Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Lublin 2020 – diagnoza, wizja oraz cele Lublina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Lublin 2020 – diagnoza, wizja oraz cele Lublina."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Lublin 2020 – diagnoza, wizja oraz cele Lublina

2 OTWARTOŚĆ, UMIĘDZYNARODOWIENIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i PRZYJAZNOŚĆ

3 Przewagi konkurencyjne Lublina Wysoki potencjał akademicki Lublina – zarówno ze względu na liczbę uczelni, kierunków studiów i studentów, jak i jakość kształcenia (studia doktoranckie) oraz możliwość prowadzenia projektów naukowo-badawczo-wdrożeniowych w wielu dziedzinach. Ekologiczność – rozumiana jako naturalna cecha miasta i regionu (czystość), rodzaj i sposób prowadzenia działalności gospodarczej (ukierunkowanie na energię ze źródeł odnawialnych) oraz proekologiczny sposób myślenia i życia mieszkańców. Miasto jako ośrodek współpracy Wschodu z Zachodem - ze względu na położenie geograficzne, historyczną wielokulturowość oraz podejmowane działania i wypracowany wizerunek. Lublin w tym ujęciu może być uważany za wschodniego lidera UE, w innym sformułowaniu za stolicę Partnerstwa Wschodniego.

4 Raport PwC za lata 2007-2010 – najbardziej kompleksowa diagnoza aktywów Lublina. Najnowszy raport PwC na temat 11 wielkich miast Polski jest uważany za jedną z najbardziej kompleksowych diagnoz aktywów Lublina (raport dotyczy lat 2007-2010). Mocne strony miasta Lublin wg PwC: Silne zaplecze akademickie (odsetek ludności z wykształceniem wyższym jest najwyższy w Polsce po Warszawie – 21,3%), jedna z najwyższych w Polsce liczba studentów cudzoziemców, Sprawne instytucje, Wysoka jakość życia (czyste środowisko, wysoki poziom bezpieczeństwa).

5 Przewagi konkurencyjne Lublina zostały także zoperacjonalizowane dla potrzeb wdrażanej od 2007 roku strategii marki „Lublin. Miasto Inspiracji”. Wśród elementów osobowości tej marki wymienia się miasto świadome swoich korzeni, wizjonerskie i zarażające swoją wizją, młode duchem, autentyczne, a także, co należy podkreślić szczególnie – kreatywne. Określenia te przenikają komponenty wizji Lublina 2020 zaproponowane w dalszej części niniejszego dokumentu.

6 Wizja Na podstawie dotychczas zgromadzonej wiedzy na temat aktywów i przewag konkurencyjnych miasta proponujemy następującą Wizję Lublina 2020 roku: „Lublin 2020 jest miastem otwartym, umiędzynarodowionym, przedsiębiorczym i przyjaznym. Jest Miastem Inspiracji.”

7 Lublin – Miasto OTWARTE „Lublin w 2020 roku jest miastem otwartym, bardzo dobrze skomunikowanym z otoczeniem, posiadającym rozbudowane relacje zewnętrzne”

8 Cel 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lublina. Działania: Budowa lotniska w Świdniku i włączenie portu do sieci TENT (wraz z rozwojem sieci połączeń do europejskich portów lotniczych). Budowa dojazdów do obwodnicy miasta. Wsparcie budowy S12, S17 oraz S19 (perspektywa finansowa 2014-2020). Lobbing i wsparcie rozbudowy linii kolejowej Warszawa-Lublin. Miasto OTWARTE - cele strategiczne:

9 Cel 1.2. Poprawa dostępu mieszkańców miasta do Internetu oraz e-usług. Działania: Zapewnienie mieszkańcom darmowego dostępu do szerokopasmowego Internetu i połączeń telefonicznych w obrębie miasta. Wdrożenie w pełnym zakresie e-Urzędu Miejskiego. Uczynienie z www.um.lublin.pl (www.lublin.eu) wzorcowej domeny publicznej. Utworzenie Biblioteki Wirtualnej. Miasto OTWARTE - cele strategiczne:

10 Cel 1.3. Wypracowanie przez miasto bardzo dobrych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Działania: Wdrożenie projektu Ambasadorzy Lublina. Włączenie do działań promujących miasto „diaspory” lubelskiej mieszkającej w różnych częściach kraju i na świecie. Stworzenie Klubu absolwenta-cudzoziemca lubelskich uczelni. Miasto OTWARTE - cele strategiczne:

