Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ SCHEMAT ĆWICZEŃ I METODYKA Marketing Usług Finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ SCHEMAT ĆWICZEŃ I METODYKA Marketing Usług Finansowych."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ SCHEMAT ĆWICZEŃ I METODYKA Marketing Usług Finansowych

2 Teoretyczne podstawy MUF– synteza zagadnień – ćwiczenie 1. Podział na zespoły do realizacji zadań na cały semestr (3 osoby) Przestudiowanie materiału „Usługi finansowe – specyficzny produkt marketingowy”. Opracowanie w zespole 5 lub więcej pytań testowych Konstrukcja testu z zakresu głównych zagadnień MUF Rozwiązanie testu na forum całej grupy.

3 Przejawy marketingu – ćwiczenie 2. 1. Proszę podać przykłady działalności marketingowej. 2. Proszę podać przykłady produktu, usługi, z którego zakupu byłeś niezadowolony? Jakie były Twoje oczekiwania i deklarowane własności produktu/usługi a jaki był Twoim zdaniem stan faktyczny? 3. Które z przykładów działalności można Twoim zdaniem określić jako działania marketingowe? a) Projektowanie b) Transport c) Produkcja d) Handel detaliczny e) Rozpatrywanie skarg i zażaleń f) Planowanie finansów g) Sprawozdawczość finansowa h) Sprzedaż i) Obsługa klienta

4 a) Polityka kadrowa b) Ustalanie poziomu cen c) Reklama d) Badania i rozwój e) Promowanie produktów/usług 4. W oparciu o posiadaną wiedzę oraz materiał opanowany podczas ćwiczeń 1. sformułuj własną definicję marketingu. 5. Korzystając z zasobów Internetu znajdź przykłady działalności marketingowej banków i omów je.

5 Internet jako źródło wtórnej informacji marketingowej – ćwiczenie 2. 1. Poszukiwanie informacji rynkowej i danych wtórnych z wykorzystaniem sieci Internet 2. Wybór instytucji finansowej, która będzie przedmiotem analiz marketingowych wykonywanych podczas zajęć. (bank, bank spółdzielczy, skok, ubezpieczyciel, biuro maklerskie, towarzystwo funduszy inwestycyjnych itd.) 3. Wybór tematycznych portali internetowych i dostępnych w sieci danych wtórnych dotyczących wybranej instytucji. 4. Sporządzenie informacji dotyczącej rynku, na którym funkcjonuje wybrana do analizy instytucja finansowa (bank, bank spółdzielczy, skok, ubezpieczyciel, biuro maklerskie, towarzystwo funduszy inwestycyjnych itd.) Wskazówka: opis powinien zawierać podstawowe informacje o branży (np. struktura branży, liczba podmiotów, organizacja rynku, stopień interwencjonizmu państwa, kondycja finansowa, kierunki zmian na rynku, stopień dostosowania do zapotrzebowania rynku, typowe działania marketingowe, itp.).

6 Internet jako źródło wtórnej informacji marketingowej c.d. 5. Założenie: otwarcie placówki wybranej instytucji finansowej w dowolnej lokalizacji. Dla potrzeb dalszych ćwiczeń należy przygotować opis zawierający:  Nazwę placówki  Lokalizację  Krótką historię instytucji finansowej  Reprezentowaną branżę  Charakterystykę przedmiotu działalności  Proponowaną ofertę produktową  Proponowane segmenty docelowe  Zakres terytorialny działalności  Liczbę zatrudnionych osób w podziale na stanowiska

7 Analiza otoczenia marketingowego – ćwiczenie 3. 1. Wykonanie analizy SWOT dla instytucji finansowej (wykorzystaj: Analiza SWOT-omówienie) :  Opracowanie listy czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla funkcjonowania wybranej jednostki z podziałem na S,W,O,T.  Określenie ważności każdego z czynników z wykorzystaniem skali od -5 do -1 (dla czynników negatywnych) oraz od 1 do 5 (dla czynników pozytywnych) lub własną bardziej rozbudowaną skalą.  Wyznaczenie profilu ocenianej instytucji finansowej.  Określenie, które z czynników są w największym stopniu Mocnymi stronami, słabymi stronami, szansami, zagrożeniami.  Podsumowanie analizy SWOT ze wskazaniem w jaki sposób można wykorzystać największe atuty przedsiębiorstwa oraz wyeliminować największe słabości według wzoru:

8 Analiza otoczenia marketingowego – ćwiczenie 3.

9 Mocna strona: np. wysoka jakość produktów/usług Działanie: np. utrzymanie i podnoszenie jakości produktów/usług Szansa: Działanie: Słaba strona: Działanie: Zagrożenie: Działanie: 7. Charakterystyka bieżącej sytuacji instytucji finansowej i strategii jej działania oraz perspektyw jej rozwoju.

10 Formułowanie misji i celów – ćwiczenie 4 i 5. 1. Sformułowanie misji instytucji finansowej biorąc pod uwagę następujące elementy:  Klienci  Produkty i usługi  Rynki  Cele ekonomiczne  Wyróżniające zdolności Misję należy sformułować w formie jednego zdania. 2. Określenie celów działaności instytucji finansowej na określony czas z podziałem na rodzaje (np. ekonomiczne, finansowe, prestiżowe, rynkowe).

11 Wprowadzanie nowego produktu na rynek – ćwiczenie 4. i 5. Założenie: do asortymentu jednostki należy dodać nowy produkt/usługę. Do wykonania: 1. Zaproponuj nowy produkt/usługę. 2. Opisz każdą warstwę produktu:  Rdzeń – (podstawowe funkcje, np. zapewnienie środków finansowych, zaspokojenie potrzeby oszczędzania)  Produkt właściwy, rzeczywisty (funkcje dodatkowe, oczekiwane korzyści, np. rodzaj kredytu, kwota, oprocentowanie)  Produkt poszerzony (funkcje dodatkowe, nieoczekiwane korzyści, np. sprawność i jakość usługi, jakość informacji o usłudze, wizerunek instytucji finansowej) 3. Określenie rynków docelowych, przeprowadzenie segmentacji według następującej procedury:  Wybór kryteriów segmentacji z uzasadnieniem wyboru  Określenie grup konsumentów (segmentów rynkowych według wybranych kryteriów oraz grup produktów oferowanych przez instytucję)  Wybór segmentów docelowych  Opis segmentów docelowych (a priori) według wybranych kryteriów)

12 Wprowadzanie nowego produktu na rynek – ćwiczenie 4. i 5. 4. W odniesieniu do nowego produktu zaplanuj działania promocyjne z uwzględnieniem:  Celów promocji (np. informacyjne, przypominajace)  Narzędzi promocji (np. promocja sprzedaży, reklama w mediach)  Szczegółowego planu promocji (opis poszczególnych działań wraz z projektem np. hasła reklamowego)  Przewidywanego budżetu.

13 Zaliczenie ćwiczeń Przygotowanie raportu z realizowanych ćwiczeń. Raport powinien zawierać:  Krótką charakterystykę branży, w której działa jednostka,  Syntetyczny opis wybranej jednostki (banku, ubezpieczyciela, itp.)  Opis placówki danej instytucji w wybranej lokalizacji  Rozwiązania i analizy ćwiczeń od 4 do 5.  Forma: Power Point


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ SCHEMAT ĆWICZEŃ I METODYKA Marketing Usług Finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google