telecommunications Telekomunikacja Utilities Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Wykład - 14

406 III. Rozwiązania SAP Rozwiązania SAP zapewniają klarowny i aktualny wgląd we wszystkie procesy przebiegające w firmie. Dzięki temu pozwalają usprawnić łańcuch dostaw, szybciej wprowadzić produkty na rynek, optymalnie wykorzystać nabywane zasoby oraz wyeliminować duplikację tych samych działań. Wykład - 14

407 mySAP Customer Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z klientami)
mySAP Business Suite - ten zestaw łatwych do adaptacji rozwiązań biznesowych pomaga zoptymalizować najważniejsze procesy biznesowe. Oparte na platformie technologicznej SAP NetWeaver rozwiązania mySAP Business Suite można płynnie integrować z każdym systemem. mySAP Customer Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z klientami) mySAP ERP mySAP ERP Financials (Finanse, dawniej mySAP Financials) mySAP ERP Human Capital Management (Zarządzanie Kadrami, dawniej mySAP HR) Wykład - 14

408 mySAP ERP Operations (Działalność operacyjna)
mySAP ERP Corporate Services (Obsługa organizacji) mySAP Product Lifecycle Mgmt. (Zarządzanie cyklem życia produktu) mySAP Supplier Relationship Mgmt. (Zarządzanie relacjami z dostawcami) mySAP Supply Chain Mgmt. (Zarządzanie łańcuchem dostaw) Wykład - 14

409 Rozwiązania dla małych i średnich firm – Te dostosowane cenowo, prekonfigurowane i łatwe do wdrożenia rozwiązania są zaprojektowane po to, aby małe i średnie przedsiębiorstwa również mogły korzystać z funkcjonalności SAP oraz najlepszych praktyk branżowych. SAP xApps - SAP oferuje aplikacje połączone w pakiety, które można zintegrować w środowisku istniejących systemów heterogenicznych. W rezultacie powstają funkcjonalne, przekrojowe rozwiązania biznesowe umożliwiające łatwiejszą i efektywniejszą realizację strategii organizacji. Wykład - 14

410 SAP NetWeaver – Jest to platforma aplikacyjna i integracyjna SAP stanowiąca techniczny fundament mySAP Business Suite i SAP xApps. Zapewnia ona pełną, otwartą i elastyczną infrastrukturę ułatwiającą integrację aplikacji SAP oraz aplikacji zewnętrznych. Wykład - 14


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google