11 Lublin – Miasto UMIĘDZYNARODOWIONE „Lublin w 2020 roku jest międzynarodowym ośrodkiem akademickim, uznanym europejskim centrum „kompetencji wschodnich” i miastem, którego oferta kulturalna jest rozpoznawana i ceniona w Europie”

12 Cel 2.1. Uczynienie z Lublina dużego międzynarodowego centrum akademickiego (głównie dla studentów komercyjnych z krajów Europy Wschodniej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego). Działania: Projekt Study in Lublin realizowany w partnerstwie uczelni lubelskich, Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Ścisła koordynacja partnerstwa i realizacja ramowego programu współpracy z uczelniami z Lublina. Utworzenie i zarządzanie przez UM Lublin portalem dla cudzoziemców „Study in Lublin”. Tworzenie nowych kierunków studiów (głównie anglojęzycznych) dla cudzoziemców przez lubelskie uczelnie. Usprawnienie procesów obsługi i wsparcia studentów zagranicznych studiujących w Lublinie. Zintegrowana promocja lubelskich uczelni w wymiarze międzynarodowym. Organizacja specjalistycznych szkół letnich, studiów podyplomowych i praktyk stażowych dla zainteresowanych z krajów Partnerstwa Wschodniego i programów inicjowanych przez UNDP. Utworzenie w Lublinie agendy UNDP i United Nations University in Tokyo (możliwy brand: European Eastern University) wyspecjalizowanej w rekrutacji studentów zagranicznych do Lublina i zarządzania ich ścieżkami kariery. Miasto UMIEDZYNARODOWIONE - cele strategiczne:

13 Cel 2.2. Uczynienie z Lublina centrum „kompetencji wschodnich” Działania: Powołanie Lubelskiego Centrum Partnerstwa Wschodniego, stanowiącego dopełnienie współpracy akademickiej realizującego swoje cele poprzez działalność szkoleniową, doradczą oraz polegającą na dzieleniu się polskim doświadczeniem dotyczącym transformacji ustrojowej, w szczególności reform samorządowych oraz zmian gospodarczych. Główne obszary aktywności centrum to: reformy administracji publicznej, budowa społeczeństwa obywatelskiego (współpraca z organizacjami pozarządowymi), kultura, turystyka, edukacja (w tym nieformalna), rozwój sektora ekonomii społecznej. Wspieranie współpracy międzynarodowej (w szczególności transgranicznej) oraz wskazywanie i promowanie dobrych praktyk w realizowanych projektach przez lubelskie instytucje. Wykorzystywanie partnerów (studentów, uczestników szkoleń, stypendystów, tym elitarnych programów jak np. im Kirklanda - jako nośnika marketingu Lublina w krajach Europy Wschodniej. Wykonywanie prac eksperckich z zakresu współpracy z Europą Wschodnią (raporty, opracowania, sugestie) dla wpływowych instytucji w UE oraz np. MSZ RP. Organizacja w cyklu dwuletnim Kongresu Partnerstwa Wschodniego, jako spotkania miast, samorządów, organizacji pozarządowych, nauki, kultury i gospodarki. Reaktywacja East-European Universities Association i stymulowanie podobnych inicjatyw w innych obszarach życia. Zbudowanie w Lublinie eksperckich centrów kompetencji w zakresie prawa, gospodarki, kultury krajów Partnerstwa Wschodniego (wyspecjalizowane kancelarie prawne, firmy konsultingowe, doradztwo podatkowe, tworzenie produktów turystycznych, itp.). Miasto UMIEDZYNARODOWIONE - cele strategiczne:

14 Lublin – Miasto PRZEDSIĘBIORCZE „Lublin w 2020 roku jest miastem przedsiębiorczym, z elastyczną i zdywersyfikowaną gospodarką opartą na nowoczesnych usługach i przemyśle, dostosowaną do wyzwań końca obecnej dekady. Lublin 2020 jest miastem przyjaznym dla inwestorów”

15 Cel 3.1. Poli-sektorowy rozwój przemysłu (4-5 branż) współpracującego z lubelskimi uczelniami (rozwój SSE Podstrefy Lublin), w tym w oparciu o inwestycje zagraniczne. Rozwój przemysłu w oparciu o wiodące branże: Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego. Sektor samochodowy i maszynowy. Sektor biotechnologii. Sektor energetyczny i energii odnawialnej (w przypadku rozpoczęcia eksploatacji gazu łupkowego). Uzupełnienie sektorów możliwe w wyniku analiz przygotowanych przez firmę konsultingową lub w sytuacji pozyskania jednego dużego, strategicznego inwestora. Elementem wspierającym ten cel strategiczny jest „zakorzenienie” produkcji w ramach ww. sektorów Lublinie poprzez formalne partnerstwo biznesu z lubelską nauką Miasto PRZEDSIĘBIORCZE - cele strategiczne:

16 Działania: Realizacja ramowego programu współpracy z uczelniami z Lublina (w ramach tego tworzenie studiów podyplomowych dla konkretnej branży/firmy/klastra, w celu jego zakorzenienia w Lublinie oraz wykorzystanie potencjału nowopowstających/ powstałych laboratoriów badawczych lubelskich uczelni). Wykorzystanie Projektu Promocji Polski Wschodniej - marketing bezpośredni, targi, misje inwestycyjne, seminaria. Stworzenie nowego systemu zachęt i ulg podatkowych w celu przyciągnięcia poddostawców i kooperantów. Stworzenie warunków do kolejnych inwestycji greenfield i brownfield; W oparciu o dwie/trzy duże firmy z każdego sektora, budowa klastrów przyczyniających się do wzrostu zakorzenienia przede wszystkim poprzez rozbudowę współpracy z lubelskimi uczelniami – dotarcie do firm poprzez Radę Rozwoju Lublina oraz cykliczne spotkania z przedsiębiorcami (projekt w opracowaniu). Wsparcie budowy lokalnych czempionów (przyszły program Ministerstwa Gospodarki polegający na promocji lokalnych firm za granicą). Organizacja corocznie targów/konferencji w obszarach lubelskiej specjalizacji przemysłowej. Miasto PRZEDSIĘBIORCZE - cele strategiczne:

17 Cel 3.2. Rozwój sektora BPO, ze szczególnym naciskiem na rozwój Knowledge Process Outsourcing w Lublinie (na przykład zdalne nauczanie, edukacja, telemedycyna, usługi prawne). Działania: Realizacja ramowego programu współpracy z uczelniami z Lublina (w ramach tego działania m.in. utworzenie studiów podyplomowych na lubelskich uczelniach kształcących specjalistów BPO/KPO). Ustanowienie partnerstwa strategicznego ze znaną firmą doradczą polegającym na uwiarygodnieniu Lublina w świecie biznesu oraz na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów biznesowych z potencjalnymi inwestorami (projekt finansowany ze środków UE) – w efekcie pozyskanie strategicznego inwestora z sektora BPO. Coroczne targi/konferencje podkreślające przywództwo Lublina w dziedzinie BPO/KPO organizowanych we współpracy ze środowiskiem nauki i lokalnego biznesu - aktywny udział Międzynarodowych Targów Lubelskich (wykreowanie najważniejszej imprezy w tym obszarze w Europie Środkowej i Wschodniej). Wykorzystanie Projektu Promocji Polski Wschodniej – marketing bezpośredni, targi, misje inwestycyjne, seminaria. Budowa klastrów BPO/KPO (samorząd partnerem w procesie budowy i wspierania klastrów ze środków unijnych) w Lublinie. Miasto PRZEDSIĘBIORCZE - cele strategiczne:

18 Cel 3.3. Rozwój sektora IT w Lublinie (Lubelska Wyżyna IT, Lublin IT Upland). Działania: Realizacja ramowego programu współpracy z uczelniami z Lublina (w ramach tego działania m.in. utworzenie studiów podyplomowych z informatyki oraz tworzenie nowych specjalności informatycznych na studiach licencjackich i magisterskich na uczelniach lubelskich). Uruchomienie Inkubatora ICT w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na Felinie. Realizacja parku biurowego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w jej części usługowej dla potrzeb firm z sektora IT. Coroczne targi/konferencje podkreślające przywództwo Lublina w jednej z sub-dziedzin IT (na przykład programowanie) organizowanych we współpracy ze środowiskiem nauki i lokalnego biznesu - aktywny udział Międzynarodowych Targów Lubelskich (wykreowanie najważniejszej imprezy w tym obszarze w Europie Środkowej i Wschodniej). Miasto PRZEDSIĘBIORCZE - cele strategiczne:

19 Cel 3.4. Rozwój przedsiębiorczości oraz przemysłów kreatywnych w Lublinie dzięki stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (system „hodowania” przedsiębiorstw) – tworzenie pozytywnego klimatu biznesowego. Działania: Powołanie Rady Rozwoju Lublina (budowanie konsensusu w zakresie kierunków rozwoju miasta). Cykliczne spotkania Prezydenta Lublina z poszczególnymi sektorami lubelskiego biznesu. Stworzenie kompleksowego i spójnego systemu preinkubacji na uczelniach lubelskich. Inkubacja firm z sektora ICT i sektorów priorytetowych dla miasta (Park Naukowo-Technologiczny, gdzie zostanie ulokowany inkubator ICT). Stworzenie systemu koordynacji tworzenia mikroprzedsiębiorstw ze środków MUP i UE oraz systemu wsparcia dla nowopowstałych firm. Stworzenie systemu tworzenia przedsiębiorstw odpryskowych przy uczelniach (system wsparcia w zakresie know-how prowadzenia biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych). Stworzenie instytucji koordynującej system dokapitalizowania dla firm perspektywicznych (Fundusze gwarancyjne i mikro-pożyczkowe, Anioły Biznesu, Venture Capital). Stworzenie systemu kreacji firm z przemysłów kreatywnych (dziedzictwo kulturowe, sztuka, muzyka, media, architektura itp.). Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości przez instytucje edukacyjne na poszczególnych poziomach kształcenia. Tworzenie miejsc spotkań przedsiębiorczej i innowacyjnej młodzieży. Wspieranie inicjatyw typu Start-up Schools, Hacker Spaces i Co-working spaces. Kojarzenie najbardziej innowacyjnych młodych ludzi z inwestorami i doświadczonymi przedsiębiorcami. Miasto PRZEDSIĘBIORCZE - cele strategiczne:

20 Lublin – Miasto PRZYJAZNE „Lublin w 2020 roku jest miastem przyjaznym, zarówno dla gości, mieszkańców, jak i środowiska; dumnym ze swej bogatej przeszłości i współczesnej jakości życia. Lublin 2020 tworzy znakomite warunki do rozwoju kreatywności swoich mieszkańców oraz partycypacyjnego modelu ich uczestnictwa we współzarządzaniu miastem”

21 Cel 4.1. Uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Cele operacyjne i działania są zaprogramowane w dokumencie aplikacyjnym. Mają one doprowadzić do tego, aby Lublin – dzięki wielorakim inicjatywom kulturotwórczym – stał się bardziej otwarty, międzynarodowy i przyjazny, tak dla swoich mieszkańców, jak i szeroko napływających do nas gości z kraju i z zagranicy, przyciągniętych naszą ofertą produktową w zakresie kultury. Po roku 2016 Lublin powinien uzyskać europejską rozpoznawalność. Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

22 Cel 4.2. Przekucie bogatej historii i wielokulturowości Lublina w nowoczesny produkt, trwale obecny na polskim i międzynarodowym rynku usług turystycznych. Działania: Nowe, przeznaczone dla konkretnego odbiorcy i świetnie skonceptualizowane produkty turystyczne („Lublin Singera”, „Lublin Wieniawskiego”, „Lublin Jana Pawła II”,„Lublin protestancki”, „Lublin prawosławny”, itd.). Nowe, atrakcyjnie zaaranżowane, „przestrzenie” wraz z ich ofertą kulturalną, serwowanym lokalnym „jadłem i napitkiem” i sposobem spęczania czasu: Muzeum Przemysłu Lubelskiego, Browar Vetterów z Galerią Sztuki Nowoczesnej, Podzamcze, Sztetl w skansenie lubelskim, itp. Zaimplementowanie w Lublinie kolejnych sieciowych hosteli i hoteli. Wprowadzenie prepaidowej karty miejskiej, integrującej usługi miejskie. Wdrożenie systemu audio-guide’ów i internetowych, multimedialnych przewodników po mieście (z wykorzystaniem miejskiej sieci Wi-Fi) Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

23 Cel 4.3. Stworzenie Eko-przestrzeni w Lublinie wraz ze wszystkimi atrybutami miasta ekologicznego (marka EkoLublin). Działania: Realizacja projektu Marka EkoLublin. Stworzenie systemu kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Lublina (m.in. wdrożenie programów uczących proekologicznych zachowań w lubelskich szkołach, ekologicznych specjalizacji na wybranych kierunkach studiów na lubelskich uczelniach). Wdrożenie koncepcji „zrównoważonego rozwoju miasta” (na przykład „zielony” system transportu publicznego). Rewitalizacja parków miejskich i terenów zielonych w Lublinie (Ogród Saski, Park Rusałka i inne obszary zielone w mieście). Rewitalizacja dolin rzecznych Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki. Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

24 Cel 4.4. Rozbudowa infrastruktury sportowej niezbędnej dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju lubelskiego sportu wyczynowego. Działania: Projekt rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego (Aquapark, przystań żeglarska i inne). Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w Lublinie. Budowa obiektów sportowych w dolinie Bystrzycy (w tym stadionu miejskiego). Umasowienie sportu i poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Lublina. Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego. Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

25 Cel 4.5. Poprawa komunikacji wewnątrz aglomeracji lubelskiej. Działania: Stworzenie nowego układu drogowego w mieście. Budowa zintegrowanego systemu transportu publicznego. Budowa systemu parkingów. Powiększenie strefy ruchu pieszego i przestrzeni publicznych w Lublinie. Wsparcie budowy kolei aglomeracyjnej. Wdrożenie systemu komunikacji rowerowej w obrębie całej aglomeracji lubelskiej. Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

26 Cel 4.6. Rozwój partycypacyjnego modelu współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem. Działania: Włączenie mieszkańców do współdecydowania o sprawach miasta (interaktywne metody zgłaszania problemów i sugestii). Stworzenie zunifikowanych wskaźników jakości życia oraz stały monitoring świadczenia usług publicznych. Dobra współpraca z partnerami społecznymi (m.in. biznes, organizacje pozarządowe). Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

27 Cel 4.7. Poprawa jakości życia mieszkańców Lublina poprzez lepszy dostęp do edukacji i usług komunalnych. Działania: Rozwój sieci przedszkoli w mieście. Wzrost jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Doskonalenie poziomu kształcenia w lubelskich uczelniach wyższych. Realizacja przez MPWiK projektu remontu i rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej w poszczególnych dzielnicach miasta. Zintegrowany system pozyskiwania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Miasto PRZYJAZNE - cele strategiczne:

28 Praca nad strategią Lublin 2020 – wstępne założenia 1. Partycypacja społeczna w tworzeniu, konsultowaniu, oraz wdrażaniu dokumentu Lublin 2020 (środowisko akademickie, biznes, IOB, system edukacji, instytucje samorządowe, NGO i inne), 2. Spójność „Strategii Rozwoju Lublina do 2020 roku” z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, KSRR), 3. Przygotowana strategia Lublin 2020 powinna uwzględniać znaczenie Lublina, jako miasta o największym potencjale społeczno-gospodarczym nie tylko w województwie lubelskim, lecz także w Polsce Wschodniej, 4. Udział konsultanta zewnętrznego w przygotowywaniu strategii gospodarczej Lublin 2020 (projekt Miasta Lublin finansowany ze środków UE), 5. Analiza i wykorzystanie w pracy nad założeniami strategii Lublin 2020 dotychczasowych dokumentów analityczno-strategicznych zewnętrznych i wewnętrznych (Lublin Miasto Wiedzy, raporty PWC itp.), 6.Analiza i wykorzystanie w pracy nad założeniami strategii Lublin 2020 literatury naukowej oraz dobrych praktyk z Polski, UE oraz USA.

29 Dziękuję bardzo za uwagę. Będziemy niezmiernie Państwu wdzięczni za przesłanie swoich uwag i propozycji do zaprezentowanej koncepcji Lublin 2020 na adres emailowy: msagan1@lublin.eu


Pobierz ppt "Projekt Lublin 2020 – diagnoza, wizja oraz cele Lublina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google